Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів, і порядку здійснення контролю за їх [...]
Постановление Кабинета Министров Украины; Условия, Порядок, Форма типового документа, Акт, Распоряжение, Описание от 02.07.2008596
Документ 596-2008-п, первая редакция — Принятие от 02.07.2008
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 липня 2008 р. N 596
Київ
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів,
і порядку здійснення контролю за їх додержанням

Відповідно до частини шостої статті 8 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів;
Порядок здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом
автомобілів та автобусів.
2. Установити, що для видачі ліцензії на право провадження
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та
автобусів, її копії або дубліката, а також переоформлення ліцензії
суб'єкт господарської діяльності подає Міністерству промислової
політики заяву за формою згідно з додатками 1-4 та документи до
заяви про видачу ліцензії за описом згідно з додатком 5.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 596
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів

1. Цими Ліцензійними умовами встановлюються з урахуванням
вимог законів організаційні, кваліфікаційні, технологічні,
спеціальні та інші вимоги, додержання яких обов'язкове під час
провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом
автомобілів та автобусів.
2. Терміни "ліцензіат", "ліцензія", "ліцензування",
"ліцензійні умови", "орган ліцензування", "господарська
діяльність" і "виготовлення" вживаються у Ліцензійних умовах у
значенні, наведеному в Законі України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на господарську
діяльність, пов'язану з виробництвом автомобілів та автобусів
згідно з кодами УКТЗЕД 8702, 8703, 8704, 8705 і 8701 20
( 2371г-14 ).
4. Ліцензія видається суб'єктові господарювання:
1) за наявності:
належної матеріально-технічної бази (власні або орендовані
приміщення, обладнання та устатковання), яка відповідає вимогам
абзацу першого пункту 2 Порядку визначення товарів, що ввозяться
на митну територію України для використання у промисловому
виробництві моторних транспортних засобів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 р. N 1031
( 1031-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 43,
ст. 2716);
комплекту конструкторської та технологічної документації в
повному обсязі, розробленої відповідно до вимог стандартів;
документів, що підтверджують право на виробництво певної
марки автомобілів та автобусів, набуте на підставі зареєстрованого
права інтелектуальної власності на торговельну марку, або
договору, що дає право на використання такої торговельної марки;
свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду
виробника дорожніх транспортних засобів (WMI), що одержане
відповідно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96) і передбачає
наявність зареєстрованих технічних умов;
2) у разі запровадження сертифікованої системи управління
якістю згідно з національними та/або міжнародними стандартами.
5. Ліцензіат з метою створення безпечних умов праці,
виконання завдань з цивільного захисту, запобігання впливу
шкідливих факторів на працівників та населення, заподіянню шкоди
навколишньому природному середовищу провадить відповідний вид
господарської діяльності з додержанням вимог, установлених
законодавчими актами з питань:
1) організації охорони праці, - шляхом:
створення на робочих місцях умов праці відповідно до вимог
нормативно-правових актів;
забезпечення допуску осіб за наявності висновку психофізичної
експертизи до виконання робіт підвищеної небезпеки та таких, що
потребують професійного добору;
2) забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення, - шляхом:
погодження з Державною санітарно-епідеміологічною службою
введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів
виробничого та іншого призначення, а також розроблення,
виготовлення і використання новітніх зразків машин, механізмів,
устатковання, інших засобів виробництва, нових технологій та
отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
на продукцію;
додержання під час виробництва автомобілів та автобусів вимог
санітарного законодавства, здійснення заходів, спрямованих на
запобігання захворюванням, отруєнням та травмам;
3) забезпечення захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, -
шляхом виконання заходів цивільного захисту та техногенної
безпеки, а також проведення підготовки працівників до вчинення дій
у порядку, визначеному законодавством;
4) забезпечення пожежної безпеки, - шляхом:
забезпечення відповідності стану виробничих та інших будівель
і споруд, устатковання, транспортних засобів після завершення
будівництва або реконструкції, технічного переоснащення, а також
технологічних процесів і продукції вимогам зазначених
нормативно-правових актів;
запобігання введенню в експлуатацію нових і реконструйованих
об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадженню у
виробництво новітніх зразків пожежонебезпечної техніки,
механізмів, устатковання та технологій, оренди будь-яких приміщень
без дозволу органів державного пожежного нагляду;
застосування у виробництві матеріалів і речовин, на які є
дані про пожежну безпеку;
5) забезпечення охорони навколишнього природного
середовища, - шляхом:
вжиття заходів для запобігання перевищенню встановленого
рівня акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого
шкідливого впливу на здоров'я людини та навколишнє природне
середовище;
розроблення і здійснення заходів щодо запобігання аваріям,
пожежам та вибухам у процесі експлуатації господарських об'єктів,
функціонування яких має шкідливий вплив на здоров'я людини та
навколишнє природне середовище, а також ліквідації екологічних
наслідків;
запобігання у разі невідповідності вимогам екологічної
безпеки впровадженню у виробництво новітніх зразків техніки,
механізмів, устатковання та технологій;
розроблення і здійснення під час проектування і виробництва
автомобілів та автобусів комплексу заходів щодо зниження рівня
токсичності і знешкодження забруднюючих речовин, які містяться у
відпрацьованих газах та викидах, забезпечення переходу на
використання менш токсичних видів енергії і пального, здійснення
інших заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, додержання гранично допустимого
рівня фізичного впливу на навколишнє природне середовище;
запобігання виробництву автомобілів та автобусів, у викидах
яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи;
6) поводження з відходами, - шляхом одержання дозволу на
відведення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для
зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу
функціонування яких згідно з діючими нормативами включає
відповідну адміністративно-територіальну одиницю;
7) додержання установлених нормативів у галузі охорони
атмосферного повітря;
8) підтвердження відповідності автомобілів та автобусів, що
виготовляються, чи процесів, пов'язаних з їх виробництвом, вимогам
технічних регламентів, - шляхом:
додержання вимог відповідних технічних регламентів у разі,
коли автомобілі та автобуси, що виготовляються, чи пов'язані з їх
виробництвом процеси, а також вимоги до якості надання послуг є
об'єктом регулювання зазначених регламентів, що підтверджується
декларацією про відповідність та/або сертифікатом відповідності;
застосування державних стандартів або їх окремих положень у
передбачених законодавством випадках.
6. Ліцензіат повинен забезпечити під час провадження
господарської діяльності:
виконання інвестиційної програми та/або програми створення
виробничих потужностей і робочих місць у разі їх затвердження;
гарантійне обслуговування автомобілів, автобусів відповідно
до законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 596
ПОРЯДОК
здійснення контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів

1. Цей Порядок установлює процедуру здійснення контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів (далі -
Ліцензійні умови).
2. У цьому Порядку терміни "анулювання ліцензії",
"ліцензіат", "ліцензія", "ліцензування", "ліцензійні умови",
"орган ліцензування", "розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов" вживаються у значенні, наведеному в Законі
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
3. Контроль за додержанням Ліцензійних умов здійснюють у
межах своїх повноважень Мінпромполітики та Держкомпідприємництво
(далі - органи контролю) шляхом проведення планової та
позапланової перевірки.
4. Планову перевірку стану додержання Ліцензійних умов
проводять органи контролю не частіше одного разу на рік згідно з
річним планом-графіком, який затверджує Мінпромполітики за
погодженням з Держкомпідприємництвом.
5. Позапланову перевірку стану додержання Ліцензійних умов
проводять органи контролю лише на підставі письмової заяви
(повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з
метою перевірки стану виконання розпоряджень про усунення таких
порушень.
Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою такого
заходу.
6. Для проведення перевірки орган контролю видає наказ, на
підставі якого утворює комісію, що складається з голови та членів
комісії. Голові комісії видається посвідчення на право проведення
перевірки за формою згідно з додатком 1, що реєструється в журналі
обліку згідно з додатком 2, сторінки якого нумеруються,
прошнуровуються та скріплюються печаткою органу контролю.
У разі проведення позапланової перевірки у посвідченні
зазначається інформація про питання, необхідність яких потребує
перевірки.
7. Орган контролю надсилає ліцензіатові письмове повідомлення
про проведення планової перевірки рекомендованим листом чи
телефонограмою або вручає особисто керівникові ліцензіата чи
уповноваженій ним особі під розписку.
Ліцензіата повідомляють про проведення планової перевірки не
пізніше ніж за десять днів до її проведення.
Про проведення позапланової перевірки ліцензіат не
попереджається, але повинен ознайомитися з підставою проведення
такої перевірки з наданням йому копії відповідного документа.
8. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для ліцензіатів - суб'єктів малого
підприємства - п'яти робочих днів.
Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати
десяти робочих днів, а для ліцензіатів - суб'єктів малого
підприємства - двох робочих днів.
Продовження строку проведення планової та позапланової
перевірки не допускається.
9. Голова та члени комісії мають право:
на доступ на територію ліцензіата, у виробничі та інші
приміщення для їх обстеження та вирішення питань, безпосередньо
пов'язаних з проведенням перевірки;
ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки
документами, що стосуються господарської діяльності, пов'язаної з
виробництвом автомобілів та автобусів;
отримувати в межах своїх повноважень копії необхідних
документів;
одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що
виникають під час проведення перевірки.
10. Голова та члени комісії зобов'язані:
керуватися у своїй роботі виключно нормами законодавства;
об'єктивно відображати стан справ з додержанням Ліцензійних
умов;
забезпечувати додержання державної, комерційної та іншої
передбаченої законом таємниці.
11. До початку проведення перевірки голова комісії повинен
пред'явити ліцензіатові або уповноваженій ним особі посвідчення на
право проведення перевірки та документи, що посвідчують особу
голови комісії та її членів, а також надати ліцензіатові копію
посвідчення.
12. Голова комісії обов'язково зазначає у журналі
відвідування ліцензіата строки та мету проведення перевірки, свою
посаду, прізвище та ініціали і засвідчує зазначене власним
підписом.
13. За порушення законодавства під час проведення перевірки
голова та члени комісії несуть відповідальність згідно із законом.
14. Ліцензіат зобов'язаний створити умови для проведення
перевірки та подати документи, що підтверджують додержання ним
Ліцензійних умов.
15. Комісія перевіряє:
1) наявність:
ліцензії на право провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів, або довідки
про прийняття заяви про переоформлення ліцензії чи довідки про
подання заяви про видачу її дубліката;
рішень про утворення філій та інших відокремлених
підрозділів, відповідність положень про їх утворення
законодавству, а також копії ліцензії для кожної філії або іншого
відокремленого підрозділу;
належної матеріально-технічної бази, що необхідна для
провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності;
2) виконання ліцензіатом інвестиційної програми та/або
програми створення виробничих потужностей і робочих місць у разі
їх затвердження;
3) достовірність відомостей, зазначених у поданих для
одержання ліцензії документах;
4) додержання вимог щодо своєчасності:
інформування органу ліцензування про зміну місцезнаходження
(місця проживання) ліцензіата, організаційно-правової форми, форми
власності та найменування;
переоформлення ліцензії;
подання інформації про зміну відомостей, зазначених у
документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії;
5) стан виконання розпоряджень про усунення виявлених
порушень Ліцензійних умов.
16. За результатами роботи комісія складає акт перевірки у
двох примірниках за формою згідно з додатком 3.
17. Порушення, виявлені під час проведення перевірки,
викладаються в акті перевірки з посиланням на статті та/або пункти
нормативно-правових актів, які були порушені ліцензіатом.
Довільне викладення або трактування вимог законодавства не
допускається.
Забороняється вносити до акта перевірки відомості щодо
порушень, не підтверджених документально.
18. Примірники акта перевірки підписуються особами органу
контролю, які проводили перевірку, та ліцензіатом або
уповноваженою ним особою.
19. Якщо ліцензіат не погоджується з актом, він підписує його
із зауваженнями. Такі зауваження додаються до акта та є його
невід'ємною частиною. При цьому на всіх примірниках акта перед
підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи робиться підпис
"із зауваженнями".
У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від
підписання акта перевірки голова комісії робить в акті відповідний
запис.
20. Датою складення акта перевірки є дата останнього дня
перевірки.
21. У разі виявлення фактів порушення Ліцензійних умов орган
контролю видає не пізніше десяти робочих днів від дати складення
акта перевірки розпорядження за формою згідно з додатком 4, яке
надсилається ліцензіатові з повідомленням про вручення.
Розпорядження складається у двох примірниках. Один примірник
надається не пізніше п'яти робочих днів від дати складення
розпорядження ліцензіатові чи уповноваженій ним особі для
виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи щодо погоджених строків усунення
порушень вимог законодавства залишається в органі контролю.
У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від
отримання розпорядження щодо усунення порушень вимог законодавства
воно надсилається рекомендованим листом, а на копії розпорядження,
яке залишається в органі контролю, проставляється відповідний
вихідний номер і дата надсилання.
Якщо ліцензіат усунув зазначені в акті порушення і подав
органові контролю відповідне документальне підтвердження,
розпорядження не видається.
22. Ліцензіат, щодо якого видано розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний виконати його в
установлений строк та подати органові контролю документальне
підтвердження.
У разі документального підтвердження ліцензіатом факту
усунення порушень Ліцензійних умов перевірка виконання
розпорядження може не проводитися.
23. Анулювання ліцензії проводиться відповідно до статті 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
У разі складення Держкомпідприємництвом актів, визначених
зазначеною статтею, Комітет подає органові ліцензування копії
актів з пропозицією щодо анулювання ліцензії. Якщо такі акти
складаються територіальними органами Держкомпідприємництва, їх
копії подаються Комітетові, який звертається до органу
ліцензування з пропозицією щодо анулювання ліцензії.
24. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в
судовому порядку.

Додаток 1
до Порядку
__________________________________________________________________
(найменування органу, що здійснює контроль за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів)
ПОСВІДЧЕННЯ
на право проведення перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів
від ___ _____________ 200_ р. N ___
Відповідно до статті 20 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" та наказу _________________
(найменування
________________________________ від ___ ___________ 200_ р. N ___
органу, що проводить перевірку) __________________________________________________________________
(посади, прізвище та ініціали голови і членів комісії) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
доручається провести з __ _______ по __ _______ 200_ р. __________
(планову чи
позапланову)
перевірку додержання _____________________________________________
(найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, __________________________________________________________________
її філій, інших відокремлених підрозділів, їх місцезнаходження)
ліцензійних умов провадження _____________________________________
(вид господарської діяльності) __________________________________________________________________
за період діяльності ліцензіата з __ ___ 200_ р. по __ ___ 200_ р.
Перевірка проводиться на підставі ________________________________
(зазначити підставу) __________________________________________________________________
(інформація про проведення попередньої перевірки;
тип перевірки та строки її проведення)
________________________ _____________ ______________________
(посада представника (підпис) (ініціали та прізвище)
органу, що видає
ліцензії)
М.П.

Додаток 2
до Порядку
ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на право проведення
перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів

----------------------------------------------------------------------------------- |Порядковий| Номер |Дата видачі| Строк | Найменування | Дата і |Ініціали| | номер |посвідчення|посвідчення|проведення|юридичної особи,| номер | та | | | | |перевірки | прізвище, ім'я | рішення |прізвище| | | | | | та по батькові | про |голови і| | | | | |фізичної особи- |утворення| членів | | | | | | підприємця, | комісії |комісії | | | | | |її філій, інших | | | | | | | | відокремлених | | | | | | | |підрозділів, їх | | | | | | | |місцезнаходження| | | -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку
АКТ
перевірки стану додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності,
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів
від ___ ___________ 200_ р. N ___
Підстава ____________________________________________________
(пункт плану-графіка із зазначенням дати і номера
__________________________________________________________________
наказу про його затвердження чи дати і номера наказу про __________________________________________________________________
проведення позапланової перевірки, номер і дата видачі посвідчення __________________________________________________________________
на право проведення перевірки додержання Ліцензійних умов __________________________________________________________________
провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом
автомобілів та автобусів)
Комісією у складі ___________________________________________
(посади, прізвище та ініціали голови і
членів комісії) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
за участю ліцензіата або уповноваженої ним особи _________________
(посада, __________________________________________________________________
прізвище та ініціали)
проведено з ___ __________ по ___ __________ 200_ р. _____________
(планову чи
позапланову)
перевірку додержання _____________________________________________
(найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, __________________________________________________________________
її філій, інших відокремлених підрозділів, їх місцезнаходження, __________________________________________________________________
номер телефону, дата прийняття і номер рішення про видачу __________________________________________________________________
ліцензії, серія і номер ліцензії, дата її видачі)
ліцензійних умов провадження _____________________________________
(вид господарської діяльності) __________________________________________________________________
У результаті перевірки встановлено __________________________
(кожне порушення, __________________________________________________________________
зафіксоване в акті перевірки, підтверджується посиланням __________________________________________________________________
на відповідний нормативно-правовий акт) _________________________________________________________________.
Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу.

Голова комісії ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії ______________ ______________________ ______________ ______________________ ______________ ______________________ ______________ ______________________

_________________________ __________ ______________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
ліцензіата або
уповноваженої ним особи, у
присутності якої проведено
перевірку)

Додаток 4
до Порядку
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності, пов'язаної з
виробництвом автомобілів та автобусів
від ___ ___________ 200_ р. N ___
За результатами проведення перевірки ________________________
(найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної __________________________________________________________________
особи - підприємця, її філій, інших відокремлених підрозділів, їх
місцезнаходження)
(ліцензія серії _________ N ______ видана ___ ___________ 200_ р.)
на право провадження _____________________________________________
(вид господарської діяльності) __________________________________________________________________
згідно з актом перевірки стану додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом
автомобілів та автобусів, від _________________ 200_ р. N ___
виявлено такі порушення: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Відповідно до статті 20 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності", пропонується усунути
до ___ ________ 200_ р. зазначені порушення та подати у письмовій
формі ____________________________________________________________
(найменування органу, що провів перевірку) інформацію про вжиті заходи.
У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту
повторного порушення Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів,
ліцензія підлягає анулюванню.
_________________________ ____________ ______________________
(посада представника (підпис) (ініціали та прізвище)
органу, що видає ліцензії)
М.П.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 596
_____________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код органу, _____________________________________________
що видає ліцензії)
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи-підприємця) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, __________________________________________________________________
серія, номер паспорта __________________________________________________________________
ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної
особи - підприємця) __________________________________________________________________
(телефакс, адреса електронної пошти) __________________________________________________________________
(організаційно-правова форма) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи (код згідно з ЄДРПОУ) або
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)
банківські реквізити _____________________________________________
(номер поточного рахунка в установі банку, __________________________________________________________________
її найменування, код (МФО)
ЗАЯВА
Прошу видати ліцензію на право провадження господарської
діяльності, пов'язаної з _________________________________________
(вид господарської діяльності) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місце провадження діяльності)
Відомості щодо відокремлених підрозділів, філій, які
провадитимуть діяльність на підставі ліцензії
-------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Найменування |Місцезнаходження| Телефакс, |Найменування| | номер |відокремлених| відокремлених | адреса | виконуваних| | |підрозділів, | підрозділів, |електронної| робіт | | | філій | філій | пошти | | --------------------------------------------------------------------
З ліцензійними умовами провадження зазначеного виду
господарської діяльності та Порядком здійснення контролю за їх
додержанням ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.
До заяви додаються документи згідно з описом.
____________________________ ________ ______________________
(посада керівника суб'єкта (підпис) (ініціали та прізвище)
господарської діяльності або
уповноваженої ним особи)
____ _____________200_ р.
М.П.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 596
_____________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код органу, _____________________________________________
що видає ліцензії)
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної
особи, серія, номер паспорта, __________________________________________________________________
ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної
особи - підприємця) __________________________________________________________________
(телефакс, адреса електронної пошти) __________________________________________________________________
(організаційно-правова форма) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи (код згідно з ЄДРПОУ) або
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця) банківські реквізити _____________________________________________
(номер поточного рахунка в установі банку, __________________________________________________________________
її найменування, код (МФО) __________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, на провадження якого видано
ліцензію) __________________________________________________________________
(дата прийняття та номер рішення) __________________________________________________________________
(строк дії ліцензії, реєстраційний номер ліцензії)
ЗАЯВА
Прошу видати копію ліцензії у зв'язку з утворенням нових
відокремлених підрозділів, філій, які провадитимуть діяльність на
підставі ліцензії.
-------------------------------------------------------------------- |Порядковий|Найменування |Місцезнаходження| Телефакс, |Найменування| | номер |відокремлених| відокремлених | адреса |виконуваних | | |підрозділів, | підрозділів, |електронної| робіт | | | філій | філій | пошти | | --------------------------------------------------------------------
До заяви додаються: _________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
__________________________ ________ ________________________
(посада керівника суб'єкта (підпис) (ініціали та прізвище)
господарської діяльності
або уповноваженої ним
особи)
___ ____________ 200_ р.
М.П.

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 596
_____________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код органу, _____________________________________________
що видає ліцензії)
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної
особи, серія, номер паспорта, __________________________________________________________________
ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної
особи - підприємця) __________________________________________________________________
(телефакс, адреса електронної пошти) __________________________________________________________________
(організаційно-правова форма) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи (код згідно з ЄДРПОУ) або
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)
банківські реквізити _____________________________________________
(номер поточного рахунка в установі банку, __________________________________________________________________
її найменування, код (МФО) __________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, на провадження якого видано
ліцензію) __________________________________________________________________
(дата прийняття та номер рішення) __________________________________________________________________
(строк дії ліцензії, реєстраційний номер ліцензії)
ЗАЯВА
Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з _____________________
(зазначити причину) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
До заяви додаються: _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.

________________________ __________ ______________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
суб'єкта
господарської діяльності
або уповноваженої ним
особи)
___ ____________ 200_ р.
М.П.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 596
_____________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код органу, _____________________________________________
що видає ліцензії)
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,
серія, номер паспорта, __________________________________________________________________
ким і коли виданий - для фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи, місце проживання
фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(телефакс, адреса електронної пошти) __________________________________________________________________
(організаційно-правова форма) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи (код згідно з ЄДРПОУ) або
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця) банківські реквізити _____________________________________________
(номер поточного рахунка в установі банку, __________________________________________________________________
її найменування, код (МФО) __________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, на провадження якого видано
ліцензію) __________________________________________________________________
(дата прийняття та номер рішення) __________________________________________________________________
(строк дії ліцензії, реєстраційний номер ліцензії)
ЗАЯВА
Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з __________________
(зазначити причини __________________________________________________________________
пошкодження або втрати ліцензії) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Непридатний для користування оригінал ліцензії (акт про його
втрату) та документ, що підтверджує внесення плати за видачу
дубліката ліцензії, додаються.
________________________ __________ ______________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
суб'єкта
господарської діяльності
або уповноваженої ним
особи)
___ ____________ 200_ р.
М.П.

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 596
ОПИС
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
на право провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом
автомобілів та автобусів

Дата і номер реєстрації заяви ___ __________ 200_ р. N ____
------------------------------------------------------------------ |Порядковий номер|Найменування документа|Кількість| Примітка | | | | аркушів | | ------------------------------------------------------------------
Прийняв ________________________________________ документів.
(кількість словами)
___________________________ ________ ______________________
(посада предствника органу, (підпис) (ініціали та прізвище)
що видає ліцензії
___ ____________ 200_ р.
Другий примірник опису мені повернуто.
________________________ __________ ______________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
суб'єкта
господарської діяльності
або уповноваженої ним
особи)
___ ____________ 200_ р.
Підтверджую надходження документа про внесення плати за
видачу ліцензії.
___________________________ ________ ______________________
(посада предствника органу, (підпис) (ініціали та прізвище)
що видає ліцензії
___ ____________ 200_ р.вверх