Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение, Перечень от 08.09.2016606
Документ 606-2016-п, действует, текущая редакция — Редакция от 16.08.2019, основание - 700-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. № 606
Київ

Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 65 від 08.02.2017
№ 411 від 25.04.2018
№ 357 від 10.05.2018
№ 1013 від 14.11.2018
№ 329 від 10.04.2019
№ 700 від 14.08.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, що додається.

перелік пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження електронної взаємодії згідно з додатком.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

подати протягом місяця до Державного агентства з питань електронного урядування інформацію про необхідність доступу до пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів, передбачених у додатку, із зазначенням структури необхідних електронних даних;

забезпечити протягом двох місяців створення інтерфейсів прикладного програмування для забезпечення доступу до пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів, передбачених у додатку, а також їх подальше підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

3. Державному агентству з питань електронного урядування забезпечити створення та впровадження в експлуатацію системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2016 р. № 606

ПОЛОЖЕННЯ
про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів

1. Це Положення визначає загальні засади здійснення обміну електронними даними, крім інформації, що становить державну таємницю, між суб’єктами владних повноважень з державних електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань.

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

електронне повідомлення - сукупність електронних даних у визначеному форматі, що можуть бути відтворені, передані, збережені та оброблені інформаційними або інформаційно-телекомунікаційними системами суб’єктів владних повноважень;

інтерфейс прикладного програмування - набір готових функцій суб’єкта владних повноважень, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до визначених даних з державних електронних інформаційних ресурсів;

реєстр сервісів - інформаційна система, яка забезпечує накопичення, облік та надання інформації про наявні інтерфейси прикладного програмування до державних електронних інформаційних ресурсів.

Термін “суб’єкт владних повноважень” вживається у значенні, наведеному в Кодексі адміністративного судочинства України.

{Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 329 від 10.04.2019}

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

{Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 329 від 10.04.2019}

3. Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - система) призначена для автоматизації та технологічного забезпечення обміну електронними даними між суб’єктами владних повноважень з державних електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань шляхом використання сервіс-орієнтованої архітектури, що є інтерфейсами прикладного програмування доступу до державних електронних інформаційних ресурсів, побудованими згідно з єдиними вимогами, а також шляхом використання єдиних форматів, протоколів, довідників, шаблонів та класифікаторів.

4. Основними функціями системи є:

ведення обліку інтерфейсів прикладного програмування суб’єктів владних повноважень, інтегрованих до системи, за допомогою відповідного реєстру;

надання доступу суб’єктам владних повноважень до інтерфейсів прикладного програмування;

забезпечення документованого обміну електронними повідомленнями між інформаційними та/або інформаційно-телекомунікаційними системами суб’єктів владних повноважень з використанням телекомунікаційних мереж загального користування або спеціальних телекомунікаційних мереж;

забезпечення електронної ідентифікації та автентифікації суб’єктів владних повноважень;

забезпечення фіксації часу відправки та отримання електронних повідомлень;

забезпечення цілісності та автентичності електронних повідомлень та надання відомостей, що дозволяють простежити історію руху електронних повідомлень;

забезпечення протоколювання дій суб’єктів владних повноважень під час обміну даними;

забезпечення моніторингу працездатності інтерфейсів прикладного програмування та дотримання виконання регламентованих процедур під час здійснення електронної взаємодії.

5. Забезпечення електронної взаємодії відбувається за такими принципами:

технологічної нейтральності;

використання єдиних правил електронної взаємодії, відкритих форматів даних, протоколів та стандартів обміну;

інформування громадян про запити щодо їх персональних даних;

повторного використання даних та програмних засобів;

зменшення інформаційної надлишковості та дублювання даних.

6. Держателем та замовником системи є Державне агентство з питань електронного урядування.

Держатель системи:

координує діяльність з електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

організує підключення державних електронних інформаційних ресурсів до системи шляхом укладення відповідних угод із суб’єктами владних повноважень;

{Абзац четвертий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 329 від 10.04.2019}

здійснює моніторинг та аналіз якості функціонування системи;

забезпечує сумісність державних електронних інформаційних ресурсів на організаційному рівні шляхом укладання відповідних договорів про інформаційну взаємодію;

{Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 329 від 10.04.2019}

забезпечує логічну сумісність державних електронних інформаційних ресурсів шляхом використання єдиних відкритих форматів обміну електронними даними, єдиних класифікаторів та довідників;

забезпечує сумісність державних електронних інформаційних ресурсів на техніко-технологічному рівні шляхом використання єдиних відкритих протоколів обміну електронними даними, визначення єдиних вимог до розробки та роботи інтерфейсів прикладного програмування;

визначає вимоги до форматів, протоколів та інформаційних угод обміну електронними даними, а також вимог до розробки та роботи інтерфейсів прикладного програмування.

7. Адміністратором системи є державне підприємство “Державний центр інформаційних ресурсів України”, що належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування (далі - адміністратор системи).

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанов КМ № 65 від 08.02.2017, № 357 від 10.05.2018}

Адміністратор системи:

забезпечує створення, адміністрування, технічну підтримку та безперебійне функціонування системи;

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 329 від 10.04.2019}

здійснює організаційну та методологічну підтримку адміністраторів державних електронних інформаційних ресурсів;

здійснює формування та ведення реєстру сервісів;

забезпечує захист та зберігання інформації, яка обробляється в системі;

здійснює ведення єдиних класифікаторів та довідників системи;

забезпечує функціонування системи.

8. Підключенню до системи підлягають державні електронні інформаційні ресурси, отримання даних з яких необхідне суб’єктам владних повноважень під час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань.

9. Доступ суб’єктів владних повноважень до інтерфейсів прикладного програмування надається з метою здійснення повноважень відповідно до покладених на них завдань, зокрема для надання адміністративних послуг.

Обсяг та структура даних, до яких надається доступ через інтерфейси прикладного програмування, визначаються відповідно до потреб суб’єкта владних повноважень, що запитує ці дані, та зазначаються у договорі щодо інформаційної взаємодії. Суб’єкт владних повноважень не має права запитувати обсяг та структуру даних більше, ніж йому необхідно для надання адміністративних послуг або здійснення повноважень відповідно до покладених на нього завдань.

10. Суб’єкти владних повноважень зобов’язані надавати дані через інтерфейс прикладного програмування на безоплатній основі.

11. З метою забезпечення електронної взаємодії суб’єкти владних повноважень:

здійснюють розробку інтерфейсів прикладного програмування державних електронних інформаційних ресурсів;

здійснюють підключення державних електронних інформаційних ресурсів до системи шляхом реєстрації та підтримки працездатності відповідних інтерфейсів прикладного програмування;

здійснюють формування та відправлення, прийом та обробку електронних повідомлень з використанням інтерфейсів прикладного програмування;

забезпечують повноту та достовірність даних, що містяться в електронних повідомленнях;

використовують дані, отримані за допомогою системи, виключно у межах своїх повноважень.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2016 р. № 606
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 357)

ПЕРЕЛІК
пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження електронної взаємодії

Державний земельний кадастр

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Державний реєстр виборців

Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

Електронна система охорони здоров’я

Єдина державна електронна база з питань освіти

Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

Єдиний державний демографічний реєстр

Єдиний державний реєстр транспортних засобів

Єдиний державний реєстр судових рішень

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Єдиний реєстр довіреностей

Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Єдиний реєстр об’єктів державної власності

Реєстр платників податку на додану вартість

Єдиний державний реєстр ветеранів війни

{Додаток в редакції Постанови КМ № 357 від 10.05.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1013 від 14.11.2018, № 700 від 14.08.2019}вверх