Document 824-IV, valid, current version — Adoption on May 22, 2003
( Last event — Entry into force, gone June 23, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 64 Закону України
"Про охорону навколишнього природного середовища"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 35, ст.269 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статтю 64 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 41, ст. 546) викласти у такій редакції:
"Стаття 64. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тваринного і
рослинного світу
Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види
тваринного і рослинного світу, які постійно або тимчасово
перебувають (зростають) у природних умовах у межах території
України, її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони, підлягають особливій охороні і заносяться до
Червоної книги України.
Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України
забезпечуються органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, юридичними та фізичними особами, які є суб'єктами
використання тваринного і рослинного світу відповідно до закону.
Об'єкти Червоної книги України можуть бути об'єктами права
державної, комунальної та приватної форми власності відповідно до
закону.
Ведення Червоної книги України покладається на спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології
та природних ресурсів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 824-IVon top