Про Міжвідомчу комісію з реструктуризації підприємств оборонно-промислового комплексу
Постановление Кабинета Министров Украины; Состав коллегиального органа, Положение от 09.06.2011654
Документ 654-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 червня 2011 р. N 654
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про Міжвідомчу комісію з реструктуризації
підприємств оборонно-промислового комплексу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з реструктуризації підприємств
оборонно-промислового комплексу згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з
реструктуризації підприємств оборонно-промислового комплексу, що
додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 654
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з реструктуризації підприємств
оборонно-промислового комплексу

Міністр оборони, голова Комісії
Генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром",
заступник голови Комісії
Представник Державного концерну "Укроборонпром", секретар
Комісії
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Заступник Міністра фінансів
Перший заступник Голови Агентства держмайна
Заступник Міністра оборони
Заступник Голови Фонду державного майна
Заступник Голови ДКА
Заступник генерального директора Державної компанії
"Укрспецекспорт"
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230
( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. N 654
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з реструктуризації
підприємств оборонно-промислового комплексу

1. Міжвідомча комісія з реструктуризації підприємств
оборонно-промислового комплексу (далі - Комісія) є тимчасовим
консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки і
оборони України, дорученнями Президента України і Прем'єр-міністра
України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
1) сприяння Кабінетові Міністрів у спрямуванні та координації
роботи органів виконавчої влади з питань реструктуризації
підприємств оборонно-промислового комплексу, їх фінансовому
оздоровленню, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної
продукції, підвищенню ефективності виробництва тощо;
2) підготовка пропозицій щодо:
організаційних, економічних та правових заходів, спрямованих
на зміну структури підприємств, їх управління, форми власності,
організаційно-правової форми, що сприятиме підвищенню ефективності
функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу;
формування та реалізації державної політики у сфері
розроблення, виробництва, ремонту, модернізації, реалізації та
утилізації озброєння, військової техніки, а також державного
управління у зазначеній сфері;
удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів з
питань реструктуризації підприємств оборонно-промислового
комплексу.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем
у процесі реалізації державної політики у сфері функціонування
оборонно-промислового комплексу;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій з питань функціонування
підприємств оборонно-промислового комплексу;
3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої
влади покладених на них завдань у сфері функціонування
оборонно-промислового комплексу;
4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за
результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
необхідну інформацію;
залучати до участі у своїй роботі представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних
експертів (за їх згодою) для поглибленого вивчення конкретних
проблем у сфері оборонно-промислового комплексу, а також для
підготовки пропозицій щодо їх розв'язання;
утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні та
робочі групи із залученням спеціалістів органів виконавчої влади,
експертів і провідних фахівців підприємств, установ та організацій
(за погодженням з їх керівниками);
запрошувати на свої засідання посадових осіб державних
органів, підприємств, установ та організацій;
подавати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо
підвищення ефективності функціонування підприємств
оборонно-промислового комплексу.
6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови,
секретаря та інших членів Комісії.
Комісію очолює голова, яким за посадою є Міністр оборони.
{ Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }
Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії.
7. Голова Комісії:
спрямовує діяльність і здійснює керівництво роботою Комісії;
контролює виконання членами Комісії їх завдань;
представляє Комісію у відносинах з органами державної влади,
підприємствами, установами та організаціями, засобами масової
інформації.
8. Члени Комісії:
подають письмові пропозиції щодо внесення питань на розгляд
Комісії;
забезпечують своєчасну і на належному рівні підготовку
документів та матеріалів з питань, що належать до компетенції
Комісії;
беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідань
Комісії та у прийнятті відповідних пропозицій та рекомендацій.
9. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться не рідше ніж один раз на місяць.
Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина його членів.
Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі його
відсутності - заступник голови Комісії.
Питання порядку денного вносяться на розгляд Комісії головою
Комісії, в тому числі за письмовою пропозицією члена Комісії,
поданою не пізніше ніж за три дні до початку проведення засідання,
і розглядаються за наявності всіх необхідних документів.
Члени Комісії беруть участь у її засіданнях особисто.
10. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та
рекомендації.
Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими,
якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні
членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації Комісії оформляються протоколом,
який підписується головою і секретарем Комісії і надсилається усім
членам Комісії та Кабінету Міністрів України.
Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
11. Організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та
експертне забезпечення діяльності Комісії здійснює Державний
концерн "Укроборонпром".вверх