Про підготовку проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України
Распоряжение Кабинета Министров Украины; План от 19.12.2002706-р
Документ 706-2002-р, текущая редакция — Редакция от 17.07.2003, основание - 1106-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 19 грудня 2002 р. N 706-р
Київ

Про підготовку проекту Програми діяльності
Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

1. Схвалити план підготовки проекту Програми діяльності
Кабінету Міністрів України (далі - Програма), що додається.
В основу проекту Програми покласти положення Послання
Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір.
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального
розвитку України на 2002-2011 роки" ( n0001100-02 ).
2. Призначити керівниками робочих груп з підготовки окремих
розділів проекту Програми згідно з розподілом функціональних
обов'язків Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра
фінансів Азарова М.Я., віце-прем'єр-міністрів України
Гайдука В.А., Кириленка І.Г., Табачника Д.В.; керівником
робочої групи з підготовки розділу щодо зміцнення законності
та правопорядку, посилення обороноздатності держави - Міністра
оборони Шкідченка В.П.
Керівникам робочих груп:
затвердити персональний склад робочих груп із залученням до
роботи в них представників центральних і місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних
депутатів України, представників наукових установ, громадських
організацій та незалежних експертів;
забезпечити разом з керівниками центральних і місцевих
органів виконавчої влади підготовку матеріалів до проекту Програми
у строки згідно з планом підготовки проекту.
3. Покласти на Мінекономіки методологічне та організаційне
забезпечення розроблення проекту Програми. Для виконання цього
завдання включити до складу робочих груп перших заступників та
заступників Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
4. Міністру економіки та з питань європейської інтеграції
Хорошковському В.І. забезпечити узагальнення матеріалів,
підготовлених згідно із цим розпорядженням, та до 21 лютого
2003 р. подати проект Програми Кабінетові Міністрів України.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра
фінансів Азарова М.Я.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2002 р. N 706-р
ПЛАН
підготовки проекту Програми діяльності
Кабінету Міністрів України

------------------------------------------------------------------ Етап роботи | Строк | Відповідальні за |виконання| виконання ------------------------------------------------------------------ 1. Затвердження персонального складу керівники робочих
робочих груп груп
2. Підготовка та подання до 24 грудня -"-
Мінекономіки матеріалів з визначення 2002 р.
основних підходів до розв'язання
найгостріших проблем соціально-
економічного розвитку держави,
стратегічних цілей та завдань
урядової політики, структури проекту
Програми і додатків до неї
(у відповідних галузях економіки та
сферах діяльності)
3. Узагальнення матеріалів, поданих 25-27 Мінекономіки
для підготовки проекту Програми грудня
2002 р.
4. Проведення спільного засідання 28 грудня Секретаріат
керівників робочих груп під 2002 р. Кабінету
головуванням Першого віце-прем'єр- Міністрів України
міністра України з обговорення
основних підходів до розроблення
проекту Програми
5. Підготовка матеріалів до 29 грудня керівники робочих
проекту Програми та подання їх до 2002 р. груп
Мінекономіки 30 січня
2003 р.
6. Опрацювання проекту Програми та 6 лютого Мінекономіки
подання його до Кабінету Міністрів 2003 р.
України
7. Розгляд проекту Програми на 11 лютого керівники робочих
спільному засіданні урядових 2003 р. груп
комітетів
8. Розгляд проекту Програми у 12-16 -"-
депутатських фракціях та групах лютого
Верховної Ради України 2003 р.
9. Обговорення проекту Програми з 12-16 -"-
експертами, науковцями, неурядовими лютого
організаціями та громадськістю 2003 р.
10. Доопрацювання проекту Програми 21 лютого Мінекономіки
з урахуванням обговорення та 2003 р. керівники робочих
подання його для розгляду на груп
засіданні Кабінету Міністрів
України
11. Розгляд проекту Програми на 26 лютого Перший віце-
розширеному засіданні Кабінету 2003 р. прем'єр-міністр
Міністрів України за участю України
представників депутатських фракцій Секретаріат
та груп Верховної Ради України, Кабінету
місцевих органів виконавчої влади Міністрів
та органів місцевого самоврядування України
12. Подання проекту Програми до 28 лютого Секретаріат
Верховної Ради України 2003 р. Кабінету
Міністрів Українивверх