Документ 621-2003-п, текущая редакция — Редакция от 09.10.2015, основание - 741-2015-п
( Последнее событие — Редакция, произойдет 01.01.2020, основание - 45-2019-п. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2003 р. N 621
Київ
Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту
державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 165 ( 165-2004-п ) від 11.02.2004
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012
N 1134 ( 1134-2012-п ) від 28.11.2012
N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ У тексті Постанови слова "Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції" в усіх відмінках
замінено словами "Міністерство економічного розвитку
і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }

На виконання Закону України "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
( 1602-14 ) і Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), з метою
формування цілісної системи прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку України, окремих галузей
економіки та адміністративно-територіальних одиниць, забезпечення
складання проекту державного бюджету на відповідний бюджетний
період Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
1. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та
Міністерству фінансів забезпечити взаємоузгоджене розроблення
проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на
середньостроковий та короткостроковий періоди та основних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на два
роки, що настають за прогнозним, проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України на короткостроковий
період (як основи для складення проекту Державного бюджету України
на відповідний бюджетний період), Державного бюджету України на
відповідний бюджетний період та прогнозу Державного бюджету
України на наступні за плановим два бюджетні періоди. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011 }
2. Затвердити такі, що додаються:
порядок розроблення проектів прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та державного
бюджету; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 702 ( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
структуру прогнозу економічного і соціального розвитку
України на середньостроковий період;
структуру прогнозу економічного і соціального розвитку
України на короткостроковий період та основних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на два роки, що
настають за прогнозним; { Абзац четвертий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011 }
структуру Державної програми економічного і соціального
розвитку України на короткостроковий період;
типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району, міста на
середньостроковий період;
типову структуру програми економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району, міста на
короткостроковий період;
типову структуру прогнозу розвитку галузі економіки на
середньостроковий період;
типову структуру програми розвитку галузі економіки;
перелік галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на
середньостроковий період та програма розвитку. { Абзац десятий
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011 }
3. Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі
головним виконавцем та координатором розроблення:
прогнозу економічного і соціального розвитку України на
середньостроковий період (раз на п'ять років - у рік проведення
чергових виборів Президента України);
прогнозу економічного і соціального розвитку України на
короткостроковий період (на 1 рік) та основних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на два роки, що
настають за прогнозним; { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 702 ( 702-2011-п ) від
29.06.2011 }
Державної програми економічного і соціального розвитку
України на короткостроковий період (на 1 рік).
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
розробляти прогнози розвитку галузей економіки на
середньостроковий період та програми розвитку галузей економіки
відповідно до переліку галузей економіки, щодо яких розробляються
прогноз на середньостроковий період та програма розвитку,
затвердженого цією постановою, забезпечивши їх взаємоузгодженість
з прогнозом економічного і соціального розвитку України на
відповідний період та Державною програмою економічного і
соціального розвитку України. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
5. Установити, що:
прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий
період та програми розвитку галузей економіки розробляються
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за
погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і
взаємоузгоджуються з прогнозом економічного і соціального розвитку
на відповідний період та подаються Кабінетові Міністрів України;
необхідність розроблення програм розвитку галузей економіки
визначає Кабінет Міністрів України за поданням відповідальних
виконавців з урахуванням затверджених програм та строків
закінчення їх реалізації.
6. Державній службі статистики оперативно забезпечувати
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші центральні
органи виконавчої влади, Національний банк, Раду міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську
міські державні адміністрації статистичною інформацією для
розроблення прогнозних і програмних документів. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 702
( 702-2011-п ) від 29.06.2011 }
7. Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити і
надати міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади - співвиконавцям методичні рекомендації з
розроблення прогнозів і програм.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 621
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 702 ( 702-2011-п )
ПОРЯДОК
розроблення проектів прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та державного бюджету

------------------------------------------------------------------------------ |Найменування заходу| Відповідальні за | Строк виконання | Співвиконавці | | | виконання | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |1. Надання |Мінекономрозвитку |до 15 вересня |Мінфін, | |співвиконавцям | |року розроблення |Мінсоцполітики, | |сценарних умов | | |інші центральні | |функціонування | | |органи виконавчої | |економіки, переліку| | |влади, | |прогнозних | | |Національний банк | |показників, | | |(за згодою) | |розподілу розділів | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період між | | | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту| | | | |прогнозу | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |2. Погодження |Мінфін, |до 25 вересня | | |сценарних умов |Мінсоцполітики, |року розроблення | | |функціонування |інші центральні | | | |економіки, переліку|органи виконавчої | | | |прогнозних |влади, | | | |показників, |Національний банк | | | |розподілу розділів |(за згодою) | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період між | | | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту| | | | |прогнозу | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |3. Подання |міністерства, інші|до 20 жовтня року | | |Мінекономрозвитку |центральні органи |розроблення | | |середньострокових |виконавчої влади, | | | |прогнозних |Національний банк | | | |показників за |(за згодою), Рада | | | |сценарними умовами |міністрів | | | |функціонування |Автономної | | | |економіки, останніх|Республіки Крим, | | | |уточнених звітних |обласні, Київська | | | |даних та |та Севастопольська| | | |передбачуваних |міські | | | |даних виконання |держадміністрації | | | |державного бюджету | | | | |в цілому за рік, а | | | | |також відповідних | | | | |розділів проекту | | | | |прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |4. Підготовка |Мінекономрозвитку |до 15 листопада |міністерства, інші| |проекту прогнозу | |року розроблення |центральні органи | |економічного і | | |виконавчої влади, | |соціального | | |Національний банк | |розвитку України на| | |(за згодою) | |середньостроковий | | | | |період та подання | | | | |його співвиконавцям| | | | |на погодження | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |5. Погодження |міністерства, інші|до 20 листопада | | |проекту прогнозу |центральні органи |року розроблення | | |економічного і |виконавчої влади, | | | |соціального |Національний банк | | | |розвитку України на|(за згодою) | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |6. Подання |Мінекономрозвитку |до 1 грудня року | | |Кабінетові | |розроблення | | |Міністрів України | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |7. Прийняття |Кабінет Міністрів |до 31 грудня року | | |рішення щодо |України |розроблення | | |схвалення прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |8. Надсилання |Мінекономрозвитку |у тижневий строк | | |центральним органам| |після схвалення | | |виконавчої влади та| | | | |Національному банку| | | | |прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |середньостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |9. Надання | - " - |до 20 лютого |Мінфін, | |співвиконавцям | | |Мінсоцполітики, | |сценарних умов | | |інші центральні | |функціонування | | |органи виконавчої | |економіки на | | |влади, | |наступний та два | | |Національний банк | |подальші роки, | | |(за згодою) | |переліку | | | | |прогнозних | | | | |показників, | | | | |розподілу розділів | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним, між | | | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту| | | | |прогнозу | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |10. Погодження |Мінфін, |до 1 березня | | |сценарних умов |Мінсоцполітики, | | | |функціонування |інші центральні | | | |економіки на |органи виконавчої | | | |наступний та два |влади, | | | |подальші роки, |Національний банк | | | |переліку |(за згодою) | | | |прогнозних | | | | |показників, | | | | |розподілу розділів | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним, між | | | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту| | | | |прогнозу | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |11. Подання |Мінфін | - " - | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Національному | | | | |банку звіту за | | | | |попередній рік, | | | | |попередніх | | | | |прогнозних | | | | |показників обсягів | | | | |державних | | | | |запозичень, | | | | |обслуговування та | | | | |погашення боргових | | | | |зобов'язань на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки, а також | | | | |інформації про | | | | |виконання | | | | |державного бюджету | | | | |в попередньому році| | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |12. Подання |Фонд державного |до 1 березня | | |Мінекономрозвитку, |майна | | | |Мінфіну та | | | | |Національному банку| | | | |звіту за попередній| | | | |рік, попередніх | | | | |прогнозних | | | | |показників | | | | |надходження коштів | | | | |від приватизації та| | | | |доходів від | | | | |розпорядження | | | | |державним майном на| | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |13. Подання |Мінекономрозвитку | - " - | | |Мінфіну, | | | | |Мінсоцполітики та | | | | |Національному банку| | | | |звіту за попередній| | | | |рік, попередніх | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників | | | | |номінального та | | | | |реального обсягу | | | | |валового | | | | |внутрішнього | | | | |продукту, індексів | | | | |споживчих цін та | | | | |цін виробників, | | | | |зовнішньої | | | | |торгівлі та прямих | | | | |іноземних | | | | |інвестицій, обсягів| | | | |технічної допомоги | | | | |(із зазначенням | | | | |офіційного | | | | |обмінного курсу | | | | |гривні у середньому| | | | |за рік та на кінець| | | | |року, який | | | | |закладається у | | | | |розрахунки | | | | |попередніх | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників) на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |14. Подання Мінфіну|Мінекономрозвитку |до 1 березня | | |переліку | | | | |пріоритетних | | | | |державних | | | | |(цільових) програм,| | | | |які | | | | |виконуватимуться у | | | | |плановому та | | | | |наступних за | | | | |плановим двох | | | | |бюджетних періодах | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |15. Подання |Мінсоцполітики |до 5 березня | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Мінфіну звіту за| | | | |попередній рік, | | | | |попередніх | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників ринку | | | | |праці (із | | | | |зазначенням | | | | |показника рівня | | | | |безробіття) на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |16. Подання |Національний банк |до 15 березня | | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | | | |та Мінфіну звіту за| | | | |попередній рік, | | | | |попередніх | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |монетарних | | | | |показників на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |17. Подання |Мінекономрозвитку |до 17 березня | | |Мінфіну, | | | | |Мінсоцполітики та | | | | |Національному банку| | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників | | | | |номінального і | | | | |реального обсягу | | | | |валового | | | | |внутрішнього | | | | |продукту, | | | | |зовнішньої | | | | |торгівлі, індексів | | | | |споживчих цін та | | | | |цін виробників, | | | | |рівня безробіття | | | | |(із зазначенням | | | | |офіційного | | | | |обмінного курсу | | | | |гривні у середньому| | | | |за рік та на кінець| | | | |року, який | | | | |закладається у | | | | |розрахунки | | | | |орієнтовних | | | | |прогнозних | | | | |показників) на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |18. Подання |Мінфін |до 20 березня | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |проекту Основних | | | | |напрямів бюджетної | | | | |політики на | | | | |наступний бюджетний| | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |19. Прийняття |Кабінет Міністрів |до 1 квітня | | |рішення щодо |України | | | |схвалення проекту | | | | |Основних напрямів | | | | |бюджетної політики | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |20. Подання | - " - |у триденний строк | | |Верховній Раді | |після схвалення | | |України проекту | | | | |Основних напрямів | | | | |бюджетної політики | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |21. Подання |Національний банк |до 1 квітня | | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | | | |та Мінфіну звіту | | | | |платіжного балансу | | | | |України за | | | | |попередній рік, а | | | | |також відомостей | | | | |про частину | | | | |прогнозованого | | | | |прибутку до | | | | |розподілу поточного| | | | |року, яка | | | | |підлягатиме | | | | |перерахуванню до | | | | |Державного бюджету | | | | |України в | | | | |наступному році | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |22. Подання |міністерства, інші|до 4 квітня | | |Мінекономрозвитку |центральні органи | | | |пропозицій щодо |виконавчої влади, | | | |розроблення |Рада міністрів | | | |Державної програми |Автономної | | | |економічного і |Республіки Крим, | | | |соціального |обласні, Київська | | | |розвитку України на|та Севастопольська| | | |короткостроковий |міські держадміні-| | | |період |страції | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |23. Подання |Мінсоцполітики |до 5 квітня | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Мінфіну | | | | |скоригованих | | | | |відповідно до | | | | |Основних напрямів | | | | |бюджетної політики | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |сценарних умов | | | | |(розміру | | | | |прожиткового | | | | |мінімуму на одну | | | | |особу в розрізі | | | | |основних соціальних| | | | |і демографічних | | | | |груп населення | | | | |відповідно до | | | | |затвердженої | | | | |методики та актів | | | | |законодавства, | | | | |мінімальної | | | | |заробітної плати, | | | | |посадового окладу | | | | |(тарифної ставки) | | | | |працівників I | | | | |тарифного розряду | | | | |Єдиної тарифної | | | | |сітки розрядів і | | | | |коефіцієнтів з | | | | |оплати праці | | | | |працівників | | | | |установ, закладів | | | | |та організацій | | | | |окремих галузей | | | | |бюджетної сфери) | | | | |( 1298-2002-п ) на | | | | |наступний та два | | | | |подальші роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |24. Подання |Мінфін | - " - | | |Мінекономрозвитку | | | | |скоригованих | | | | |відповідно до | | | | |Основних напрямів | | | | |бюджетної політики | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |сценарних умов | | | | |(обсягів дефіциту | | | | |державного бюджету,| | | | |державних | | | | |запозичень, | | | | |обслуговування та | | | | |погашення боргових | | | | |зобов'язань) на | | | | |наступний та два | | | | |подальші роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |25. Надання |Мінекономрозвитку |до 8 квітня |Мінфін, | |співвиконавцям | | |Мінсоцполітики, | |скоригованих | | |інші центральні | |відповідно до | | |органи виконавчої | |Основних напрямів | | |влади, | |бюджетної політики | | |Національний банк | |на наступний | | |(за згодою) | |бюджетний період | | | | |сценарних умов | | | | |функціонування | | | | |економіки на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |26. Погодження |Мінфін, |до 13 квітня | | |скоригованих |Мінсоцполітики, | | | |сценарних умов |інші центральні | | | |функціонування |органи виконавчої | | | |економіки на |влади, | | | |поточний, наступний|Національний банк | | | |та два подальші |(за згодою) | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |27. Подання |Мінфін |до 15 квітня | | |Мінекономрозвитку | | | | |звітних даних щодо | | | | |видатків на | | | | |заробітну плату | | | | |працівників | | | | |бюджетної сфери | | | | |(без нарахувань) та| | | | |грошове | | | | |забезпечення | | | | |військовослужбовців| | | | |(без нарахувань) за| | | | |попередній рік і | | | | |прогнозу таких | | | | |даних на поточний, | | | | |наступний та два | | | | |подальші роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |28. Подання |НКЦПФР (за згодою)| - " - | | |Національному банку| | | | |та | | | | |Мінекономрозвитку | | | | |звітних даних щодо | | | | |стану ринку цінних | | | | |паперів за | | | | |попередній рік, | | | | |прогнозу на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки, у тому числі | | | | |щодо участі | | | | |нерезидентів у | | | | |проведенні операцій| | | | |на фондовому ринку | | | | |за такі періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |29. Подання |Нацкомфінпослуг | - " - |НКЦПФР | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | |(за згодою) | |та Національному | | | | |банку звітних даних| | | | |щодо стану ринку | | | | |фінансових послуг | | | | |за попередній рік, | | | | |прогнозу на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |30. Подання |Мінекономрозвитку |до 18 квітня | | |Мінфіну, | | | | |Мінсоцполітики та | | | | |Національному банку| | | | |з урахуванням | | | | |скоригованих | | | | |сценарних умов | | | | |функціонування | | | | |економіки та | | | | |підсумків за I | | | | |квартал поточного | | | | |року уточнених | | | | |основних прогнозних| | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки (із | | | | |зазначенням | | | | |показників | | | | |номінального і | | | | |реального обсягу | | | | |валового | | | | |внутрішнього | | | | |продукту, прибутку | | | | |підприємств, фонду | | | | |оплати праці, | | | | |індексів споживчих | | | | |цін та цін | | | | |виробників, | | | | |експорту та | | | | |імпорту товарів і | | | | |послуг) | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |31. Подання |міністерства, інші|до 30 квітня | | |Мінекономрозвитку |центральні органи | | | |прогнозних |виконавчої влади, | | | |показників за |Національний банк | | | |сценарними умовами |(за згодою) | | | |функціонування | | | | |економіки на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки, уточнених | | | | |звітних даних, | | | | |відповідних | | | | |розділів проекту | | | | |прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |32. Подання Мінфіну|Національний банк |до 30 квітня | | |та |(за згодою) | | | |Мінекономрозвитку | | | | |остаточних | | | | |очікуваних та | | | | |прогнозних даних | | | | |щодо обсягів | | | | |монетарної бази, | | | | |грошової маси та | | | | |темпів їх | | | | |зростання, | | | | |уточненого | | | | |прогнозу платіжного| | | | |балансу на | | | | |поточний, наступний| | | | |та два подальші | | | | |роки | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |33. Підготовка |Мінекономрозвитку |до 18 травня |міністерства, інші| |проекту прогнозу | | |центральні органи | |економічного і | | |виконавчої влади, | |соціального | | |Національний банк | |розвитку України на| | |(за згодою) | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним, та | | | | |подання його | | | | |співвиконавцям на | | | | |погодження | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |34. Погодження |міністерства, інші|до 25 травня | | |проекту прогнозу |центральні органи | | | |економічного і |виконавчої влади, | | | |соціального |Національний банк | | | |розвитку України на|(за згодою) | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |35. Підготовка |Мінекономрозвитку |до 31 травня |міністерства, інші| |проекту закону про | | |центральні органи | |Державну програму | | |виконавчої влади, | |економічного і | | |Національний банк | |соціального | | |(за згодою) | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та подання | | | | |його співвиконавцям| | | | |на погодження | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |36. Подання |Мінекономрозвитку |до 1 червня | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |37. Опрацювання та |міністерства, інші|до 3 червня | | |погодження проекту |центральні органи | | | |закону про Державну|виконавчої влади, | | | |програму |Національний банк | | | |економічного і |(за згодою) | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |38. Подання |Мінекономрозвитку |до 6 червня | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |проекту закону про | | | | |Державну програму | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |39. Прийняття |Кабінет Міністрів |до 15 червня | | |рішення щодо |України | | | |схвалення прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |40. Прийняття | - " - | - " - | | |рішення щодо | | | | |схвалення проекту | | | | |закону про Державну| | | | |програму | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |41. Надсилання |Мінекономрозвитку |у тижневий строк | | |міністерствам, | |після схвалення | | |іншим центральним | | | | |органам виконавчої | | | | |влади, Раді | | | | |міністрів | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |обласним, | | | | |Київській та | | | | |Севастопольській | | | | |міським | | | | |держадміністраціям | | | | |прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального | | | | |розвитку України на| | | | |два роки, що | | | | |настають за | | | | |прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |42. Доведення до |Мінфін |у строк, | | |головних | |визначений | | |розпорядників | |Мінфіном | | |бюджетних коштів | | | | |(за бюджетними | | | | |призначеннями, | | | | |визначеними | | | | |законом про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | | |бюджетний період) | | | | |інструкцій з | | | | |підготовки | | | | |бюджетних запитів | | | | |та індикативних | | | | |прогнозних обсягів | | | | |видатків і надання | | | | |кредитів з бюджету | | | | |на наступні за | | | | |плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |43. Подання | - " - |до 15 червня | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Національному | | | | |банку уточненої | | | | |інформації про | | | | |виконання | | | | |державного бюджету | | | | |в попередньому | | | | |році, результатів | | | | |аналізу виконання | | | | |бюджету з початку | | | | |поточного року та | | | | |очікуваних даних | | | | |щодо його виконання| | | | |на кінець поточного| | | | |року | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |44. Подання |Національний банк |до 15 червня | | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | | | |результатів аналізу| | | | |стану банківської | | | | |системи | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |45. Подання |Мінфін |до 1 липня | | |Національному банку| | | | |та | | | | |Мінекономрозвитку | | | | |остаточних даних | | | | |про обсяги | | | | |державних зовнішніх| | | | |запозичень, | | | | |обслуговування та | | | | |погашення боргових | | | | |зобов'язань на | | | | |поточний, | | | | |прогнозний та два | | | | |роки, що настають | | | | |за прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |46. Подання |Фонд державного | - " - | | |Мінекономрозвитку, |майна | | | |Мінфіну та | | | | |Національному банку| | | | |уточнених даних | | | | |щодо очікуваного | | | | |надходження коштів | | | | |від приватизації та| | | | |доходів від | | | | |розпорядження | | | | |державним майном за| | | | |поточний рік, | | | | |прогнозний та два | | | | |роки, що настають | | | | |за прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |47. Подання |НКЦПФР (за згодою)| - " - | | |Мінекономрозвитку | | | | |та Національному | | | | |банку результатів | | | | |аналізу стану ринку| | | | |цінних паперів та | | | | |участі нерезидентів| | | | |у проведенні | | | | |операцій на | | | | |фондовому ринку за | | | | |I квартал поточного| | | | |року, прогнозу на | | | | |наступний та два | | | | |роки, що настають | | | | |за прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |48. Подання |Нацкомфінпослуг | - " - | | |Мінекономрозвитку |(за згодою) | | | |та Національному | | | | |банку результатів | | | | |аналізу стану ринку| | | | |фінансових послуг | | | | |за попередній рік, | | | | |уточненого | | | | |прогнозу на | | | | |поточний, | | | | |прогнозний та два | | | | |роки, що настають | | | | |за прогнозним | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |49. Складення та |головні |у місячний строк | | |затвердження планів|розпорядники |після доведення | | |діяльності на |бюджетних коштів |інструкцій з | | |плановий та |(за бюджетними |підготовки | | |наступні за |призначеннями, |бюджетних запитів | | |плановим два |визначеними |та індикативних | | |бюджетні періоди |законом про |прогнозних | | |відповідно до |Державний бюджет |обсягів видатків | | |прогнозних та |України на |і надання | | |програмних |відповідний |кредитів з | | |документів |бюджетний період) |бюджету на | | |економічного і | |наступні за | | |соціального | |плановим два | | |розвитку, державних| |бюджетні періоди | | |цільових програм | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |50. Подання Мінфіну| - " - |у строк, | | |бюджетних запитів | |визначений | | |на підставі плану | |Мінфіном | | |діяльності, | | | | |інструкцій з | | | | |підготовки | | | | |бюджетних запитів | | | | |та індикативних | | | | |прогнозних обсягів | | | | |видатків і надання | | | | |кредитів з бюджету | | | | |на наступні за | | | | |плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |51. Доведення до |Мінфін | - " - | | |Ради міністрів | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |обласних, | | | | |Київської та | | | | |Севастопольської | | | | |міських | | | | |держадміністрацій | | | | |особливостей | | | | |проведення | | | | |розрахунків | | | | |показників до | | | | |проектів бюджетів | | | | |на наступний | | | | |бюджетний період | | | | |(інструктивних | | | | |матеріалів щодо | | | | |складення бюджету | | | | |на наступний рік та| | | | |методичних | | | | |рекомендацій щодо | | | | |розрахунків | | | | |прогнозу доходів, | | | | |обсягів | | | | |міжбюджетних | | | | |трансфертів та | | | | |показників, на | | | | |підставі яких | | | | |здійснюється їх | | | | |визначення) | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |52. Подання Мінфіну|Рада міністрів |до 1 серпня |міністерства, інші| |інформації, |Автономної | |центральні органи | |необхідної для |Республіки Крим, | |виконавчої влади, | |проведення |обласні, Київська | |Національний банк | |розрахунків обсягів|та Севастопольська| |(за згодою) | |міжбюджетних |міські держадміні-| | | |трансфертів та |страції | | | |інших показників | | | | |(прогнозів зведених| | | | |бюджетів на | | | | |наступний бюджетний| | | | |період з | | | | |необхідними | | | | |обґрунтуваннями і | | | | |поясненнями) | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |53. Подання |Мінфін |одночасно з | | |Національному банку| |поданням Кабінету | | |показників | |Міністрів України | | |зовнішніх | |проекту закону | | |запозичень, обсягів| |про Державний | | |обслуговування та | |бюджет України на | | |погашення | |відповідний | | |зовнішнього боргу, | |бюджетний період | | |які враховані у | | | | |проекті закону про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | | |бюджетний період та| | | | |прогнозі Державного| | | | |бюджету України на | | | | |наступні за | | | | |плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |-------------------+------------------+------------------+------------------| |54. Подання | - " - |до 7 вересня | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |та Національному | | | | |банку проекту | | | | |закону про | | | | |Державний бюджет | | | | |України на | | | | |відповідний | | | |вверх