Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування&quo [...]
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Договор, Сообщение от 29.07.2009789
Документ 789-2009-п, действует, текущая редакция — Редакция от 23.07.2019, основание - 621-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 789
Київ
Про затвердження Порядку прийому на навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю "Публічне управління
та адміністрування" галузі знань "Публічне
управління та адміністрування"
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016
N 423 ( 423-2017-п ) від 14.06.2017
N 82 ( 82-2018-п ) від 14.02.2018
N 482 ( 482-2018-п ) від 13.06.2018
N 621 ( 621-2019-п ) від 17.07.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок прийому на навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі
знань "Публічне управління та адміністрування", що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р.
N 402 ( 402-2005-п ) "Про затвердження Положення про порядок
прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній
галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1216);
постанову Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р.
N 1136 ( 1136-2007-п ) "Про внесення змін до пункту 20 Положення
про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба"
в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування
випускників" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2675).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 789
ПОРЯДОК
прийому на навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування галузі знань
"Публічне управління та адміністрування"
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{ У тексті Порядку слово "Головдержслужба" в усіх
відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }
{ У тексті Порядку слова "за спеціальністю "Державна служба"
галузі знань "Державне управління" та "вступні екзамени" в
усіх відмінках замінено словами "за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування" галузі знань "Публічне
управління та адміністрування" та "вступні випробування" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ У тексті Порядку слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках
замінено словом "НАДС" згідно з Постановою КМ N 423
( 423-2017-п ) від 14.06.2017 }
{ У тексті Порядку слова "вищий навчальний заклад" в усіх
відмінках і формах числа замінено словами "заклад вищої
освіти" у відповідному відмінку і числі згідно з
Постановою КМ N 482 ( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }

1. Цей Порядок визначає умови і механізм прийому на навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі
знань "Публічне управління та адміністрування" (далі -
навчання). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 423
( 423-2017-п ) від 14.06.2017 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 482
( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }

4. Навчання здійснюють заклади вищої освіти, відібрані на
конкурсній основі у порядку, затвердженому НАДС, та на підставі
ліцензії на освітню діяльність.
5. Строк навчання за вечірньою та заочною (дистанційною)
формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців. { Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016, N 482 ( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }
6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
подають НАДС обґрунтовані пропозиції щодо визначення потреби в
підготовці магістрів за державним замовленням.
7. Навчання здійснюється відповідно до навчальних планів, що
розробляються закладами вищої освіти на підставі
освітньо-професійної програми підготовки магістрів за
спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі
знань "Публічне управління та адміністрування". { Пункт 7 в редакції Постанов КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016, N 423 ( 423-2017-п ) від 14.06.2017 }
8. Відкриття нової спеціалізації за спеціальністю "Публічне
управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління
та адміністрування" здійснюється відповідно до встановленого
законодавством порядку та погоджується з НАДС.
9. На навчання за державним замовленням приймаються особи на
конкурсній основі. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 621
( 621-2019-п ) від 17.07.2019 }
10. На навчання за державним замовленням за вечірньою та
заочною (дистанційною) формами навчання приймаються державні
службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та
посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до
п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого
самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти
магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах
місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в
органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент
подання документів до приймальної комісії. { Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016, N 482 ( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 621
( 621-2019-п ) від 17.07.2019 }

12. На навчання на контрактній основі приймаються особи, які
відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, та
успішно склали вступні випробування відповідно до пункту 16 цього
Порядку або вступали на навчання за державним замовленням, але не
пройшли за конкурсом. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 621 ( 621-2019-п ) від
17.07.2019 }
13. На навчання за державним замовленням не приймаються
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які
раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої
освіти магістра* за спеціальностями галузі знань "Державне
управління" або за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" галузі знань "Публічне управління та
адміністрування" або за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування", та
особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані
з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого
самоврядування і перебуванням на ній. { Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 482
( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }
14. До заяви про вступ за державним замовленням до закладу
вищої освіти на навчання додаються чотири кольорові фотокартки
розміром 3 x 4 сантиметри, а також копії диплома про вищу освіту
та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера
облікової картки платника податків**, засвідчені в установленому
порядку або приймальною комісією закладу вищої освіти. Паспорт
громадянина України та військовий квиток (для
військовозобов’язаних) пред’являються особисто.
Вступники, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за
кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа
про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
15. Приймання документів та вступні випробування проводяться
щороку в квітні - липні.
16. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за
результатами вступних випробувань, які проводяться у закладах
вищої освіти, з основ держави і права, основ економіки, іноземної
мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.
{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 82
( 82-2018-п ) від 14.02.2018, N 621 ( 621-2019-п ) від
17.07.2019 }
17. Програма вступних випробувань розробляється закладом
вищої освіти.
18. Вступні випробування складаються державною мовою.
19. Апеляції за результатами вступних випробувань розглядає
комісія, до складу якої включається представник територіального
органу НАДС. Склад апеляційної комісії затверджує ректор закладу
вищої освіти. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
20. Прийом осіб на навчання здійснює приймальна комісія, до
складу якої включаються представники територіального органу НАДС,
інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування
(за згодою), провідні фахівці у сфері державного управління, а
також представники громадських організацій (за згодою).
21. Рішення про зарахування осіб на навчання як слухачів за
результатами вступних випробувань ухвалює приймальна комісія
закладу вищої освіти за погодженням з НАДС. Рішення приймальної
комісії затверджується наказом ректора закладу вищої освіти. { Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
22. Зарахування слухачів на навчання проводиться щороку до
25 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє. { Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ N 482
( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }

{ Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ N 482
( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }

27. Навчання починається щороку з 1 вересня. { Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
28. Слухачі, які навчаються за вечірньою, заочною
(дистанційною) формою за державним замовленням, перед кожною
сесією подають довідку-підтвердження про перебування на державній
службі чи службі в органах місцевого самоврядування. { Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
29. Переведення слухачів, які навчаються за державним
замовленням, з одного закладу вищої освіти до іншого або з однієї
спеціалізації чи форми навчання на іншу здійснюється відповідно
наказами ректорів обох закладів вищої освіти або наказом ректора
за умови наявності вакантних місць державного замовлення у межах
ліцензованого обсягу та за погодженням з НАДС.
30. Слухачі, які навчаються на контрактній основі та
відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, можуть
бути переведені на конкурсній основі на навчання за державним
замовленням за умови наявності вакантних місць державного
замовлення у межах ліцензованого обсягу та за погодженням з НАДС.

{ Пункт 31 виключено на підставі Постанови КМ N 482
( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }

{ Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

34. Слухачі, які навчаються за вечірньою, заочною
(дистанційною) формою, користуються пільгами, передбаченими для
студентів закладів вищої освіти, які навчаються без відриву від
виробництва. { Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
35. На час навчання іногороднім слухачам надаються місця у
гуртожитку.
36. Слухачі після завершення навчання відраховуються з
закладу вищої освіти згідно з наказом ректора.
37. Слухач може бути достроково відрахований:
1) за власним бажанням;
2) за станом здоров'я на підставі медичного висновку;
3) за невиконання навчального плану;
4) за порушення правил внутрішнього розпорядку закладу вищої
освіти;
5) якщо він зарахований на навчання за державним замовленням
і без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів
після їх початку;

{ Підпункт 6 пункту 37 виключено на підставі Постанови КМ
N 674 ( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

7) якщо навчався за державним замовленням за вечірньою,
заочною (дистанційною) формою та припинив перебування на державній
службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім
випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від
10 грудня 2015 р. N 889-VIII ( 889-19 ) "Про державну службу"
та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з
набранням чинності зазначеним Законом); { Підпункт 7 пункту 37 в редакції Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
8) якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на
слухача поширюються встановлені законодавством обмеження,
пов'язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах
державної влади чи органах місцевого самоврядування.
Дострокове відрахування слухача, який навчався за державним
замовленням, погоджується з НАДС.
38. У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані
на навчання за державним замовленням та без поважних причин не
приступили до занять протягом 10 днів після їх початку,
проводиться протягом 10 наступних днів додаткове зарахування
слухачів на звільнені місця за погодженням з НАДС. На навчання
зараховуються особи, які склали вступні випробування, але не
пройшли за конкурсом. { Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
39. Слухачі, які навчалися за державним замовленням за
вечірньою, заочною (дистанційною) формою, припинили перебування на
державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і
достроково відраховані з закладу вищої освіти, можуть продовжити
навчання на контрактній основі. { Абзац перший пункту 39 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
У разі повернення на державну службу чи службу в органах
місцевого самоврядування зазначені слухачі мають право на
поновлення на навчанні за державним замовленням за погодженням з
НАДС та за умови наявності вакантних місць державного замовлення у
межах ліцензованого обсягу. { Абзац другий пункту 39 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
40. У разі переривання навчання з поважної причини, що
підтверджується документально, слухач може бути поновлений на
навчанні за державним замовленням за наказом ректора, погодженим з
НАДС, за умови, що він може навчатися за відповідною формою та у
випадку наявності вакантних місць державного замовлення у межах
ліцензованого обсягу. { Пункт 40 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
41. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування у
10-денний строк з дня звільнення з державної служби або служби в
органах місцевого самоврядування слухача, який навчається за
державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою,
інформує про це заклад вищої освіти та територіальний орган НАДС.
{ Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ N 482
( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }

43. Екзаменаційна комісія, що утворюється закладом вищої
освіти, здійснює атестацію слухачів, які здобувають ступінь вищої
освіти - магістра. До складу екзаменаційної комісії включаються
представники територіальних органів НАДС, інших органів державної
влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), провідні
фахівці у сфері публічного управління та адміністрування,
науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь у
галузі знань "Державне управління". { Пункт 43 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
44. Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої,
заочної (дистанційної) форми навчання надається додаткова
відпустка на два місяці відповідно до Закону України "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ). { Пункт 44 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
45. Слухачам, які успішно пройшли атестацію, видається
документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня вищої освіти
магістр за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"
галузі знань "Публічне управління та адміністрування". { Пункт 45 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
46. Документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня
вищої освіти магістр за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" галузі знань "Публічне управління та
адміністрування" з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку
"відмінно" не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін,
оцінку "добре" з інших навчальних дисциплін, успішно пройшли
атестацію з оцінкою "відмінно". { Пункт 46 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
47. У разі коли слухач не пройшов атестацію з поважної
причини, він може отримати дозвіл ректора закладу вищої освіти на
повторну атестацію в наступному навчальному році. { Пункт 47 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
{ Пункт 48 виключено на підставі Постанови КМ N 482
( 482-2018-п ) від 13.06.2018 }
{ Пункт 49 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 50 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 51 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 52 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 53 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 54 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 55 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 56 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 57 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 58 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 59 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
{ Пункт 60 виключено на підставі Постанови КМ N 621
( 621-2019-п ) від 17.07.2019 }
{ Пункт 61 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

62. Вартість навчання в установленому порядку відшкодовують:
1) слухачі, яких достроково відраховано з закладу вищої
освіти відповідно до пункту 37 цього Порядку (крім тих, яких
відраховано відповідно до підпункту 2 пункту 37 цього Порядку);
2) слухачі, які під час навчання за державним замовленням за
вечірньою, заочною (дистанційною) формою припинили перебування на
державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування
(крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ), пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від
10 грудня 2015 р. N 889-VIII ( 889-19 ) "Про державну службу"
та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з
набранням чинності зазначеним Законом);
3) випускники, які не склали державний екзамен або не
захистили магістерську роботу без поважних причин. { Пункт 62 в редакції Постанови КМ N 674 ( 674-2016-п ) від
27.09.2016 }
_____________________
* У разі коли особа здобула вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту)
відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" ( 1556-18 ),
така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. { Порядок доповнено виноскою "*" згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }
** У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки
платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою
про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та
номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті). { Порядок доповнено виноскою "**" згідно з Постановою КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }

{ Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ N 674
( 674-2016-п ) від 27.09.2016 }вверх