Документ 809-2016-р, действует, текущая редакция — Принятие от 09.11.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 листопада 2016 р. № 809-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити конкурс на зайняття вакантних посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та чотирьох заступників з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатками 1 - 3.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 809-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) керує Секретаріатом Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат) та організовує його роботу з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, спрямовує таку роботу на ефективне здійснення Кабінетом Міністрів України визначених Конституцією та законами України повноважень і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) вживає заходів до забезпечення Секретаріатом підготовки для розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів законодавства, інших документів;

3) вносить Кабінетові Міністрів України подання щодо затвердження структури Секретаріату та граничної чисельності його працівників;

4) організовує та контролює виконання державними службовцями, іншими працівниками Секретаріату Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України або доручень Прем’єр-міністра України, звітує про їх виконання перед Кабінетом Міністрів України або Прем’єр-міністром України;

5) визначає в межах затвердженої структури та граничної чисельності працівників Секретаріату чисельність працівників структурних підрозділів Секретаріату, в тому числі за поданням Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, - працівників їх патронатних служб;

6) організовує планування роботи з працівниками Секретаріату, в тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог законодавства про державну службу;

7) призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців Секретаріату, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;

8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Секретаріату, які не є державними службовцями, у порядку, передбаченому законодавством про працю, крім керівника Апарату Прем’єр-міністра України, а також тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі, вирішує інші питання, пов’язані з проходженням державної служби у Секретаріаті;

10) затверджує положення про структурні підрозділи, а також за погодженням з Прем’єр-міністром України - положення про Апарат Прем’єр-міністра України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України та міністром, який не очолює міністерство, - положення про їх патронатні служби;

11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Секретаріату;

12) представляє Секретаріат як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

13) видає з питань, що належать до його повноважень, накази, дає обов’язкові доручення державним службовцям та іншим працівникам Секретаріату, контролює їх виконання та виконання доручень першого заступника та заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України;

14) затверджує кошторис та штатний розпис Секретаріату за погодженням з Мінфіном у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату;

15) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 13267 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243);

3) інші надбавки, доплати та премії - відповідно до законодавства.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;

8) документи приймаються до 18 години 2 грудня 2016 року.

5. Дата, час і місце проведення конкурсу - 13 грудня 2016 р., 10 година, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта - вища, ступінь вищої освіти - магістр.

2. Стаж роботи:

1) загальний стаж роботи - не менше семи років;

2) досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років.

3. Володіння мовами - вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

5) Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”;

6) Закон України “Про звернення громадян”;

7) Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

8) Закон України “Про публічні закупівлі”;

9) Закон України “Про соціальний діалог в Україні”;

10) Закон України “Про очищення влади”;

11) законодавство, що регулює питання взаємодії державних органів;

12) стратегічні документи, затверджені рішеннями Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Знання основ законодавства Європейського Союзу у сфері державного управління.

3. Професійні знання:

1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу;

2) знання загальних положень стратегічних міжнародних договорів, укладених Україною в рамках євроінтеграційного процесу держави з питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України;

3) знання Регламенту Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

4. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно кілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

5. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз державної політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

6. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

7. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін.

8. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

9. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

10. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

11. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах електронного урядування.Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 809-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Державним секретарем Кабінету Міністрів України;

2) виконання обов’язків Державного секретаря Кабінету Міністрів України у разі його відсутності;

3) спрямування, координація і контроль роботи структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 12320 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243);

3) інші надбавки, доплати та премії - відповідно до законодавства.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;

8) документи приймаються до 18 години 2 грудня 2016 року.

5. Дата, час і місце проведення конкурсу - 13 грудня 2016 р., 10 година, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта - вища, ступінь вищої освіти - магістр.

2. Стаж роботи:

1) загальний стаж роботи - не менше семи років;

2) досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років.

3. Володіння мовами - вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

5) Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”;

6) Закон України “Про звернення громадян”;

7) Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

8) Закон України “Про публічні закупівлі”;

9) Закон України “Про соціальний діалог в Україні”;

10) Закон України “Про очищення влади”;

11) законодавство, що регулює питання взаємодії державних органів;

12) стратегічні документи, затверджені рішеннями Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Знання основ законодавства Європейського Союзу у сфері державного управління.

3. Професійні знання:

1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу;

2) знання загальних положень стратегічних міжнародних договорів, укладених Україною в рамках євроінтеграційного процесу держави з питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України;

3) знання Регламенту Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

4. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно кілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

5. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз державної політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

6. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

7. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін.

8. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

9. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

10. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

11. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах електронного урядування.Додаток 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 809-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Державним секретарем Кабінету Міністрів України;

2) виконання обов’язків Державного секретаря Кабінету Міністрів України у разі його відсутності та у разі відсутності першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України;

3) спрямування, координація і контроль роботи структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 11372 гривні;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243);

3) інші надбавки, доплати та премії - відповідно до законодавства.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;

8) документи приймаються до 18 години 2 грудня 2016 року.

5. Дата, час і місце проведення конкурсу - 13 грудня 2016 р., 10 година, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта - вища, ступінь вищої освіти - магістр.

2. Стаж роботи:

1) загальний стаж роботи - не менше семи років;

2) досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років.

3. Володіння мовами - вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

5) Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”;

6) Закон України “Про звернення громадян”;

7) Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

8) Закон України “Про публічні закупівлі”;

9) Закон України “Про соціальний діалог в Україні”;

10) Закон України “Про очищення влади”;

11) законодавство, що регулює питання взаємодії державних органів;

12) стратегічні документи, затверджені рішеннями Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Знання основ законодавства Європейського Союзу у сфері державного управління.

3. Професійні знання:

1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу;

2) знання загальних положень стратегічних міжнародних договорів, укладених Україною в рамках євроінтеграційного процесу держави з питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України;

3) знання Регламенту Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

4. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно кілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

5. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз державної політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

6. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

7. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін.

8. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

9. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

10. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

11. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах електронного урядування.вверх