Про внесення змін до Статуту Національного агентства кваліфікацій
Постановление Кабинета Министров Украины от 10.07.2019693
Документ 693-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 10.07.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.08.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 липня 2019 р. № 693
Київ

Про внесення змін до Статуту Національного агентства кваліфікацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Статуту Національного агентства кваліфікацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1029 “Деякі питання Національного агентства кваліфікацій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3243), виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1029
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 693)

СТАТУТ
Національного агентства кваліфікацій

Загальна частина

1. Національне агентство кваліфікацій (далі - Агентство) є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій.

Агентство формується на паритетних засадах з представників МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (далі - суб’єкти подання) з урахуванням принципу гендерного балансу.

2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

3. Агентство діє на принципах:

законності та доброчесності;

професіоналізму;

відкритості та прозорості;

неупередженості та об’єктивності;

недискримінації;

ефективності;

колегіальності та обґрунтованості прийняття рішень;

державно-громадського партнерства.

4. Агентство під час реалізації державної політики у сфері кваліфікацій взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, галузевими об’єднаннями організацій роботодавців, торгово-промисловими палатами, галузевими об’єднаннями профспілкових організацій, галузевими (професійними) радами з кваліфікацій, всеукраїнськими професійними асоціаціями, іншими громадськими об’єднаннями, органами та установами забезпечення якості освіти, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними та зарубіжними організаціями у сфері кваліфікацій.

5. Агентство є неприбутковою установою.

6. Агентство є юридичною особою публічного права.

Агентство має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства та банківських установах, печатку із своїм найменуванням.

7. Кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис Агентства на відповідний рік та зміни до них затверджуються МОН.

8. Агентство має право в установленому законодавством порядку укладати договори, вчиняти інші правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

9. Повне найменування Агентства:

українською мовою - Національне агентство кваліфікацій;

англійською мовою - National Qualifications Agency.

Місцезнаходження Агентства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180.

Повноваження Агентства

10. Агентство:

бере участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері кваліфікацій;

забезпечує взаємодію, координацію та підвищення ефективності діяльності заінтересованих сторін у сфері кваліфікацій;

супроводжує запровадження Національної рамки кваліфікацій з додержанням вимог Закону України “Про освіту”;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері кваліфікацій, зокрема з метою гармонізації Національної рамки кваліфікацій з відповідними міжнародними документами;

координує оцінювання ефективності державної політики у сфері кваліфікацій;

забезпечує прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях;

здійснює супроводження інформаційного забезпечення Національної системи кваліфікацій і Національної рамки кваліфікацій;

створює і веде Реєстр кваліфікацій;

готує проект порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів і подає його Кабінетові Міністрів України для затвердження;

реєструє професійні стандарти та забезпечує відкритий доступ до стандартів;

координує розроблення професійних стандартів;

бере участь у розробленні стандартів освіти;

здійснює акредитацію кваліфікаційних центрів;

розробляє критерії та процедури визнання професійних кваліфікацій, здобутих в іноземних державах;

формує вимоги до процедур присвоєння кваліфікацій, визнання результатів неформального та інформального навчання;

взаємодіє з органами та установами забезпечення якості освіти;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

11. Агентство зобов’язане:

забезпечувати в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням у секретаріаті Агентства;

забезпечувати в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснювати контроль за її збереженням;

забезпечувати оприлюднення інформації, крім інформації з обмеженим доступом, про свою діяльність, у тому числі щорічного звіту про результати своєї діяльності, взаємодіяти з громадськістю та створювати умови для участі громадян у процесі реалізації державної політики у сфері кваліфікацій;

висвітлювати на своєму офіційному веб-сайті питання розвитку та функціонування Національної системи кваліфікацій.

12. Агентство має право:

залучати до проведення процедури акредитації кваліфікаційних центрів фахівців відповідного професійного (галузевого) спрямування, в тому числі незалежних вітчизняних і міжнародних експертів;

одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян інформацію, документи та матеріали, необхідні для здійснення покладених на Агентство повноважень;

одержувати в установленому порядку під час проведення акредитації кваліфікаційних центрів документи, визначені законодавством;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, фахівців підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів, у тому числі представників вітчизняних та міжнародних організацій, до роботи комітетів Агентства та розгляду питань, що належать до повноважень Агентства;

користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними ресурсами суб’єктів подання;

провадити видавничу діяльність;

брати участь, організовувати та проводити з’їзди, конференції, симпозіуми, семінари, зустрічі, тренінги, наради, зокрема міжнародні, з питань, що належать до його повноважень.

Склад і структура Агентства

13. До складу Агентства входить 12 членів, з яких по два представники від МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, по три - від Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Суб’єкти подання забезпечують відкритість і прозорість відбору кандидатів у члени Агентства та інформування громадськості.

Відбір представників до складу Агентства здійснюється з урахуванням принципу гендерного балансу відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Члени Агентства, як правило, здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Державні службовці - члени Агентства виконують свої функції на громадських засадах.

Кожен суб’єкт подання пропонує до складу Агентства не менше одного представника, який буде працювати на постійній основі.

14. Персональний склад Агентства затверджує Кабінет Міністрів України.

Перше засідання Агентства організовує МОН. Засідання Агентства є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше восьми членів Агентства.

На першому засіданні Агентства обираються Голова Агентства та два його заступники, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

15. Строк повноважень членів Агентства становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Агентства більше двох строків.

16. Повноваження члена Агентства припиняються достроково у разі:

подання ним особистої заяви про складення повноважень;

відкликання його суб’єктом подання.

Кабінет Міністрів України достроково припиняє повноваження всього складу Агентства у разі:

необрання Голови Агентства та його заступників протягом 60 календарних днів з моменту затвердження Кабінетом Міністрів України персонального складу Агентства;

непроведення засідань Агентства протягом 60 календарних днів;

неподання щорічного звіту про діяльність Агентства в установленому цим Статутом порядку.

17. Членом Агентства може бути особа, яка володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), загальний стаж роботи за профілем не менше п’яти років на посадах, що вимагають відповідного рівня вищої освіти.

18. До складу Агентства не може входити особа:

яка є засновником чи працівником кваліфікаційного центру;

яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

яка відповідно до вироку суду позбавлена права займати відповідні посади;

яка за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

на яку поширюється дія частин третьої та четвертої статті 1 Закону України “Про очищення влади”;

відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”.

19. Організаційною формою діяльності Агентства є засідання. Засідання Агентства є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше восьми членів Агентства.

У разі виникнення у члена Агентства конфлікту інтересів він зобов’язаний утриматися від голосування.

Рішення Агентства приймається, якщо за нього проголосувало не менше ніж сім членів Агентства.

Рішення Агентства можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Робочі органи Агентства

20. З метою забезпечення здійснення своїх повноважень Агентство має право утворювати робочі органи - комітети.

Комітети можуть утворюватися на постійній основі або як тимчасові на певний строк.

До складу комітету обов’язково входять не менше двох членів Агентства.

Агентство визначає структуру та повноваження кожного комітету не рідше ніж один раз на три роки.

Організація роботи Агентства та його комітетів визначається у порядку роботи Агентства, який схвалюється на його засіданні.

21. Особи, які не є членами Агентства або працівниками секретаріату Агентства, можуть залучатися до роботи в комітеті на тимчасовій основі та виконувати покладені на них завдання та обов’язки на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів.

Управління діяльністю Агентства

22. Управління діяльністю та організацію роботи Агентства здійснює Голова Агентства, а у разі його відсутності - один із заступників Голови Агентства в межах повноважень, визначених цим Статутом. Строк повноважень Голови Агентства та його заступників становить три роки.

Голова Агентства та його заступники працюють на постійній основі.

23. Обрання, переобрання Голови Агентства та його заступників здійснюється шляхом таємного особистого голосування членів Агентства. Голова Агентства та його заступники повинні представляти різних суб’єктів подання, які пропонували своїх представників до складу Агентства.

Голова Агентства та його заступники повинні представляти центральні органи виконавчої влади, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні та Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

На посади Голови Агентства та його заступників не може бути призначено осіб, які займають посади державної служби або на яких поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені Законом України “Про запобігання корупції”.

Повноваження Голови Агентства та його заступників можуть бути достроково припинені на письмову вимогу не менше восьми членів Агентства.

24. Засідання Агентства, як правило, проводяться щотижня, але не рідше одного разу на місяць.

25. Голова Агентства:

забезпечує складення плану роботи Агентства;

головує на засіданнях Агентства;

підписує рішення, прийняті Агентством, і протоколи засідань Агентства;

організовує виконання рішень Агентства та інформує членів Агентства про хід їх виконання;

організовує підготовку щорічного звіту про роботу Агентства;

забезпечує загальне керівництво секретаріатом Агентства;

приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників секретаріату Агентства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності за поданням керівника секретаріату Агентства;

інформує членів Агентства про офіційні документи, листи, що надійшли до Агентства, а також інші питання, які стосуються діяльності Агентства;

за вмотивованою вимогою не менш як однієї третини складу Агентства скликає позачергові засідання Агентства;

діє без довіреності від імені Агентства в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Статутом;

скликає і проводить засідання Агентства, вносить питання для розгляду на засіданнях, формує проект порядку денного засідання Агентства та надсилає його усім членам Агентства не пізніше ніж за один день до проведення засідання;

представляє Агентство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами, зокрема з державними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань кваліфікацій;

вносить для розгляду на засіданні Агентства пропозиції щодо розподілу обов’язків між своїми заступниками;

виконує інші завдання та обов’язки із забезпечення організації діяльності Агентства.

26. На період відсутності Голови Агентства його обов’язки виконує один із заступників Голови Агентства відповідно до встановленого Головою Агентства розподілу обов’язків.

Секретаріат Агентства

27. Організаційне, фінансово-господарське, матеріально-технічне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Агентства та його комітетів здійснює секретаріат Агентства.

Положення про секретаріат Агентства, його структура і штатний розпис затверджуються рішенням Агентства.

28. Секретаріат Агентства очолює його керівник.

Керівник секретаріату Агентства має одного заступника.

Керівник секретаріату Агентства та його заступник призначаються на посаду Головою Агентства за погодженням з Агентством.

Відбір кандидатури на посаду керівника секретаріату Агентства та заступника керівника секретаріату Агентства здійснюється за результатами конкурсу. Вимоги до кандидатів на посаду керівника секретаріату Агентства, його заступника та порядок проведення конкурсного відбору затверджуються рішенням Агентства. Керівник секретаріату Агентства та його заступник можуть бути звільнені з посади Головою Агентства за погодженням з Агентством у випадках, передбачених законодавством.

Керівник секретаріату Агентства та його заступник підзвітні та підконтрольні Агентству.

29. Керівник секретаріату Агентства:

організовує та контролює виконання секретаріатом Агентства Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства;

видає обов’язкові для виконання працівниками секретаріату Агентства накази та доручення з питань, що належать до його компетенції;

виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності секретаріату Агентства.

30. У складі секретаріату Агентства утворюються структурні підрозділи відповідно до затверджених структури і штатного розпису.

Положення про структурні підрозділи секретаріату Агентства та посадові інструкції їх працівників затверджуються керівником секретаріату Агентства за погодженням з Головою Агентства.

31. Керівник та працівники секретаріату Агентства працюють на постійній основі.

Умови оплати праці Голови Агентства, його заступників, членів Агентства, що працюють на постійній основі, керівника секретаріату Агентства, його заступника і працівників секретаріату Агентства визначаються законодавством.

Оплата праці Голови Агентства, його заступників, членів Агентства, що працюють на постійній основі, керівника секретаріату Агентства, його заступника і працівників секретаріату Агентства здійснюється на основі єдиної тарифної сітки.

32. Завданнями секретаріату Агентства є:

організація роботи з неухильного додержання Агентством вимог законодавства;

аналітично-прогностичне, методичне та інформаційне забезпечення повноважень Агентства;

інформаційно-довідкове забезпечення діяльності Голови Агентства, його заступників і членів Агентства;

забезпечення підготовки і проведення засідань Агентства та його комітетів;

організація ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

фінансово-господарське та матеріально-технічне забезпечення діяльності Агентства;

виконання інших завдань, передбачених положенням про секретаріат Агентства.

33. Відповідно до завдань, визначених пунктом 32 цього Статуту, секретаріат Агентства:

створює належні умови та сприяє ефективному здійсненню Головою Агентства, його заступниками та членами Агентства покладених на них повноважень;

одержує в установленому законом порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення покладених на Агентство і його секретаріат повноважень;

веде протоколи засідань Агентства та його комітетів;

здійснює організаційне забезпечення та технічне обслуговування засідань Агентства;

організовує проведення особистого прийому громадян Головою Агентства та його заступниками;

забезпечує організацію і проведення прес-конференцій, зустрічей та інших заходів;

оприлюднює рішення Агентства і висвітлює актуальні питання діяльності Агентства у засобах масової інформації;

готує детальні розрахунки та обґрунтування щодо потреби в коштах, використання матеріальних ресурсів, зокрема фінансових, відповідно до затверджених кошторисів;

виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності Агентства.

Майно та кошти Агентства

34. Фінансування діяльності Агентства здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету;

грантів та іншої міжнародної донорської допомоги;

коштів інших джерел, не заборонених законодавством.

35. З метою забезпечення діяльності Агентства, передбаченої цим Статутом, за Агентством можуть бути закріплені на праві оперативного управління будівлі, споруди, приміщення, обладнання, комп’ютерна та інша техніка, транспортні засоби, засоби зв’язку, а також інше необхідне майно відповідно до законодавства.

36. Майно Агентства є державною власністю і належить йому на праві оперативного управління.

Майно Агентства не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій. Щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження.

Майно та кошти Агентства використовуються відповідно до статутних цілей і завдань в установленому законодавством порядку.

Агентство відповідно до законодавства та цього Статуту користується основними фондами, закріпленими за ним на праві оперативного управління без права зміни форми власності, а також обіговими коштами та земельними ділянками, що надаються йому в постійне користування або в оренду відповідно до земельного законодавства.

Облік і звітність Агентства

37. Агентство веде облік та розробляє звітність відповідно до своїх повноважень.

Агентство щороку готує та до 1 березня подає Кабінетові Міністрів України звіт про результати своєї діяльності за минулий рік.

Внесення змін до цього Статуту

38. Зміни до цього Статуту вносяться та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

Припинення Агентства

39. Агентство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до законодавства. Припинення Агентства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Агентство вважається припиненим з дня внесення запису про його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.вверх