Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 06.08.2012808
Документ 808-2012-п, первая редакция — Принятие от 06.08.2012
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2012 р. № 808
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державним агентством земельних ресурсів та Міністерством фінансів підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” щодо зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2803030 “Проведення земельної реформи” на суму 237102,9 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2803010 “Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів” на суму 237102,9 тис. гривень.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, розробленим на виконання пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2012 р. № 808

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2557; 2011 р., № 57, ст. 2283):

1) у Порядку ведення Поземельної книги, затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 10 пунктів 13-3 і 19 та пункт 34 виключити;

в абзаці першому пункту 35 слова “, та копії документа про сплату послуг за надання витягу” виключити;

2) підпункт 5 пункту 16-2 Порядку ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, затвердженого зазначеною постановою, виключити.

2. У Тимчасовому порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2263; 2011 р., № 57, ст. 2283):

1) у пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

“11. Для визначення кадастрового номера земельної ділянки замовник (уповноважена ним особа) або розробник документації із землеустрою, якщо інше не передбачено договором, подає до територіального органу Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки:”;

абзац сьомий виключити;

абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: “У разі подання документів розробником документації із землеустрою він додатково подає договір.”;

2) пункт 14-2 викласти в такій редакції:

“14-2. Розгляд доопрацьованої документації із землеустрою та обмінного файла здійснюється територіальним органом Держземагентства протягом чотирьох робочих днів з дня надходження документів, визначених пунктом 11 цього Тимчасового порядку, відповідно до пунктів 10-1-11 цього Тимчасового порядку шляхом перевірки стану врахування заявником зауважень, зазначених у протоколі проведення перевірки, складеному відповідно до пунктів 12-14-1 цього Тимчасового порядку. В такому разі новий обліковий номер документації із землеустрою не присвоюється.

У разі коли заявник врахував зауваження, територіальний орган Держземагентства:

визначає кадастровий номер земельної ділянки з урахуванням пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки (якщо цього не було зроблено відповідно до абзацу третього пункту 12 цього Тимчасового порядку);

робить на протоколі проведення перевірки позначку “Зауваження виправлено”, зазначає дату її проставлення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила таку позначку і засвідчила її підписом;

передає через засоби електрозв'язку до державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” - адміністратора автоматизованої системи обмінний файл та електронне (цифрове) зображення протоколу проведення перевірки з позначкою про врахування зауважень для внесення зазначеним підприємством протягом одного робочого дня даних обмінного файла до автоматизованої системи та повідомлення про це через засоби електрозв'язку територіальному органу Держземагентства;

робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, відомостях про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь позначку із зазначенням кадастрового номера, дати його визначення та внесення відомостей до автоматизованої системи, прізвища та ініціалів посадової особи, що зробила таку позначку і засвідчила її підписом (виправлення у такій позначці не допускаються);

повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою та протокол проведення перевірки з позначкою “Зауваження виправлено” із зазначенням дати, прізвища та ініціалів посадової особи, що зробила таку позначку і засвідчила її підписом.

У разі коли зауваження заявником не враховані, територіальний орган Держземагентства повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою без позначки та протокол проведення перевірки з письмовим обґрунтуванням причин такого повернення.

У разі коли зазначені у протоколі проведення перевірки зауваження не враховані протягом року з моменту його складення, визначений кадастровий номер анулюється.”;

3) в абзаці четвертому пункту 16 слова “, документів про внесення плати за формування обмінного файла, здійснення державної реєстрації земельної ділянки, надання витягу з Поземельної книги” виключити;

4) у підпункті 2 пункту 17 та в абзаці другому пункту 20 слова “та документи про внесення плати за перевірку обмінного файла, здійснення державної реєстрації земельної ділянки, надання витягу з Поземельної книги” виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374, № 73, ст. 2734; 2012 р., № 39, ст. 1473):

1) у постанові:

у назві постанови слово “платних” виключити;

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“перелік адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами на безоплатній основі, згідно з додатком 3.”;

підпункти 2 та 4 пункту 2 виключити;

2) у додатках до постанови:

пункти 1, 5-10 та 15 додатка 1 виключити;

пункти 6, 10-15 та 20 додатка 2 виключити;

додаток 3 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2012 р. № 808)

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами на безоплатній основі

Найменування послуги

Нормативно-правовий акт, згідно з яким плата за надання послуги не справляється

Держземагентство та його територіальні органи

1. Видача витягу з Поземельної книги

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835

Територіальні органи Держземагентства

2. Державна реєстрація земельної ділянки

-“-

3. Державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою

-“-

4. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину

-“-

5. Державна реєстрація договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835

6. Державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення)

-“-

7. Перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла)

-“-”.

4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 69, ст. 2623; 2012 р., № 20, ст. 759) у позиції “Держземагентство” цифри “252” і “247” замінити відповідно цифрами “277” і “272”.

5. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2011 р. № 1184 “Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3270; 2012 р., № 20, ст. 759) у позиції “Держземагентство” цифри “9735” і “9229” замінити відповідно цифрами “12255” і “11749”.вверх