Документ 747-2017-р, действует, текущая редакция — Принятие от 11.10.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 жовтня 2017 р. № 747-р
Київ

Про схвалення Стратегії імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту (“дорожньої карти”)

1. Схвалити Стратегію імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту (“дорожню карту”), що додається.

2. Затвердити план заходів з імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту, що додається.

3. Міністерству інфраструктури разом з іншими центральними органами виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 747-р

СТРАТЕГІЯ
імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту (“дорожня карта”)

Загальна частина

Судноплавство має стратегічне значення для кожної країни, що має доступ до відкритих морів. На галузь міжнародного судноплавства припадає 90 відсотків світової торгівлі. Небезпечна природа морів наражає судна та мореплавців на значні фізичні ризики, тому питання безпеки суден, навчання моряків, умови їх праці та побуту є особливо важливими для заінтересованих сторін та ефективного бізнесу. Судноплавство є найменш шкідливим для навколишнього природного середовища видом комерційних перевезень.

Україна як сторона міжнародних конвенцій, інших міжнародно-правових актів у сфері торговельного мореплавства повинна дотримуватися міжнародних стандартів безпеки мореплавства та охорони суден і портів. Їх повноцінна імплементація вимагає наявності чітко структурованої системи забезпечення безпеки мореплавства і загальної безпеки, яка має належні організаційні, кадрові та матеріальні ресурси і сучасну правову базу.

За роки свого державного розвитку Україна істотно втратила позиції морської держави через втрату більшості суден торговельного та риболовного флоту, значне скорочення суднобудування, руйнацію військово-морських сил, уповільнення соціально-економічного розвитку приморських регіонів. Розвиток морських перевезень українськими суднами не відповідає загальносвітовим тенденціям. Крім того, відсутні економічні стимули для реєстрації суден під Державним Прапором України.

Важливим чинником повернення України на світовий ринок перевезень на морських і внутрішніх водних шляхах є створення сучасного правового поля для приваблення інвестицій у цей сегмент транспортного сектору економіки. Для цього вкрай необхідним є приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними стандартами судноплавства. Міжнародні конвенції, прийняті у рамках діяльності Міжнародної морської організації, документи Комітету з Водного транспорту Європейської Економічної Комісії ООН і Дунайської комісії є основою, яку необхідно імплементувати у правове поле України. Законодавство Європейського Союзу є зразком такої імплементації, що повинно стати прикладом для України.

Цю Стратегію розроблено відповідно до пункту 2 доповнення XVII-6 “Положення щодо моніторингу” додатка XVII “Нормативно-правове наближення” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” та на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), згідно з якими передбачено наближення національного законодавства у сфері послуг з міжнародних морських перевезень до права Європейського Союзу, а саме: підрозділу 7 “Транспортні послуги” частини п’ятої “Нормативно-правова база” глави 6 “Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею”.

Стратегія приймається разом з планом заходів з імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту (далі - план заходів), що обумовлено невиконанням схвалених раніше планів імплементації положень acquis Європейського Союзу у галузі морського та внутрішнього водного транспорту, зазначених у додатках XVII і XXXII до Угоди про асоціацію. План заходів враховує усі заходи, необхідні для імплементації до законодавства України положень зазначених документів Європейського Союзу.

Мета Стратегії

Метою Стратегії є запровадження режиму внутрішнього ринку у відповідному секторі за принципом взаємності. Відповідно до додатка XVII “Нормативно-правове наближення” до Угоди про асоціацію такий режим передбачає відсутність жодних обмежень щодо свободи у наданні послуг у відповідній сфері юридичною особою на території іншої сторони стосовно осіб України та країн - членів Європейського Союзу, які засновані в Україні чи Європейському Союзі.

Мета Стратегії також передбачає прийняття Комітетом асоціації у торговельному складі між Україною та Європейським Союзом рішення щодо поетапного взаємного надання доступу до ринків державних контрактів на закупівлю робіт і послуг щодо набуття повного режиму внутрішнього ринку у сфері послуг з міжнародних морських перевезень, що відповідає положенням підрозділу “Ключові показники ефективності досягнення цілі до 2020 року” розділу “Ціль 1 - економічне зростання” середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275.

Завдання Стратегії та основні напрями її реалізації

Основним завданням Стратегії є адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що сприятиме лібералізації та взаємному доступу на ринки України та Європейського Союзу та повне виконання Україною зобов’язань у сфері торговельного мореплавства і внутрішнього водного транспорту, які взяті нею за міжнародними договорами у зазначених сферах.

Україна узгоджує своє законодавство, у тому числі адміністративні, технічні та інші норми у сфері міжнародного морського транспорту, з відповідними нормами, прийнятими Європейським Союзом, тією мірою, в якій таке законодавче наближення сприятиме цілям лібералізації, взаємному доступу на ринки України та Європейського Союзу і руху пасажирів та вантажів морським і внутрішнім водним транспортом, що відповідає положенням статті 138 “Наближення законодавства” Угоди про асоціацію.

Важливим завданням Стратегії є забезпечення виконання стандартів Міжнародної морської організації, закріплених у міжнародних договорах України, та підготовка до проведення обов’язкового аудиту щодо виконання обов’язків, узятих Україною за цими договорами, який планується провести у 2018 році.

До завдань Стратегії належить також вироблення сталого, постійного механізму моніторингу міжнародних стандартів у сферах торговельного мореплавства та внутрішнього водного транспорту, вжиття своєчасних заходів для приєднання до відповідних міжнародних договорів згідно з планом заходів і подальшої імплементації зазначених документів у національне законодавство з організацією їх виконання.

Основними напрямами реалізації Стратегії є:

посилення кадрового потенціалу органів виконавчої влади для проведення аналітичної та нормотворчої роботи у сфері внутрішнього водного транспорту шляхом відновлення діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади, покладення на нього функцій з імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу, а також організації виконання міжнародних стандартів у сферах торговельного мореплавства і внутрішнього водного транспорту;

розроблення нових і перегляд чинних законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств у сферах торговельного мореплавства і внутрішнього водного транспорту, приєднання до нових договорів у зазначених сферах;

залучення технічної допомоги Європейського Союзу у вигляді консультацій та фінансових ресурсів до підготовки і перегляду законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, навчальних програм, а також навчання та підвищення кваліфікації персоналу органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у сфері морського і внутрішнього водного транспорту в навчальних закладах країн - членів Європейського Союзу;

приведення українських текстів директив та регламентів у відповідність з оригіналами (створення автентичних українських текстів директив та регламентів), а також внесення змін до текстів офіційних перекладів міжнародних конвенцій у разі їх невідповідності оригінальним текстам та здійснення перекладів текстів конвенцій, до яких заплановано приєднання України, із залученням проектів технічної допомоги.

Реалізація Стратегії здійснюється шляхом розроблення проектів актів або, якщо це можливо, доопрацювання наявних проектів таких актів на різних етапах їх розгляду Верховною Радою України.

Моніторинг реалізації Стратегії і виконання плану заходів

Моніторинг реалізації Стратегії та виконання плану заходів проводиться в рамках реалізації механізму, передбаченого доповненням XVII-6 “Положення щодо моніторингу” додатка XVII до Угоди про асоціацію, відповідно до якого імплементація всіх застосовних положень щодо сектору послуг з міжнародних морських перевезень є предметом постійної оцінки та спільного моніторингу. Відповідно до зазначеного доповнення XVII-6, як тільки Україна вважатиме, що окремий законодавчий акт Європейського Союзу був належним чином впроваджений, вона повинна повідомити про це Європейському Союзу.

Мінінфраструктури є відповідальним органом за проведення моніторингу реалізації Стратегії та подання пропозицій Кабінетові Міністрів України стосовно внесення змін до Стратегії та плану заходів, а також за організацію обміну інформацією з Європейським Союзом з питань наближення та застосування відповідної галузі права Європейського Союзу.

Органи виконавчої влади подають Мінінфраструктури інформацію про стан виконання пунктів плану заходів, за якими вони є головними виконавцями або співвиконавцями. У разі несвоєчасного виконання відповідних пунктів плану заходів відповідальні органи виконавчої влади повинні повідомити про підстави та причини несвоєчасного виконання та/або невиконання відповідних заходів. У разі потреби зазначені органи виконавчої влади подають Мінінфраструктури пропозиції про внесення змін до Стратегії та/або плану заходів.

Мінінфраструктури подає кожного півріччя до 30 січня та 30 липня Кабінетові Міністрів України звіт про стан реалізації Стратегії та виконання плану заходів і один раз на рік готує пропозиції щодо необхідності внесення змін до Стратегії та/або плану заходів.ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 747-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту

Найменування заходу

Відповідальні органи

Строк виконання

Очікувані результати

Індикатори виконання

Директива Ради 96/75/ЄС від 19 листопада 1996 р. про системи фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства

1.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта стосовно ціноутворення на внутрішньому водному транспорті або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України з урахуванням імплементації положень Директиви Ради 96/75/ЄС

Мінінфраструктури

2018 рік

наближення законодавства України у сфері внутрішнього водного транспорту до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

2.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України, що випливає з положень законодавчого акта (пункт 1 плану заходів з імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту) (далі - план заходів) та Директиви Ради 96/75/ЄС

-“-

у строк, встановлений законодавчим актом, після набрання ним чинності

-“-

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України

Директива Ради 87/540/ЄЕС від 9 листопада 1987 р. про доступ до перевезення вантажів водними шляхами для національного та міжнародного транспорту і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності

3.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта стосовно вимог до професійної компетенції перевізника та механізму взаємного визнання відповідних кваліфікаційних документів або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України з урахуванням імплементації положень Директиви Ради 87/540/ЄЕС

Мінінфраструктури

2018 рік

наближення законодавства України у сфері внутрішнього водного транспорту до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

4.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, що випливає з положень законодавчого акта (пункт 3 плану заходів) та Директиви Ради 87/540/ЄЕС

Мінінфраструктури
МЗС

у строк, встановлений законодавчим актом, після набрання ним чинності

-“-

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

5.

Розроблення та затвердження стандарту вищої освіти у сфері внутрішнього водного транспорту відповідно до Директиви Ради 87/540/ЄЕС

МОН
Мінінфраструктури

2019 рік

-“-

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом МОН

Директива Ради 96/50/ЄС від 23 липня 1996 р. про гармонізацію умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства

6.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта стосовно гармонізації умов отримання свідоцтв капітанів (судноводіїв) для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України з урахуванням імплементації положень Директиви Ради 96/50/ЄС

Мінінфраструктури

2018 рік

наближення законодавства України у сфері внутрішнього водного транспорту до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

7.

Визначення механізму взаємного визнання Україною та ЄС кваліфікаційних документів капітанів та членів екіпажів суден внутрішнього плавання

Мінінфраструктури
МЗС

-“-

взаємне визнання Україною та ЄС кваліфікаційних документів капітанів та членів екіпажів суден внутрішнього плавання

наявність підтвердження визнання кваліфікаційних документів з боку ЄС

8.

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури, що випливають з положень законодавчого акта (пункт 6 плану заходів) та Директиви Ради 96/50/ЄС з урахуванням механізму визнання кваліфікаційних документів капітанів (судноводіїв) та членів екіпажів суден внутрішнього плавання

Мінінфраструктури
МОН

у строк, встановлений законодавчим актом, після набрання ним чинності

наближення законодавства України у сфері внутрішнього водного транспорту до законодавства ЄС

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Мінінфраструктури

9.

Створення програмного забезпечення для друку та ведення реєстру свідоцтв капітанів (судноводіїв) та членів екіпажів суден внутрішнього плавання із залученням технічної допомоги ЄС

Мінінфраструктури
МЗС

2018 рік

автоматизована процедура друку і реєстрації кваліфікаційних документів членів екіпажів суден внутрішнього плавання

реалізація відповідного проекту технічної допомоги

Директива Європейського Парламенту і Ради 2016/1629 від 14 вересня 2016 р., що встановлює технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, вносить зміни до Директиви ЄС 2009/100 від 16 вересня 2009 р. і скасовує Директиву ЄС 2006/87 Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про встановлення технічних вимог до суден на внутрішніх водних шляхів та скасовує Директиву Ради 82/714/ЄЕС

10.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта стосовно технічних вимог до суден внутрішнього плавання, класифікації внутрішніх водних шляхів або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України з урахуванням імплементації положень Директиви Парламенту і Ради 2016/1629

Мінінфраструктури

-“-

наближення законодавства України у сфері внутрішнього водного транспорту до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

11.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, що випливає з положень законодавчого акта (пункт 10 плану заходів) та Директиви Парламенту і Ради 2016/1629

-“-

у строк, встановлений законодавчим актом, після набрання ним чинності

-“-

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

12.

Проведення аудиту (або оцінки) національного класифікаційного товариства (державне підприємство “Класифікаційне товариство “Регістр судноплавства України”) із залученням допомоги ЄС

Мінінфраструктури
МЗС

2018 рік

визнання національного класифікаційного товариства на рівні ЄС для класифікації суден внутрішнього плавання

звіт про проведення аудиту національного класифікаційного товариства

Директива 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 р. про гармонізовані річкові інформаційні служби на внутрішніх водних шляхах Співтовариства

13.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законодавчого акта стосовно функціонування річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України з урахуванням імплементації положень Директиви 2005/44/ЄС

Мінінфраструктури

-“-

наближення законодавства України у сфері внутрішнього водного транспорту до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

14.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, що випливає з положень законодавчого акта (пункт 13 плану заходів) та Директиви 2005/44/ЄС

-“-

у строк, встановлений законодавчим актом, після набрання ним чинності

-“-

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

15.

Реорганізація існуючої річкової інформаційної служби шляхом включення до її складу підприємства, що відповідає за забезпечення безпеки судноплавства на річкових внутрішніх водних шляхах

Мінінфраструктури

у строк, встановлений законодавчим актом, після набрання ним чинності

оптимізація процедури забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах

початок надання гармонізованих інформаційних послуг

16.

Підвищення кваліфікації персоналу, відповідального за забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах і надання гармонізованих інформаційних послуг, у тому числі в навчальних закладах країн-членів ЄС

Мінінфраструктури
МЗС

2018 рік

забезпечення належного рівня кваліфікації персоналу

звіт про результати підвищення кваліфікації

Директива 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю державою порту

17.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта про приєднання України до Протоколу 1988 року до Конвенції про вантажну марку 1966 року

Мінінфраструктури
МЗС
Мін’юст

-“-

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

18.

Розроблення та внесення на розгляд Президенту України проектів законодавчих актів “Про приєднання до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві”

Мінінфраструктури
Мін’юст
МЗС

2018 рік

приведення законодавства України у відповідність до міжнародних договорів України у сфері торговельного мореплавства і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчими актами

19.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта про приєднання до Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та поводження з ними 2004 року

Мінінфраструктури
Мін’юст

2019 рік

-“-

набрання чинності законодавчим актом

20.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства і Законів України “Про транспорт”, “Про морські порти України” і “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” стосовно узгодження функцій з державного нагляду за безпекою мореплавства або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України з урахуванням імплементації положень Директиви 2009/16/ЄС

Мінінфраструктури

2018 рік

-“-

-“-

21.

Реорганізація служб капітанів морських портів шляхом розмежування (розподілу) функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства відповідно до вимог національного та міжнародного законодавства

Мінінфраструктури

2018 рік

приведення організаційної структури з питань державного нагляду за безпекою судноплавства у відповідність із законодавством ЄС та України, а також міжнародними договорами України

початок виконання капітанами морських портів (службами капітанів морських портів), центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському транспорті, функцій з урахуванням визначеного розподілу

22.

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури, що випливають з положень законодавчого акта (пункт 20 плану заходів) та Директиви 2009/16/ЄС, а також з питань реорганізації служб капітанів морських портів

-“-

у строк, встановлений законодавчим актом, після набрання ним чинності

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Мінінфраструктури

Директива 2009/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно відповідності вимогам держави прапора

23.

Утворення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, крім суден флоту рибної промисловості (Державної служби морського і річкового транспорту)

Мінінфраструктури

2018 рік

утворення центрального органу виконавчої влади, відповідального за забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства, здійснення державного нагляду (контролю) за торговельним мореплавством

початок виконання новим центральним органом виконавчої влади відповідних функцій

24.

Розроблення, затвердження та впровадження системи управління якістю діяльності Державної служби морського і річкового транспорту

-“-

2019 рік

забезпечення належного виконання функцій стосовно відповідності вимогам держави прапора

звіт про результати оцінки системи управління якістю діяльності Державної служби морського і річкового транспорту

25.

Створення комплексної інтегрованої бази даних українських торговельних суден, у тому числі риболовних, відкритої для використання учасниками світового ринку торговельного мореплавства

Мінінфраструктури
Держрибагентство

2019 рік

прозора система реєстрації українських торговельних суден, доступна для використання учасниками світового ринку торговельного мореплавства

початок функціонування бази даних з вільним доступом через офіційний веб-сайт Державної служби морського і річкового транспорту

26.

Підготовка і забезпечення проведення Міжнародною морською організацією обов’язкового аудиту виконання в Україні її зобов’язань за міжнародними договорами як держави прапора, держави порту і прибережної держави

Мінінфраструктури

2018 рік

підтвердження на міжнародному рівні належного рівня виконання Україною її обов’язків за міжнародними договорами у сфері торговельного мореплавства

звіт про результати обов’язкового аудиту Міжнародною морською організацією

27.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також розроблення та затвердження нормативно-правових актів Мінінфраструктури, що випливають з положень Директиви 2009/21/ЄС, створення Державної служби морського і річкового транспорту, звіту за результатами обов’язкового аудиту Міжнародною морською організацією, впровадження комплексної інтегрованої бази даних

-“-

-“-

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Мінінфраструктури

28.

Проведення навчання та підвищення кваліфікації інспекторів з контролю суден державою прапора (у складі Державної служби морського і річкового транспорту і служб капітанів морських портів), у тому числі в навчальних закладах країн - членів ЄС

Мінінфраструктури
МЗС

2019 рік

забезпечення належного рівня контролю державою прапора

звіт про результати навчання та підвищення кваліфікації

Директива 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно загальних правил і стандартів для організацій з інспектування та огляду суден, а також відповідної діяльності морських адміністрацій

Регламент (ЄС) 391/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про загальні правила й стандарти для організацій з інспектування й огляду суден

29.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, Закону України “Про транспорт” або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України стосовно технічного (конвенційного) нагляду за морськими суднами, регламентації діяльності визнаних для цього організацій, імплементації Кодексу Міжнародної морської організації про визнані організації відповідно до Регламенту (ЄС) 391/2009 та Директиви 2009/15/ЄС

Мінінфраструктури

-“-

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

30.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також розроблення та затвердження нормативно-правових актів Мінінфраструктури, що випливають з положень законодавчого акта (пункт 29 плану заходів), Регламенту (ЄС) 391/2009 та Директиви 2009/15/ЄС, з метою впровадження процедур, які передбачені Кодексом Міжнародної морської організації про визнані організації

Мінінфраструктури

у строк, встановлені законодавчим актом, після набрання ним чинності

-“-

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Мінінфраструктури

31.

Проведення навчання, підвищення кваліфікації персоналу Державної служби морського і річкового транспорту з питань виконання Кодексу Міжнародної морської організації про визнані організації, у тому числі в навчальних закладах країн - членів Європейського Союзу

Мінінфраструктури
МЗС

2019 рік

здійснення контролю державою прапора за визнаними організаціями і українськими суднами відповідно до міжнародних договорів України і законодавства ЄС

звіт про результати навчання та підвищення кваліфікації

32.

Проведення аудиту національного класифікаційного товариства державне підприємство “Класифікаційне товариство “Регістр судноплавства України” відповідно до Кодексу Міжнародної морської організації про визнані організації

-“-

2018 рік

забезпечення належного рівня виконання міжнародних договорів України на українських суднах

звіт про результати аудиту

Регламент (ЄС) № 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95

33.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України і Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно обов’язків судновласника підтримувати систему управління безпекою судноплавної компанії і суден, а також відповідальності за адміністративні правопорушення у зазначеній сфері з урахуванням Регламенту (ЄС) № 336/2006

Мінінфраструктури
Мін’юст

2018 рік

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

34.

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури, що випливають з положень законодавчого акта (пункт 33 плану заходів) і Регламенту (ЄС) № 336/2006, зокрема внесення змін до Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Мінтрансу від 20 листопада 2003 р. № 904

Мінінфраструктури

-“-

-“-

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Мінінфраструктури

35.

Проведення навчання та підвищення кваліфікації інспекторів з контролю судноплавних компаній державою прапора (у складі Державної служби морського і річкового транспорту і служб капітанів морських портів), у тому числі в навчальних закладах країн - членів ЄС

Мінінфраструктури
МЗС

2019 рік

забезпечення належного рівня контролю державою прапора

звіт про результати навчання та підвищення кваліфікації

Директива 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден

Директива 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про специфічні вимоги до остійності пасажирських суден типу “ро-ро”

Директива Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р. про систему обов’язкового огляду для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу “ро-ро” та швидкісними пасажирськими суднами

36.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури про затвердження правил, які стосуються безпечної конструкції, остійності і експлуатації пасажирських морських суден, пасажирських суден типу “ро-ро” та швидкісних пасажирських суден, які здійснюють регулярні рейси

Мінінфраструктури

2017 рік

наближення законодавства України до законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

37.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури про внесення змін до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 29 травня 2006 р. № 514, пов’язаних з визначенням порядку розрахунку висоти хвиль на морських шляхах, їх відповідної класифікації

-“-

-“-

-“-

-“-

38.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури про внесення змін до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Мінтрансу від 17 липня 2003 р. № 545, пов’язаних із здійсненням контролю за пасажирськими суднами типу “рo-рo” та швидкісними пасажирськими суднами

Мінінфраструктури

2017 рік

наближення законодавства України до законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

Директива 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 р. про посилення безпеки портів

Регламент (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення безпеки суден та портових споруд

39.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України стосовно загальних вимог до охорони суден і портових засобів, а також внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині порушень з боку судновласників, капітанів суден, операторів портових засобів та адміністрацій портів заходів щодо безпеки суден і портових засобів

-“-

-“-

приведення законодавства України у відповідність до міжнародних договорів України і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

40.

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури, що випливають з положень законодавчого акта (пункт 39 плану заходів), Директиви 2005/65/ЄС і Регламенту (ЄС) № 725/2004, зокрема внесення змін до наказу Мінінфраструктури від 27 березня 2013 р. № 198 “Про затвердження Порядку організації охорони морських та річкових портів” з метою поширення його дії на морські рибні порти, унормування питань функціонування координаційного центру у сфері морської безпеки (охорони)

Мінінфраструктури

2017 рік

наближення законодавства України до законодавства ЄС

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Мінінфраструктури

41.

Проведення навчання та підвищення кваліфікації персоналу визнаних організацій, служб морської безпеки, інспекторів з перевірки відповідності системи охорони портів та портових засобів, координаційного центру у сфері морської безпеки, у тому числі в навчальних закладах країн - членів ЄС

Мінінфраструктури
МЗС

-“-

забезпечення належного рівня охорони суден і портових засобів

звіт про результати навчання та підвищення кваліфікації

Директива 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., що засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовує Директиву Ради 93/75/ЄЕС.

Директива 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про облікові формальності для суден, що прибувають та (або) відбувають з портів держав - членів Співтовариства, та скасування Директиви Ради 2002/6/ЄС

42.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України щодо внесення змін до Закону України “Про морські порти України” та до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов’язані з функціонуванням національної системи для обміну інформацією про морські перевезення на території Європейського Союзу (SafeSeaNet) відповідно до Директиви 2010/65/ЄС

Мінінфраструктури

2018 рік

приведення законодавчих актів з питань морського транспорту України у відповідність із європейськими стандартами

набрання чинності законодавчим актом України

43.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, що випливає з положень Директиви 2010/65/ЄС, зокрема стосовно національного сегмента SafeSeaNet, функціонування “єдиного вікна” для надання відомостей з метою оформлення приходу і виходу суден в морських портах, відповідних обов’язків державного підприємства “Адміністрація морських портів України”

Мінінфраструктури

2018 рік

наближення законодавства України до законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

44.

Створення програмно-апаратного комплексу для функціонування національного сегмента SafeSeaNet і “єдиного вікна”

-“-

2019 рік

спрощення формальностей з оформлення приходу суден у морські порти

початок технічної експлуатації програмно-апаратного комплексу

45.

Проведення навчання для адміністраторів та користувачів національного сегменту SafeSeaNet і “єдиного вікна”

-“-

2018 рік

забезпечення безперебійного функціонування SafeSeaNet і “єдиного вікна”

звіт про результати навчання

46.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, що випливає з положень Директиви 2002/59/ЄС, зокрема стосовно створення інформаційної системи моніторингу надводної обстановки і руху морських суден з використанням консолідованих джерел інформації

Мінінфраструктури

2017 рік

наближення законодавства України до законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

47.

Створення програмно-апаратного комплексу інформаційної системи моніторингу надводної обстановки і руху морських суден моніторингової системи руху суден і надводної обстановки

-“-

2018 рік

підвищення рівня захисту людського життя на морі та морського середовища

початок технічної експлуатації програмно-апаратного комплексу

Директива 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює гармонізовані вимоги та процедури з безпеки навантаження та розвантаження балкерів

48.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, що випливає з положень Директиви 2001/96/ЄС, стосовно правил безпечного навантаження і розвантаження навалювальних вантажів у морських портах України

-“-

-“-

наближення законодавства України до законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

Регламент (ЄС) № 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних однокорпусних суден та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 2978/94

Регламент Європейського Парламенту та Ради № 530/2012 від 13 червня 2012 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних однокорпусних суден

49.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, що випливає з положень регламентів (ЄС) № 417/2002 та № 530/2012, стосовно обов’язковості подвійного корпусу або еквівалентної конструкції нафтових танкерів, які не здійснюють міжнародних рейсів

-“-

-“-

-“-

-“-

Директива Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р. про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією Судновласників Європейського Співтовариства та Федерацією транспортних профспілок Європейського Співтовариства

Директива 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про застосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, що заходять до портів Співтовариства

50.

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури, що випливають з положень директив 1999/63/ЄС і 1999/95/ЄС, стосовно робочого часу та часу відпочинку моряків, зокрема внесення змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 29 лютого 2012 р. № 135

Мінінфраструктури

2018 рік

наближення законодавства України до законодавства ЄС

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Мінінфраструктури

Директива 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків

51.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України, що стосується рівня підготовки моряків, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, а також державних освітніх стандартів, обов’язків державних органів і судновласника забезпечувати мінімальний рівень підготовки моряків відповідно до Директиви 2008/106/ЄС

-“-

-“-

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності законодавчим актом

52.

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури та МОН, що випливають з положень Директиви 2008/106/ЄС, стосовно рівня підготовки моряків, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, державних освітніх стандартів, а також обов’язків державних органів і судновласника забезпечувати мінімальний рівень підготовки моряків відповідно до Директиви 2008/106/ЄС

Мінінфраструктури
МОН

у строк, встановлений законодавчим актом, після набрання ним чинності

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Мінінфраструктури та МОН

53.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо внесення змін до Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків, затвердженого наказом Мінтрансу від 8 січня 2003 р. № 3, у частині запровадження електронного обліку та можливості перевірки чинності документів моряків через Інтернет у режимі реального часу шляхом подання запиту не більш як за двома параметрами

Мінінфраструктури

2017 рік

наближення законодавства України до законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

54

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури та МОН щодо процедур схвалення програм підготовки моряків у навчальних закладах відповідно до Директиви 2008/106/ЄС та Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

МОН
Мінінфраструктури

2017 рік

наближення законодавства України до законодавства ЄС

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Мінінфраструктури та МОН

55

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів Мінінфраструктури та МОН, щодо підвищення кваліфікації моряків відповідно до Директиви 2008/106/ЄС та Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

МОН
Мінінфраструктури

2017 рік

наближення законодавства України до законодавства ЄС

-“-

Директива 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання з прийому відходів з суден та залишків вантажу

56.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо обов’язкового оснащення морських портів і морських терміналів, відкритих для міжнародного сполучення, плавучими та стаціонарними спорудами для приймання суднових відходів, мінімального переліку та технічних параметрів таких споруд, а також щодо розроблення та впровадження у морських портах планів поводження з відходами з суден та залишками вантажу відповідно до вимог міжнародних договорів України та Директиви 2000/59/ЄС

Мінінфраструктури

-“-

-“-

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

57.

Розроблення та прийняття нормативно-правового акта Мінінфраструктури, що стосується оплати послуг з приймання суднових відходів і залишків вантажу у морських портах і морських терміналах, зокрема методики розрахунку ставок портових зборів, що розробляється відповідно до статті 22 Закону України “Про морські порти України”, а також внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 27 травня 2013 р. № 316

Мінінфраструктури

2018 рік

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

58.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту законодавчого акта або забезпечення супроводження відповідного законопроекту під час розгляду у Верховній Раді України, зокрема внесення змін до Закону України “Про морські порти України”, що стосуються обов’язків морських портів і морських терміналів забезпечувати приймання з суден суднових відходів і залишків вантажу відповідно до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї, та Директиви 2000/59/ЄС

-“-

-“-

-“-

набрання чинності законодавчим актом

59.

Розроблення та прийняття проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури про внесення змін до наказу Мінтрансу від 10 квітня 2001 р. № 205 “Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України”

Мінінфраструктури
Мінприроди

2017 рік

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

Директива Ради № 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 р. про мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я з метою покращення медичного обслуговування на борту суден

60.

Розроблення та прийняття проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури про внесення змін до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Мінтрансу від 17 липня 2003 р. № 545, у частині обсягу та періодичності здійснення контролю державою прапора українських суден

Мінінфраструктури

2018 рік

-“-

-“-

61.

Розроблення та прийняття проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури про внесення змін до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10 листопада 2014 р. № 575, у частині стосовно вимоги щодо наявності на борту відповідних українських суден суднового лікаря

-“-

-“-

-“-

-“-

62.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України з метою визначення процедури надання медичних консультацій з берега (за допомогою засобів радіозв’язку) станціями екстреної (швидкої) медичної допомоги та центрами екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, а також доставки на судно відсутніх на борту ліків, медичного обладнання та протиотрут під час лиха на морі

Мінінфраструктури
МОЗ

2018 рік

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами України і наближення його до законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України

63.

Розроблення та прийняття проекту спільного нормативно-правового акта Мінінфраструктури та МОЗ, що стосується забезпечення українських морських суден та їх рятувальних засобів медичними засобами (ліками, медичними приладами та устаткуванням, а також протиотрутами), відповідно до Директиви № 92/29/ЄЕС

Мінінфраструктури
МОЗ
Держрибагентство

-“-

-“-

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури та МОЗ

Загальні заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії

64.

Посилення кадрового потенціалу органів виконавчої влади для проведення аналітичної та нормотворчої роботи у сфері внутрішнього водного транспорту шляхом створення Державної служби морського і річкового транспорту, покладення на неї функцій з розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, приведення їх у відповідність з міжнародними договорами України та актами законодавства ЄС

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

2017-2018 роки

приведення системи державного управління морським і річковим транспортом у відповідність із світовою та загальною європейською практикою

утворення Державної служби морського і річкового транспорту

65.

Розроблення та прийняття проекту нормативно-правового акта Мінінфраструктури щодо удосконалення нормативно-правової роботи на морському і річковому транспорті шляхом визначення:

порядку складення і затвердження щорічного переліку законодавчих та інших нормативно-правових актів, які підлягають розробленню;

джерел фінансування розробки за рахунок коштів державного бюджету, підприємств, установ і організацій галузі;

організаційних засад замовлення та прийняття розробок (з обов’язковою умовою супроводу розробником їх впровадження)

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін

2017 рік

вироблення постійного механізму оновлення національної законодавчої і підзаконної нормативно-правової бази, своєчасної її адаптації до міжнародних договорів України і законодавства ЄС

набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом Мінінфраструктури

66.

Створення умов, у тому числі із залученням допомоги ЄС у вигляді консультацій та фінансових ресурсів для: підготовки і перегляду законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, навчальних програм; перегляду офіційних текстів міжнародних договорів України, актів законодавства ЄС, що викладені українською мовою, консолідації з текстами офіційних видань із залученням проектів технічної допомоги; проведення навчання та підвищення кваліфікації персоналу органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у сфері морського і річкового транспорту в навчальних закладах країн - членів Європейського Союзу; проведення семінарів та тренінгів із спеціалістами Європейського Союзу для обміну досвідом та розроблення процедур щодо імплементації актів законодавства ЄС та міжнародних організацій

Мінінфраструктури
МЗС

2019 рік

прискорення вироблення постійного механізму оновлення національної законодавчої і підзаконної нормативно-правової бази, своєчасної її адаптації до міжнародних договорів України і законодавства ЄС

звіти про результати консультаційної та фінансової допомоги, яку отримано


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 747-р

ПЕРЕЛІК
розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 269 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 762).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 763).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 271 “Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 764).

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 816).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 298 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації перевезень на внутрішніх водних шляхах” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 817).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден на морському та річковому транспорті” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 887).

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 402 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 35, ст. 1041).вверх