Документ 751-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 21.08.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.08.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 751
Київ

Про внесення змін до Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 646, зміни, що додаються.

2. Уповноважити голову правління акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” Гриценка Олександра Вікторовича укласти з членами наглядової ради акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” з урахуванням внесених відповідно до пункту 1 цієї постанови змін договори про внесення змін до укладених договорів, передбачивши, що винагорода за період до дати їх укладення виплачується одночасно з першою виплатою відповідно до змінених умов.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 751

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про наглядову раду акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”

1. У пункті 16:

у підпункті 2 слова “за всіма питаннями” замінити словами “з питань”;

підпункт 14 після слів “із зазначенням причини відсутності” доповнити словами “, а також секретарю (секретарям) комітетів у разі неможливості взяти участь у засіданні комітету”.

2. Підпункти 3 і 4 пункту 34 виключити.

3. Пункт 47 викласти в такій редакції:

“47. Корпоративний секретар обирається наглядовою радою за пропозицією голови наглядової ради. Повноваження корпоративного секретаря припиняються на підставі рішення наглядової ради.”.

4. В абзаці одинадцятому пункту 60 слова “форматах PDF, PPT” замінити словами “форматах PDF, PPT, XLS”.

5. Доповнити Положення пунктом 64-1 такого змісту:

“64-1. Матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання, надсилаються не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання. За згодою всіх членів наглядової ради матеріали можуть надсилатися у коротший строк.”.

6. Пункт 70 викласти в такій редакції:

“70. За потреби на засіданні наглядової ради можуть бути присутні запрошені особи, зокрема представник акціонера, голова та члени правління, керівники структурних підрозділів Банку, представник зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).”.

7. В абзаці першому пункту 90 слово “корпоративних” замінити словом “корпоративний”.

8. У другому реченні пункту 102 слово “положенням” замінити словом “положеннями”.

9. Пункт 108 доповнити абзацом такого змісту:

“Під час розгляду питань, які належать до повноважень комітету, можуть запрошуватися для надання необхідних роз’яснень посадові особи Банку.”.

10. У пункті 113 слово “бізнес-плані” замінити словом “бюджеті”.

11. Пункт 117 викласти в такій редакції:

“117. Виплата винагороди члену наглядової ради здійснюється за умови участі в засіданнях наглядової ради та/або комітетів наглядової ради, мінімальна кількість яких передбачена цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради.”.

12. У пункті 118:

слово “кварталу” замінити словом “місяця”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Виплата винагороди та компенсація витрат члену наглядової ради здійснюється протягом десяти банківських днів з дати підписання акта приймання-передачі.”.

13. Пункти 119 і 120 викласти в такій редакції:

“119. Виплата частини винагороди члену наглядової ради здійснюється щомісяця відповідно до укладених цивільно-правових договорів згідно з пунктом 114 цього Положення на підставі акта приймання-передачі, визначеного пунктом 118 цього Положення. Розмір такої частини виплати становить 1/12 розміру винагороди члену наглядової ради, встановленого вищим органом на рік.

120. У разі призначення члена наглядової ради не з початку календарного місяця частина винагороди за період з дати призначення по кінець календарного місяця (яка розраховується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член наглядової ради виконував обов’язки, передбачені цивільно-правовим договором, у звітному календарному місяці) враховується під час виплати частини винагороди за наступний календарний місяць.

У разі обрання члена наглядової ради головою наглядової ради/головою комітету наглядової ради не з початку календарного місяця виплата частини винагороди здійснюється з урахуванням абзацу першого цього пункту.”.

14. У пункті 121 слова “квартал” і “кварталі” замінити відповідно словами “місяць” і “місяці”.

15. Доповнити Положення пунктом 121-1 такого змісту:

“121-1. У разі зміни розміру винагороди члена наглядової ради за рішенням вищого органу винагорода за частину календарного місяця до дати набрання чинності такої зміни (але не враховуючи цю дату) розраховується у попередньому розмірі пропорційно кількості днів у відповідному календарному місяці, а винагорода за частину календарного місяця, починаючи з дати набрання чинності такої зміни розраховується у новому розмірі пропорційно кількості днів у відповідному календарному місяці.”.

16. Пункт 127 викласти в такій редакції:

“127. Компенсація витрат члену наглядової ради за звітний календарний місяць здійснюється щомісяця на підставі акта приймання-передачі, визначеного пунктом 118 цього Положення, за умови отримання Банком документів, що підтверджують такі витрати. Сума компенсації витрат після оподаткування не може бути меншою, ніж сума фактично понесених витрат згідно з поданими членом наглядової ради документами, що підтверджують такі витрати.”.

17. Пункт 130 викласти в такій редакції:

“130. Члени наглядової ради є посадовими особами Банку і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.”.

18. У назві розділу “Оцінка діяльності та звітності наглядової ради” слово “звітності” замінити словом “звітність”.

19. У пункті 135 слово “звітнім” замінити словом “звітним”.

20. Підпункт 4 пункту 136 після слів “оплачувану і безоплатну” доповнити словами “, а також про кількість засідань наглядової ради та/або її комітетів, у яких кожен член наглядової ради взяв участь і на яких він був відсутній”.вверх