Документ 612-2009-п, действует, текущая редакция — Принятие от 10.06.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.06.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 червня 2009 р. N 612
Київ
Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1102 ( 1102-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 34, ст. 2269; 2007 р., N 17, ст. 652; 2008 р.,
N 17, ст. 447), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 червня 2009 р. N 612
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам ( 1102-2004-п )

1. Пункт 1 після слів "з відокремленими" доповнити словом
"фермерськими".
2. В абзаці другому пункту 2 слово "садибами" замінити
словами "фермерськими садибами, фермерським господарствам, які
провадять господарську діяльність та розташовані у гірських
населених пунктах, на поліських територіях,".
3. В абзаці четвертому пункту 4 слова "та фермерських
господарств з відокремленими садибами" замінити словами
"фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами,
фермерських господарств, які провадять господарську діяльність у
гірських населених пунктах, на поліських територіях,".
4. У пункті 5:
абзац перший викласти у такій редакції:
"5. Фінансова підтримка на безповоротній основі надається
новоствореним фермерським господарствам, фермерським господарствам
з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам,
які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських
населених пунктах, на поліських територіях, протягом одного
бюджетного року не більш як за двома видами витрат, пов'язаних
з:";
у підпункті 3 слово "першого" замінити словом "одного", а
слова "та відсутності на момент придбання у власності фермерського
господарства аналогічних одиниць техніки" виключити.
5. У пункті 6:
в абзаці першому цифри "150" замінити цифрами "100";
в абзаці другому слово "садибами" замінити словами
"фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять
господарську діяльність та розташовані у гірських населених
пунктах, на поліських територіях,";
абзац третій після слова "кооперації," доповнити словами "у
тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених
фермерськими господарствами самостійно або разом з членами
особистих селянських господарств,".
6. У пункті 8:
абзац шостий після слова "відокремлену" доповнити словом
"фермерську";
в абзаці тринадцятому слово "першого" замінити словом
"одного".
7. Абзац третій пункту 12 викласти у такій редакції:
"У разі коли фермерське господарство відчужує придбаний
трактор, комбайн, вантажний автомобіль, тваринницьке приміщення,
за які йому надано часткову компенсацію, до закінчення трирічного
строку їх експлуатації (в тому числі у зв'язку з ліквідацією
фермерського господарства), отримані на безповоротній основі кошти
фінансової підтримки для компенсації 30 відсотків вартості
придбаної техніки, тваринницьких приміщень повертаються до
державного бюджету.".вверх