Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів
Постановление Кабинета Министров Украины; Методика от 12.04.2000639
Документ 639-2000-п, действует, текущая редакция — Редакция от 15.03.2016, основание - 130-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2000 р. № 639
Київ

Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 868 від 26.07.2001
№ 605 від 12.05.2004
№ 1041 від 12.10.2011
№ 1222 від 12.11.2012
№ 130 від 04.02.2016}

Відповідно до статті 12 Закону України "Про концесії" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику розрахунку концесійних платежів (додається).

2. Міністерству економіки, Фонду державного майна і Міністерству фінансів проаналізувати наслідки практичного застосування Методики розрахунку концесійних платежів і подати до 1 вересня 2000 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення у разі потреби до неї відповідних змін і доповнень.

3. Уповноважити Міністерство економічного розвитку і торгівлі давати роз'яснення з питань застосування зазначеної Методики.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 130 від 04.02.2016}

5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. № 639
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 130)

МЕТОДИКА
розрахунку концесійних платежів

1. Концесійний платіж за право на управління (експлуатацію) майном підприємств, їх структурних підрозділів, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, яке використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукції (робіт, послуг) та добудови об’єкта незавершеного будівництва, визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу та розраховується одним із таких способів:

1) як частка (у відсотках) вартості наданого у концесію об’єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

де Вф - вартість наданого у концесію об’єкта, скоригована на індекс інфляції за відповідний період;

X% - ставка концесійного платежу, відсотків;

n - звітний період (квартал (4)/рік (1);

де Вб - вартість наданого у концесію об’єкта за результатами його оцінки (переоцінки), проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

Iк - індекс інфляції з дати проведення оцінки (переоцінки) наданого у концесію об’єкта до моменту нарахування концесійного платежу за звітний період.

Для зазначеного способу розрахунку концесійного платежу мінімальний розмір ставки концесійного платежу визначається Мінекономрозвитку (за зверненням концесієдавця) залежно від сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію, на підставі статистичних даних щодо залишкової вартості основних засобів та чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підготовлених Держстатом на підставі форм фінансової звітності підприємств, за видами економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

Мінімальний розмір ставки концесійного платежу Хмін% (у відсотках) розраховується за такою формулою:

де Дсф - середньоарифметичне значення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сфері господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію, за три роки, що передують року укладення концесійного договору;

ЗВоз - середньоарифметичне значення залишкової вартості основних фондів у сфері господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано у концесію, за три роки, що передують року укладення концесійного договору. При цьому залишкова вартість основних фондів визначається як середньоарифметичне значення залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду та залишкової вартості основних засобів на кінець звітного періоду;

2) як частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням суми фіксованого концесійного платежу, визначеної за результатами концесійного конкурсу.

Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

де Дч - чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний звітний період (квартал/рік);

Х% - ставка концесійного платежу, відсотків;

Фпл - сума фіксованого концесійного платежу, визначена за результатами концесійного конкурсу;

3) як частка (у відсотках) вартості наданого у концесію об’єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

де Вф - вартість наданого у концесію об’єкта, скоригована на індекс інфляції за відповідний період;

Х1% та Х2% - ставки концесійного платежу, відсотків;

n - звітний період (квартал (4)/рік (1);

Дч - чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний звітний період (квартал/рік).

Розмір ставки концесійного платежу визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу з урахуванням показників рентабельності відповідної сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано у концесію (чим вищий показник рентабельності, тим вищий відсоток концесійного платежу), та розміру інвестицій концесіонера в наданий у концесію об’єкт (чим більше концесіонер інвестує в об’єкт, тим нижчий відсоток концесійного платежу).

Вибір способу розрахунку концесійного платежу здійснюється концесієдавцем самостійно з урахуванням сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію.

Концесійний платіж за право на добудову об’єкта незавершеного будівництва встановлюється з дати одержання концесіонером доходу від експлуатації наданого у концесію об’єкта, але не пізніше ніж через шість місяців після ведення його в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору.

2. Концесійний платіж за право на створення (будівництво) нового об’єкта визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу, розраховується як частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та встановлюється з дати одержання концесіонером визначеного умовами концесійного договору доходу від експлуатації наданого у концесію об’єкта, але не пізніше ніж через шість місяців після введення його в експлуатацію.

Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

де Дч - чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний звітний період (квартал/рік);

Фпл - сума фіксованого платежу, визначена за результатами концесійного конкурсу.

Розмір ставки концесійного платежу визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу з урахуванням показників рентабельності відповідної сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію (чим вищий показник рентабельності, тим вищий відсоток концесійного платежу), та розміру інвестицій концесіонера в наданий у концесію об’єкт (чим більше концесіонер інвестує в об’єкт, тим нижчий відсоток концесійного платежу).

{Методика в редакції Постанови КМ № 130 від 04.02.2016}вверх