Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866
Постановление Кабинета Министров Украины от 22.10.2014624
Документ 624-2014-п, действует, текущая редакция — Принятие от 22.10.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.11.2014. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 2014 р. № 624
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2010 р., № 1, ст. 38, № 86, ст. 3018; 2011 р., № 30, ст. 1298, № 67, ст. 2574, № 77, ст. 2859; 2012 р., № 37, ст. 1373, № 39, ст. 1474, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 27, ст. 924) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2014 р. № 624

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866

1. У Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац другий пункту 3 після слів “у справах дітей” доповнити словами “районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - служби у справах дітей)”;

2) доповнити Порядок після розділу “Загальна частина” розділом такого змісту:

Соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

3-1. З метою створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та захисту прав дітей у таких сім’ях служби у справах дітей взаємодіють із суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи).

Суб’єкти соціальної роботи надсилають до служб у справах дітей повідомлення за формою, встановленою Мінсоцполітики, про:

сім’ї з дітьми, в яких батьки у зв’язку з тривалою хворобою не можуть виконувати належним чином свої батьківські обов’язки;

сім’ї, де триває процес розлучення батьків та вирішується спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання дітей, участі в їх вихованні;

сім’ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;

сім’ї, діти з яких перебувають в інтернатних закладах (крім спеціальних та спеціалізованих) або де є ризик влаштування дітей до таких інтернатних закладів за заявою батьків у зв’язку з неспроможністю задовольнити потреби дітей;

сім’ї, в яких було скоєне фізичне, психологічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна загроза його вчинення;

сім’ї, в яких діти систематично самовільно залишають місце постійного проживання;

сім’ї, діти шкільного віку з яких не зараховані для навчання до загальноосвітніх навчальних закладів або систематично без поважних причин пропускають навчальні заняття.

3-2. Розгляд повідомлень про сім’ї, в яких було скоєне фізичне, психологічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна загроза його вчинення, здійснюється у встановленому Мінсоцполітики, МВС, МОН та МОЗ порядку. Під час розгляду таких повідомлень проводиться оцінка рівня безпеки дитини згідно з додатком 10.

У разі отримання від суб’єктів соціальної роботи повідомлення про одну із сімей, визначених у пункті 3-1 цього Порядку, крім сімей, в яких було скоєне фізичне, психологічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна загроза його вчинення, служба у справах дітей протягом трьох робочих днів залучає центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та у разі необхідності - інших суб’єктів соціальної роботи для проведення перевірки зазначеної у повідомленні інформації та забезпечення у разі потреби соціальної підтримки сім’ї, захисту прав дітей у такій сім’ї.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та у разі залучення інші суб’єкти соціальної роботи протягом семи робочих днів повідомляють службу у справах дітей про проведену роботу за формою, встановленою Мінсоцполітики.

У разі підтвердження інформації про складні життєві обставини сім’ї, в якій виховується дитина (діти), центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді готує і подає на розгляд комісії з питань захисту прав дитини матеріали про стан сім’ї, перелік яких затверджується Мінсоцполітики, а також надає сім’ї соціальні послуги відповідно до потреб.

На підставі інформації, отриманої від центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших суб’єктів соціальної роботи, служба у справах дітей забезпечує взяття дитини (дітей) з такої сім’ї на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у встановленому Мінсоцполітики порядку.

3-3. Для організації соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, надання їй та її батькам (або особам, які їх замінюють) комплексу соціальних послуг на підставі матеріалів, підготовлених центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та іншими суб’єктами соціальної роботи, служба у справах дітей у разі необхідності направляє дитину до закладу соціального захисту дітей.”;

3) абзац третій пункту 4 викласти у такій редакції:

“Служба у справах дітей у разі потреби подає відповідному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відомості про дитину, її батьків або осіб, які їх замінюють, та інформацію про обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування, для надання необхідних соціальних послуг.”;

4) у пункті 7-1:

абзац перший викласти у такій редакції:

“7-1. У разі коли мати, яка не перебуває у шлюбі, не забрала дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, адміністрація закладу охорони здоров’я негайно повідомляє про таку дитину службу у справах дітей та центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання матері, а якщо місце проживання матері невідоме, - службу у справах дітей за місцем розташування закладу охорони здоров’я.”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зобов’язаний з’ясувати обставини відмови матері забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, провести у разі потреби відповідну роботу із соціальної підтримки матері з метою зміни її намірів і створення сприятливих умов для виконання нею обов’язків з виховання та утримання дитини та поінформувати у двомісячний строк службу у справах дітей про результати проведеної роботи.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

5) абзаци сьомий і восьмий пункту 8 замінити абзацом такого змісту:

“У разі прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав служба у справах дітей протягом тижня інформує центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання сім’ї для надання соціальних послуг сім’ї. Результати проведеної центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді роботи враховуються службою у справах дітей під час підготовки висновку про доцільність поновлення або позбавлення батьків батьківських прав.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом восьмим;

6) в абзаці першому пункту 9 слова “для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” виключити;

7) абзац перший пункту 11 замінити абзацами такого змісту:

“11. Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини:

протягом 15 календарних днів після надходження повідомлення вивчає умови проживання та утримання дитини батьками або особами, які їх замінюють, розглядає питання про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу (якщо встановлено, що дитина самовільно залишила медичний, навчальний, виховний заклад, інший заклад або установу, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), готує відповідний висновок з урахуванням інтересів дитини, надсилає його керівникові закладу, в якому тимчасово перебуває дитина;

не пізніше ніж протягом одного місяця з дня надходження повідомлення забезпечує повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила (у разі прийняття рішення про доцільність повернення дитини);

не пізніше ніж протягом одного місяця з дня надходження повідомлення вирішує питання щодо подальшого влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (у разі прийняття рішення про недоцільність повернення дитини до опікуна/піклувальника, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу або до закладу, який вона самовільно залишила);

готує документи відповідно до пунктів 13-25 цього Порядку (в разі прийняття рішення про недоцільність повернення дитини до батьків).”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

8) пункт 12 викласти у такій редакції:

“12. Передача дитини батькам, особам, які їх замінюють, адміністрації закладу, який вона самовільно залишила, здійснюється у присутності працівника служби у справах дітей за місцем розташування закладу, в якому тимчасово перебувала дитина, про що складається акт за формою згідно з додатком 2 у трьох примірниках, перший з яких зберігається у такому закладі, другий - у службі у справах дітей і третій - у батьків або осіб, які їх замінюють.”;

9) пункт 24 доповнити підпунктом 11 такого змісту:

“11) батьки яких не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку із перебуванням батьків на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції, що підтверджується актом, складеним службою у справах дітей за формою згідно з додатком 11.”;

10) підпункт 13 пункту 27 після слів “батькам (або одному з них) дитини” доповнити словами “, у тому числі дитини, якій надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, на підставі підпункту 11 пункту 24 цього Порядку”;

11) пункт 31 викласти у такій редакції:

“31. Тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у межах своєї компетенції здійснюють служба у справах дітей за місцем виявлення дитини та кримінальна міліція у справах дітей органів внутрішніх справ.

Дитина, яка залишилася без батьківського піклування, тимчасово може бути влаштована у:

сім’ю громадян;

притулок для дітей служби у справах дітей (далі - притулок);

центр соціально-психологічної реабілітації дітей (далі - центр);

соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко);

медичний, навчальний, виховний заклад, інший заклад або установу, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (крім дитячого будинку та загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Дитина, в якої є родичі або інші особи, з якими у неї на момент залишення без батьківського піклування склалися близькі стосунки (сусіди, знайомі) і які бажають залишити її на виховання у своїй сім’ї, може перебувати в їх сім’ї до прийняття рішення про влаштування дитини. Підставою для тимчасового перебування дитини в сім’ї родичів або інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки, є заява таких осіб про згоду на її тимчасове проживання, акт обстеження їх житлово-побутових умов та рішення служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини.

Тимчасове влаштування дитини до притулку, центру, соціально-реабілітаційного центру (дитячого містечка) здійснюється за направленням служби у справах дітей. Влаштування дитини до притулку, центру можливе також на підставі акта кримінальної міліції у справах дітей про доставлення дитини до притулку, центру.”;

12) у пункті 33 слова “насилля або жорстокого поводження” замінити словами “насильства, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації”;

13) друге речення абзацу третього пункту 34 після слів “до батьків” доповнити словами “або осіб, які їх замінюють,”;

14) у пункті 35:

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“Влаштування дітей до дитячих будинків та загальноосвітніх шкіл-інтернатів, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (далі - дитячий будинок та загальноосвітня школа-інтернат), здійснюється відповідно до направлення (путівки) служби у справах дітей за формою згідно з додатком 12.

Направлення (путівку) на влаштування дитини до дитячого будинку або загальноосвітньої школи-інтернату районного (районного у місті) підпорядкування видає служба у справах дітей за місцем первинного обліку дитини за погодженням з відповідним управлінням (відділом) освіти і науки (молоді та спорту).

У разі коли дитина влаштовується до дитячого будинку або загальноосвітньої школи-інтернату обласного (республіканського) підпорядкування, направлення (путівка) видається службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за наявності всіх необхідних документів. Погоджує таке направлення (путівку) департамент (управління) освіти і науки (молоді та спорту) обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим).”.

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;

слова “заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “медичний, навчальний, виховний заклад, інший заклад або установа, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування” у відповідному відмінку і числі;

15) абзац третій пункту 37 викласти у такій редакції:

“реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності);”;

16) абзац другий пункту 39 викласти у такій редакції:

“Родичі дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування, не зобов’язані проходити курс навчання, але за власним бажанням відповідно до рекомендації служби у справах дітей за місцем походження дитини або за місцем свого проживання вони можуть його пройти.”;

17) у пункті 49 слова “закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” замінити словами “медичного, навчального, виховного закладу, іншого закладу або установи, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування”;

18) пункт 60 доповнити абзацами такого змісту:

“З метою захисту майнових прав дитини у разі, коли місце проживання (перебування) дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, місце її походження не є місцем знаходження її майна:

служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини інформує служби у справах дітей за місцем походження дитини та за місцем знаходження її майна про зміну життєвих обставин дитини протягом двох тижнів з моменту отримання повідомлення про зміну зазначених обставин;

служба у справах дітей за місцем знаходження майна дитини повідомляє служби у справах дітей за місцем походження дитини та за місцем її проживання (перебування) про звільнення опікуна над майном дитини від виконання своїх обов’язків, його смерть протягом двох тижнів з моменту отримання повідомлення про зміну зазначених обставин.”;

19) в абзаці другому пункту 64 та абзаці шостому пункту 65 слова “заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” у всіх відмінках замінити словами “медичний, навчальний, виховний заклад, інший заклад або установа, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування” у відповідному відмінку;

20) у пункті 66:

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“копію паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дванадцятим;

абзац шостий викласти у такій редакції:

“витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;”;

21) абзац третій пункту 72 замінити абзацами такого змісту:

“Працівник служби у справах дітей за місцем проживання дитини проводить бесіду з батьками та відвідує їх за місцем проживання, про що складає акт за формою згідно з додатком 9.

У разі коли батьки дитини проживають у межах різних адміністративно-територіальних одиниць, той із батьків, який подав заяву про визначення місця проживання дитини з ним, звертається до служби у справах дітей за місцем свого проживання для здійснення обстеження його житлово-побутових умов та складення акта обстеження умов проживання згідно з додатком 9. Зазначений акт передається заявником до служби у справах дітей за місцем проживання дитини, працівник якої проводить з ним бесіду.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

22) доповнити Порядок розділом такого змісту:

Особливості провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції

75. У разі виявлення дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, яка залишилася без батьківського піклування, служба у справах дітей або виконавчий орган сільської, селищної ради здійснюють заходи, передбачені пунктами 4-6 цього Порядку.

76. Служба у справах дітей за місцем виявлення дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, протягом семи робочих днів після її виявлення вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх проживання (перебування).

У разі неможливості повернення дитини на виховання в сім’ю служба у справах дітей забезпечує підготовку документів для надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до пунктів 13-25 цього Порядку.

У разі відсутності у дитини документів, що посвідчують її особу, служба у справах дітей звертається до територіального підрозділу ДМС для видачі тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України.

При цьому служба у справах дітей за місцем виявлення дитини звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради із заявою про взяття дитини на облік як особи, що переміщується з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

Підстава для надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, визначена у підпункті 11 пункту 24 цього Порядку, розповсюджується на дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції. Акт, що підтверджує зазначену підставу, підписується представниками служби у справах дітей, територіального підрозділу ДМС та органу внутрішніх справ за місцем виявлення дитини.

Під час набуття дитиною статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з підстави, визначеної у підпункті 11 пункту 24 цього Порядку, служба у справах дітей разом з органами внутрішніх справ, охорони здоров’я вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків, інших родичів, місця їх проживання (перебування) не менш як протягом року після виявлення дитини для організації роботи з повернення дитини на виховання в сім’ю або підтвердження статусу дитини відповідно до підстав, передбачених у пункті 24 цього Порядку.

77. Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, вносить відомості про таку дитину до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, з окремою позначкою.”;

23) додаток 4 після слів і цифр

“Педіатр

_________________________
(діагноз, шифр згідно з МКХ-10)

_____”
(дата)

доповнити словами

Вага і зріст дитини

__________________,
(кілограмів)

__________ ”;
(сантиметрів)

24) доповнити Порядок додатками 10-12 такого змісту:


“Додаток 10
до Порядку

АКТ
проведення оцінки рівня безпеки дитини


Додаток 11
до Порядку

АКТ
про виявлення дитини, переміщеної із тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, яка залишилася без батьківського піклування


Додаток 12
до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ (ПУТІВКА)
на влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку або загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”

2. Підпункти 1 і 3 пункту 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

“1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;”;

“3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.”.вверх