Документ 564-2010-п, предыдущая редакция — Редакция от 07.09.2012, основание - 809-2012-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 2010 р. N 564
Київ
Про затвердження Положення
про систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про систему підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 564
ПОЛОЖЕННЯ
про систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування
{ У тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх
відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }
1. Система підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування (далі - система підготовки) створюється з метою
задоволення потреби центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, інших органів і
організацій, на які поширюється дія Законів України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ) (далі - органи, на які поширюється дія
Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в
органах місцевого самоврядування") ( 2493-14 ), у
високопрофесійних та висококультурних працівниках, здатних
компетентно і відповідально виконувати управлінські функції,
впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним
процесам.
2. До системи підготовки належать навчальні заклади, що
виконують освітньо-професійні програми підготовки, перепідготовки
та професійні програми підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, програми
спеціалізацій за напрямом підготовки "Державне управління", та
органи, що здійснюють управління підготовкою, перепідготовкою та
підвищенням кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування.
Провідним навчальним закладом системи підготовки є
Національна академія державного управління при Президентові
України (далі - Національна академія), яка здійснює методичне
забезпечення професійного навчання державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування та підвищення кваліфікації
викладачів, які залучаються для проведення зазначеного навчання.
3. Підготовка державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування - здобуття освіти освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста або магістра, а також навчання в аспірантурі,
докторантурі, інших навчальних закладах або наукових установах за
спеціальностями, спрямованими на провадження професійної
діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого
самоврядування.
Перепідготовка державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування - отримання спеціальності за напрямом
підготовки "Державне управління" і за спеціальностями,
спрямованими на провадження професійної діяльності на державній
службі та на службі в органах місцевого самоврядування, на основі
здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та набутого
практичного досвіду.
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування - навчання з метою оновлення та набуття
умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та
обов'язки, необхідні для провадження професійної діяльності на
державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування.
4. Мета, зміст, строки, форми і методи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування визначаються у відповідних
освітньо-професійних та професійних програмах, що розробляються
навчальними закладами згідно з вимогами цього Положення і
нормативно-правових актів МОНмолодьспорту. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809
( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }
5. Прийом до вищих навчальних закладів на навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного
управління проводиться відповідно до Положення про прийом слухачів
до Національної академії державного управління при Президентові
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 15, ст. 1044; 2008 р., N 47, ст. 1526) та Порядку
прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань
"Державне управління" та працевлаштування випускників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня
2009 р. N 789 ( 789-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 58, ст. 2031).
6. Підготовка магістрів державного управління здійснюється за
освітньо-професійними програмами і передбачає здобуття поглиблених
правових, економічних, політологічних, управлінських,
соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних, фахових та інших
знань, необхідних для нормативно-правового,
організаційно-розпорядчого та консультаційно-дорадчого
забезпечення діяльності органів, на які поширюється дія Законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ).
Освітньо-професійні програми розробляються вищими навчальними
закладами IV рівня акредитації згідно з вимогами
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування певних
категорій, стандартами освіти і затверджуються МОН за погодженням
з Нацдержслужбою.
7. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують
документи про освіту встановленого зразка відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальностями, передбаченими
напрямом підготовки "Державне управління", а також за напрямами,
спрямованими на провадження професійної діяльності на державній
службі та на службі в органах місцевого самоврядування.
8. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування є безперервним процесом і
здійснюється за такими видами:
навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
тематичні постійно діючі семінари;
спеціалізовані короткострокові навчальні курси;
тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;
стажування в органах, на які поширюється дія Законів України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), а також за кордоном;
самостійне навчання (самоосвіта), зокрема щорічний
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець" (для
державних службовців).
Строк та форма підвищення кваліфікації визначаються органом,
у якому працює державний службовець чи посадова особа місцевого
самоврядування, залежно від сфери їх діяльності. При цьому строк
підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням
заробітної плати не повинен перевищувати чотирьох тижнів (за
погодженням з Кабінетом Міністрів України, як виняток, - двох
місяців), без відриву від служби - шести місяців, для
військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ -
90 календарних днів (за умови відшкодування фінансових витрат
стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем'єр-міністра України
відповідно до розподілу функціональних обов'язків - 18 місяців).
9. Підвищення кваліфікації за професійними програмами
спрямовується на фахове удосконалення та оновлення знань і набуття
умінь, навичок державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, які займають посади відповідних категорій в
органах, на які поширюється дія Законів України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ), а також осіб, зарахованих до
кадрового резерву.
Підвищення кваліфікації за професійними програмами
здійснюється протягом першого року роботи для вперше прийнятих на
державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування або
обраних та призначених на відповідні посади, а також у разі
потреби перед або за результатами чергової атестації, але не рідше
ніж один раз на п'ять років.
Професійна програма передбачає навчання:
за загальною складовою частиною - удосконалення та оновлення
знань і набуття умінь, навичок у вирішенні правових, економічних,
політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших
питань професійної діяльності державного службовця і посадової
особи місцевого самоврядування на посадах відповідної категорії;
за функціональною складовою частиною - здобуття додаткових
знань і набуття умінь, навичок відповідно до вимог
професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування певних категорій посад;
за галузевою складовою частиною - здобуття додаткових знань з
новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.
Вимоги до змісту професійних програм ( z0422-15 )
розробляються Національною академією та затверджуються
Нацдержслужбою.
Професійні програми розробляються відповідними навчальними
закладами, розглядаються галузевими чи регіональними радами по
роботі з кадрами, узгоджуються з Нацдержслужбою та органами, на
які поширюється дія Законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ).
Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації
та отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації за зразком,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про
освіту та вчені звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число
46, с. 84), враховуються державним службовцям і посадовим особам
місцевого самоврядування під час чергової атестації, зарахування
до кадрового резерву та призначення на вищу посаду.
10. Тематичні постійно діючі семінари, тренінги проводяться
за програмами та планами, що розробляються відповідними
навчальними закладами і затверджуються органами, на які
поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), на
підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених
Національною академією та затверджених Нацдержслужбою в
установленому порядку.
У разі потреби проводяться тематичні короткострокові семінари
з вивчення актуальних проблем державного управління, нових актів
законодавства, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду
провадження управлінської діяльності.
Тренінги для державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування першої - четвертої категорії організовує і
проводить Школа вищого корпусу державної служби в межах
компетенції, а також навчальні заклади, що мають право на
провадження відповідної освітньої діяльності.
Тренінги для вищого корпусу державної служби (державних
службовців першої - другої категорії) організовує і проводить
Школа вищого корпусу державної служби у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Тренінги для державних службовців четвертої - сьомої
категорії проводять центри перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій, а також регіональні інститути державного управління,
інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії та галузеві навчальні заклади.
Навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів,
тематичних короткострокових семінарів, тренінгів та отримання
сертифіката про підвищення кваліфікації враховуються державним
службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування під час
чергової атестації, зарахування до кадрового резерву та
призначення на вищу посаду.
11. Стажування державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування в органах, на які поширюється дія Законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), а також за кордоном
проводиться з метою вивчення досвіду управлінської діяльності,
здобуття практичних знань, набуття умінь і навичок за фахом.
Після стажування, що проводиться за індивідуальним планом,
державний службовець і посадова особа місцевого самоврядування
подає звіт про виконання плану стажування керівникові органу, в
якому він проходив стажування, та керівникові органу, який
направляв на стажування.
12. Іноземні фахівці, представники іноземних навчальних
закладів, інших установ та організацій залучаються до навчання за
пріоритетними напрямами підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування на підставі відповідних договорів, у тому числі про
міжнародну технічну допомогу, договорів про співробітництво між
українськими та іноземними навчальними закладами, а також інших
договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих
згідно із законодавством України.
13. Управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування здійснюється Нацдержслужбою разом з органами, на
які поширюється дія Законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ) і яким підпорядковані відповідні навчальні заклади, у
межах їх повноважень.
14. Мережа навчальних закладів з підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування формується Нацдержслужбою на конкурсній
основі в установленому нею порядку, зокрема на підставі
ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів
МОНмолодьспортом. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809
( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }
15. Чисельність професорсько-викладацького складу навчальних
закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та
індивідуальні норми часу для розрахунку обсягу навантаження
встановлюються відповідно до актів Кабінету Міністрів України та у
межах коштів, передбачених на цю мету.
16. Нацдержслужбою або іншими органами, на які поширюється
дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про
службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), в межах їх
повноважень за результатами аналізу кадрового забезпечення
відповідного органу та Національною академією щороку готується
заявка до проекту державного замовлення на підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування.
17. Державними замовниками підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування є:
підготовки магістрів за напрямом підготовки "Державне
управління" для роботи на посадах V-VII категорії та підвищення
кваліфікації державних службовців I-IV категорії -
Нацдержслужба;
підготовки магістрів за напрямом підготовки "Державне
управління" для роботи на посадах I-IV категорії, що проводиться
Національною академією, - Національна академія;
підготовки спеціалістів, магістрів за спеціальностями,
спрямованими на провадження професійної діяльності на державній
службі та на службі в органах місцевого самоврядування, - органи,
на які поширюється дія Законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 );
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування IV-VII категорії та перепідготовки
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування -
органи, на які поширюється дія Законів України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ).
18. Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування здійснюється за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим та інших
джерел.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 564
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1997 р. N 167 ( 167-97-п ) "Про затвердження Положення про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і Положення про єдиний порядок підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних
підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 7, с. 57) у частині затвердження Положення про
систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців ( 167-97-п ).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р.
N 1071 ( 1071-98-п ) "Про доповнення пункту 9 постанови Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 28, ст. 1045).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) "Про затвердження положень
про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників
Національної академії державного управління при Президентові
України, а також переліку органів, де проводиться стажування
слухачів Національної академії" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 15, ст. 1044).
4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п ) і від 14 липня
1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ), затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 711 ( 711-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1465).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р.
N 1136 ( 1136-2008-п ) "Про внесення змін до пунктів 8 і 10
Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 100, ст. 3327).



вверх