Документ 79/95-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 01.03.1995
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.03.1995. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 13, ст. 87 )

З метою посилення відповідальності за порушення законодавства
в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та
сертифікації Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 172-1, 244-7 такого змісту:
"Стаття 172-1. Порушення встановленого порядку
видачі сертифіката відповідності
Порушення встановленого порядку видачі сертифіката
відповідності - тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти
до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 244-7. Органи Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації
Органи Держстандарту України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
законодавства в галузі стандартизації, якості продукції,
метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень
під час реалізації продукції промисловими підприємствами
громадянам-споживачам; статті 169, 170 - за винятком правопорушень
під час транспортування, зберігання і використання продукції,
призначеної для реалізації громадянам-споживачам; стаття 170-1 -
за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів,
виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті
171, 172, 172-1). Від імені органів Держстандарту України розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право: Голова Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації і його заступники; директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації
Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники".
2. Назву глави 13 викласти в такій редакції:
"Глава 13
Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації,
якості продукції, метрології та сертифікації".
3. Статті 167, 169, 170-1, 171 викласти в такій редакції:
"Стаття 167. Випуск і реалізація продукції,
яка не відповідає вимогам стандартів
Випуск (у тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка
не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності,
норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та
упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством
України), - тягне за собою накладення штрафу на службових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від
двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво
документації, яка не відповідає вимогам
стандартів
Передача замовнику або у виробництво конструкторської,
технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам
стандартів, норм і правил щодо якості продукції та її безпеки, - тягне за собою накладення штрафу на службових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від
десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 170-1. Випуск, реалізація продукції
(товарів) без сертифіката відповідності
Випуск продукції (товарів), реалізація (обмін) продукції (у
тому числі імпортної) виготівником або продавцем, виконання робіт,
надання послуг підприємствам або громадянам-споживачам без
сертифіката відповідності, якщо його наявність передбачена чинним
законодавством, - тягне за собою накладення штрафу на службових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб,
громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від двадцяти
до ста мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 171. Порушення правил випуску в обіг,
виготовлення, ремонту, повірки,
калібрування, продажу і прокату
засобів вимірювань
Випуск в обіг і продаж засобів вимірювань, що не пройшли
державних випробувань або метрологічної атестації, а також
неповірених, або виробництво, продаж, прокат, ремонт, калібрування
засобів вимірювань підприємствами, установами і організаціями
незалежно від форм власності, чи громадянами, які займаються
підприємницькою діяльністю, за відсутності на це відповідного
дозволу, а так само використання результатів вимірювань у сферах,
що підлягають державному метрологічному нагляду, з відхиленнями
від гранично допустимих значень, - тягне за собою накладення штрафу на службових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб,
громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від двадцяти
до ста мінімальних розмірів заробітної плати".
4. Абзац другий статті 170 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від
десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
5. Абзац другий статті 172 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на службових осіб
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб,
громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від
п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати".
6. У частині першій статті 218 цифри "166 - 172" замінити
цифрами "166".
7. У частині першій статті 244-4 слово і цифри "статті 170-1"
замінити словами і цифрами "стаття 170-1 - щодо правопорушень під
час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг
громадянам-споживачам, стаття".
8. У статті 255:
у частині першій: абзац двадцять перший пункту 1 викласти в такій редакції: "органів Державного комітету України у справах захисту прав
споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1)";
абзац двадцять третій пункту 1 виключити;
у частині другій цифри "244-2 - 244-6" замінити цифрами
"244-2 - 244-7".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 1 березня 1995 року
N 79/95-ВРвверх