Документ 557-2009-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 07.07.2011, основание - 704-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 червня 2009 р. N 557
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }
Про затвердження Державної цільової економічної
програми підтримки розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову економічну програму підтримки
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на
період до 2015 року (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства
аграрної політики визначені Програмою завдання, заходи і показники
до розділів проекту Державної програми економічного і соціального
розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству аграрної політики під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти
для виконання завдань і заходів Програми та сприяти залученню в
установленому порядку для фінансування Програми додаткових коштів
з інших джерел.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та
Севастопольській міській державним адміністраціям:
розробити та затвердити регіональні програми розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до
2015 року;
під час формування місцевих бюджетів передбачати виділення
коштів на фінансування заходів щодо виконання регіональних програм
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
5. Міністерству аграрної політики подавати до 31 березня
наступного року Кабінетові Міністрів України і Міністерству
економіки щорічний звіт про результати виконання Програми.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 557
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
підтримки розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року

Загальна частина
Важливим напрямом розбудови аграрного сектору економіки є
розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проте
на сьогодні за обсягами та якістю надання послуг вони не
задовольняють зростаючих потреб виробників сільськогосподарської
продукції та її споживачів. Адже понад 70 відсотків трудомісткої
сільськогосподарської продукції повсякденного споживання -
картоплі, інших овочів, фруктів, молока та м'яса виробляється в
особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними
особами - сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають
постійно діючих каналів реалізації такої продукції. Як результат -
значна частина вирощеної сільськогосподарської продукції, особливо
у віддалених від приміської зони селах, згодовується худобі або
псується. Частина її потрапляє до кінцевих споживачів, але через
посередників, чи продається селянами на стихійних ринках.
У зв'язку із значною кількістю особистих селянських
(4,7 млн.), фермерських господарств (42,4 тис.) та фізичних осіб -
сільськогосподарських товаровиробників доцільно сприяти формуванню
за безпосередньою їх участю кооперативного сегмента аграрного
ринку. Водночас його формування стримується недосконалістю
законодавства, слабкою матеріальною базою, відсутністю
кваліфікованих кадрів - організаторів кооперативного руху,
недостатньою обізнаністю селян у перевагах об'єднання зусиль на
умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутністю належної
державної підтримки.
Як наслідок, в Україні практично зупинився процес створення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а в окремих
регіонах вони припинили свою діяльність. Станом на 1 січня 2009 р.
в Україні було зареєстровано 936 таких кооперативів, або на 191
одиницю менше порівняно з відповідним періодом 2005 року.
Країни - члени ЄС, Сполучені Штати Америки, Канада та інші
розв'язали проблему збуту продукції, вирощеної фермерами, шляхом
підтримки створення ними прозорої постачальницької,
заготівельно-збутової інфраструктури на засадах кооперації та її
інтеграції з торгівлею, підприємствами харчової і переробної
промисловості.
Вирішення зазначеного питання в Україні можливе за умови
державної підтримки розвитку мережі сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів як важливого чинника підвищення
конкурентоспроможності особистих селянських і фермерських
господарств та фізичних осіб - сільськогосподарських
товаровиробників, поліпшення їх соціально-економічного стану та
розширення сфери їх самозайнятості.
Особисті селянські, фермерські господарства та фізичні
особи - сільськогосподарські товаровиробники в умовах загострення
конкуренції на аграрному ринку стали перед проблемою реалізації
надлишків продукції. Підвищення цін на енергоресурси,
сільськогосподарську техніку, добрива та корми, низький рівень
закупівельних цін, відсутність стабільних та надійних каналів
збуту сільськогосподарської продукції робить її виробництво
збитковим.
Недостатній рівень розвитку кооперативного сегмента аграрних
ринків призводить до скорочення чисельності осіб, самозайнятих в
особистих селянських господарствах, відпливу працездатного
населення з сільської місцевості, руйнування її соціальних
об'єктів та інженерної інфраструктури.
Особисті селянські і фермерські господарства та фізичні
особи - сільськогосподарські товаровиробники не здатні самостійно
адаптуватися до вимог СОТ і кон'юнктури аграрного ринку щодо
виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції.
Розв'язання проблеми можливе за умови державної підтримки
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як
важливої соціально-економічної інституції підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва, активного розвитку сільської
місцевості та підвищення рівня і якості життя сільського населення
в цілому.
Мета Програми
Метою Програми є удосконалення правових,
соціально-економічних та організаційних умов для створення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, формування їх
інфраструктури, зняття перешкод на шляху до організованого
аграрного ринку особистим селянським, фермерським господарствам та
фізичним особам - сільськогосподарським товаровиробникам,
підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського населення.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Розвиток та функціонування сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, вирішення питання просування
сільськогосподарської продукції особистими селянськими,
фермерськими господарствами та фізичними особами -
сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний
ринок можуть відбуватися за трьома варіантами, що передбачають:
перший - залишити ситуацію без змін, покластися на механізм
ринкового саморегулювання, що обмежить можливості особистих
селянських і фермерських господарств та фізичних осіб -
сільськогосподарських товаровиробників реалізовувати без
посередників вироблену сільськогосподарську продукцію на
організованому аграрному ринку, а споживачів - отримати
високоякісний та доступний за ціною товар;
другий - заповнити такий сегмент ринку комерційними
посередницькими структурами, що не враховують природу та
економічні інтереси особистих селянських і фермерських господарств
та потреби фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників
і споживачів, маючи на меті отримання максимально можливого
прибутку, встановлюють необґрунтовано занижені ціни на
сільськогосподарську продукцію для її виробників і завищені для
споживачів, чим постійно дестабілізують ринкову кон'юнктуру;
третій - надати державну підтримку розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що
забезпечуватиме просування сільськогосподарської продукції
особистих селянських, фермерських господарств та фізичних осіб -
сільськогосподарських товаровиробників на організований аграрний
ринок за стабільними цінами, сприятиме в цілому реалізації
потенціалу аграрного сектору економіки та підвищенню його
конкурентоспроможності.
Для впровадження рекомендується третій варіант як найбільш
затребуваний соціально-економічною ситуацією на селі і такий, що
гарантує досягнення параметрів продовольчої безпеки держави.
Пропоновані обсяги і джерела фінансування Програми зазначені
у додатку 1.
Завдання і заходи
Завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує
діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
надання організаційної підтримки створенню
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
Завдання і заходи, спрямовані на розв'язання проблем та
досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.
Строк виконання Програми - до 2015 року.
Програма виконується трьома етапами.
Перший етап (2009 рік) - розроблення та прийняття
нормативно-правових актів, створення в кожній області п'яти -
шести показових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
організація та проведення моніторингу за виконанням заходів
Програми.
Другий етап (2010-2011 роки) - удосконалення механізму
державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів та створення до 2,5 тис. таких кооперативів.
Третій етап (2012-2015 роки) - забезпечення виконання
заходів, визначених Програмою, у повному обсязі.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання заходів Програми сприятиме інтеграції України до
аграрного простору Європейського союзу, а саме - розбудові
інфраструктури кооперативного сегмента аграрного ринку, розвитку
сільської місцевості, розширенню сфери зайнятості сільського
населення та підвищенню рівня його добробуту.
Ресурси, передбачені Програмою, буде спрямовано на підтримку
діючих та створення нових молочарських, м'ясопереробних,
плодоовочевих, багатофункціональних і зернових кооперативів,
кооперативів з обробітку землі та збирання врожаю
сільськогосподарських культур.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених на
відповідний рік, коштів особистих селянських і фермерських
господарств та фізичних осіб - сільськогосподарських
товаровиробників, залучених інвестицій та інших передбачених
законодавством джерел.
Орієнтовний обсяг коштів державного бюджету, необхідний для
виконання Програми, становить 6489 млн. гривень. Обсяг
фінансування Програми визначається щороку з урахуванням наявних
фінансових ресурсів, що спрямовуються на державну підтримку
підприємств аграрного сектору економіки.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на період до 2015 року

1. Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 184 ( 184-2009-р ) "Про
схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до
2015 року" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 14, ст. 444).
2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 557.
3. Державний замовник - Мінагрополітики.
4. Керівник Програми - Міністр аграрної політики.
5. Виконавці заходів Програми - Мінагрополітики,
Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, ДПА, Держкомпідприємництво, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська
міська держадміністрації, НАК "Украгролізинг", Український
державний фонд підтримки фермерських господарств та за згодою -
Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств, Національна
асоціація сільськогосподарських дорадчих служб, Всеукраїнська
громадська організація "Союз учасників сільсько-господарських
обслуговуючих кооперативів України", Асоціація фермерів та
приватних землевласників України.
6. Строк виконання: 2009-2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень.
------------------------------------------------------------------ | Джерела |Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування| фі- |--------------------------------------------| | |нансу-|2009|2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |2015 | | |вання | | | | | | | | |------------+------+----+-----+------+------+------+------+-----| |Державний | 6489 | 90 |632,7|1630,5|1300,9|1116,2|977,3 |741,4| |бюджет | | | | | | | | | |------------+------+----+-----+------+------+------+------+-----| |Інші джерела| 720 | 9 |70,3 |181,2 |144,5 | 124 |108,6 |82,4 | |------------+------+----+-----+------+------+------+------+-----| |Усього | 7209 | 99 | 703 |1811,7|1445,4|1240,2|1085,9|823,8| ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної
програми підтримки розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу |Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі | | завдання | показника | | |розпо- |фінансу- | обсяг | за роками | | | |----------------------| |рядник | вання |фінансових|-----------------| | | | | за роками | |бюджетних| |ресурсів |2009|2010 |2011- | | | | | | |коштів | | для | | |2015 | | | |------+---------------| | | |виконання |----+-----+------| | | |усього|2009|2010|2011-| | | |завдань, | | | | | | | | | |2015 | | | | млн. | | | | | | | | | | | | | |гривень | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| |1. Удосконалення|кількість | 1 | 1 | | |внесення змін до | | | | | | | |нормативно- |проектів | | | | |нормативно-правових | | | | | | | |правової бази, | | | | | |актів, що | | | | | | | |що регламентує | | | | | |регламентують | | | | | | | |діяльність | | | | | |діяльність | | | | | | | |сільсько- | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | |господарських | | | | | |обслуговуючих | | | | | | | |обслуговуючих | | | | | |кооперативів, зокрема | | | | | | | |кооперативів | | | | | |визначення напрямів їх| | | | | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| | | | 1 | 1 | | |розроблення примірного| | | | | | | | | | | | | |статуту і правил | | | | | | | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | | | | | | |розпорядку | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарського| | | | | | | | | | | | | |обслуговуючого | | | | | | | | | | | | | |кооперативу | | | | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| | | | 1 | 1 | | |запровадження | | | | | | | | | | | | | |державного реєстру | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | |обслуговуючих | | | | | | | | | | | | | |кооперативів та | | | | | | | | | | | | | |проведення моніторингу| | | | | | | | | | | | | |їх діяльності | | | | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| |2. Надання |кількість |10500 |128 |1000|9372 |надання дорадчих | | | | | | | |організаційної |створених | | | | |послуг сільському | | | | | | | |підтримки |сільськогоспо-| | | | |населенню з питань | | | | | | | |створенню |дарських | | | | |розвитку та | | | | | | | |сільсько- |обслуговуючих | | | | |функціонування | | | | | | | |господарських |кооперативів | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | |обслуговуючих | | | | | |обслуговуючих | | | | | | | |кооперативів | | | | | |кооперативів | | | | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| | | | 1 | 1 | | |організація | | | | | | | | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | | | | | | |роз'яснювальної роботи| | | | | | | | | | | | | |серед членів особистих| | | | | | | | | | | | | |селянських, | | | | | | | | | | | | | |фермерських | | | | | | | | | | | | | |господарств та | | | | | | | | | | | | | |фізичних осіб - | | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | |товаровиробників про | | | | | | | | | | | | | |конкурентні переваги | | | | | | | | | | | | | |провадження їх | | | | | | | | | | | | | |діяльності у складі | | | | | | | | | | | | | |таких кооперативів | | | | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| |3. Поліпшення | | | | | |надання державної |Мінагро- |державний| 6489 | 90 |632,7|5766,3| |матеріально- | | | | | |підтримки для |політики |бюджет | | | | | |технічної бази | | | | | |придбання техніки і | | | | | | | |сільськогоспо- | | | | | |обладнання | | | | | | | |дарських | | | | | |вітчизняного | | | | | | | |обслуговуючих | | | | | |виробництва | | | | | | | |кооперативів | | | | | | | | | | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| | | | | | | |залучення власних | |інші | 720 | 9 |70,3 |640,7 | | | | | | | |коштів | |джерела | | | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | |обслуговуючих | | | | | | | | | | | | | |кооперативів | | | | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| |Усього за | | | | | | | | | 7209 | 99 | 703 | 6407 | |Програмою | | | | | | | | | | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| |у тому числі | | | | | | |державний| | 6489 | 90 |632,7|5766,3| | | | | | | | |бюджет | | | | | | |----------------+--------------+------+----+----+-----+----------------------+---------+---------+----------+----+-----+------| | | | | | | | |інші | | 720 | 9 |70,3 |640,7 | | | | | | | | |джерела | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток З
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на період до 2015 року

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Наймену- |Одиниця| Значення показників | | завдання |вання |виміру |-----------------------| | |показників| |усього| у тому числі | | |виконання | | | за роками | | |завдання | | |----------------| | | | | |2009|2010|2011- | | | | | | | |2015 | |---------------------+----------+-------+------+----+----+------| |1. Збільшення |кількість | тис. | 10,5 | 0,1| 1 | 9,4 | |кількості суб'єктів |створених | | | | | | |ринкової |сільсько- | | | | | | |інфраструктури на |госпо- | | | | | | |кооперативних засадах|дарських | | | | | | |за безпосередньою |обслу- | | | | | | |участю |говуючих | | | | | | |сільськогосподарських|коопера- | | | | | | |товаровиробників |тивів | | | | | | |---------------------+----------+-------+------+----+----+------| |2. Зростання обсягу |обсяг | млн. |2250 |27,4| 225|1997,6| |послуг, що надаються |послуг |гривень| | | | | |сільськогосподарським| | | | | | | |товаровиробникам, | | | | | | | |порівняно з 2008 | | | | | | | |роком | | | | | | | |---------------------+----------+-------+------+----+----+------| |3. Зростання обсягу |сума | -"- |523,2 | 21 |49,8|452,4 | |надходжень до |надходжень| | | | | | |зведеного бюджету |від | | | | | | |України від сплати |сплати | | | | | | |податків і зборів |податків | | | | | | |(обов'язкових |і зборів | | | | | | |платежів) |(обов'яз- | | | | | | |сільськогосподарським|кових | | | | | | |обслуговуючими |платежів) | | | | | | |кооперативами |до | | | | | | | |зведеного | | | | | | | |бюджету | | | | | | | |України | | | | | | |---------------------+----------+-------+------+----+----+------| |4. Збільшення |кількість | | | | | | |кількості робочих |робочих | тис. |107,5 |1,3 |10,2| 96 | |місць у сільській |місць | | | | | | |місцевості | | | | | | | |---------------------+----------+-------+------+----+----+------| |5. Підвищення рівня |фонд | млн. |1012 |12,3|96,3| 903,4| |доходів членів |заробітної|гривень| | | | | |сільськогосподарських|плати | | | | | | |обслуговуючих |сільсько- | | | | | | |кооперативів |господар- | | | | | | | |ських | | | | | | | |обслуго- | | | | | | | |вуючих | | | | | | | |коопера- | | | | | | | |тивів | | | | | | ------------------------------------------------------------------вверх