Документ 825-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 10.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.10.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2018 р. № 825
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2018 р. № 825

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню (далі - критерії), є:

строк провадження суб’єктом господарювання, який має ліцензію на провадження охоронної діяльності (далі - ліцензіат), охоронної діяльності;

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

кількість персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);

кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);

наявність засобів провадження охоронної діяльності на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);

вид об’єктів, що охороняються ліцензіатом станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності визначено в додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначено в додатку 2.

4. Віднесення ліцензіатів до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження охоронної діяльності здійснюються МВС з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного ліцензіата визначається з урахуванням дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для ліцензіатів, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для ліцензіатів, які віднесені до незначного ступеня ризику, у діяльності ліцензіата не виявлено порушень вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого ліцензіата проводиться не раніше ніж через період часу, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Сфера державного нагляду (контролю) - охоронна діяльність

Цілі державного нагляду  (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від  провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний  наслідок

Життя та здоров’я людини (О1)

неправомірне застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів

смерть людини

шкода здоров’ю людини

строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

наявність засобів провадження охоронної діяльності на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)


силове протистояння між персоналом охорони різних суб’єктів господарюванняперешкоджання законній діяльності правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовим особамзалучення до охоронних заходів осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам


Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

посягання на права, свободи, честь, гідність або ділову репутацію споживача послуг з охорони фізичної особи

моральна шкода, завдана споживачу послуг з охорони фізичної особи

строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

кількість персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

посягання на власність споживача послуг з охорони власності

збитки, завдані споживачу послуг з охорони власності

строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду
кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

вид об’єктів, що охороняються ліцензіатом станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

Національна безпека держави (О5)

використання майна, елементів символіки, форменого одягу, що визначені законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами

створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

кількість персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

наявність засобів провадження охоронної діяльності на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
вид об’єктів, що охороняються ліцензіатом станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду


розголошення інформації з обмеженим доступом, пов’язаної з діяльністю об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, або об’єкта підвищеної небезпеки

терористичний акт або диверсія на об’єкті державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, або об’єкті підвищеної небезпеки

строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

вид об’єктів, що охороняються ліцензіатом станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

Інші суспільні інтереси - власність (майно) (О6)

посягання на власність особою, залученою до надання послуг з охорони

збитки, завдані власнику майна особою, залученою до надання послуг з охорони

строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

кількість персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)


Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю) - охоронна діяльність

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику  від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники*

Кількість балів

1.

Строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності

більше 10 років

1

від 5 до 10 років включно

2

до 5 років включно

3

2.

Дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3221), протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

допущено порушення організаційних вимог

20

допущено порушення кадрових вимог

10

допущено порушення технологічних вимог

5

порушень не допущено

0

3.

Кількість персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

від 0 до 10

2

від 11 до 50

5

від 51 і більше

7

4.

Кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

3-й розряд і вище - від 81 відсотка і більше загальної кількості персоналу охорони

2

3-й розряд і вище - від 51 до 80 відсотків загальної кількості персоналу охорони

33-й розряд і вище - до 50 відсотків загальної кількості персоналу охорони

5

5.

Наявність засобів провадження охоронної діяльності на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

транспорт реагування

10


пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії

10інші засоби

5

6.

Вид об’єктів, що охороняються ліцензіатом станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

об’єкти державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, об’єкти підвищеної небезпеки

10

об’єкти та приміщення, в яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовуються, зберігаються та знищуються отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин

10

інші об’єкти

5

__________
* Якщо ліцензіат може бути одночасно віднесений до двох або більше показників, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий

один раз на два роки

Від 21 до 40

середній

один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний

один раз на п’ять років


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2018 р. № 825

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1702).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 100 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 12, ст. 459).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 480 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 78, ст. 2236).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 і від 16 грудня 2015 р. № 1122, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 582 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 67, ст. 1998).

5. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).вверх