Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 01.08.1985704-XI
Документ 704-XI, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 33, ст.787 )
( Указ затверджено Законом
N 1407-XI ( 1407-11 ) від 04.12.85, ВВР, 1985, N 51, ст.1210 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93
Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Встановити, що в справах про злочин, передбачений статтею
215-4 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство
провадиться слідчими органів внутрішніх справ. У зв'язку з цим у частині другій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР слово і цифри
"статтями 217" замінити словом і цифрами "статтями 215-4, 217". У статті 425 Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1003-05 ) слово і цифри "статтею 215-1" замінити словами і
цифрами "частиною 1 статті 215-1".
3. Внести такі зміни і доповнення до Указу Президії Верховної
Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року ( 1н-06 ) "Про
примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків"
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196; 1973 р., N
15, ст. 110; 1975 р., N 37, ст. 419; 1982 р., N 48, ст. 774):
1) у частині другій статті 1 слова "які ухиляються від
лікування або продовжують пиячити після лікування, порушують
трудову дисципліну, громадський порядок і правила соціалістичного
співжиття, незважаючи на застосовані до них заходи
дисциплінарного, громадського або адміністративного впливу" і "від
шести місяців" замінити відповідно словами "які ухиляються від
добровільного лікування або продовжують пиячити після лікування" і
"від одного року";
2) у частині першій статті 2 слова "або державних органів" і
"або державного органу" замінити відповідно словами "державних
органів, а також членів сім'ї або близьких родичів" і "державного
органу, а також членів сім'ї або близьких родичів";
3) у частині другій статті 5 слова "на загальних підставах"
замінити словами "відповідно до чинного законодавства".
( Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 ) 4. Частину другу статті 59 Закону
Української РСР про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245; 1973 р., N 29, ст. 248;
1974 р., N 27, ст. 222) викласти в такій редакції:
"Хворі на хронічний алкоголізм, які ухиляються від
добровільного лікування або продовжують пиячити після лікування,
підлягають направленню на примусове лікування в порядку,
встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР".

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 1 серпня 1985 р.
N 704-XIвверх