Документ 679-2007-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2007 р. N 679
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Деякі питання Міжвідомчої експертної
ради з питань визначення пріоритетів
у виробництві нової техніки та обладнання
для сільськогосподарських товаровиробників
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 508 ( 508-2012-п ) від 31.05.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міжвідомчу експертну раду з
питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та
обладнання для сільськогосподарських товаровиробників, що
додається.
2. На часткову зміну розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2003 р. N 498 ( 498-2003-р ) "Про утворення
Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у
виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських
товаровиробників" - із змінами, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1694 ( 1694-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3318) і від
14 лютого 2007 р. N 200 ( 200-2007-п ) (Офіційний вісник України,
2007 р., N 12, ст. 418), затвердити склад Міжвідомчої експертної
ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки
та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників, що
додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 р. N 679
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу експертну раду з питань визначення
пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання
для сільськогосподарських товаровиробників

1. Міжвідомча експертна рада з питань визначення пріоритетів
у виробництві нової техніки та обладнання для
сільськогосподарських товаровиробників (далі - Міжвідомча рада) є
консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України,
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
визначення першочергових напрямів роботи з науково-технічного
забезпечення реалізації державної технічної політики в
агропромисловому комплексі;
забезпечення розв'язання міжгалузевих
організаційно-економічних та правових питань, що виникають у
процесі формування і функціонування системи інженерно-технічного
забезпечення агропромислового комплексу;
сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади та
суб'єктів господарювання у сфері агропромислового інжинірингу;

{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 508 ( 508-2012-п ) від 31.05.2012 }

сприяння розвиткові ринку сільськогосподарської техніки і
технічних послуг.
4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань
має право:
залучати до участі у своїй роботі працівників центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за
погодженням з їх керівниками;
утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї
завдань робочі групи;
одержувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
організовувати проведення конференцій, семінарів і нарад з
питань, вирішення яких належить до її повноважень.
5. Організаційною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання,
що проводиться не рідше ніж один раз на півріччя згідно з планом,
що затверджується головою Ради. У разі потреби голова Ради має
право проводити її позачергове засідання.
Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.
Головує на засіданні Міжвідомчої ради її голова, а в разі
відсутності - заступник голови.
У засіданні Міжвідомчої ради можуть брати участь представники
Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади,
керівники підприємств, установ та організацій.
6. На своїх засіданнях Міжвідомча рада розробляє пропозиції
та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Міжвідомчої ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається усім членам Міжвідомчої ради та Кабінетові Міністрів
України.
Член Міжвідомчої ради, який не підтримує пропозиції
(рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку,
що додається до протоколу засідання. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 508 ( 508-2012-п ) від
31.05.2012 }
7. Голова Міжвідомчої ради:
здійснює керівництво діяльністю Ради, несе відповідальність
за виконання покладених на неї завдань;
представляє Раду у відносинах з органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями;
затверджує персональний склад Ради та вносить у разі потреби
до нього зміни.
8. Функції із забезпечення поточної роботи Міжвідомчої ради
покладаються на відповідального секретаря.
9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої
ради здійснює Мінагрополітики.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 р. N 679
СКЛАД
Міжвідомчої експертної ради з питань визначення
пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання
для сільськогосподарських товаровиробників

Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних
повноважень, голова Ради
Заступник Міністра аграрної політики, заступник голови Ради
Начальник відділу ринків техніки департаменту
інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики, відповідальний
секретар Ради
Заступник начальника Управління координації здійснення
аграрної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
Заступник начальника Управління промислової політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України
Директор департаменту інженерно-технічного забезпечення
Мінагрополітики
Директор Державного департаменту тракторного і
сільськогосподарського машинобудування
Заступник директора департаменту фінансів АПК та
природоохоронних заходів Мінфіну
Заступник начальника відділу секторальних перетворень
департаменту економічної конкуренції та секторальних перетворень
Мінекономіки
Директор Українського науково-дослідного інституту
прогнозування та випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого
Директор Національного наукового центру "Інститут механізації
та електрифікації сільського господарства"
Директор навчально-наукового технічного інституту
Національного аграрного університету
Начальник Головного управління агропромислового розвитку
Одеської облдержадміністрації
Начальник Головного управління агропромислового розвитку
Харківської облдержадміністрації
Директор Українського науково-дослідного інституту
продуктивності агропромислового комплексу
Генеральний директор НАК "Украгролізинг"вверх