Документ 6591-X, первая редакция — Принятие от 29.02.1984
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до
Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1984, N 11, ст. 203 )

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від
15 грудня 1983 року "Про внесення змін і доповнень до деяких актів
кримінального законодавства СРСР" і від 11 січня 1984 року "Про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР про
кримінальну відповідальність і кримінальне судочинство" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Частину другу статті 7-1 після слів "насильницькі дії щодо
начальника (стаття 236)" доповнити словами "порушення статутних
правил взаємовідносин між військовослужбовцями при відсутності між
ними відносин підлеглості при обтяжуючих обставинах (стаття 238
пункти "б" і "в")".
2. У статті 56:
у частині першій слова "на шкоду державній незалежності,
територіальній недоторканності або воєнній могутності СРСР"
замінити словами "на шкоду суверенітету, територіальній
недоторканності або державній безпеці та обороноздатності СРСР";
у частині другій слова "Не підлягає кримінальній" замінити
словами "Звільняється від кримінальної".
3. Абзац перший статті 60 викласти в такій редакції:
"Вчинення з метою ослаблення Радянської держави вибухів,
підпалів чи інших дій, спрямованих на масове знищення людей,
заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їх здоров'ю, на
зруйнування або пошкодження підприємств, споруд, шляхів і засобів
сполучення, засобів зв'язку чи іншого державного або громадського
майна, а так само вчинення з тією ж метою масових отруєнь або
поширення епідемій та епізоотій".
4. У статті 62:
у частині першій слова "літератури такого ж змісту" замінити
словами "в письмовій, друкованій чи іншій формі творів такого ж
змісту";
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"Ті ж дії, вчинені з використанням грошових коштів чи інших
матеріальних цінностей, одержаних від іноземних організацій або
осіб, які діють в інтересах цих організацій, або особою, раніше
засудженою за особливо небезпечні державні злочини, а так само
вчинені у воєнний час".
5. Доповнити Кодекс статтею 68-1 такого змісту:
"С т а т т я 68-1. Передача іноземним організаціям
відомостей, що становлять службову
таємницю
Передача або збирання з метою передачі іноземним організаціям
або їх представникам економічних, науково-технічних чи інших
відомостей, що становлять службову таємницю, особою, якій ці
відомості були довірені по службі чи роботі або стали відомі іншим
шляхом, - караються позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
Ті ж дії, які завдали великої майнової шкоди державним чи
громадським організаціям або спричинили інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк до восьми років".
6. Доповнити статтю 69-1 новою частиною такого змісту:
"Особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі і
тероризують у місцях позбавлення волі засуджених, що стали на шлях
виправлення, або вчиняють напади на адміністрацію, а також
організують з цією метою злочинні угруповання або беруть активну
участь у таких угрупованнях, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років".
Вважати дану частину частиною першою цієї статті.
Абзац перший статті 69-1 викласти в такій редакції:
"Особливо небезпечні рецидивісти, а також особи, засуджені за
тяжкі злочини, які вчинили дії, передбачені частиною першою цієї
статті".
Вважати даний абзац абзацом першим частини другої цієї
статті.
Абзац другий статті 69-1 вважати абзацом другим частини
другої цієї статті.
7. Статтю 70 після слова "зброї" доповнити словом
"боєприпасів".
8. Статтю 75 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Ті ж дії, вчинені повторно,- караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти
років".
Частину другу цієї статті вважати частиною третьою.
9. Абзац перший частини другої статті 80 викласти в такій
редакції:
"Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, а так само спекуляція валютними
цінностями або цінними паперами у великих розмірах".
10. Статтю 102 доповнити приміткою такого змісту:
"П р и м і т к а. Вжите в цій статті і статтях 103, 105 і 215
поняття "середньої тяжкості тілесне ушкодження" відповідає поняттю
"менш тяжке тілесне ушкодження", що його вжито в статті 238
відповідно до статті 8 Закону СРСР "Про кримінальну
відповідальність за військові злочини" в редакції 15 грудня 1983
року".
11. Частину першу статті 231 після слова "учбових" доповнити
словами "або перевірних".
12. Статті 237 і 238 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 237. Образа підлеглим начальника або
начальником підлеглого
Образа насильницькою дією підлеглим начальника, а так само
начальником підлеглого - карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
п'яти років.
С т а т т я 238. Порушення статутних правил взаємовідносин
між військовослужбовцями при відсутності
між ними відносин підлеглості
а) Порушення статутних правил взаємовідносин між
військовослужбовцями при відсутності між ними відносин
підлеглості, яке виразилося в нанесенні побоїв чи іншому
насильстві, - карається позбавленням волі на строк до двох років.
б) Те саме діяння, вчинене щодо кількох осіб, або таке, що
спричинило заподіяння потерпілому менш тяжкого або легкого
тілесного ушкодження, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені групою осіб або з застосуванням зброї, а так само такі, що
спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк до дванадцяти років".
13. У статті 240:
пункт "а" після слів "понад три доби" доповнити словами "але
не більше місяця";
пункт "б" визнати таким, що втратив чинність;
пункт "в" після слів "понад десять діб" доповнити словами
"але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше
трьох діб, вчинені повторно на протязі року" і вважати його
пунктом "б";
доповнити статтю пунктом "в" такого змісту:
"в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, якщо
самовільна відсутність тривала понад місяць, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи
років";
пункт "г" викласти в такій редакції:
"г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час, якщо самовільна відсутність тривала понад
одну добу, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років".
14. Доповнити Кодекс статтею 245-1 такого змісту:
"С т а т т я 245-1. Порушення правил поводження із зброєю, а
також з речовинами і предметами, що
становлять підвищену небезпеку для
оточуючих
а) Порушення правил поводження із зброєю, а також
боєприпасами, вибуховими, радіоактивними та іншими речовинами і
предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, яке
спричинило заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, - карається позбавленням волі на строк до трьох років.
б) Те саме діяння, яке спричинило заподіяння тілесних
ушкоджень кільком особам або смерть потерпілого, - карається позбавленням волі на строк від одного року до
десяти років.
в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, яке
спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти
років".
15. Статтю 249 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 249. Порушення статутних правил караульної
служби
а) Порушення статутних правил караульної (вахтової) служби і
виданих на розвиток цих правил наказів і розпоряджень - карається позбавленням волі на строк до трьох років.
б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах - тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил СРСР.
в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило
шкідливі наслідки, для запобігання яким призначено даний караул
(вахту), - карається позбавленням волі на строк від одного року до
десяти років.
г) Порушення статутних правил патрулювання, що спричинило
шкідливі наслідки, для запобігання яким призначено даний
патруль, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
д) Діяння, передбачені пунктами "а" і "г" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
е) Діяння, передбачене пунктом "в" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, - карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або смертною карою".
16. Абзац перший пункту "а" статті 251 викласти в такій
редакції:
"а) Порушення правил несення бойового дежурства (бойової
служби) по своєчасному виявленню і відбиттю раптового нападу на
Радянський Союз або по захисту і забезпеченню безпеки СРСР".
17. Статтю 254 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 254. Зловживання владою, перевищення або
бездіяльність влади
а) Зловживання начальника або службової особи владою чи
службовим станом, перевищення влади чи службових повноважень,
бездіяльність влади, якщо ці діяння вчинялися систематично або з
корисливих мотивів чи іншої особистої заінтересованості, а так
само якщо вони завдали істотної шкоди, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
б) Ті самі діяння, які спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років або смертною карою".
18. Доповнити Кодекс статтею 254-1 такого змісту:
"С т а т т я 254-1. Халатне ставлення до служби
а) Халатне ставлення начальника або службової особи до
служби, яке завдало істотної шкоди, - карається позбавленням волі на строк до трьох років.
б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах - тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил СРСР.
в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, яке
спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до семи років.
г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "в" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років".
II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05 ) такі зміни і доповнення:
1. У пункті 2 частини першої статті 34 цифри "66 - 69"
замінити цифрами "66 - 68, 68-1, 69".
2. У частині першій статті 112 цифри "232 - 252" і "254 -
263" замінити відповідно цифрами "232 - 245, 245-1, 246 - 252" і
"254, 254-1, 255 - 263", цю ж частину після цифр "68" доповнити
цифрами "68-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 29 лютого 1984 р.
N 6591-Xвверх