Документ 8214-X, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.01.2005, основание - 2377-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 )
Про внесення змін і доповнень до Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 28 лютого
1967 року і затвердженого ним Положення
про спостережні комісії при виконавчих комітетах
районних, міських і обласних Рад депутатів
трудящих Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 2, ст. 29 )

З метою приведення у відповідність з Конституцією СРСР
( n0001400-77 ), Конституцією Української РСР ( 888-09 ) і
дальшого вдосконалення законодавства Української РСР про
спостережні комісії Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни і доповнення до Указу Президії Верховної
Ради Української РСР від 28 лютого 1967 року і затвердженого ним
Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах
районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих
Української РСР ( n0001461-67 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1967 р., N 10, ст. 89; 1970 р., N 32, ст. 238; 1972 р., N 8,
ст. 43; 1973 р., N 15, ст. 111):
1. У назві і тексті Указу слова "районних, міських Рад
депутатів трудящих" і в заголовку Положення слова "районних,
міських і обласних Рад депутатів трудящих" замінити словами
"місцевих Рад народних депутатів".
2. У статті 1 Положення слова "та обласних Рад депутатів
трудящих" замінити словами "районних у містах та обласних Рад
народних депутатів".
Доповнити цю статтю частиною другою такого змісту:
"В разі необхідності спостережні комісії можуть бути утворені
при виконавчих комітетах міських (міст районного підпорядкування)
і селищних Рад народних депутатів. Питання про доцільність їх
утворення вирішується виконавчим комітетом обласної Ради народних
депутатів. Спостережні комісії, утворені при виконавчих комітетах
міських (міст районного підпорядкування) і селищних Рад народних
депутатів, мають права і обов'язки районних, міських (міст без
районного поділу), районних у містах спостережних комісій".
3. Статті 2 і 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Спостережна комісія діє у складі голови
(заступника голови, секретаря або члена виконавчого комітету
відповідної Ради), заступника голови, секретаря і не менш як
6 членів комісії.
Число членів комісії встановлюється в залежності від обсягу
роботи відповідною Радою народних депутатів, яка утворює комісію.
До складу комісії входять депутати Рад, представники
профспілкових, комсомольських та інших громадських організацій і
трудових колективів (з числа досвідчених вихователів, ветеранів
праці, пенсіонерів-учителів, медичних працівників, офіцерів запасу
та інших).
Стаття 3. Районні, міські, районні у містах, обласні
спостережні комісії утворюються відповідними Радами народних
депутатів за поданням їх виконавчих комітетів на строк повноважень
цих Рад".
4. У статті 5 слова "обласної Ради депутатів трудящих" і
"Радою депутатів трудящих" замінити відповідно словами "районної в
місті, обласної Ради народних депутатів" і "Радою народних
депутатів".
5. У статті 6:
пункти "а" і "б" після слів "виправно-трудових установ" і
"без позбавлення волі" доповнити відповідно словами
"виховно-трудових профілакторіїв" і "або відають виконанням
умовного засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням
засудженого до праці і умовного звільнення з місць позбавлення
волі з обов'язковим залученням засудженого до праці";
пункт "в" викласти в такій редакції:
"в) подання допомоги громадським організаціям і трудовим
колективам у перевихованні і виправленні осіб, переданих на
поруки, засуджених умовно або до покарання, не зв'язаного з
позбавленням волі, засуджених до позбавлення волі, щодо яких
виконання вироку відстрочено, умовно засуджених до позбавлення
волі з обов'язковим залученням до праці, умовно звільнених з місць
позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці, осіб, які
відбули покарання або достроково звільнені від покарання, а також
здійснення контролю за організацією і проведенням цієї роботи на
підприємствах, в установах і організаціях";
пункт "д" після слів "позбавлення волі" і "вислання"
доповнити відповідно словами "виховно-трудових профілакторіїв" і
"а також іншим особам, звільненим від відбування покарання";
пункт "е" виключити.
6. Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Для виконання зазначених у статті 6 цього
Положення завдань спостережні комісії при виконавчих комітетах
районних, міських (міст без районного поділу), районних у містах
Рад народних депутатів мають право:
а) перевіряти в межах своєї компетенції діяльність
адміністрації виправно-трудових установ, виховно-трудових
профілакторіїв і органів, які виконують вироки судів до заслання,
вислання, виправних робіт без позбавлення волі або відають
виконанням умовного засудження до позбавлення волі з обов'язковим
залученням засудженого до праці і умовного звільнення з місць
позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці;
б) вимагати від адміністрації установ і органів, зазначених у
пункті "а" цієї статті, потрібні для роботи комісії документи і
довідки;
в) проводити прийом засуджених, знайомитися з їх особовими
справами, приймати від них і розглядати пропозиції, заяви і
скарги;
г) заслуховувати на своїх засіданнях звіти адміністрації
установ і органів, зазначених у пункті "а" цієї статті, про роботу
по виправленню і перевихованню засуджених, а також інформації
адміністрації підприємств, установ і організацій, які шефствують
над виправно-трудовими установами, виховно-трудовими
профілакторіями, і вносити пропозиції про усунення недоліків у їх
роботі;
д) перевіряти стан виховної роботи на підприємствах, в
установах і організаціях серед осіб, переданих на поруки,
засуджених умовно або до покарання, не зв'язаного з позбавленням
волі, засуджених до позбавлення волі, щодо яких виконання вироку
відстрочено, умовно засуджених до позбавлення волі з обов'язковим
залученням до праці, умовно звільнених з місць позбавлення волі з
обов'язковим залученням до праці, осіб, які відбули покарання або
достроково звільнені від покарання. Виділяти своїх представників і
доручати їм систематичне проведення виховної роботи і нагляд за
поведінкою осіб, умовно достроково звільнених від покарання;
е) порушувати в установленому порядку клопотання про
помилування;
є) входити спільно з органами, які відають виконанням
покарання, до суду у випадках, передбачених чинним законодавством:
з поданням про умовно-дострокове звільнення засуджених від
покарання або про заміну їм невідбутої частини покарання більш
м'яким покаранням;
з поданням про умовне звільнення з місць позбавлення волі з
обов'язковим залученням засудженого до праці;
з поданням про направлення осіб, умовно засуджених до
позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці і умовно
звільнених з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням до
праці, для відбування позбавлення волі, призначеного вироком;
з клопотанням про включення до загального трудового стажу
часу роботи в колоніях - поселеннях засуджених, які відбули
покарання в цих колоніях, в тому числі засуджених за вчинення
злочину з необережності;
ж) перевіряти обгрунтованість порушення адміністрацією
виправно-трудових колоній питання про переведення засуджених у
виправно-трудових колоніях особливого режиму з приміщень камерного
типу в звичайні житлові приміщення у тій самій колонії, про
переведення засуджених, яких тримають у виправно-трудових колоніях
загального, посиленого і суворого режиму або в звичайних житлових
приміщеннях колоній особливого режиму, в приміщення камерного типу
і переведення засуджених, яких тримають в колонії особливого
режиму, в одиночні камери у тій самій колонії та при наявності
достатніх підстав давати згоду на застосування зазначених заходів
до засуджених;
з) давати згоду в порядку, встановленому чинним
законодавством:
на зміну призначеного засудженому виду виправно-трудової
установи з відповідним режимом;
на проживання поза колонією засуджених жінок на час
звільнення їх від роботи у зв'язку з вагітністю та родами, а також
до досягнення дитиною дворічного віку і на повернення цих
засуджених у колонію для дальшого відбування покарання;
на пересування засудженого без супроводу за межами
виховно-трудового профілакторію;
на порушення адміністрацією виправно-трудової установи
клопотання перед виконавчим комітетом місцевої Ради народних
депутатів про прописку осіб, звільнених з виправно-трудової
установи, без обмеження за обраним ними місцем проживання;
на встановлення адміністрацією виправно-трудової установи
адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць
позбавлення волі;
и) виділяти своїх представників для участі в судових
засіданнях при розгляді питань про засуджених у випадках,
передбачених чинним законодавством;
і) перевіряти обгрунтованість відмови в прийомі на роботу
осіб, звільнених з місць позбавлення волі, виховно-трудових
профілакторіїв, а також засуджених до заслання, вислання або
звільнених від відбування покарання;
ї) вносити на розгляд виконавчого комітету відповідної Ради
народних депутатів пропозиції:
про поліпшення діяльності виправно-трудових установ,
виховно-трудових профілакторіїв і органів, які виконують вироки
судів до заслання, вислання, виправних робіт без позбавлення волі
або відають виконанням умовного засудження до позбавлення волі з
обов'язковим залученням засудженого до праці і умовного звільнення
з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до
праці;
про поліпшення виховної роботи на підприємствах, в установах
і організаціях серед осіб, переданих на поруки, засуджених умовно
або до покарання, не зв'язаного з позбавленням волі, засуджених до
позбавлення волі, щодо яких виконання вироку відстрочено, умовно
засуджених до позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці,
умовно звільнених з місць позбавлення волі з обов'язковим
залученням до праці, осіб, які відбули покарання або достроково
звільнені від покарання;
про забезпечення трудового і побутового влаштування осіб,
звільнених від покарання".
7. Доповнити статтю 7-1 частиною другою такого змісту:
"При виконанні зазначених обов'язків обласні і міські (міст з
районним поділом) спостережні комісії можуть користуватися
правами, передбаченими статтею 7 цього Положення".
Частину першу цієї статті після слів "виправно-трудових
установ" і "міських" доповнити відповідно словами
"виховно-трудових профілакторіїв" і "(міст без районного поділу),
районних у містах".
8. Статтю 10 після слів "виправно-трудових установ" доповнити
словами "виховно-трудових профілакторіїв", у цій же статті слова
"органами, що виконують вироки судів", "органів, що виконують
вироки судів" і "колективів трудящих" замінити відповідно словами
"органами, які виконують вироки судів щодо осіб, засуджених до мір
покарання, не зв'язаних з позбавленням волі", "зазначених органів"
і "трудових колективів".
9. Частину першу статті 11 після слів "виправно-трудових
установ" і "без позбавлення волі" доповнити відповідно словами
"виховно-трудових профілакторіїв" і "або відають виконанням
умовного засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням
засудженого до праці і умовного звільнення з місць позбавлення
волі з обов'язковим залученням засудженого до праці".
10. У частині першій статті 12 слова "звільненим з місць
позбавлення волі, від заслання і вислання" замінити словами
"звільненим від покарання".
Частину другу цієї статті викласти в такій редакції:
"Спостережні комісії в питаннях, віднесених до їх
компетенції, взаємодіють з постійними комісіями Рад народних
депутатів, іншими комісіями при виконавчих комітетах цих Рад,
підтримують тісні контакти з правоохоронними органами,
громадськими організаціями, трудовими колективами і у своїй роботі
спираються на широкий громадський актив".
11. У статті 13 слово "заробіток" замінити словами "середній
заробіток".
12. Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
"Прийняті в межах компетенції постанови спостережних комісій
про усунення недоліків у діяльності виправно-трудових установ,
виховно-трудових профілакторіїв і органів, які виконують вироки
судів до заслання, вислання, виправних робіт без позбавлення волі
або відають виконанням умовного засудження до позбавлення волі з
обов'язковим залученням засудженого до праці і умовного звільнення
з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до
праці, а також у роботі підприємств, установ і організацій по
перевихованню і виправленню осіб, переданих на поруки, засуджених
умовно або до покарання, не зв'язаного з позбавленням волі,
засуджених до позбавлення волі, щодо яких виконання вироку
відстрочено, умовно засуджених і умовно звільнених з обов'язковим
залученням до праці, осіб, які відбули покарання або достроково
звільнені від покарання, підлягають обов'язковому виконанню".
13. У статтях 15, 16 і 17 слова "депутатів трудящих" замінити
словами "народних депутатів".

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 28 грудня 1984 р.
N 8214-Xвверх