Документ 656-2002-р, текущая редакция — Принятие от 16.11.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 листопада 2002 р. N 656-р
Київ

Про затвердження Плану заходів щодо підготовки
до чергового раунду двосторонніх переговорів та
наступного засідання Робочої групи з розгляду
заявки України про вступ до СОТ

Затвердити План заходів щодо підготовки до чергового раунду
двосторонніх переговорів та наступного засідання Робочої групи з
розгляду заявки України про вступ до СОТ (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 656-р

ПЛАН
заходів щодо підготовки до чергового раунду
двосторонніх переговорів та наступного
засідання Робочої групи з розгляду заявки
України про вступ до СОТ
-------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Термін | Відповідальні | виконання | виконавці -------------------------------------------------------------------- Приведення зовнішньоторговельного режиму у
відповідність з нормами та принципами СОТ
1. Розроблення і подання на грудень Мінекономіки
розгляд Кабінету Міністрів 2002 р. Мінпромполітики
України проекту Закону України Мінфін
"Про внесення змін до деяких Державна податкова
законодавчих актів щодо адміністрація
стимулювання автомобільної Держмитслужба
промисловості та оподаткування" Мін'юст
2. Забезпечення супроводження у
Верховній Раді України таких
законопроектів, спрямованих на
гармонізацію національного
законодавства з нормами Угоди
ТРІПС:
Про внесення змін до деяких до МОН
законодавчих актів України з прийняття Державний
питань інтелектуальної Верховною департамент
власності Радою інтелектуальної
України власності

Про внесення змін до Закону - " - - " -
України "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних
творів та фонограм"
Про внесення змін до деяких - " - - " -
законодавчих актів України
щодо охорони інтелектуальної
власності (стосовно
авторського права і суміжних
прав)
Про приєднання України до - " - - " -
Договору про патентне право
( 895_002 )
Про внесення змін до деяких Мінекономіки
законодавчих актів України
(стосовно ліцензування та
контролю за експортом,
імпортом дисків для лазерних
систем зчитування)
3. Розроблення проектів до кінця МОН
нормативно-правових актів щодо 2002 р. Державний
забезпечення діяльності департамент
державних інспекторів з питань інтелектуальної
інтелектуальної власності власності
4. Забезпечення належного постійно МВС
функціонування інфраструктури,
спрямованого на запобігання та
припинення правопорушень у
сфері інтелектуальної
власності
5. Забезпечення ефективного - " - МВС
використання міжнародної Мінекономіки
технічної допомоги, що
надається правоохоронним
органам з метою здійснення
відповідних заходів у сфері
захисту прав інтелектуальної
власності
6. Здійснення скоординованої до моменту Мінекономіки
державної політики у сфері вступу Держмитслужба
тарифного регулювання імпорту України до Мінпромполітики
з дотриманням принципу СОТ Мінагрополітики
непогіршення умов торгівлі
згідно з положеннями ГАТТ 1994
(непідвищення ставок
імпортного мита)
7. Приведення національної до кінця Державний комітет з
системи технічного регулювання 2002 р. питань технічного
у відповідність з положеннями регулювання та
Угоди СОТ про технічні бар'єри споживчої політики
в торгівлі ( 981_008 ),
зокрема прийняття 500
національних стандартів,
гармонізованих з міжнародними
і європейськими
8. Розроблення і подання до - " - Державний комітет з
Комітету з питань соціальної питань технічного
політики та праці Верховної регулювання та
Ради України пропозицій щодо споживчої політики
приведення у відповідність з Мінфін
директивою 85/374/ЕЕС проекту Мінекономіки
Закону України "Про Мінагрополітики
відповідальність Мінпромполітики
постачальників за виготовлення Мінекоресурсів
і реалізацію неякісної та Мін'юст
небезпечної продукції" Держпідприємництво
9. Забезпечення супроводження у до кінця
Верховній Раді України 2002 р.
проектів Законів України:
Про внесення змін до деяких Державний комітет з
законодавчих актів України питань технічного
(стосовно усунення дублювання регулювання та
функцій контролю центральними споживчої політики
органами виконавчої влади та МОЗ
запровадження порядку Мінекономіки
підтвердження відповідності Мінагрополітики
згідно з вимогами Угоди СОТ Мінпромполітики
про технічні бар'єри у Мінфін
торгівлі щодо товарів, які Мін'юст
імпортуються в Україну) Держмитслужба
Про внесення змін до деяких - " - Мінфін
законодавчих актів з питань Державна податкова
оподаткування (стосовно адміністрація
скасування пільг для
національних виробників і
забезпечення паритетних умов
торгівлі)
Завершення двосторонніх переговорів з доступу
до ринку товарів та послуг
10. Здійснення заходів щодо - " - Мінагрополітики
врегулювання проблемних Мінекономіки
питань, пов'язаних із МЗС
забороною ввезення курячого
м'яса із США
11. Проведення консультацій з - " - МЗС
уповноваженими представниками Мінекономіки
Урядів Бразилії, Болгарії,
Куби, Туреччини, Польщі,
Чехії, Словаччини з питань
якнайшвидшого завершення
відповідних двосторонніх
переговорів з доступу до ринку
товарів та послуг і підписання
двосторонніх протоколів
12. Забезпечення розроблення та - " - МОН
законодавчого запровадження
механізму надання послуг у
сфері початкової та середньої
освіти закладами, що базуються
на приватній власності, з
врахуванням можливості їх
надання іноземними фізичними і
юридичними особами
13. Включення додаткових до кінця Мінекономіки
зобов'язань до графіка 2002 р. Мінпаливенерго
специфічних зобов'язань у
сфері послуг в частині доступу
до ринку послуг та торгівлі
ними у галузі трубопровідного
транспорту з метою завершення
двосторонніх переговорів з
делегацією Угорщини
14. Розроблення і подання до грудень Мінагрополітики
Кабінету Міністрів України 2002 р. Мінекономіки
проекту Закону України щодо
встановлення тарифної квоти на
ввезення в Україну цукру-сирцю
з тростини
15. Визначення остаточної позиції до 10 Мінтранс
України стосовно доступу до грудня
ринку морського транспорту з 2002 р.
урахуванням підписаних
двосторонніх протоколів з
доступу до ринку товарів та
послуг України і проекту
протоколу з ЄСвверх