Документ 5803-XI, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2005, основание - 1618-IV

                                                          

( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до Цивільного
процесуального кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 19, ст. 480 )
( Указ затверджено Законом Української РСР
N 6009-XI ( 6009-11 ) від 04.06.88, ВВР, 1988, N 24, ст. 588 )

Відповідно до Законів СРСР від 30 червня 1987 року "Про
порядок оскарження в суд неправомірних дій службових осіб, що
ущемляють права громадян" і від 20 жовтня 1987 року "Про внесення
змін до Закону СРСР "Про порядок оскарження в суд неправомірних
дій службових осіб, що ущемляють права громадян", Указу Президії
Верховної Ради СРСР від 7 січня 1988 року "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з Законом СРСР "Про
порядок оскарження в суд неправомірних дій службових осіб, що
ущемляють права громадян" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР
( 1502-06 ) такі доповнення і зміни:
1. Доповнити Кодекс главою 31-А такого змісту:
"Глава 31-А
СКАРГИ НА НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ СЛУЖБОВИХ ОСІБ,
ЩО УЩЕМЛЯЮТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН
Стаття 248-1. Право на звернення із скаргою в суд
Громадянин має право звернутися в суд із скаргою, якщо
вважає, що діями службової особи ущемлено його права.
У суд може бути оскаржено дії, одноособово здійснені
службовими особами від свого імені або від імені органу, який вони
представляють.
Стаття 248-2. Дії службових осіб, які підлягають судовому
оскарженню
До дій службових осіб, вчинених з порушенням закону, з
перевищенням повноважень, що ущемляють права громадян, належать
дії, в результаті яких:
громадянина незаконно позбавлено можливості повністю або
частково здійснити право, надане йому законом чи іншим нормативним
актом;
на громадянина незаконно покладено якийсь обов'язок.
Стаття 248-3. Межі дії цієї глави
Не може бути оскаржено в суд відповідно до цієї глави дії
службових осіб, щодо яких кримінально-процесуальним, цивільним
процесуальним законодавством, законодавством про порядок розгляду
трудових спорів, про відкриття, винаходи і раціоналізаторські
пропозиції, про адміністративні правопорушення, індивідуальну
трудову діяльність та іншим законодавством Союзу РСР і Української
РСР передбачено інший порядок оскарження, а також дії, пов'язані з
гарантуванням обороноздатності країни і державної безпеки.
Стаття 248-4. Подання скарги
Скаргу на дії службової особи за розсудом громадянина може
бути подано в суд після оскарження цих дій вищестоящим у порядку
підлеглості службовій особі чи органу або безпосередньо в суд.
Скаргу на дії службової особи може бути подано в суд
громадянином, його представником, а також за проханням
громадянина - належно уповноваженим представником громадської
організації, трудового колективу.
Скарга на дії службової особи подається в районний (міський)
народний суд за місцем роботи службової особи, чиї дії
оскаржуються.
Стаття 248-5. Строки для звернення в суд із скаргою
Скаргу може бути подано в суд у місячний строк, обчислюваний
з дня, коли громадянинові стало відомо про неправомірні щодо нього
дії службової особи, або з дня одержання відмови у задоволенні
скарги вищестоящими в порядку підлеглості службовою особою чи
органом, або з дня закінчення встановленого законом строку для
розгляду скарги.
Стаття 248-6. Розгляд скарги
Розгляд скарги судом і виконання рішення суду здійснюються за
правилами цивільного судочинства, з тими винятками і доповненнями,
які встановлено цією главою, іншими законодавчими актами Союзу РСР
і Української РСР.
Скарга розглядається судом у десятиденний строк, як правило у
відкритому засіданні, з участю громадянина, який подав скаргу, і
службової особи, дії якої оскаржуються.
Якщо громадянин або службова особа, чиї дії оскаржуються, не
можуть з'явитися в суд з поважних причин, справу може бути
розглянуто з участю представника громадянина, який подав скаргу,
або представника службової особи.
Неявка в судове засідання з неповажних причин громадянина,
який подав скаргу, або службової особи, дії якої оскаржуються, або
їх представників не є перешкодою для розгляду скарги, проте суд
може визнати явку громадянина, який подав скаргу, і службової
особи, чиї дії оскаржуються, обов'язковою.
У судовому розгляді можуть брати участь представники
громадських організацій і трудових колективів, а також службові
особи вищестоящих у порядку підлеглості органів або їх
представники.
Судом повинні бути досліджені матеріали вищестоящих у порядку
підлеглості службових осіб чи органів, які визнали законними
оскаржувані дії службової особи, а також може бути вислухано
пояснення інших осіб, досліджено необхідні документи та інші
докази.
Стаття 248-7. Рішення суду по скарзі
За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.
Якщо суд визнає оскаржувані дії службової особи
неправомірними, він постановляє рішення про обгрунтованість скарги
і обов'язок відповідної службової особи усунути допущене порушення
права громадянина.
Якщо суд встановить, що оскаржувані дії було вчинено
відповідно до закону, в межах повноважень службової особи і право
громадянина не було ущемлено, суд постановляє рішення про відмову
в задоволенні скарги.
Рішення суду по скарзі для усунення допущених порушень закону
чи іншого нормативного акта надсилається службовій особі, дії якої
було оскаржено, або вищестоящим у порядку підлеглості органу чи
службовій особі.
Про заходи, вжиті для виконання рішення суду по скарзі,
повідомляється суду і громадянинові не пізніше ніж у місячний
строк з моменту постановлення рішення суду. В разі невиконання
рішення суд вживає заходів, передбачених статтею 417 цього
Кодексу.
Стаття 248-8. Окрема ухвала суду
Якщо при розгляді скарги суд прийде до висновку, що було
порушено встановлений порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг
громадян, мали місце тяганина, затиск критики, переслідування за
неї, а також інші порушення законності, суд постановляє окрему
ухвалу і надсилає її вищестоящим у порядку підлеглості службовій
особі чи органу. Зазначені службова особа чи орган зобов'язані в
місячний строк повідомити суду про заходи, вжиті по окремій
ухвалі.
Якщо при розгляді скарги суд виявить ознаки злочину в діях
службової чи іншої особи, він повідомляє про це прокурора або
порушує кримінальну справу.
Стаття 248-9. Оскарження і опротестування рішення суду
Рішення суду по скарзі може бути оскаржено і опротестовано за
правилами цивільного судочинства.
Принесення протесту зупиняє виконання рішення.
Стаття 248-10. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги
Витрати, пов'язані з розглядом скарги, може бути покладено
судом на громадянина, якщо суд постановить рішення про відмову у
задоволенні його скарги, або на службову особу, якщо встановить,
що її дії є незаконними".
2. Пункт 10 статті 70 доповнити словами "крім випадків,
зазначених у статті 248-10 цього Кодексу".
3. Пункт 2 частини першої статті 236 замінити двома пунктами
такого змісту:
"2) по скаргах на дії органів і службових осіб у зв'язку з
накладенням адміністративних стягнень;
3) по скаргах на неправомірні дії службових осіб, що
ущемляють права громадян, віднесені законом до компетенції судів".
У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
4. У статті 324 слово і цифри "статтею 235" замінити словом і
цифрами "статтями 235 і 248-8".
5. Статтю 331 доповнити частиною другою такого змісту:
"Принесення протесту на рішення суду, прийняте по скарзі на
неправомірні дії службової особи, що ущемляють права громадянина,
зупиняє виконання рішення до закінчення провадження у порядку
нагляду".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 25 квітня 1988 р.
N 5803-XIвверх