Про утворення Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг
Постановление Кабинета Министров Украины; Состав коллегиального органа, Положение от 27.08.2008756
Документ 756-2008-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2008 р. N 756
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Міжвідомчої комісії
з упорядкування системи надання пільг
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1457-р ( 1457-2010-р ) від 14.07.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з упорядкування системи
надання пільг у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з
упорядкування системи надання пільг, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 756

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з упорядкування
системи надання пільг

НАДРАГА - Міністр праці та соціальної політики,
Василь Іванович голова Міжвідомчої комісії
МУЩИНІН - заступник Міністра праці та Віталій Вадимович соціальної політики, заступник
голови Міжвідомчої комісії
АЛІМОВ - начальник управління соціально- Олександр Федорович гуманітарної роботи та психологічного
забезпечення МНС
АРСІРІЙ - заступник Міністра культури і туризму
Ярослав Олександрович
ВЕРИЖЕНКО - заступник директора департаменту Вікторія Миколаївна соціально-економічної політики
Федерації роботодавців України
(за згодою)
ВОРОНА - заступник Міністра внутрішніх справ
Дмитро Миколайович
ГЕРЖОД - директор департаменту безпеки Юрій Володимирович у галузі Мінтрансзв'язку
ГОЛЕУСОВА - керівник департаменту з питань Галина Захарівна соціального захисту апарату Федерації
профспілок України (за згодою)
ГОЛОВКО - директор департаменту з питань Олександр Володимирович оподаткування та соціального захисту
підприємництва Держкомпідприємництва
ГУДЗЕНКО - заступник Міністра охорони здоров'я
Олександр Павлович
КРЮЧКОВА - заступник Міністра економіки Ірина Володимирівна
КУЛІКОВ - заступник Міністра освіти і науки Петро Мусійович
ЛИХАНСЬКИЙ - перший заступник Голови ДСА Віктор Олександрович
МАКУХА - заступник Міністра палива Володимир Олексійович та енергетики
ПАСТУХОВ - директор департаменту економіки і Іван Анатолійович тарифної політики Мінжитлокомунгоспу
РИБАК - заступник Міністра фінансів Сергій Олександрович
СОЛОДКА - заступник директора департаменту Інна Василівна соціального, трудового
та гуманітарного законодавства
Мін'юсту
ТИЩЕНКО - директор департаменту гуманітарної Ілля Іванович політики Міноборони
ХОМАЗЮК - заступник директора департаменту по
Володимир Васильович роботі з ветеранами Держкомветеранів
ЧЕРНУХА - заступник Міністра вугільної Юрій Іванович промисловості
{ Склад в редакції Розпорядження КМ N 1457-р ( 1457-2010-р ) від
14.07.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 756
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію
з упорядкування системи надання пільг

1. Міжвідомча комісія з упорядкування системи надання пільг
(далі - Комісія) є дорадчим органом, утвореним з метою
забезпечення вироблення спільних підходів центральних органів
виконавчої влади для упорядкування системи надання пільг та
розроблення пропозицій стосовно поступового переходу до надання
пільг у грошовій формі.
2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України і
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
підготовка пропозицій щодо:
- організації взаємодії центральних органів виконавчої влади
стосовно поступового переходу до надання пільг у грошовій формі з
метою упорядкування системи надання пільг;
- розроблення нормативно-правових актів з питання
упорядкування системи надання пільг;
сприяння виробленню узгоджених підходів до упорядкування
системи надання пільг;
затвердження плану заходів з підготовки пропозицій стосовно
поступового переходу до надання пільг у грошовій формі;
інформування громадськості про підходи до вирішення питань,
пов'язаних з упорядкуванням системи надання пільг, зокрема
запровадженням поступового переходу до адресного надання пільг у
грошовій формі.
4. Комісія має право:
вносити в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади
пропозиції щодо упорядкування системи надання пільг шляхом
запровадження поступового переходу до адресного надання пільг у
грошовій формі;
одержувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань.
5. Голова Комісії:
організовує роботу Комісії;
скликає і проводить засідання Комісії;
вносить у разі потреби зміни до персонального складу Комісії.
У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує
заступник голови Комісії.
6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які
скликаються її головою у разі потреби, але не рідше ніж раз на три
місяці. До участі в засіданні Комісії можуть залучатися в
установленому порядку представники органів державної влади, а
також за згодою представники громадських організацій.
Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш
як половина її складу.
7. На своїх засіданнях Комісія готує пропозиції і
рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції і
рекомендації Комісії вважаються ухваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні її членів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні.
Пропозиції і рекомендації Комісії зазначаються в протоколі
засідання, що підписується головуючим на засіданні.
Член Комісії, який не підтримує ухвалені Комісією пропозиції
і рекомендації, може у письмовій формі викласти окрему думку, яка
додається до протоколу засідання Комісії.
Пропозиції і рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України.
8. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює
Мінпраці.вверх