Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР"
Постановление Верховной Рады Украинской ССР от 28.10.19898313-XI
Документ 8313-XI, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 10.08.2012, основание - 5029-VI

                                                          
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013,
N 23, ст.218 }
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про мови в Українській РСР"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 45, ст.632 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є :
1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки
"Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) ввести в дію з 1 січня
1990 року.
2. Для поступового впровадження у всі сфери суспільного життя
окремих положень Закону встановити такі строки: протягом трьох - п'яти років з моменту надання Закону чин-
ності вводяться в дію стаття 6, частина друга і третя статті 10,
частина перша статті 11, частина перша статті 15, частини перша,
третя і четверта статті 18, частини перша і третя статті 19,
статті 20, 21, 22, 31, 36 і частина четверта статті 38; протягом п'яти - десяти років з моменту надання Закону чин-
ності вводяться в дію статті 13, 25, 26, 27, 28 і 29.
3. Доручити Раді Міністрів Української РСР розробити і до 1
липня 1990 року прийняти "Державну програму розвитку української
мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000
року", в якій, зокрема, конкретизувати строки впровадження статей
Закону, передбачених пунктом 2 цієї постанови, по окремих регіонах
республіки.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В. ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М. ХОМЕНКО
м.Київ, 28 жовтня 1989 р.
N 8313-XIвверх