Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі
Постановление Кабинета Министров Украины; Технический регламент, Форма типового документа, Декларация от 27.08.2008748
Документ 748-2008-п, действует, текущая редакция — Принятие от 27.08.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.03.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2008 р. N 748
Київ
Про затвердження Технічного регламенту
водогрійних котлів, що працюють
на рідкому чи газоподібному паливі

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"
( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Технічний регламент водогрійних котлів, що
працюють на рідкому чи газоподібному паливі (додається).
2. Визначити Міністерство промислової політики відповідальним
за впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією
постановою, і здійснення контролю за дотриманням його вимог.
3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 748
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
водогрійних котлів, що працюють
на рідкому чи газоподібному паливі
{ Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього
див. розділ III Закону N 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005 }

Загальні питання
1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до водогрійних
котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі і мають
номінальну вихідну потужність від 4 до 400 кВт.
2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому
значенні:
водогрійний котел (далі - котел) - апарат, який складається з
корпусу з конвективними поверхнями нагріву та пальникового
пристрою і призначений для передачі воді тепла, що виділяється під
час згоряння палива;
коефіцієнт корисної дії (далі - коефіцієнт) - відношення
кількості тепла, що передається воді в котлі, до кількості тепла,
що виділяється під час згоряння палива при постійній кількості
спожитого палива за одиницю часу;
конденсаційний газовий котел - котел, призначений для
постійної конденсації великого обсягу водяної пари, що міститься в
газоподібних продуктах згоряння;
котел для житлових приміщень - котел номінальною
теплопродуктивністю до 37 кВт, що призначений для обігрівання
житлового приміщення за рахунок випромінювання тепла з кожуха з
відкритою горловиною камери згоряння, постачає гарячу воду за
рахунок циркуляції самопливом та має на своєму кожуху позначку про
те, що він призначений для житлових приміщень;
низькотемпературний котел - котел, здатний працювати
безперервно, постачаючи воду температурою від 35 до 40 град.C, в
тому числі конденсаційний котел, що працює на рідкому паливі;
номінальна теплопродуктивність (Pn), що визначається у кВт, -
максимальна кількість тепла, установлена і гарантована виробником
як така, що виділяється постійно під час експлуатації котла із
зазначеним виробником коефіцієнтом корисної дії;
стандартний котел - котел, що працює на рідкому чи
газоподібному паливі (за винятком низькотемпературного та
конденсаційного газового), з коефіцієнтом, який відповідає його
допустимому значенню, наведеному у додатку 1;
умурований котел - котел, установлений в камінній ніші,
укомплектований пристроєм для спалювання газу і призначений для
постачання тепла до центральної опалювальної системи;
часткове навантаження - відношення фактичної
теплопродуктивності котла, що працює з перервами чи з
теплопродуктивністю нижчою за номінальну, до номінальної
теплопродуктивності.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах
України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності" ( 3164-15 ), "Про стандартизацію" ( 2408-14 ), "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) і "Про акредитацію
органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ).
3. Дія Технічного регламенту не поширюється на:
котли, призначені для роботи на паливі (відпрацьованому
промисловому газі, біогазі тощо), яке за властивостями
відрізняється від рідкого та газоподібного палива;
варочні пристрої та пристрої, що призначені для обігрівання
приміщень і мають додаткову функцію постачання гарячої води для
центрального опалення і питної гарячої води;
пристрої номінальною теплопродуктивністю менш як 6 кВт з
циркуляцією самопливом, призначені для одержання запасів питної
гарячої води;
котли індивідуального виробництва;
блоки когенерації, призначені для одночасного вироблення
тепла та електроенергії.
Допустимі значення коефіцієнта
4. Допустимі значення коефіцієнта під час роботи котла з
номінальною теплопродуктивністю при середній температурі води в
котлі 70 град.C і під час роботи котла з 30-відсотковим
навантаженням при середній температурі, яка коливається залежно
від типу котла, наведені у додатку 1.
5. Введення в експлуатацію умурованих котлів та/або котлів
для житлових приміщень дозволяється за умови, що значення
коефіцієнтів як при номінальній теплопродуктивності, так і
30-відсотковому навантаженні не нижче ніж 4 відсотки коефіцієнтів,
визначених для стандартних котлів.
6. Під час роботи котлів, призначених для обігрівання
приміщень і постачання питної гарячої води, допустиме значення
коефіцієнта стосується тільки функції таких котлів, пов'язаної з
обігріванням.
Процедури оцінки відповідності
7. Виробник або його уповноважений представник проводить
оцінку відповідності котлів вимогам щодо їх коефіцієнта із
застосуванням процедур (модулів оцінки відповідності), що
встановлені Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та
вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які
застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585
( 1585-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41,
ст. 2175, 2007 р., N 1, ст.31).
8. Для проведення оцінки відповідності коефіцієнта котлів
серійного виробництва, що працюють на газоподібному паливі, за
вибором виробника використовується модуль В (перевірка типу) у
комбінації з модулем С (відповідність типу) або модулем D
(забезпечення належної якості виробництва), або модулем E
(забезпечення належної якості продукції), або модулем F (перевірка
продукції).
9. Процедура оцінки відповідності коефіцієнта котлів штучного
чи дрібносерійного виробництва, що працюють на газоподібному
паливі, проводиться з використанням модуля G (перевірка одиниць
продукції).
10. Для проведення оцінки відповідності коефіцієнта котлів
серійного виробництва, що працюють на рідкому паливі, за вибором
виробника використовується модуль В (перевірка типу) у комбінації
з модулем С (відповідність типу) або модулем D (забезпечення
якості виробництва), або модулем Е (забезпечення якості
продукції).
11. Після проведення процедур оцінки відповідності виробник
або його уповноважений представник складає декларацію про
відповідність за формою згідно з додатком 2 і наносить на кожний
виріб національний знак відповідності відповідно до вимог цього
Технічного регламенту.
Виробник або його уповноважений представник повинен зберігати
копії сертифіката відповідності та декларації про відповідність
разом з технічною документацією протягом десяти років після
виготовлення останнього екземпляра продукції і надавати її для
перевірки в установлених законодавством випадках.
У разі відсутності виробника або його уповноваженого
представника зобов'язання щодо збереження копії сертифіката
відповідності та декларації про відповідність, а також технічної
документації покладається на особу, яка ввела продукцію в обіг на
внутрішньому ринку.
Маркування котлів
12. За результатами процедури оцінки відповідності виробники
можуть запроваджувати систему позначень, яка дає змогу визначити
енергоефективність котлів. Така система запроваджується до котлів,
коефіцієнт яких вищий ніж для стандартних котлів і визначений у
пункті 4 цього Технічного регламенту.
На котел, коефіцієнт якого при номінальній
теплопродуктивності і частковому навантаженні не менший за
коефіцієнт для стандартного котла, наноситься одна зірочка "*".
На котел, коефіцієнт якого при номінальній
теплопродуктивності і частковому навантаженні вищий на три але не
більше шести пунктів за коефіцієнт для стандартного котла,
наносяться дві зірочки "**", а при кожному подальшому збільшенні
на три пункти додається по одній зірочці "*" згідно з додатком 3.
Забороняється нанесення будь-яких інших позначок, які можуть
бути помилково прийняті за позначки, визначені цим пунктом.
13. Котел, відповідність якого підтверджено в установленому
порядку, повинен мати національний знак відповідності, нанесений
на нього виробником або його уповноваженим представником.
14. Опис національного знака відповідності та правила його
застосування затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
29 листопада 2001 р. N 1599 ( 1599-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 49, ст. 2188).
15. Забороняється нанесення на котли інших знаків, які за
формою схожі на національний знак відповідності.
16. У разі коли встановлено, що національний знак
відповідності застосовується з порушенням вимог законодавства,
виробник або уповноважена ним особа чи особа, що відповідає за
введення продукції в обіг, повинні вжити заходів до припинення
порушення на умовах, визначених центральними органами виконавчої
влади згідно із законодавством, довести продукцію до стану
відповідності вимогам, зазначеним у цьому Технічному регламенті,
підтвердити цю відповідність у встановленому порядку.
17. Табличка з технічними даними котла повинна містити
національний знак відповідності і такі відомості:
найменування виробника чи його ідентифікаційний номер;
фірмова назва та умовне позначення котла;
вид та номінальний тиск газу;
номінальна теплопродуктивність або теплова потужність котла;
порядковий номер котла та дата (місяць та рік) випуску.
На котлах, оснащених електрообладнанням, крім зазначених
відомостей міститься:
номінальна напруга;
символ роду струму (постійний, змінний);
символ ступеня захисту від ураження електричним струмом.
Залежно від призначення та конструкції котла можуть
додаватися відомості, необхідні для його монтажу.
18. Національний знак відповідності розміщується після
ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки
відповідності, що провів процедуру оцінки відповідності, із
зазначенням останніх двох цифр року нанесення знака.

Додаток 1
до Технічного регламенту
ДОПУСТИМІ ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнта водогрійних котлів, що працюють
на рідкому чи газоподібному паливі

-------------------------------------------------------------------- | Тип котла | Границі| Коефіцієнт при | Коефіцієнт при | | |вихідної| номінальній | роботі котла з | | | потуж- |теплопродуктивності | 30-відсотковим | | | ності | | навантаженням | | | (кВт) |---------------------+---------------------| | | |середня|коефіцієнт, |середня|коефіцієнт, | | | |темпе- | відсотків |темпе- | відсотків | | | |ратура | |ратура | | | | |води в | |води в | | | | |котлі, | |котлі, | | | | |град.C | |град.C | | |-------------+--------+-------+-------------+-------+-------------| |Стандартні | 4-400 | 70 | >= 84 + 2 | >= 50 | >= 80 + 3 | |котли | | | Log Pn | | Log Pn | |-------------+--------+-------+-------------+-------+-------------| |Низькотемпе- | 4-400 | 70 |>= 87,5 + 1,5| 40 |>= 87,5 + 1,5| |ратурні котли| | | Log Pn | | Log Pn | |-------------+--------+-------+-------------+-------+-------------| |Конденсаційні| 4-400 | 70 | >= 91 + 1 | 30* | >= 97 + 1 | |газові котли | | | Log Pn | | Log Pn | --------------------------------------------------------------------
--------------- * Температура води на виході котла

Додаток 2
до Технічного регламенту
ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

__________________________________________________________________
(повне найменування виробника або його уповноваженої особи
(постачальника) __________________________________________________________________
їх адреса, ідентифікаційний номер) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника або __________________________________________________________________
його уповноваженої особи (постачальника)
підтверджує, що коефіцієнт корисної дії котла ____________________ _________________________________________________________________,
(повна назва котла, тип, марка, модель)
що випускається за ______________________________________________,
(назва та позначення технічної документації)
відповідає Технічному регламенту водогрійних котлів, що працюють
на рідкому чи газоподібному паливі, згідно з _____________________ _________________________________________________________________.
(назва нормативних документів (за наявності)
Технічна документація на котел відповідно до вимог Технічного
регламенту в наявності.
Протокол випробувань котла, проведених під наглядом
призначеного органу з оцінки відповідності (у разі
потреби)__________________________________________________________
(номер протоколу, дата його оформлення, __________________________________________________________________
назва призначеного органу з оцінки відповідності)
Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника
/уповноваженої виробником особи/постачальника.
_____________________ _______________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. ________________
(дата)

Додаток 3
до Технічного регламенту
СИСТЕМА
позначок для маркування енергоефективності котлів

------------------------------------------------------------------ |Позначка| Вимоги до коефіцієнта | Вимоги до коефіцієнта | | | при номінальній | при номінальній | | | теплопродуктивності і | теплопродуктивності і | | | частковому навантаженні | частковому навантаженні | | | в 0,3 Pn і при середній | в 0,3 Pn і при середній | | | температурі води в котлі |температурі води в котлі | | | 70 град.C, відсотків | >= 50 град.C, відсотків | |--------+---------------------------+---------------------------| | * | >= 84 + 2 Log Pn | >= 80 + 3 Log Pn | |--------+---------------------------+---------------------------| | ** | >= 87 + 2 Log Pn | >= 83 + 3 Log Pn | |--------+---------------------------+---------------------------| | *** | >= 90 + 2 Log Pn | >= 86 + 3 Log Pn | |--------+---------------------------+---------------------------| | **** | >= 93 + 2 Log Pn | >= 89 + 3 Log Pn | ------------------------------------------------------------------вверх