Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Стратегия, План, Мероприятия, Перечень от 01.08.2013774-р
Документ 774-2013-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 08.02.2017, основание - 142-2017-р

Також 18 квітня 2013 р. Верховною Радою України прийнято Закон “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України”, яким передбачено удосконалити процедуру спеціальної конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечивши можливість її здійснення за службові злочини, а конфіскації обов’язково підлягатиме майно, еквівалентне предмету злочину або злочинним доходам (так звана вартісна або еквівалентна конфіскація), та майно, передане третім особам як недобросовісним набувачам, тобто тим, які знали (повинні були знати) про злочинне походження майна.

Верховною Радою України прийнято 14 травня 2013 р. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики”, яким впроваджується система перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також визначається інституційний механізм здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Зокрема, зазначеним Законом внесено ряд змін до статті 12 “Фінансовий контроль” Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, якою зобов’язано осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також окремих прирівняних до них осіб подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Внесеними змінами передбачено, що такі декларації необхідно також подавати у разі припинення діяльності, пов’язаної із здійсненням зазначених повноважень, а також протягом року після припинення такої діяльності.

Також встановлено можливість оприлюднення декларацій вищих посадових осіб не лише в офіційних друкованих виданнях, а і на офіційних веб-сайтах відповідних державних органів чи органів місцевого самоврядування.

Крім того, інформувати органи доходів і зборів про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента повинні не лише особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а і члени їх сімей.

Запроваджена зазначеним законом система контролю декларацій передбачає проведення уповноваженими підрозділами відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права перевірки своєчасності подання декларацій, перевірки зазначених в них відомостей на наявність конфлікту інтересів, арифметичного та логічного контролю щодо цих відомостей.

Крім того, 23 травня 2013 р. Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб)”, яким передбачено застосування до юридичних осіб засобів кримінально-правового характеру у зв’язку із вчиненням уповноваженою особою юридичної особи злочину від імені та в інтересах цієї юридичної особи.

Визначення проблеми

Наслідками корупції є, з одного боку, - неефективне використання бюджетних коштів, а з іншого - недоотримання бюджетних надходжень, що в цілому перешкоджає реалізації в державі необхідних реформ.

Запобігання проявом корупції в бюджетній сфері сприятиме виконанню завдань і заходів щодо розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю, визначених розділом IX цієї Стратегії.

Так, створення керівниками бюджетних установ ефективної системи внутрішнього контролю на принципах особистої і професійної чесності, а також етичних цінностей керівництва і працівників, ефективної організаційної структури та чіткого розподілу обов’язків, правил управління людськими ресурсами, управління ризиками, відповідного інформаційного і комунікаційного обміну, проведення постійного моніторингу та оцінки діяльності сприятиме зменшенню кількості корупційних дій.

Виявлення корупційних діянь не є основним завданням функції внутрішнього аудиту, яку виконують бюджетні установи з 2012 року. Однак, у разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту ознак корупційних діянь керівник підрозділу внутрішнього аудиту письмово повинен інформувати керівника бюджетної установи про необхідність вжиття ним відповідних заходів (Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені Мінфіном), що підвищує відповідальність керівника бюджетної установи за протидію корупції.

Завдання і заходи

Завданнями середньострокового характеру є:

удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів;

проведення Рахунковою палатою моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища;

удосконалення механізмів залучення громадськості до розроблення та здійснення заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів, а також до контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів;

зменшення кількості формальних процедур у податковій та митній сферах;

перехід до автоматизації здійснення процедур у податковій та митній сферах.

Для виконання завдань передбачається здійснення таких заходів:

аналіз результативних показників проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів; удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища; проведення спільних з громадськістю консультацій та заходів щодо розроблення та здійснення заходів із запобігання корупції у сфері державних фінансів;

висвітлення у засобах масової інформації результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів і удосконалення зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлення про факти порушень у бюджетній сфері;

встановлення критеріїв добору кадрів для податкової, митної сфер, сфери державних закупівель.

Завданням довгострокового характеру є створення комплексної системи аналізу причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень у сфері державних фінансів, у тому числі корупційних, та розроблення на підставі результатів такого аналізу заходів щодо запобігання відповідним правопорушенням.

Для виконання завдання передбачається здійснення таких заходів, як підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо запровадження системи аналізу причин та умов, які призводять до вчинення правопорушень у сфері державних фінансів, та розроблення на підставі результатів такого аналізу заходів щодо запобігання відповідним правопорушенням.

Очікувані результати

За результатами виконання завдань передбачається зниження рівня корупції у сфері державних фінансів.

Ризики

До можливих ризиків, що можуть перешкодити виконанню завдань, слід віднести:

недостатність матеріальних ресурсів для забезпечення виконання завдань у сфері запобігання та протидії корупції;

недостатню кількість спеціалізованого персоналу з належною фаховою підготовкою, до компетенції якого віднесені питання запобігання корупційним правопорушенням у сфері державних фінансів;

ризики, пов’язані з лобіюванням інтересів груп, заінтересованих в отриманні бюджетних асигнувань.

XII. Створення доступу громадськості до інформації з питань бюджету

Мета

Метою розвитку цієї складової є забезпечення здійснення контролю громадськості за ефективним і результативним управлінням бюджетними коштами.

Опис ситуації

Важливою складовою розвитку системи управління державними фінансами на сучасному етапі є належне функціонування комунікацій між органами виконавчої влади, громадянами, інститутами громадянського суспільства.

Згідно з Кодексом належної практики щодо забезпечення прозорості в бюджетно-податковій сфері (МВФ, 2007 рік) відкритість бюджетного процесу передбачає, що: проекти бюджету повинні надаватися законодавчим органам у встановлені строки; річний бюджет повинен бути реалістичним та опрацьованим у рамках здійснюваної середньострокової макроекономічної і фіскальної політики; цілі фіскальної політики і фіскальні правила повинні бути чітко зафіксовані та оприлюднені; бюджетна документація повинна містити оцінку фіскальної стійкості; повинні бути запроваджені механізми координації та управління бюджетною і позабюджетною діяльністю в рамках єдиної фіскальної політики.

У Кодексі належної практики щодо забезпечення прозорості в бюджетно-податковій сфері передбачено такі принципи забезпечення доступності інформації про бюджет для громадськості:

громадськості слід надавати вичерпну інформацію про минулу, поточну та прогнозовану на майбутнє діяльність у податково-бюджетній сфері та про основні фіскальні ризики;

податково-бюджетна інформація повинна надаватися у формі, яка полегшує аналіз політики та забезпечує підзвітність органів державної влади;

на державному рівні повинне бути взято правове зобов’язання щодо своєчасної публікації податково-бюджетної інформації.

Публічна інформація повинна містити дані про всю бюджетну і позабюджетну діяльність Уряду, про стан бюджету регіональних і місцевих органів державного управління, про фінанси державних корпорацій. Інформація стосовно Уряду повинна включати детальні дані про рівень державного боргу, значні фінансові активи, нефінансові активи.

Одним із принципів побудови бюджетної системи України є принцип публічності та прозорості. Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України реалізація цього принципу вимагає інформування громадськості з питань складення, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів. Зазначене забезпечується шляхом публікації документів, пов’язаних із складенням бюджету, його затвердженням та виконанням. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу.

Згідно із статтею 28 Бюджетного кодексу України інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів повинна містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

Мінфін до 20 березня року, що настає за звітним періодом, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період, у якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом із звітом про виконання державного бюджету.

Публічний контроль за виконанням бюджету забезпечується шляхом оприлюднення інформації про щомісячне, щоквартальне та річне виконання державного бюджету, місцевих бюджетів у засобах масової інформації. Крім того, Мінфін забезпечує публічність інформації про підсумки виконання зведеного бюджету країни.

До функцій головного розпорядника бюджетних коштів включено забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства та Бюджетного кодексу України (пункт 11 частини п’ятої статті 22 Кодексу). Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється на основі використання даних бюджетної звітності.

9 травня 2011 р. набрав чинності Закон України “Про доступ до публічної інформації”. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Таке право гарантується обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

У Законі України “Про доступ до публічної інформації” встановлено, що:

не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб та найменувань юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (частина п’ята статті 6 Закону);

розпорядниками інформації щодо використання бюджетних коштів є суб’єкти владних повноважень, а також юридичні особи, які фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим (частина перша статті 13 Закону);

розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) (частина перша статті 15 Закону).

Відповідно до Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” в усіх розпорядників інформації створено спеціальні структурні підрозділи, які організовують доступ до публічної інформації, якою вони володіють. Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” покладена на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади. Органам місцевого самоврядування запропоновано вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

З метою забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в Мінфіні створено відповідний (окремий) структурний підрозділ, до складу якого входить відділ роботи з громадськістю, зверненнями громадян та організації доступу до публічної інформації. Мінфін затвердив форму запиту на інформацію та порядок її подання.

На сьогодні електронними джерелами бюджетних показників є дані інформаційних систем Мінфіну (автоматизована інформаційна система “Державний бюджет”, інформаційно-аналітичної система “Місцеві бюджети”, системи підтримки прийняття рішень з управління державними фінансами) та дані інформаційно-аналітичної системи “Казна” Казначейства. Незважаючи на існуючі законодавчі норми, на сьогодні є недостатніми можливості для реалізації права громадськості на інформацію про бюджет і врахування точки зору громадськості під час прийняття рішень щодо бюджету (пріоритети, розподіл ресурсів тощо), оскільки:

здебільшого інформація з питань бюджету, яка розміщується на загальнодоступних ресурсах Інтернету, має вузькоспеціалізовану спрямованість та, як правило, інформування про державний та місцеві бюджети має статистичний характер;

інформація для оцінки ефективності виконання бюджету є обмеженою;

громадськість бере участь у бюджетному процесі недостатньо активно.

Визначення проблеми

Основною проблемою є необхідність посилення відкритості бюджетного процесу, що дасть змогу захищати інтереси суспільства, зменшити вірогідність зловживань, вчинення корупційних діянь і передбачає відкритість управління бюджетними коштами на всіх етапах бюджетного процесу.

Завдання і заходи

Завданням середньострокового характеру є створення умов для більш широкої участі громадськості в бюджетному процесі.

Для виконання завдання передбачається здійснення таких заходів:

належне організаційне забезпечення діяльності Громадської ради при Мінфіні; сприяння проведенню громадської експертизи законодавчих і нормативних актів з питань бюджету;

систематичне проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної фінансової і бюджетної політики;

забезпечення доступу громадськості до щорічного антикорупційного звіту Мін’юсту;

налагодження функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” як складової частини Інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ) в рамках реалізації спільного із Світовим банком проекту “Модернізація системи управління державними фінансами”, забезпечення доступу громадськості до зазначеної системи на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Завданням довгострокового характеру є удосконалення організаційно-технологічної бази для створення інтегрованої системи управління державними фінансами.

Для виконання завдання передбачається здійснення такого заходу, як стандартизація процесів управління державними фінансами та автоматизація операцій в централізованій інформаційній системі управління державними фінансами.

Очікувані результати

За результатами виконання завдань передбачається:

посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, яке сприятиме підвищенню прозорості і ефективності бюджетного процесу;

підвищення рейтингу України за Індексом відкритості бюджету Міжнародного бюджетного партнерства, зокрема щодо показника участі громадськості в бюджетному процесі;

доступ громадськості до інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”;

підвищення рівня транспарентності видатків бюджету;

посилення інституційної взаємодії органів державної влади у процесі забезпечення доступу громадськості до інформації з питань бюджету.

Ризики

До можливих ризиків, що можуть перешкодити виконанню завдань, слід віднести:

затримку в розробленні та впровадженні в рамках реалізації спільного із Світовим банком проекту “Модернізація системи управління державними фінансами” Інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ);

відсутність фахової підготовки персоналу в частині здійснення комунікацій з інститутами громадянського суспільства;

недостатня координація діяльності Мінфіну, Міндоходів, Казначейства в частині повного і своєчасного забезпечення громадян та інститутів громадянського суспільства інформацією з питань бюджету.ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. № 774-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Джерела фінансування

Очікувані результати

Індикатори оцінки

I. Податкова система

Бюджетно-податкова консолідація та фіскальна стабілізація (завдання середньострокового характеру)

1. Скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей

Мінфін Міндоходів Мінекономрозвитку

2013-2014 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень

прийняття відповідного нормативно-правового акта

2. Підвищення ставки податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю

-“-

-“-

-“-

збільшення бюджетних надходжень

-“-

3. Перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартості

-“-

-“-

-“-

рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень

-“-

Удосконалення нормативно-правової бази оподаткування (завдання довгострокового характеру)

4. Збалансування інтересів контролюючих органів та платників податків

Міндоходів Мінфін Мінекономрозвитку

2015 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

покращення умов підприємницької діяльності та збільшення податкових надходжень

прийняття відповідного нормативно-правового акта або укладення відповідної угоди

5. Запровадження законодавчих інструментів для реалізації принципу діяльності на комерційних засадах (принципу “на відстані витягнутої руки”)

-“-

-“-

-“-

покращення умов підприємницької діяльності та збільшення податкових надходжень

прийняття відповідного нормативно-правового акта

II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів

1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету

Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні державного бюджету (завдання довгострокового характеру)

1. Удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики

Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету

2013-2015 роки

-“-

підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів

пропозиції щодо внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми

2. Проведення головними розпорядниками бюджетних коштів аналізу бюджетних програм та їх результативних показників з урахуванням оновленої методологічної бази та врахування результатів аналізу під час формування планів діяльності та бюджетних програм

головні розпорядники коштів державного бюджету Мінфін

починаючи з 2016 року щороку

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення інформативності та аналітичності результативних показників бюджетних програм

підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм

2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів

Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)

3. Внесення змін до Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Мінфін

листопад 2013 року

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів

наказ Мінфіну про затвердження деяких документів, які застосовуються під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів

4. Затвердження форм окремих документів для використання під час складання та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу для забезпечення проведення дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення

Мінфін Казначейство

листопад 2013 року

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджеті

наказ Мінфіну про затвердження форм окремих документів для використання під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів

5. Оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів

Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

протягом 2014 року

-“-

зменшення кількості бюджетних програм місцевих бюджетів, оптимізація переліків результативних показників їх виконання, усунення дублювання

накази про внесення змін до типових переліків бюджетних програм для місцевих бюджетів (насамперед за галузями “Освіта”, “Культура”, “Охорона здоров’я”)

6. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у тому числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих бюджетів

-“-

2014-2017 роки

-“-

забезпечення формування результативних показників та можливості оцінювання ефективності виконання бюджетних програм на рівні кожного учасника бюджетного процесу

накази Мінфіну, спільні накази Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади, міжгалузеві накази про затвердження деяких документів, що використовуються під час запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів, у тому числі з внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів та результативності їх виконання

3. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади середньострокового бюджетного планування

Повноцінне застосування механізму середньострокового бюджетного прогнозування (завдання довгострокового характеру)

7. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з метою формування єдиного ментального простору та переосмислення головними розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі переходу до середньострокового бюджетного планування

Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету

2013-2017 роки

міжнародна технічна допомога

підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування

кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо

8. Удосконалення середньострокового прогнозування на рівні головних розпорядників коштів державного бюджету в частині забезпечення обґрунтованості прогнозних показників та відображення конкретних пріоритетів і завдань головних розпорядників бюджетних коштів у планах їх діяльності на середньостроковий період

головні розпорядники коштів державного бюджету

2014-2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

обґрунтованість прогнозних показників та концентрація бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики

формування головними розпорядниками коштів державного бюджету прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах та планах їх діяльності, виходячи із принципу обґрунтування видатків “від першої гривні”

9. Проведення моніторингу прогнозів державного бюджету, виявлення та аналіз відхилень прогнозних показників від фактичних та факторів, що їх спричинили

Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету

2014-2016 роки, щороку

-“-

підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень

формування прогнозів державного бюджету на середньострокову перспективу з урахуванням отриманих результатів аналізу

10. Удосконалення методики розрахунку видатків та надання кредитів з державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди за результатами оцінки діючої системи середньострокового бюджетного прогнозування

Мінфін

2017 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення якості прогнозів державного бюджету

пропозиції щодо удосконалення методики розрахунку видатків та надання кредитів з державного бюджету на середньострокову перспективу

4. Стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів

Нормативно-правове та методологічне забезпечення

11. Законодавче забезпечення запровадження системи державного стратегічного планування

Мінекономрозвитку Мінфін Міндоходів

2013 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

створення цілісної системи документів державного стратегічного планування з інтеграцією до неї планів діяльності міністерств

запровадження державного стратегічного планування

12. Забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади” щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади

Мінекономрозвитку

до прийняття Закону

-“-

забезпечення переходу до нової ідеології стратегічного планування діяльності міністерств та публічної відповідальності на рівні урядових інституцій

прийняття Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”

13. Затвердження Кабінетом Міністрів України відповідно до прийнятого закону Порядку розроблення і виконання планів діяльності міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

Мінекономрозвитку Мінфін

у двомісячний строк із дня офіційного опублікування Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

забезпечення взаємозв’язку процесу планування діяльності головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетного процесу

прийняття Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження Порядку розроблення і виконання планів діяльності міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

14. Розроблення форм та інструкцій з підготовки міністерствами - головними розпорядниками коштів державного бюджету планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст

у місячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку розроблення і виконання планів діяльності міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

-“-

удосконалення організаційно-методичних засад підготовки міністерствами планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

наказ Мінекономрозвитку щодо затвердження форм і інструкцій з підготовки міністерствами - головними розпорядниками коштів державного бюджету планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

15. Проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів

Мінекономрозвитку

2014-2017 роки

міжнародна технічна допомога

підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів

кількість семінарів кількість осіб, що взяли участь у семінарах

Інституційне забезпечення

16. Утворення в структурі міністерств - головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету в межах затвердженої граничної чисельності структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів

міністерства - головні розпорядники бюджетних коштів

у шестимісячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку розроблення і виконання планів діяльності міністерств - головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

інституційне забезпечення функцій з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів

утворені в міністерствах - головних розпорядниках коштів державного бюджету структурні підрозділи з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів

5. Управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом

Нормативно-правове забезпечення управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів (завдання середньострокового характеру)

17. Розширення переліку цільових індикаторів, що підвищить рівень контролю у сфері управління державним боргом

Мінфін

2014-2015 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення стабільності фінансової політики у сфері державного боргу

прийняття відповідного нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів

18. Збільшення середньозваженого строку погашення державного боргу за рахунок використання довгострокових боргових інструментів

-“-

-“-

-“-

зменшення ризиків у середньостроковій перспективі

збільшення відповідного показника на кінець року

19. Запровадження обмежень щодо граничних обсягів внутрішнього боргу, номінованого в іноземній валюті

-“-

-“-

-“-

зменшення вразливості системи державних фінансів від негативного впливу зовнішніх факторів

прийняття нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів

20. Розроблення принципів та порядку формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період, які будуть спрямовані на забезпечення стабільності фінансової системи та зменшення її вразливості від впливу фінансових потрясінь

Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2014-2015 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі

підготовка пропозицій щодо проекту Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період

21. Удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення виконання завдань з формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період

Мінфін

-“-

-“-

-“-

-“-

22. Встановлення додаткових цільових індикативних обмежень стосовно умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу на середньо- та довгострокову перспективу (обмеження обсягу надання державних гарантій 5 відсотками доходів загального фонду Державного бюджету України протягом року починаючи з 2016 року тощо)

-“-

-“-

-“-

зменшення ризиків на середньо- та довгострокову перспективу

внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України

23. Розроблення методології щодо оцінки впливу умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу у середньо- та довгостроковій перспективі

Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2014-2015 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

формування прогнозної оцінки можливого впливу умовних боргових зобов’язань

прийняття відповідного нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів

24. Опрацювання питання щодо консолідованого управління коштів Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Мінсоцполітики Мінфін Міндоходів інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

-“-

контроль за використанням фінансових потоків у соціальній сфері

підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства

25. Опрацювання питання стосовно консолідації коштів суб’єктів сектору державного управління на єдиному казначейському рахунку

Мінфін Казначейство інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

-“-

удосконалення системи управління ліквідністю державних фінансів

-“-

26. Завершення впровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення

-“-

-“-

кошти міжнародних фінансових організацій та передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

розвиток системи управління державним боргом

упровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення

27. Удосконалення функціонування нормативно-правової бази, створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління коштами єдиного казначейського рахунка

Казначейство Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2014-2015 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

удосконалення системи управління бюджетними коштами

внесення змін до законодавства щодо удосконалення управління бюджетними коштами

III. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом (завдання довгострокового характеру)

1. Розроблення проекту Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період

Мінфін інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2015-2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі

прийняття відповідного нормативно-правового акта

2. Розроблення методології щодо оцінки впливу умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу у довгостроковій перспективі

-“-

-“-

-“-

зменшення ризиків дестабілізації державних фінансів у середньо- та довгостроковому періоді

-“-

IV. Квазіфіскальні операції

Нормативно-правове забезпечення квазіфіскальних операцій, удосконалення обліку та звітності щодо квазіфіскальних операцій, підвищення ефективності контролю за проведенням квазіфіскальних операцій (завдання середньострокового характеру)

1. Посилення контролю за квазіфіскальними операціями (шляхом уточнення переліку таких операцій і органів державного управління, на яких

Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету

2014-2015 роки

-“-

уточнення переліку операцій і органів державного управління, на яких покладаються функції

підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до переліку операцій

покладаються функції із запровадження заходів з їх обмеження)
із запровадження заходів з їх обмеження

і органів державного управління, на яких покладаються функції із запровадження заходів з їх обмеження. Прийняття відповідного нормативно-правового акта

2. Удосконалення регулювання квазіфіскальних операцій

Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету

2014-2015 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

проведення фінансових операцій у сфері державного управління за умов обмеження тиску на бюджетну систему

підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо удосконалення регулювання квазіфіскальних операцій. Прийняття відповідного нормативно-правового акта

3. Удосконалення методики обліку квазіфіскальних операцій сектору загального державного управління

Мінфін Казначейство головні розпорядники коштів державного бюджету

-“-

-“-

можливість отримання достовірної та повної інформації про стан державних фінансів для прийняття управлінських рішень, що дасть змогу зменшити ризики

підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо удосконалення методики обліку квазіфіскальних операцій у сфері державного управління.

дестабілізації державних фінансів у середньо- та довгостроковому періоді

Прийняття відповідного нормативно-правового акта

4. Запровадження спеціальних форм звітності для суб’єктів проведення квазіфіскальних операцій, в яких має відображатися перелік товарів і послуг, які вони реалізують/надають за дорученням органів державного управління, та фінансовий результат таких операцій

Мінфін Казначейство головні розпорядники коштів державного бюджету

2014-2015 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення якості обліку квазіфіскальних операцій

підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо запровадження спеціальних форм звітності для суб’єктів проведення квазіфіскальних операцій

5. Упорядкування та оприлюднення інформації про проведення квазіфіскальних операцій

Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету

-“-

-“-

підвищення рівня прозорості квазіфіскальних операцій

оприлюднення інформації про проведення квазіфіскальних операцій

6. Включення інформації про квазіфіскальні операції до складу матеріалів, які подаються з проектом державного бюджету

-“-

-“-

-“-

підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів держави та прозорість бюджетного процесу

підготовка та подання Мінфіну пропозицій до проекту державного бюджету

Удосконалення нормативно-правового забезпечення та механізмів контролю обсягів квазіфіскальних операцій (завдання довгострокового характеру)

7. Опрацювання питання стосовно забезпечення обліку дефіциту бюджету та боргу сектору загального державного управління

Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету

2014-2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

можливість отримання достовірної та повної інформації про стан державних фінансів для прийняття управлінських рішень, що дасть змогу зменшити ризики дестабілізації державних фінансів у середньо- та довгостроковому періоді

підготовка та подання Мінфіну повної інформації про стан державних фінансів для прийняття управлінських рішень

8. Обмеження обсягів квазіфіскальних операцій з метою зменшення ризиків проведення операцій сектору загального державного управління (визначення частки виконання зобов’язань за гарантованими державою позиками виключно позичальниками; встановлення цільових індикативних обмежень стосовно умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу на середньо- та довгострокову перспективу тощо)

Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету

-“-

-“-

зменшення макроекономічних диспропорцій, пов’язаних з виконанням квазіфіскальних функцій

зменшення ризиків дестабілізації державних фінансів у середньо- та довгостроковому періоді

9. Моніторинг та удосконалення нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій

Мінфін головні розпорядники коштів державного бюджету

2014-2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень

підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій. Прийняття відповідних нормативно-правових актів

V. Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі

Перший етап - завдання середньострокового характеру

1. Нормативно-правове забезпечення запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

1. Розроблення плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Мінфін Казначейство

2013 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

визначення структури узагальнення інформації про активи, зобов’язання та власний капітал суб’єктів державного сектору на рахунках бухгалтерського обліку

наказ Мінфіну

2. Розроблення інструкції застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

-“-

-“-

-“-

визначення порядку застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

-“-

3. Розроблення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів

Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування

2013 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

відображення основних господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в державному секторі

наказ Мінфіну

4. Розроблення порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

2014 рік

-“-

визначення порядку складення фінансової звітності за новими формами

-“-

5. Внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Мінфін Казначейство

-“-

-“-

удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

-“-

6. Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

2013-2014 роки

-“-

визначення методичних рекомендацій щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

-“-

7. Запровадження удосконалених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування

починаючи з 2015 року

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

застосування суб’єктами державного сектору удосконалених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

ведення бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до удосконалених національних положень (стандартів)

8. Створення та моніторинг інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами

Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

до 31 грудня 2015 року

кошти позики Світового банку на реалізацію Проекту модернізації державних фінансів, кошти державного бюджету

можливість проведення аналізу інформації про державний сектор з метою створення сталої та ефективної системи управління державними фінансами

забезпечення транспарентності даних фінансової звітності в державному секторі і можливість їх зіставлення з аналогічними даними інших країн підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів держави та прозорість бюджетного процесу

2. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення

9. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення

Мінфін

2013-2015 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

перекладені українською мовою міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі

оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну перекладених українською мовою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

10. Забезпечення удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

Мінфін Казначейство

2013-2014 роки

-“-

внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

накази Мінфіну

3. Інформаційна підтримка щодо застосування стандартів

11. Організація навчання працівників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів

2013-2014 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

проведення конференцій, практичних семінарів, консультацій

12. Організація навчання працівників бюджетних установ бухгалтерських служб з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

головні розпорядники бюджетних коштів

2013- 2017 роки

-“-

-“-

проведення конференцій, практичних семінарів

13. Організація підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів

Мінфін Казначейство

-“-

-“-

-“-

-“-

Другий етап - завдання довгострокового характеру

Удосконалення нормативно-правового забезпечення та автоматизованої бази даних з бухгалтерського обліку в державному секторі

14. Систематичне удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами в міжнародних стандартах бухгалтерського обліку в державному секторі

Мінфін Казначейство

2015-2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі

накази Мінфіну

15. Визначення проблемних питань, недоліків у процесі застосування автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі

-“-

-“-

-“-

удосконалення автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі

врахування пропозицій щодо удосконалення автоматизованої бази даних відповідно до нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі

16. Проведення моніторингу імплементації національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Мінфін Казначейство

2015- 2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

проведення аналізу застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

врахування пропозицій щодо внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

VI. Розвиток системи державних закупівель

Перший етап - завдання середньострокового характеру

1. Посилення міжнародного співробітництва щодо державних закупівель

1. Співпраця з проектами технічної допомоги

Мінекономрозвитку Мінфін Антимонопольний комітет (за згодою)

постійно

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

отримання професійних консультацій від експертів проектів технічної допомоги, створення сприятливих умов і здійснення дієвих кроків для імплементації міжнародних зобов’язань України, зокрема щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі і у межах Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС

визнання експертами Світового банку і ЄС прогресу щодо розвитку системи державних закупівель

2. Вивчення та поширення світового досвіду у сфері державних закупівель

Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет

постійно

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

застосування узагальненої світової практики та досвіду у сфері державних закупівель

закріплення організаційно-правових елементів сучасної кращої практики закупівель у національній системі державних закупівель

3. Продовження переговорного процесу щодо укладення Україною міжнародних угод з питань державних закупівель

Мінекономрозвитку МЗС Мін’юст

до закінчення переговорного процесу

-“-

досягнення домовленостей щодо створення зон вільної торгівлі та щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі

формальне приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі, формалізація двосторонніх угод з країнами -партнерами України щодо державних закупівель

2. Створення уніфікованої та стабільної нормативно-правової бази державних закупівель

4. Скорочення випадків, на які не поширюється законодавство у сфері державних закупівель, з урахуванням міжнародної практики

Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2014 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

розширення сфери застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель”

підготовка відповідного законопроекту

5. Подальша адаптація законодавства у сфері державних закупівель до законодавства і стандартів Європейського Союзу

Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст

постійно

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

удосконалення законодавчої бази з питань державних закупівель згідно із законодавством і стандартами ЄС

підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері державних закупівель

6. Забезпечення оприлюднення річних планів державних закупівель на веб-порталі уповноваженого органу, на власних веб-сайтах замовників

-“-

2014 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

удосконалення законодавчої бази з питань державних закупівель

підготовка відповідного законопроекту

3. Забезпечення сталого функціонування інституційної системи державних закупівель

7. Посилення інституціональної спроможності уповноваженого органу

Мінекономрозвитку

постійно

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

удосконалення виконання функцій уповноваженого органу, продовження здійснення функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку

продовження здійснення функцій Мінекономрозвитку як уповноваженого органу у сфері державних закупівель

8. Удосконалення функціонування органу оскарження як незалежного та неупередженого органу

Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку

постійно

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

збереження інституціональної незалежності Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, вдосконалення механізму розгляду скарг з урахуванням кращого міжнародного досвіду

забезпечення здійснення функцій Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, посилення потенціалу його структурного підрозділу, який проводить організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу із забезпечення діяльності Колегії

4. Впровадження сталої практики застосування та однозначного розуміння законодавства у сфері державних закупівель

9. Визначення порядку взаємодії між уповноваженим органом, Антимонопольним комітетом, Держфінінспекцією, Казначейством насамперед під час здійснення контролю у сфері державних закупівель

Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет Держфінінспекція Казначейство

2014 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

взаємодія державних органів у сфері державних закупівель, закріплення розподілу компетенції з метою уникнення дублювань повноважень і підвищення ефективності роботи

прийняття відповідного нормативно-правового акта або укладення відповідної угоди

10. Проведення моніторингу та вивчення міжнародної судової практики під час розгляду спірних рішень у сфері державних закупівель з метою інформування громадськості

Мінекономрозвитку Антимонопольний комітет Мін’юст

постійно

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики

забезпечення доступу юристів і суддів до узагальненої міжнародної практики (насамперед практики ЄС) з розгляду судових справ

11. Узагальнення національної судової практики з питань державних закупівель

-“-

-“-

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики, виявлення прогалин та проблемних питань у законодавстві у сфері державних закупівель

підготовка інформаційних матеріалів вищих судів (господарський, адміністративний) щодо узагальнених підходів до розгляду справ про державні закупівлі

5. Удосконалення інформаційно-технічного та кадрового забезпечення системи державних закупівель

12. Встановлення єдиних підходів до організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів

Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст МОН

2014 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

запровадження дієвої системи навчання у сфері державних закупівель

розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта

13. Сприяння професіоналізації закупівель

Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст МОН

2014 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

підвищення обізнаності членів конкурсних комітетів замовників щодо правил державних закупівель

надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та проведення відповідних семінарів

14. Розроблення типових навчальних програм, у тому числі для дистанційного навчання

-“-

-“-

-“-

підвищення професіоналізму членів конкурсних комітетів замовників та підготовка нових професійних кадрів, підвищення якості здійснення замовниками закупівель

затвердження типових навчальних програм, у тому числі для дистанційного навчання

Другий етап - завдання довгострокового характеру

6. Гармонізація національного законодавства з нормами і правилами директив Європейського Союзу

15. Удосконалення процедур закупівель, зокрема модифікація процедури закупівлі в одного учасника до переговорної процедури відповідно до законодавства ЄС та запровадження процедури конкурентного діалогу

Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст Антимонопольний комітет

2017 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

запровадження дієвого механізму закупівлі шляхом проведення переговорів щодо закупівлі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту

16. Впровадження системи електронних закупівель

Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст Антимонопольний комітет

2017 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

запровадження дієвої системи електронних закупівель, спрощення процедур закупівель і підвищення рівня їх прозорості

підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” та відповідних нормативно-правових актів

17. Удосконалення критеріїв необхідності застосування законодавства у сфері державних закупівель окремими суб’єктами

-“-

-“-

-“-

підвищення рівня конкуренції та прозорості, відкритості та ефективності проведення закупівель, встановлення чітких та однозначних критеріїв застосування законодавства у сфері державних закупівель підприємствами

підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель”

18. Уніфікація правового регулювання механізму державно-приватного партнерства та концесійних контрактів як особливих правових і економічних відносин між державним і недержавним секторами економіки

Мінекономрозвитку Мінфін Мін’юст інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

-“-

запровадження дієвого механізму державно-приватного партнерства та концесійних контрактів

підготовка окремого законопроекту, який буде регулювати механізм державно-приватного партнерства та концесійних контрактів як особливих правових і економічних відносин між державним і недержавним секторами економіки

19. Взаємодія з діловими колами, громадськістю з метою запобігання недобросовісним діям замовників та учасників

Мінекономрозвитку інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2017 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання, міжнародна технічна допомога

встановлення партнерських відносин між державним і громадським сектором

кількість спільних заходів участь в обговоренні щодо проблемних питань у сфері державних закупівель та шляхів їх вирішення

VII. Розвиток системи управління державними інвестиціями

Перший етап - завдання середньострокового характеру

1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державних інвестицій

1. Затвердження порядку та критеріїв розподілу державних капітальних видатків

Мінекономрозвитку

листопад 2013 року

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

ефективний розподіл державних капітальних видатків

прийняття нормативно-правового акта

2. Забезпечення оптимізації напрямів здійснення державних інвестицій з урахуванням державних та регіональних програм розвитку галузей та територій, в тому числі із залученням приватного капіталу до фінансування окремих інвестиційних проектів

Мінекономрозвитку

2014 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

ефективний розподіл державних інвестицій

прийняття нормативно-правового акта

3. Створення ефективної системи оцінки інвестиційних проектів під час здійснення їх відбору

-“-

-“-

-“-

методичне забезпечення процедури оцінювання інвестиційних проектів/пропозицій для подальшого відбору для реалізації

-“-

2. Забезпечення уніфікації підходів щодо реалізації проектів, які пов’язані з державними інвестиціями

4. Розроблення уніфікованих підходів до ініціювання, підготовки та реалізації проектів, які пов’язані з державними інвестиціями

Мінекономрозвитку інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

2014 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення ефективності державних інвестицій

розроблення відповідних методичних рекомендацій

Другий етап - завдання довгострокового характеру

2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення та використання Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

5. Удосконалення механізму бюджетного інвестування в результаті активізації діяльності ПАТ “Український банк реконструкції та розвитку”

Мінекономрозвитку

2017 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення ефективності державних інвестицій

обсяги фінансування

6. Переорієнтація державних інвестицій на соціальну інфраструктуру та інноваційні програми, виконання яких забезпечить перехід економіки до високотехнологічних і наукомістких виробництв і підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку

-“-

-“-

-“-

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку

впровадження високо-технологічних і наукомістких виробництв

7. Наповнення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

-“-

-“-

-“-

ефективний розподіл державних інвестицій

кількість проектів

8. Здійснення відповідно до законодавства відбору зареєстрованих проектних (інвестиційних) пропозицій, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка

головні розпорядники бюджетних коштів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

-“-

-“-

-“-

VIII. Розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю

Перший етап - завдання середньострокового характеру

1. Підтримка та розвиток діяльності з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту

1. Проведення навчання керівників та працівників підрозділів внутрішнього аудиту

Держфінінспекція Мінфін

2013- 2014 роки

міжнародна технічна допомога

задоволення потреб державних органів у кваліфікованих кадрах

збільшення кількості працівників підрозділів внутрішнього аудиту, що пройшли навчання та підвищили кваліфікацію

2. Навчання керівників та працівників бюджетних установ з питань організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності)

-“-

-“-

-“-

-“-

збільшення кількості керівників та працівників бюджетних установ, що пройшли навчання

3. Роз’яснювальна та консультаційна підтримка внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю

-“-

-“-

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення рівня обізнаності керівників та працівників з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

зменшення кількості роз’яснень та консультацій структурного підрозділу з питань гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції

2. Визначення проблем практичного впровадження вимог нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю

4. Участь представників Держфінінспекції у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади з розгляду результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

Держфінінспекція Мінфін

2013-2014 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення якості внутрішнього аудиту та реалізації його результатів

кількість врахованих пропозицій представників Держфінінспекції за результатами засідань колегій, кількість засідань колегій державних органів, участь в яких взяли представники Держфінінспекції

5. Створення єдиної автоматизованої бази даних щодо результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та проведення моніторингу інформації, що міститься в базі даних

-“-

-“-

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання Держфінінспекції (в частині здійснення функції з проведення такого моніторингу), міжнародна технічна допомога

належний інформаційно-комунікаційний обмін між підрозділами внутрішнього аудиту та структурним підрозділом з гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції за допомогою технічних засобів обробки інформації, оперативне реагування на виклики та проблеми у сфері діяльності внутрішнього аудиту

зменшення кількості /частки незадовільних оцінок якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту або зменшення часу для отримання та обробки інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

6. Проведення аналізу нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту

Держфінінспекція Мінфін

2013- 2014 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

удосконалення нормативно-правової бази з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

наказ Мінфіну щодо внесення змін до стандартів внутрішнього аудиту

3. Нормативно-правове та методологічне забезпечення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

7. Підготовка форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

Держфінінспекція Мінфін

2013- 2014 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

удосконалення порядку отримання інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

затвердження форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

8. Визначення порядку проведення оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

-“-

-“-

-“-

проведення оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

визначення процедури проведення Держфінінспекцією оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

9. Удосконалення методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах у частині фінансового управління та відповідальності (підзвітності) керівників

Держфінінспекція Мінфін

2013- 2014 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

розвиток фінансового управління і контролю та посилення відповідальності (підзвітності) керівників бюджетних установ, у тому числі в частині ефективності та результативності державних видатків

наказ Мінфіну про внесення відповідних змін

10. Підготовка проекту нормативно-правового акта з питань організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи

-“-

-“-

-“-

-“-

подання проекту нормативно-правового акта з питань організації внутрішнього контролю в бюджетних установах

Другий етап - завдання довгострокового характеру

4. Продовження роботи з підтримки та розвитку діяльності з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту

11. Проведення семінарів, навчання, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом, реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту

Держфінінспекція Мінфін

2015-2017 роки

міжнародна технічна допомога

належний кадровий потенціал у сфері державного внутрішнього фінансового контролю

зменшення незадовільних оцінок якості внутрішнього контролю та діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

5. Підготовка пропозицій щодо організаційно-структурних змін у Держфінінспекції та Мінфіні

12. Проведення аналізу стану розвитку і функціональної спроможності підрозділів внутрішнього аудиту

Мінфін Держфінінспекція

2017 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

визначення пріоритетів розвитку внутрішнього аудиту

підготовка аналітичної інформації про проблеми і перспективи діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

13. Підготовка пропозицій щодо подальшого проведення Держфінінспекцією централізованого внутрішнього аудиту (державного фінансового аудиту) з урахуванням спроможності внутрішнього аудиту в бюджетних установах та розвитку органу незалежного зовнішнього аудиту (Рахункової палати)

-“-

-“-

-“-

визначення пріоритетів розвитку Держфінінспекції

подання пропозицій щодо подальшого проведення Держфінінспекцією централізованого внутрішнього аудиту (державного фінансового аудиту)

14. Підготовка пропозицій щодо переорієнтації діяльності Держфінінспекції на проведення інспектування

-“-

-“-

-“-

посилення боротьби з шахрайством у фінансово-бюджетній сфері

подання пропозицій щодо подальшої переорієнтації діяльності Держфінінспекції на проведення інспектування

15. Підготовка пропозицій щодо функціонування в Мінфіні підрозділу гармонізації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

Мінфін Держфінінспекція

2017 рік

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

посилення ролі Мінфіну у забезпеченні ефективного функціонування системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади

утворення у Мінфіні підрозділу гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю

IX. Розвиток системи незалежного зовнішнього фінансового контролю

1. Посилення ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього фінансового контролю в Україні (завдання довгострокового характеру)

1. Розширення аудиторських повноважень Рахункової палати для забезпечення ефективного контролю за державними фінансами (у тому числі щодо аудиту бюджетних надходжень, місцевих бюджетів) шляхом внесення змін до Конституції України

Рахункова палата (за згодою) Мін’юст Мінфін

2013- 2016 роки

-“-

забезпечення дієвого контролю за виконанням державного бюджету в повному обсязі

внесення до статті 98 Конституції України змін щодо розширення повноважень Рахункової палати

2. Розроблення та сприяння прийняттю законопроекту щодо викладення у новій редакції Закону України “Про Рахункову палату” з метою уточнення статусу Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту публічних фінансів, а також розширення її повноважень у частині здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів, збереженням та використанням державної власності, аудиту державних підприємств, а також впровадження аудиту рахунків, систем внутрішнього контролю та підтвердження річної фінансової звітності та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів

Рахункова палата (за згодою) Мін’юст Мінфін

2013- 2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

системне врегулювання повноважень Рахункової палати у сфері публічного контролю за рухом публічних фінансів

прийняття відповідного закону

3. Розроблення нової редакції стандартів проведення Рахунковою палатою аудиту публічних фінансів, гармонізованих із стандартами Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та кращою міжнародною практикою

-“-

-“-

-“-

забезпечення функціонування Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів

прийняття нової редакції стандартів

4. Удосконалення механізму супроводження та аналізу результатів аудиту Рахункової палати

Рахункова палата (за згодою)

2013- 2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

посилення ролі Верховної Ради України у забезпеченні незалежності Рахункової палати та підвищенні ефективності її роботи

внесення змін до Регламенту Рахункової палати

X. Зниження рівня корупції у сфері управління державними фінансами

Перший етап - завдання середньострокового характеру

1. Удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів

1. Проведення аналізу результативних показників проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів

Рахункова палата (за згодою) Держфінінспекція Мінфін Мін’юст

-“-

-“-

підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів

підготовка пропозицій щодо удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів

2. Проведення Рахунковою палатою моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища

2. Удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання державних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища

Рахункова палата (за згодою)

2013- 2014 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання державних програм

підготовка пропозицій щодо удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання загально-державних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища

3. Удосконалення механізму залучення громадськості до розроблення та виконання плану заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів, а також здійснення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів

3. Висвітлення в засобах масової інформації результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів

центральні та місцеві органи виконавчої влади

2013- 2014 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення рівня здійснення контролю громадськості за використанням бюджетних коштів

формування негативного ставлення громадськості до бюджетних порушень та проявів корупції у сфері управління державними фінансами

4. Удосконалення зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлення про факти порушень у бюджетній сфері

-“-

-“-

-“-

посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушень у бюджетній сфері

5. Проведення спільних з громадськістю консультацій та заходів щодо розроблення та реалізації інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами

Мінфін Міндоходів Мін’юст МВС Держфінінспекція Рахункова палата (за згодою) місцеві органи виконавчої влади

-“-

-“-

підвищення ролі громадськості у розробленні та проведенні заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів

розроблення інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами

4. Зменшення кількості формальних процедур у податковій та митній сферах

6. Перехід до автоматизації здійснення процедур у податковій та митній сферах

Міндоходів Мінфін

2013-2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення якості обслуговування платників податків

здійснення контролю за якістю надання послуг та посилення дисципліни адміністратора податків і зборів

Другий етап - завдання довгострокового характеру

5. Побудова комплексної системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів

7. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо запровадження системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами, та розроблення на підставі результатів такого аналізу плану заходів щодо запобігання відповідним порушенням

Рахункова палата (за згодою) Держфінінспекція Міндоходів Казначейство Мінфін розпорядники бюджетних коштів

2013-2017 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами

прийняття нормативно-правового акта щодо системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів, а також заходів, спрямованих на їх усунення

XI. Поліпшення доступу громадськості до інформації з питань бюджету

1. Нормативно-правове та методологічне забезпечення (завдання середньострокового характеру)

1. Удосконалення механізму доступу громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Держкомтелерадіо Мін’юст Мінфін Казначейство

2013-2014 роки

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, що сприятиме підвищенню рівня прозорості і ефективності бюджетного процесу

підвищення рівня відкритості бюджету, зокрема щодо показника участі громадськості в бюджетному процесі

2. Розроблення пропозицій щодо переліку та змісту інформації про складення та виконання бюджету для публікації в інформаційно-аналітичній системі “Прозорий бюджет” як складовій частині інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ)

Мінфін Казначейство місцеві органи виконавчої влади

-”-

-”-

представлення інформації про складення та виконання бюджету та про ефективність використання бюджетних коштів у доступній для громадськості формі

підвищення рівня відкритості бюджету

3. Сприяння проведенню громадської експертизи проектів актів бюджетного законодавства

Мінфін

постійно

-“-

підвищення рівня транспарентності видатків бюджету

-“-

4. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення діяльності громадської ради при Мінфіні

Мінфін державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління” (за згодою)

-“-

-“-

посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних

-“-

5. Забезпечення оприлюднення проектів нормативно-правових актів бюджетного законодавства відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Мінфін

постійно

передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання

підвищення рівня транспарентності бюджетної системи

підвищення рівня відкритості бюджету

Другий етап - завдання довгострокового характеру

6. Налагодження функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” як складової частини інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ), забезпечення доступу громадськості до зазначеної системи на офіційному веб-сайті Мінфіну

Мінфін

2013-2015 роки

кошти позики Світового банку на реалізацію проекту модернізації державних фінансів, кошти державного бюджету

надання актуальної інформації про складення та виконання бюджету в режимі реального часу для різних категорій заінтересованих користувачів

підвищення рівня відкритості бюджету

7. Систематичне проведення консультацій з громадськістю, інститутами громадянського суспільства з питань формування та реалізації державної фінансової і бюджетної політики

-“-

постійно

кошти державного бюджету

посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, що сприятиме підвищенню рівня прозорості і ефективності бюджетного процесу

підвищення рейтингу України за індексом відкритості бюджету міжнародного бюджетного партнерствавверх