Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2222
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.08.2010782
Документ 782-2010-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.02.2014, основание - 51-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 782
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 51 ( 51-2014-п ) від 05.02.2014 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1999 р. N 2222

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня
1999 р. N 2222 ( 2222-99-п ) "Про затвердження Статуту Академії
педагогічних наук України" (Офіційний вісник України, 1999 p.,
N 49, ст. 2412; 2004 p., N 28, ст. 1894) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 782
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 грудня 1999 р. N 2222 ( 2222-99-п )

1. У назві та постановляючій частині постанови ( 2222-99-п )
слова "Академії педагогічних наук України" замінити словами
"Національної академії педагогічних наук України".
2. У Статуті Академії педагогічних наук України,
затвердженому зазначеною постановою ( 2222-99-п ):
1) у назві Статуту ( 2222-99-п ) слова "Академії педагогічних
наук України" замінити словами "Національної академії педагогічних
наук України";
2) абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:
"1. Національна академія педагогічних наук України (далі -
Академія) заснована Указом Президента України від 4 березня
1992 р. N 124 ( 124/92 ) як Академія педагогічних наук. Статус
національної Академії надано Указом Президента України від
24 лютого 2010 р. N 259 ( 259/2010 ).";
3) пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Повне найменування Академії: українською мовою -
Національна академія педагогічних наук України, англійською
мовою - National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine;
скорочене - НАПН.";
4) абзац дев'ятий пункту 8 викласти у такій редакції:
"проводить підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації та здійснює експериментальну освітню
діяльність;";
5) у пункті 9:
в абзаці десятому слова "створення сприятливих умов для"
виключити;
абзац одинадцятий після слова "бюлетенів)" доповнити словами
"та створення електронних видань";
6) пункт 13 після слів "бути обрані" доповнити словами
"доктори наук -";
7) у четвертому реченні абзацу першого пункту 25 слова ", які
брали участь у голосуванні" виключити;
8) абзац третій пункту 45 викласти у такій редакції:
"Кошторис та штатний розпис президії затверджує президент
Академії за погодженням з Мінфіном.".вверх