Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 09.06.2011701
Документ 701-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 30.07.2019, основание - 647-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. № 701
Київ

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 683 від 18.07.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 683 від 18.07.2012
№ 571 від 22.07.2015
№ 997 від 13.12.2017
№ 647 від 10.07.2019}

Відповідно до статей 8 і 15 Закону України "Про інвестиційну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення державної експертизи інвестиційних проектів, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 683 від 18.07.2012}

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 701
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 683)

ПОРЯДОК
проведення державної експертизи інвестиційних проектів

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державної експертизи інвестиційних проектів (далі - державна експертиза).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 571 від 22.07.2015, № 997 від 13.12.2017}

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про інвестиційну діяльність”.

3. Державна експертиза, підготовка і надання суб'єкту інвестиційної діяльності (далі - замовник) за її результатами висновку проводяться центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері, якої стосується інвестиційний проект, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у разі, коли інвестиційний проект стосується розвитку відповідного регіону (далі - органи, що проводять державну експертизу).

Методику проведення державної експертизи та форму висновку за її результатами затверджує Мінекономрозвитку.

Державну експертизу державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюються з використанням державних капітальних вкладень, підготовку і подання за її результатами висновку проводить головний розпорядник коштів державного бюджету відповідно до пунктів 8-10 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116).

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017}

4. Для проведення державної експертизи замовник подає органам, визначеним відповідно до пункту 3 цього Порядку, такі документи у двох примірниках:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017}

1) копію інвестиційного проекту в паперовому вигляді, розробленого за формою та в порядку, що затверджені Мінекономрозвитку, яка прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи замовника, та в електронному вигляді (у форматі doc або pdf та xls (таблиці);

{Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017}

2) копії установчих документів, засвідчені у встановленому порядку (для юридичної особи - резидента);

3) копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);

4) копії балансу на останню звітну дату разом із додатками та баланси за останні три роки (для юридичної особи);

5) висновки незалежних експертних організацій (за наявності).

5. У разі коли інвестиційний проект не відповідає встановленій формі та/або документи подано не в повному обсязі, вони повертаються замовнику протягом семи робочих днів від дати їх надходження до органу, що проводить державну експертизу і не подається до Мінекономрозвитку для проведення оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017}

6. Процес проведення державної експертизи передбачає:

1) проведення аналізу поданих документів органом, що проводить державну експертизу;

{Підпункт 1 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017}

2) визначення:

відповідності інвестиційного проекту вимогам законодавства;

узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів;

актуальності та соціальної спрямованості інвестиційного проекту;

ефективності використання бюджетних коштів;

достовірності техніко-економічних розрахунків та обґрунтованості обсягу і форми надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту;

наявності належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації інвестиційного проекту.

Державна експертиза інвестиційного проекту повинна враховувати нормативи з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки;

{Абзац одинадцятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 997 від 13.12.2017}

{Абзац дванадцятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 997 від 13.12.2017}

3) отримання органом, що проводить державну експертизу інвестиційного проекту, висновку за результатами проведеної Мінекономрозвитку оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту.

Для отримання висновку за результатами оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту органи, що проводять державну експертизу інвестиційного проекту, протягом семи робочих днів з часу надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, та після проведення їх аналізу подають зазначені документи до Мінекономрозвитку в одному примірнику.

Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту здійснюється за такими критеріями:

чиста приведена вартість;

внутрішня норма дохідності;

дисконтований період окупності;

індекс прибутковості.

Розрахунок показників критеріїв економічної ефективності інвестиційного проекту здійснюється замовником під час розроблення інвестиційного проекту з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, що затверджуються Мінекономрозвитку, міжнародних рекомендацій та інших рекомендацій, розроблених та затверджених центральними органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах, яких стосуються інвестиційні проекти, та розміщених на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та зазначених органів.

Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту та подання висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проекту органам, що проводять державну експертизу, здійснюються Мінекономрозвитку протягом одного місяця з дня надходження документів.

У разі виявлення помилок у розрахунках та/або відсутності розрахунків показників економічної ефективності інвестиційного проекту подаються чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, які повинні бути враховані у разі повторного подання документів.

{Абзац десятий підпункту 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 10.07.2019}

Форма висновку щодо економічної ефективності інвестиційного проекту затверджується Мінекономрозвитку.

{Пункт 6 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017}

7. Експертиза проводиться протягом 40 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 997 від 13.12.2017, № 647 від 10.07.2019}

8. За результатом проведення державної експертизи інвестиційного проекту замовнику подається висновок державної експертизи інвестиційного проекту, який містить основні техніко-економічні показники та може бути як позитивним, так і негативним:

1) позитивний висновок подається у разі, коли:

інвестиційний проект відповідає вимогам законодавства;

{Підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 10.07.2019}

інвестиційний проект є актуальним;

{Підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 10.07.2019}

в інвестиційному проекті узгоджені екологічні, економічні і соціальні інтереси;

{Підпункт 1 пункту 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 647 від 10.07.2019}

чиста приведена вартість є позитивною;

внутрішня норма дохідності більша за нормативну ставку дисконту;

індекс прибутковості перевищує 1.

Позитивний висновок державної експертизи може містити зауваження та пропозиції щодо необхідності внесення до проекту змін, які не потребують істотного доопрацювання, не впливають на вартість проекту, не пов’язані з додатковими витратами і можуть бути враховані в робочому порядку;

2) негативний висновок державної експертизи, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання проекту, подається в одному з таких випадків:

інвестиційний проект не відповідає вимогам законодавства;

інвестиційний проект є неактуальним;

виявлено неузгодженість екологічних, економічних і соціальних інтересів;

чиста приведена вартість є негативною;

внутрішня норма дохідності менша за нормативну ставку дисконту;

індекс прибутковості менше ніж 1.

{Підпункт 2 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 647 від 10.07.2019}

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017}

9. Висновок державної експертизи чинний протягом року з дати його надання.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 683 від 18.07.2012}вверх