Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці
Постановление Кабинета Министров Украины от 18.08.2017630
Документ 630-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 18.08.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.09.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. № 630
Київ

Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 p., № 21, ст. 584; 2016 р., № 2, ст. 89, № 16, ст. 644; 2017 р., № 38, ст. 1205), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 630

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну службу України з питань праці

1. Пункт 1 після слів “гігієни праці” доповнити словами “, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”.

2. Підпункт 1 пункту 3 після слів “поводження з вибуховими матеріалами” доповнити словами “промислового призначення”.

3. У пункті 4:

1) підпункти 2 і 3, абзаци четвертий і шостий підпункту 16 після слів “поводження з вибуховими матеріалами” доповнити словами “промислового призначення”;

2) у підпункті 22 слово “(контроль)” виключити;

3) підпункт 25 після слів “складення санітарно-гігієнічних” доповнити словом “характеристик”;

4) в абзаці п’ятому підпункту 26 слова “технічного огляду устаткування,” замінити словами “технічного огляду”;

5) у підпункті 29:

в абзаці третьому слово “стандартів,” виключити;

абзац дев’ятий виключити;

6) у підпункті 30:

в абзаці третьому слово “і” замінити словом “та”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів;”;

7) у підпункті 34:

в абзаці другому слово “нормативним” замінити словом “нормативно-правовим”;

в абзаці третьому слова “закінчених будівництвом” замінити словами “в експлуатацію”;

абзац шостий після слів “вибухових матеріалів” доповнити словами “промислового призначення”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року;”;

8) підпункт 48 після слів “територіальних органах” доповнити словом “Держпраці”;

9) підпункт 52 після слів “загрозу життю” доповнити словами “та здоров’ю”.

4. У пункті 5:

1) у підпункті 2 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити;

2) підпункт 4 після слова “здійснює” доповнити словами “внутрішній аудит і”;

3) підпункт 6 після слова “Держпраці” доповнити словами “, надає їм методичну та практичну допомогу в організації роботи, перевіряє її виконання”.

5. У пункті 6:

1) підпункт 7 після слів “експертних обстежень” доповнити словами “, лабораторних досліджень умов праці”;

2) у підпункті 9 слово “з” виключити;

3) доповнити пункт підпунктами 12 і 13 такого змісту:

“12) звертатися у передбачених законом випадках до суду;

13) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення реалізації повноважень, передбачених законом.”.

6. В абзаці першому пункту 10 слова “поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра соціальної політики” замінити словами “пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби”.

7. У пункті 11:

1) у підпункті 9 слова “за погодженням з Міністром соціальної політики керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держпраці, призначає на посаду та звільняє з посади інших” виключити;

2) підпункти 13 і 14 після слів “територіальних органів” доповнити словом “Держпраці”;

3) у підпункті 22 слово “його” замінити словом “її”;

4) підпункт 24 після слів “апараті Держпраці” доповнити словами “, її територіальних органах”.

8. Абзац перший пункту 11-1 замінити абзацами такого змісту:

“11-1. Голова Держпраці має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Держпраці звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.вверх