Документ 767-97-п, предыдущая редакция — Редакция от 13.11.2012, основание - 1027-2012-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 липня 1997 р. N 767
Київ
Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в
галузі державного експортного контролю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99
N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001
N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003
N 537 ( 537-2005-п ) від 30.06.2005
N 692 ( 692-2007-п ) від 03.05.2007
N 464 ( 464-2008-п ) від 14.05.2008
N 1028 ( 1028-2008-п ) від 26.11.2008
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011
N 24 ( 24-2012-п ) від 18.01.2012
N 1027 ( 1027-2012-п ) від 24.10.2012 }

{ У назві та тексті постанови слова "галузі експортного
контролю" замінено словами "галузі державного експортного
контролю" згідно з Постановою КМ N 1313 ( 1313-2003-п )
від 21.08.2003 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок проведення експертизи в
галузі державного експортного контролю (додається).

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 р. N 767
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення експертизи в галузі
експортного контролю
( У назві і тексті Положення слова "галузі експортного
контролю" замінено словами "галузі державного
експортного контролю" згідно з Постановою КМ
N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 )

1. Це Положення визначає порядок проведення експертизи щодо
товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному
експортному контролю, та суб'єктів підприємницької діяльності
(далі - суб'єкти), які мають намір здійснювати міжнародні передачі
таких товарів. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003; в редакції Постанови КМ N 1028
( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 }
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
товари, міжнародні передачі яких підлягають державному
експортному контролю, - товари, внесені до списків, складених і
затверджених відповідно до статті 9 Закону України "Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання" ( 549-15 ), а також
товари, щодо яких можуть застосовуватися процедури державного
експортного контролю відповідно до статті 10 зазначеного Закону;
{ Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1028
( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 }
об'єкти експертизи - товари, міжнародні передачі яких
підлягають державному експортному контролю, а також суб'єкти, які
мають намір здійснювати міжнародні передачі таких товарів; { Абзац
третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1028 ( 1028-2008-п ) від
26.11.2008 }
експерт - висококваліфікований спеціаліст, який має вищу
освіту, відповідну кваліфікацію і професійні знання з питань, що
досліджуються, виконує службові обов'язки, пов'язані з
провадженням діяльності у відповідній галузі, безпосередньо
проводить експертизу та несе персональну відповідальність за
достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість висновків
відповідно до завдання на проведення експертизи. ( Абзац четвертий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 537
( 537-2005-п ) від 30.06.2005 )
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі
України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання" ( 549-15 ). ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від
21.08.2003 )
3. Експертиза в галузі державного експортного контролю
проводиться Держекспортконтролем відповідно до статті 11 Закону
України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання" ( 549-15 ). ( Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від
21.08.2003, N 537 ( 537-2005-п ) від 30.06.2005 )
4. Суб'єктами експертизи в галузі державного експортного
контролю є замовники експертизи, її організатори, а також
експерти.
Замовниками експертизи можуть бути центральні органи
виконавчої влади, інші державні органи та суб'єкти, заінтересовані
у проведенні такої експертизи. { Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1028 ( 1028-2008-п ) від
26.11.2008 }
Організаторами експертизи можуть бути юридичні і фізичні
особи, які на підставі запиту, доручення або договору із
замовниками організують та проводять експертизу.
Експертами можуть призначатися відповідні посадові особи
Держекспортконтролю, інших центральних органів виконавчої влада та
державних органів, а також фахівці підприємств, установ та
організацій. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 537 ( 537-2005-п ) від 30.06.2005 )

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 537
( 537-2005-п ) від 30.06.2005 )

6. Проведення Держекспортконтролем експертизи товарів,
міжнародні передачі яких підлягають державному експортному
контролю, є обов'язковим. { Абзац перший пункту 6 в редакції
Постанов КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003, N 1028
( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 }
Потреба у проведенні експертизи зазначених товарів іншими
центральними органами виконавчої влади та іншими державними
органами, а також уповноваженими на це юридичними особами чи
фахівцями підприємств, установ та організацій визначається
Держекспортконтролем. ( Абзац другий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 537 ( 537-2005-п ) від
30.06.2005 )
Порядок надання юридичним особам повноважень на проведення
експертизи в галузі державного експортного контролю визначається
Держекспортконтролем. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
7. Експертиза в галузі державного експортного контролю може
бути державною і недержавною.
Державну експертизу проводять:
Держекспортконтроль;
інші центральні органи виконавчої влади та інші державні
органи в межах своєї компетенції (за мотивованим запитом
замовника експертизи або Міжвідомчої комісії з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю).
{ Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001, N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003, N 464 ( 464-2008-п ) від
14.05.2008 }
Для проведення державної експертизи у галузі державного
експортного контролю можуть бути залучені юридичні особи, а також
фахівці підприємств, установ та організацій, за запитом
Держекспортконтролю або інших державних органів. ( Абзац п'ятий
пункту 7 в редакції Постанови КМ N 537 ( 537-2005-п ) від
30.06.2005 )
Висновок державної експертизи є обов'язковим для
розгляду Держекспортконтролем та іншими органами виконавчої влади
для прийняття відповідних рішень. ( Абзац шостий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1313 ( 1313-2003-п )
від 21.08.2003 )
Недержавна експертиза проводиться юридичними особами, що
мають на це відповідні повноваження, з ініціативи замовника
експертизи, заінтересованого в одержанні експертних висновків.
( Абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 )
Висновок недержавної експертизи має рекомендаційний характер
і може братися до уваги органами виконавчої влади поряд з
висновками державної експертизи для прийняття відповідних рішень.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
8. Державна і недержавна експертиза в галузі державного
експортного контролю може бути попередньою, основною, повторною та
додатковою.
Попередня експертиза проводиться з метою:
визначення відповідності найменувань та описів товарів,
поданих на експертизу, найменуванню та опису товарів, внесених до
відповідних списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають
державному експортному контролю; { Абзац третій пункту 8 в
редакції Постанови КМ N 1028 ( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 }
визначення можливостей проведення реєстрації суб'єктів, які
мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі
реєстрації юридичних чи фізичних осіб, які є суб'єктами
підприємницької діяльності України, що мають намір провадити
посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними
передачами товарів військового призначення; { Пункт 8 доповнено
абзацом четвертим згідно з Постановами КМ N 1313 ( 1313-2003-п )
від 21.08.2003; в редакції Постанови КМ N 1028 ( 1028-2008-п ) від
26.11.2008 }
оцінки стану додержання суб'єктами законодавства з питань
експортного контролю та наявності у цих суб'єктів відповідних
організаційних документів, які регламентують таку роботу; { Абзац
п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1028 ( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 }
оцінки можливості здійснення міжнародних передач товарів,
визначених суб'єктами до конкретних держав. { Абзац шостий пункту
8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003, N 1028 ( 1028-2008-п ) від
26.11.2008 }
Основна експертиза передбачає здійснення заходів,
передбачених пунктом 3 цього Положення, з метою підготовки
обгрунтованого висновку для прийняття рішення про можливість та
умови здійснення міжнародних передач конкретних товарів (груп
товарів), міжнародні передачі яких підлягають державному
експортному контролю. { Абзац сьомий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від
21.08.2003, N 1028 ( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 }
Повторна експертиза може проводитися у разі порушення
встановлених вимог і правил під час попередньої чи основної
експертизи або на вимогу замовника експертизи за наявності
обгрунтованих претензій до висновків попередньої та основної
експертизи.
Додаткова експертиза проводиться, якщо виявлено обставини,
які впливають або можуть вплинути на результат попередньої та
основної експертизи.
9. Замовник експертизи має право:
визначати необхідність проведення попередньої, основної,
повторної та додаткової експертизи;
порушувати клопотання про заміну експертів;
отримувати інформацію про хід проведення експертизи на всіх
стадіях експертного процесу.
10. Замовник експертизи зобов'язаний:
сприяти організаторам експертизи у проведенні всебічного і
об'єктивного аналізу об'єктів експертизи;
передавати згідно з установленими запитом, дорученням або
договором термінами організаторам експертизи необхідні матеріали
та додаткові відомості, що стосуються об'єктів експертизи;
використовувати висновки експертизи під час прийняття рішень
щодо міжнародних передач товарів, міжнародні передачі яких
підлягають державному експортному контролю; { Абзац четвертий
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003, N 1028 ( 1028-2008-п ) від
26.11.2008 }
забезпечувати в разі потреби анонімність експертів.
11. Організатор експертизи має право вживати всіх необхідних
заходів для організації та проведення експертизи на підставі
запитів, доручень або договорів згідно із законодавством.
Організатор експертизи не має права без письмової згоди її
замовника розголошувати інформацію про матеріали, залучені для
проведення експертизи або підготовлені в ході експертизи.
12. ( Абзац перший пункту 12 виключено на підставі Постанови
КМ N 537 ( 537-2005-п ) від 30.06.2005 )

( Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ
N 537 ( 537-2005-п ) від 30.06.2005 )

Експерт має право:
брати участь у проведенні експертного аналізу та визначенні
доручених йому об'єктів на всіх стадіях експертизи;
отримувати необхідні для підготовки об'єктивних висновків
додаткові матеріали, в тому числі такі, що охороняються законом
або становлять державну, комерційну чи іншу таємницю. Порядок
проведення експертизи об'єктів, що містять зазначену таємницю,
правила допуску експерта та ступінь відповідальності за
розголошення отриманої інформації визначаються законодавством.
Експерт не має права розголошувати без письмової згоди
замовника експертизи інформацію, яку містять матеріали,
використовувані для проведення експертизи або складені під час її
проведення.
Експерт несе персональну відповідальність за достовірність і
повноту експертизи та обгрунтованість висновків відповідно до
вимог її проведення.
Не дозволяється виконання однією особою функцій розробника
або виробника об'єкта експертизи (чи іншим чином заінтересованої
особи) та експерта.
Експертами не можуть призначатися представники фірм чи
організацій, заінтересованих у висновках експертизи. ( Пункт 12
доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою КМ N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 )
За несвоєчасне, неякісне та протиправне проведення експертизи
експерт несе відповідальність згідно із законодавством.
13. Попередня експертиза в галузі державного експортного
контролю є обов'язковою і проводиться Держекспортконтролем із
залученням у разі потреби інших центральних органів виконавчої
влади та інших державних органів, а також юридичних осіб,
уповноважених на це Держекспортконтролем.
Для проведення попередньої експертизи товарів, міжнародні
передачі яких підлягають державному експортному контролю, суб'єкт
надсилає на ім'я Голови Держекспортконтролю лист із стислим
викладенням мети звернення, до якого додає:
оформлену заяву за типовою формою на проведення попередньої
експертизи;
засвідчені копії статуту, установчого договору; { Абзац
четвертий пункту 13 в редакції Постанов КМ N 849 ( 849-2011-п )
від 10.08.2011, N 1027 ( 1027-2012-п ) від 24.10.2012 }
довідку щодо попередньої ідентифікації товарів, в якій
визначена відповідність найменувань та описів конкретних товарів
(груп товарів), зазначених у заяві, найменуванню та опису товарів,
внесених до списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають
державному експортному контролю.
Довідка щодо попередньої ідентифікації товарів засвідчується
підписом керівника суб'єкта, що скріплюється печаткою такого
суб'єкта.
У разі коли суб'єкт має намір здійснювати експорт, імпорт,
тимчасове вивезення чи ввезення технологій чи послуг, до довідки
щодо попередньої ідентифікації додається анотований опис
зазначених технологій чи послуг;

{ Абзац восьмий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ
N 24 ( 24-2012-п ) від 18.01.2012 }

довідку щодо належності (неналежності) товарів (груп
товарів), які надано для попередньої експертизи, до матеріальних
носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що
містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації
(ступеня секретності таких товарів), що засвідчується підписами
керівника суб'єкта і керівника його режимно-секретного органу (за
наявності такого органу на підприємстві), які скріплюються
печаткою такого суб'єкта;
перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити
експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів,
міжнародні передачі яких підлягають державному експортному
контролю;
відомості (прізвище, ім'я, по батькові та посада) про
посадових осіб, які організують та забезпечують додержання
суб'єктом вимог законодавства з питань експортного контролю;
засвідчену копію свідоцтва про державну акредитацію суб'єкта
(у разі провадження посередницької діяльності у сфері трансферу
технологій).
Крім зазначених у цьому пункті документів, рекомендується
подати відповідні висновки недержавної експертизи щодо попередньої
ідентифікації товарів, яка проводиться за ініціативою суб'єкта.
Суб'єкт має право доручити проведення попередньої
ідентифікації товарів юридичній особі, яка одержала в
установленому порядку повноваження на проведення експертизи в
галузі державного експортного контролю.
У разі коли суб'єкт є розробником (виробником) товарів,
міжнародні передачі яких підлягають державному експортному
контролю, або має намір провадити посередницьку (брокерську)
діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів
військового призначення, у довідках, зазначених в абзацах п'ятому
і дев'ятому цього пункту, можуть бути зазначені групи товарів, а
довідки щодо конкретних товарів, міжнародні передачі яких
підлягають державному експортному контролю, повинні бути подані
під час проведення основної експертизи.
Держекспортконтроль має право на одержання від суб'єкта
додаткової інформації, технічних довідок чи інших документів, які
містять роз'яснення щодо поданих суб'єктом відомостей і є
необхідними для прийняття обгрунтованого рішення.
У разі коли додаткова інформація від суб'єкта не надійшла до
Держекспортконтролю протягом двох місяців, заява вважається
відхиленою і розгляду не підлягає.
Тривалість попередньої експертизи не повинна перевищувати
30 днів з дати подання усіх необхідних документів до
Держекспортконтролю, а в разі виникнення потреби у додатковому
міжвідомчому узгодженні - після завершення такого узгодження. До
строку розгляду звернення не зараховується час, необхідний для
одержання від суб'єкта додаткової інформації.
За результатами попередньої експертизи Держекспортконтроль
ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних
передач до конкретних держав, реєструє суб'єктів та видає їм
посвідчення про реєстрацію як суб'єктів здійснення міжнародних
передач товарів разом з відповідними роз'ясненнями про особливості
здійснення таких передач.
Форми документів, зазначених у абзацах третьому, п'ятому,
дев'ятому і дев'ятнадцятому цього пункту, затверджуються
Мінекономрозвитку. { Абзац двадцятий пункту 13 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1027 ( 1027-2012-п ) від
24.10.2012 } ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99; в редакції Постанови КМ N 1313
( 1313-2003-п ) від 21.08.2003; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 537 ( 537-2005-п ) від 30.06.2005, N 692
( 692-2007-п ) від 03.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1028
( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 }
14. Основна експертиза є обов'язковою для прийняття рішення
щодо можливості видачі відповідного дозволу, висновку чи
міжнародного імпортного сертифіката на право здійснення
міжнародних передач товарів, міжнародні передачі яких підлягають
державному експортному контролю. { Абзац перший пункту 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1313 ( 1313-2003-п )
від 21.08.2003, N 1028 ( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 }
Основна експертиза в галузі державного експортного контролю
проводиться Держекспортконтролем, іншими центральними органами
виконавчої влади та державними органами відповідно до їх
компетенції. Для проведення основної експертизи можуть залучатися
юридичні особи, а також фахівці підприємств, установ та
організацій за запитом Держекспортконтролю або інших державних
органів. ( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001; в редакції
Постанови КМ N 537 ( 537-2005-п ) від 30.06.2005 )
Основна експертиза в галузі державного експортного контролю
проводиться на підставі документів, які подаються суб'єктом
здійснення міжнародних передач товарів для отримання відповідного
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката на право
здійснення міжнародних передач товарів, міжнародні передачі яких
підлягають державному експортному контролю. Тривалість проведення
основної експертизи не повинна перевищувати 30 днів. Якщо
Держекспортконтроль реєструє суб'єкта як суб'єкта здійснення
міжнародних передач товарів за відповідними групами товарів, строк
проведення основної експертизи продовжується на час, передбачений
для проведення попередньої експертизи конкретних товарів. { Абзац
третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003, N 1028 ( 1028-2008-п ) від
26.11.2008 }

{ Абзац четвертий пункту 14 виключено на підставі Постанови
КМ N 24 ( 24-2012-п ) від 18.01.2012 }

Крім зазначених у цьому пункті документів, рекомендується
подати відповідні висновки недержавної експертизи щодо попередньої
ідентифікації товарів, яка проводиться за ініціативою суб'єкта.
{ Абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003, N 1028
( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 }
За підсумками основної експертизи Держекспортконтроль видає
суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів відповідний
дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат на право
здійснення міжнародних передач товарів, міжнародні передачі яких
підлягають державному експортному контролю, чи надсилає мотивовану
відмову. { Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003, N 1028
( 1028-2008-п ) від 26.11.2008 } ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
15. Повторна або додаткова експертиза проводиться за
правилами попередньої або основної експертизи.
16. Порушенням правил експертизи в галузі державного
експортного контролю вважається:
невиконання вимог цього Положення;
видача завідомо неправдивого висновку експертизи;
вчинення дій, що перешкоджають організації та проведенню
експертизи, або відмова в наданні суб'єктам, що проводять
експертизу необхідних для проведення експертизи документів;
( Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 537 ( 537-2005-п ) від 30.06.2005 )
примус експертів до видачі неправдивого висновку чи створення
таких умов, що призводять до неможливості або необ'єктивності в
проведенні експертизи; ( Абзац п'ятий пункту 16 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 537 ( 537-2005-п ) від
30.06.2005 )
дискредитація або переслідування експертів за підготовлені
ними об'єктивні висновки;
залучення до проведення експертизи осіб, які є безпосередньо
заінтересованими в її висновках.
Особи, винні у вчиненні зазначених порушень, несуть
відповідальність відповідно до законодавства.
17. Оскарження висновків експертизи в галузі державного
експортного контролю провадиться в установленому законодавством
порядку.вверх