Про металобрухт
Закон Украины от 05.05.1999619-XIV
Документ 619-XIV, предыдущая редакция — Редакция от 26.10.2014, основание - 1697-VII
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про металобрухт
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 25, ст.212 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000, ВРР, 2001, N 1, ст.3
N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст.52
N 2165-IV ( 2165-15 ) від 04.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.85
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 441-V ( 441-16 ) від 13.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.73
N 1073-V ( 1073-16 ) від 24.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.448
N 2798-VI ( 2798-17 ) від 17.12.2010, ВВР, 2011, N 25, ст.185
N 4075-VI ( 4075-17 ) від 07.12.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.282
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України", "Міністерство промислової
політики України", "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" та
"Державний комітет статистики України" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої
влади з питань економіки", "центральний орган виконавчої
влади з питань промислової політики", "центральний орган
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів"
та "центральний орган виконавчої влади з питань
статистики" у відповідних відмінках згідно із Законом
N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 }
{ У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності,
який здійснює операції з металобрухтом" та "суб'єкт
підприємницької діяльності з металобрухтом" в усіх
відмінках і числах замінено словами "суб'єкт
господарювання, який здійснює операції з металобрухтом" у
відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 4075-VI
( 4075-17 ) від 07.12.2011 }

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі
здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою
стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного
виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств
вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної
безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні
металобрухту.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або
частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну
цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі
чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу,
що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і
їх сплавів; ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із
Законом N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
власник металобрухту - юридична або фізична особа, яка
володіє, користується і розпоряджається належним їй металобрухтом
у межах, визначених законом;
операції з металобрухтом - заготівля, переробка,
металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів; ( Абзац
четвертий статті 1 в редакції Закону N 359-IV ( 359-15 ) від
25.12.2002 )
збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних
осіб, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його
утворення або знаходження до території розташування
спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних
підприємств та їх приймальних пунктів; ( Абзац п'ятий статті 1 в
редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
заготівля металобрухту - діяльність, пов'язана із збиранням,
купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або
фізичними особами - суб'єктами господарювання, які здійснюють
операції з металобрухтом; { Абзац шостий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 }
переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням
металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування,
пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає
встановленим стандартам, нормам і правилам; вилучення металевої
складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових
металів і їх сплавів; ( Абзац сьомий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000,
в редакції Закону N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
( Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону
N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
купівля та/або реалізація металобрухту - діяльність,
пов'язана із передачею права власності на металобрухт іншому
власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових
зобов'язань; ( Абзац дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 359-IV
( 359-15 ) від 25.12.2002 )
( Абзац десятий статті 1 виключено на підставі Закону
N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
металургійна переробка металобрухту - переплавка
металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових
матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни
структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів,
які відповідають вимогам стандартів, та отримання легованої сталі,
відповідних марок кольорових металів і їх сплавів із визначеними
технологічними та експлуатаційними властивостями; ( Абзац
одинадцятий статті 1 в редакції Закону N 359-IV ( 359-15 ) від
25.12.2002 )
спеціалізовані підприємства (суб'єкти господарювання всіх
форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом,
мають у власності або закріплене за підприємствами на праві
господарського відання вагове, брухтопереробне та вантажопідйомне
обладнання, забезпечують згідно із законодавством пожежну,
вибухову, екологічну і радіаційну безпеку та отримали відповідні
ліцензії; { Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону
N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000; із змінами, внесеними
згідно із Законами N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002, N 3370-IV
( 3370-15 ) від 19.01.2006; в редакції Закону N 1073-V ( 1073-16 )
від 24.05.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4075-VI
( 4075-17 ) від 07.12.2011 }
документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що
містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність
його встановленим стандартам, нормам і правилам, вибухову,
пожежну, екологічну та радіаційну безпеку; ( Абзац тринадцятий
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV
( 359-15 ) від 25.12.2002 )
експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує
відповідність хімічного складу виробу маркам ливарних сплавів,
стандартам, міжнародним стандартам, визначає спосіб виробництва,
номер плавки та виданий власною акредитованою лабораторією,
занесеною до реєстру центрального органу виконавчої влади з питань
промислової політики; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000, в редакції Закону
N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання
вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять
у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили
експлуатаційну цінність; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )
промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання
в промисловості та інших галузях економіки вироби або частини цих
виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх
сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність
внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу,
що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і
їх сплавів; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
спеціалізовані металургійні переробні підприємства -
підприємства, які відповідають вимогам, що ставляться цим Законом
до спеціалізованого підприємства, мають у власності виробниче
обладнання, яке забезпечує технологію металургійної переробки
металобрухту, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного
складу відповідно до стандартів, та пройшли атестацію в порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної промислової політики; { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000; в
редакції Закону N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого
металургійного переробного підприємства (далі - приймальний
пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або
спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі
якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту.
Кожний приймальний пункт повинен мати вагове, брухтопереробне,
вантажопідйомне обладнання, а також відповідну ділянку з твердим
покриттям, площа якої визначається його виробничими потребами
відповідно до Закону; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002, в
редакції Закону N 1073-V ( 1073-16 ) від 24.05.2007 }
первинна металургійна переробка металобрухту - переплавка
металобрухту в металургійних агрегатах, виготовлення зливків,
чушок, пластин та інших напівфабрикатів з невизначеними
технологічними властивостями без використання додаткових
матеріалів, які застосовуються при виробництві ливарних сплавів
відповідно до стандартів. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
Стаття 2. Законодавство про металобрухт
Відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з
металобрухтом, регулюються цим Законом, іншими законами України та
постановами, виданими Кабінетом Міністрів України, у випадках,
передбачених законом.
Закон України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) не поширюється на
відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з
металобрухтом.
Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні
метали
Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали,
здійснюються в порядку, визначеному законодавством.
Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом
Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими
або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а
також їх приймальними пунктами.
Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних
та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться
на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому
законодавством. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
Ліцензії на заготівлю та переробку металобрухту кольорових
і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим
підприємствам. Ліцензії на заготівлю, переробку та металургійну
переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть
видаватися лише спеціалізованим металургійним переробним
підприємствам.( Частина статті 4 в редакції Закону N 359-IV
( 359-15 ) від 25.12.2002 )
Обов'язковою умовою на отримання ліцензії є акт обстеження
місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або
спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх
відповідність вимогам цього Закону (далі - акт обстеження
місцевими державними адміністраціями), який складається протягом
п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви. Місцеві державні
адміністрації можуть делегувати виконавчому органу відповідних
сільських, селищних, міських рад повноваження щодо обстеження
спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних
підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону. У містах
Автономної Республіки Крим, на територію яких не поширюється
повноваження районних державних адміністрацій, акти обстеження
складаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, яка може
делегувати ці повноваження виконавчому органу відповідних рад.
Відмова у видачі акта обстеження може бути оскаржена в
установленому порядку. ( Частина статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002; в редакції
Закону N 2165-IV ( 2165-15 ) від 04.11.2004 )
Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне
підприємство має право згідно з законодавством відкривати
приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Адреси
приймальних пунктів повинні бути зазначені у ліцензії відповідно
до актів обстеження місцевими державними адміністраціями.
Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне
підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких
регіонах України без обмежень.
Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана
із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових
металів, а також діяльність фізичних осіб - суб'єктів
господарювання і юридичних осіб, пов'язана із збиранням та
реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який
утворився в результаті їх діяльності. { Частина сьома статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4075-VI ( 4075-17 ) від 07.12.2011 }
Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб
дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує
особу, та обов'язково оформляється актом приймання. В акті
приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються
дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту.
Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим
металобрухтом.
Приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є
суб'єктами господарювання, забороняється. { Частина дев'ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4075-VI ( 4075-17 ) від 07.12.2011 }
Збирання, заготівля, переробка, реалізація промислового
металобрухту фізичними особами забороняються. ( Частина статті 4
із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV ( 359-15 ) від
25.12.2002 )
Приймання промислового брухту від юридичних осіб
оформлюється актом приймання із зазначенням найменування юридичної
особи, кількості та джерел походження металобрухту. В акті
робиться відмітка про вибухову безпеку, а в разі потреби - про
дезактивацію і очищення металобрухту від шкідливих речовин та
зазначається рівень дози випромінювання. Порядок приймання,
зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових
металів встановлюються відповідно до стандартів. ( Частина статті
4 в редакції Закону N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
Оформлення документів, що засвідчують набуття права
власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є
обов'язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника
металобрухту та зберігатися протягом одного року. ( Частина статті
4 в редакції Закону N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
Юридичним особам забороняється залучати до операцій з
промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років. ( Стаття 4 в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від
16.11.2000 )
Розділ II
ВИМОГИ ДО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАЦІЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ
Стаття 5. Вимоги до суб'єктів господарювання, які
здійснюють операції з металобрухтом
Суб'єкти господарювання, які здійснюють заготівлю, переробку
та металургійну переробку металобрухту, повинні мати
кваліфікованих спеціалістів, відповідне устаткування, засоби
екологічної безпеки. Перелік обладнання та устаткування, які
необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним
пунктам або спеціалізованому металургійному переробному
підприємству, визначається центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної промислової політики, при
здійсненні операцій з металобрухтом у порядку, встановленому
законодавством. { Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002, N 1073-V ( 1073-16 ) від
24.05.2007, N 2798-VI ( 2798-17 ) від 17.12.2010, N 4075-VI
( 4075-17 ) від 07.12.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з
металобрухтом, повинні забезпечити контроль за вибуховою,
пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до
законодавства. { Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 }
Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на здійснення
операцій з металобрухтом є наявність у заявника облаштованої
земельної ділянки для здійснення операцій з брухтом кольорових
металів та їх сплавів площею не менш як 500 кв. м, з брухтом
чорних металів та їх сплавів - не менш як 1000 кв. м, яка повинна
мати бетонне або тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в
ґрунт шкідливих речовин. Кожна облаштована земельна ділянка може
використовуватися лише одним суб'єктом господарювання, який
здійснює операції з металобрухтом. Забороняється здійснювати
заготівлю, переробку металобрухту на територіях портів,
залізничних станцій. Спеціалізовані, спеціалізовані металургійні
переробні підприємства мають право зберігати на територіях портів
та залізничних станцій власний металобрухт тільки з метою його
завантаження за наявності відповідної ліцензії, виданої
центральним органом виконавчої влади з питань промислової
політики. { Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000, в редакції Закону N 359-IV ( 359-15 )
від 25.12.2002 }
Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом
Суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію
металобрухту, повинні засвідчувати його відповідним документом про
відповідність металобрухту встановленим стандартам, нормам і
правилам. { Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4075-VI ( 4075-17 ) від 07.12.2011 }

{ Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону
N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 }

Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється
через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та
спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси
в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок
суб'єкта господарювання, який здійснює купівлю металобрухту.
Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні
операцій з промисловим металобрухтом. { Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000; в редакції Закону N 1073-V ( 1073-16 )
від 24.05.2007; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2798-VI
( 2798-17 ) від 17.12.2010, N 4075-VI ( 4075-17 ) від 07.12.2011 }

{ Статтю 7 виключено на підставі Закону N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000 }

{ Статтю 8 виключено на підставі Закону N 359-IV ( 359-15 )
від 25.12.2002 }

Стаття 9. Експорт металобрухту
Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту
підлягають реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.

{ Частину другу статті 9 виключено на підставі Закону N 441-V
( 441-16 ) від 13.12.2006 }

Експорт металобрухту, який утворився у військових частинах,
військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил
України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до
законів України, перелік якого затверджується Кабінетом Міністрів
України, забороняється. Експорт списаних на металобрухт агрегатів
машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу
залізничного транспорту в нерозібраному стані забороняється.
Протягом 9 років з дня набрання чинності Законом України "Про
ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних
металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх
використанням" ( 441-16 ) експорт (вивезення) товарів, зазначених
у статті 1 зазначеного Закону ( 441-16 ), здійснюється тільки
спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, на
яких виготовлені такі товари, за наявності експортного сертифіката
якості. Система управління якістю на цих підприємствах повинна
відповідати вимогам стандартів ISO 9000-2001, підтвердженим
сертифікатом відповідності. { Частина четверта статті 9 в редакції
Закону N 441-V ( 441-16 ) від 13.12.2006; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2798-VI ( 2798-17 ) від 17.12.2010 }

{ Частину п'яту статті 9 виключено на підставі Закону N 441-V
( 441-16 ) від 13.12.2006 }

( Стаття 9 в редакції Законів N 2114-III ( 2114-14 ) від
16.11.2000, N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )
Стаття 10. Імпорт металобрухту
Порядок імпорту (ввезення) та транзиту металобрухту
територією України визначається Кабінетом Міністрів України.
Суб'єкт господарювання, який здійснює операції з
металобрухтом і є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, що не
має власних виробничих потужностей для екологічно безпечної
переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його
імпорт (ввезення) на територію України після укладення контракту
(договору, угоди) з відповідним підприємством на переробку,
металургійну переробку металобрухту на території України
відповідно до порядку, зазначеного у частині першій цієї статті.
{ Стаття 10 в редакції Закону N 4075-VI ( 4075-17 ) від
07.12.2011 }
Стаття 11. Облік операцій з металобрухтом
Суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з
металобрухтом ведуть бухгалтерський та оперативний облік операцій
з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із
законодавством.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики, в межах своєї компетенції організовує
і забезпечує збирання статистичної інформації та разом із
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
промислову політику, розробляють методології статистичних
показників, що відображають стан здійснення операцій з
металобрухтом. У разі повторного несвоєчасного надання інформації
або надання недостовірної інформації до органів державної
статистики ліцензія анулюється. У разі повторного надання
недостовірної інформації до органів державної статистики ліцензія
анулюється. { Частина друга статті 11 в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 )
від 16.11.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами N 359-IV
( 359-15 ) від 25.12.2002, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Розділ III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ
{ Назва розділу III в редакції Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014 }
Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання
операцій з металобрухтом
Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з
металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України,
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та
реалізують державну промислову політику, інші центральні органи
виконавчої влади відповідно до їх компетенції та місцеві державні
адміністрації. { Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Методологічне та нормативно-правове забезпечення здійснення
операцій з металобрухтом здійснює центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної промислової політики,
відповідно до його повноважень. { Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується
шляхом:
видачі центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну промислову політику, ліцензій на здійснення операцій з
металобрухтом на підставі акта обстеження місцевими державними
адміністраціями в установленому законодавством порядку та
встановлення відповідних умов і правил здійснення операцій з
металобрухтом і контролю за їх додержанням; { Абзац другий частини
третьої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
складання місцевими державними адміністраціями акта
обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних
переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність
вимогам цього Закону і контролю за додержанням встановлених ними
умов і правил здійснення операцій з металобрухтом.
Виходячи з потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів
України має право запроваджувати режим квотування або повну
заборону його експорту. Дія цього положення не поширюється на
експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими
Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов'язання. ( Стаття 12 в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від
16.11.2000 )
Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні
операцій з металобрухтом
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної промислової політики у здійсненні операцій з
металобрухтом у межах своїх повноважень:
забезпечує здійснення державної політики у здійсненні
операцій з металобрухтом;
здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення
реалізації операцій з металобрухтом. { Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, N 4075-VI ( 4075-17 ) від
07.12.2011; в редакції Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
промислову політику у здійсненні операцій з металобрухтом у межах
своїх повноважень:
здійснює із залученням інших державних та недержавних
організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс
утворення та споживання металобрухту в Україні;
разом із місцевими органами виконавчої влади бере участь у
перевірках суб’єктів господарювання щодо дотримання ними умов та
правил здійснення операцій з металобрухтом;
залучає для вирішення зазначених питань фахівців провідних
спеціалізованих металургійних переробних підприємств, виробничі
об’єднання, асоціації, спілки та інші форми об’єднань підприємств,
що зайняті в зазначеній сфері діяльності;
видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом в
установленому законодавством порядку;
контролює додержання ліцензійних умов;
анулює ліцензії в порядку, встановленому законодавством.
{ Частина статті 13 в редакції Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
Місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з
металобрухтом:
складають акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих
металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на
відповідність вимогам цього Закону на територіях відповідних
адміністративних одиниць;
здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або
спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх
приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення
операцій з металобрухтом;
виявляють порушення вимог цього Закону спеціалізованими або
спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх
приймальними пунктами на територіях відповідних адміністративних
одиниць.
Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень
вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
промислову політику, повинен повідомити про своє рішення місцевій
державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання
повідомлення про порушення. { Частина статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002; в редакції Закону N 3370-IV
( 3370-15 ) від 19.01.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
{ Стаття 13 в редакції Закону N 2114-III ( 2114-14 ) від
16.11.2000 }
Стаття 14. Державний контроль за здійсненням операцій з
металобрухтом
{ Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }
Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом
здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну промислову політику, центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх
компетенції, а також місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування згідно з законодавством. { Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

{ Частину другу статті 14 виключено на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за
здійсненням операцій з металобрухтом
Органи державного контролю за здійсненням операцій з
металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право:
перевіряти додержання вимог законодавства України, що регулює
здійснення операцій з металобрухтом;
одержувати від суб'єктів господарювання, які здійснюють
операції з металобрухтом необхідні дані про додержання вимог
нормативно-правових актів під час заготівлі, переробки,
реалізації, металургійної переробки металобрухту, а також
документи і матеріали обліку з часу утворення металобрухту до його
металургійної переробки; { Абзац третій частини першої статті 15
із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV ( 359-15 ) від
25.12.2002 }
анульовувати дію ліцензії в порядку, встановленому
законодавством. ( Абзац четвертий частини першої статті 15 в
редакції Закону N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов
здійснення операцій з металобрухтом повідомляють про це
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
промислову політику, для вжиття ним відповідних заходів. { Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Органи державного контролю за здійсненням операцій з
металобрухтом у разі виявлення фактів, що містять ознаки
протиправної діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють
операції з металобрухтом, передають такі матеріали відповідним
правоохоронним органам і повідомляють про це центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику. { Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства,
що регулює здійснення операцій з металобрухтом
Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення
операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову
чи кримінальну відповідальність згідно з законами України.
Розділ IV
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 17. Міжнародне співробітництво у здійсненні операцій з
металобрухтом
Участь України у міжнародному співробітництві у здійсненні
операцій з металобрухтом реалізується шляхом:
участі у роботі міжнародних організацій з питань розроблення
нових методів збагачення металовідходів, сучасного обладнання,
технологій переробки металобрухту;
виконання міжнародних наукових програм, обміну інформацією,
технологіями;
здійснення міжнародних професійних, наукових і виробничих
контактів.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом
закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині,
що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний термін:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 травня 1999 року
N 619-XIVвверх