Документ 585-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 23.08.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.09.2016. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 585
Київ

Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

2. Установити, що:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;

Державна служба інтелектуальної власності продовжує здійснювати повноваження та функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності до набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення зазначених повноважень та функцій Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

3. Віднести цілісні майнові комплекси державних підприємств та організацій за переліком згідно з додатком до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Утворити комісію з ліквідації Державної служби інтелектуальної власності (далі - ліквідаційна комісія).

Затвердити головою ліквідаційної комісії заступника директора департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності - начальника відділу державної політики у сфері інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі Падучака Богдана Михайловича.

6. Голові ліквідаційної комісії:

затвердити персональний склад ліквідаційної комісії;

забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної служби інтелектуальної власності, а також з передачею майна, що належить до сфери її управління;

поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 18




Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 585

ПЕРЕЛІК
цілісних майнових комплексів державних підприємств та організацій, що відносяться до сфери управління Мінекономрозвитку

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування державного підприємства та організації

31032378

Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”

31025266

Державна організація “Українське агентство з авторських та суміжних прав”

32113819

Державне підприємство “Інтелзахист”



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 585

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882):

1) позицію

“Мінекономрозвитку

863

863”



замінити такою позицією:

“Мінекономрозвитку

883****

883****”



2) позицію

“ДСІВ

58

58”



замінити такою позицією:

“ДСІВ

7*****

7*****”;



3) доповнити додаток виносками “****” і “*****” такого змісту:

“**** З 1 січня 2017 року.

***** Гранична чисельність установлена до завершення ліквідації центрального органу виконавчої влади.”.

2. У Положенні про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2015 р., № 34, ст. 1010, № 48, ст. 1541, № 78, ст. 2603; 2016 р., № 6, ст. 303, № 20, ст. 800, № 26, ст. 1034, № 60, ст. 2049):

1) у пункті 1:

абзац третій після слів “державно-приватного партнерства” доповнити словами “, інтелектуальної власності”;

в абзаці четвертому слова “, інтелектуальної власності” виключити;

2) у пункті 3:

підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“державної політики у сфері інтелектуальної власності;”;

абзац сьомий підпункту 2 виключити;

3) пункт 4 доповнити підпунктами 47-1-47-16 такого змісту:

“47-1) організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності;

47-2) здійснює державну реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

47-3) визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи;

47-4) веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності;

47-5) аналізує стан застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

47-6) здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

47-7) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

47-8) організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

47-9) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

47-10) вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації національного законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;

47-11) забезпечує ведення обліку організацій колективного управління, визначає уповноважені організації колективного управління, здійснює нагляд за їх діяльністю;

47-12) організовує розроблення нормативів і таблиць розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, подає їх для затвердження в установленому порядку;

47-13) здійснює заходи, пов’язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містять об’єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками, та ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;

47-14) забезпечує присвоєння спеціальних ідентифікаційних кодів, що підлягають нанесенню на диски для лазерних систем зчитування, матриці;

47-15) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України “Про авторське право і суміжні права”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” і “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”;

47-16) надає адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності;”.

3. Абзац одинадцятий розділу II та абзац третій пункту 6 розділу III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2015 р., № 24, ст. 664, № 30, ст. 873, № 63, ст. 2092, № 72, ст. 2363, № 87, ст. 2907, № 88, ст. 2927, № 93, ст. 3170; 2016 р., № 18, ст. 722, ст. 743, № 60, ст. 2062, № 61, ст. 2078), виключити.



вверх