Документ 545-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 19.06.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.07.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2019 р. № 545
Київ

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше 1 липня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 545

ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (далі - Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального).

Єдиним реєстром ліцензіатів та місць обігу пального є електронна база даних, яка містить інформацію про суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місця виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.

2. Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального формується та ведеться ДФС та її територіальними органами в електронній формі на підставі відомостей, зазначених у документах, які подаються суб’єктами господарювання для отримання ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним відповідно до статей 3 і 15 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального”.

3. До Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального вносяться такі відомості:

для юридичних осіб - найменування та код згідно з ЄДРПОУ;

для осіб, уповноважених на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та таких, які є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів, - найменування та код згідно з ЄДРПОУ уповноваженої особи і податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 і пунктом 64.6 статті 64 Податкового кодексу України;

для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

адреса місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (область, район, населений пункт, код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), вулиця, номер будинку/офісу);

дата видачі/зупинення/анулювання та строк дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним.

4. Підставою для включення суб’єкта господарювання до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального є рішення ДФС та її територіальних органів про видачу ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

5. Зміни до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального вносяться на підставі відомостей, зазначених у документах, які подаються суб’єктами господарювання для внесення змін до відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії.

6. Підставою для виключення суб’єкта господарювання з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального є рішення про анулювання ліцензії, прийняте ДФС та її територіальними органами відповідно до статей 3 і 15 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального”.

7. Інформація про суб’єкта господарювання вноситься до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше робочого дня, наступного за днем видачі/зупинення/анулювання ліцензії або внесення змін до ліцензії.

8. Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального розміщується на офіційному веб-сайті ДФС.

9. Інформація, що міститься в Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального, є відкритою (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних).ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 545

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 5 Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1215 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 101, ст. 3632; 2017 р., № 46, ст. 1429), викласти в такій редакції:

“5. Податковий вексель складається у разі отримання легких та важких дистилятів з нафтопереробного підприємства або ввезення легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану на митну територію України у трьох примірниках, що мають однаковий номер. Перший примірник податкового векселя заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в банку, а два інших - на ксерокопіях вексельного бланка.

Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо. Записи, що вносяться у кожний примірник, повинні бути тотожними.

Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, а два інших примірники - з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертаються векселедавцю. Другий примірник податкового векселя подається векселедавцем нафтопереробному підприємству під час отримання легких та важких дистилятів, третій - залишається у векселедавця. У разі ввезення легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану другий примірник податкового векселя подається контролюючому органу, який здійснює митне оформлення зазначених товарів, третій - залишається у векселедавця.”.

2. У Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1257 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 5, ст. 244; 2013 р., № 11, ст. 416):

1) пункт 1 після слів “які використовуються для виробництва” доповнити словами “продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; оцту з харчової сировини; парфумерно-косметичної продукції,”;

2) в абзаці другому пункту 2 слова “орган державної податкової служби” замінити словами “контролюючий орган”;

3) пункт 5 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“суб’єктами господарювання, включеними до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, які отримують з акцизного складу спирт етиловий денатурований для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; спирт етиловий неденатурований для виробництва оцту з харчової сировини; спирт етиловий денатурований для виробництва парфумерно-косметичної продукції - на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати авалювання векселя банком;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Податковий вексель складається у трьох примірниках, що мають однаковий номер. Перший примірник податкового векселя заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в банку, а два інших - на ксерокопіях вексельного бланка.

Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо. Записи, що вносяться у кожний примірник, повинні бути тотожними.

Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, а два інших примірники - з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертаються векселедавцю. Другий примірник податкового векселя подається векселедавцем виробнику спирту етилового під час отримання спирту етилового з акцизного складу, третій - залишається у векселедавця.”;

5) у другому реченні пункту 10 слова “Державною податковою службою” замінити словом “Мінфіном”;

6) у пункті 11:

в абзаці другому слова “за формою, що затверджується Державною податковою службою” замінити словами “у формі електронного документа відповідно до законодавства, затвердженій Мінфіном”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Довідка надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

в абзаці п’ятому:

перше речення після слів “за нульовою ставкою” доповнити словами “(у разі встановлення податкового поста)”;

у другому реченні слова “Державною податковою службою” замінити словом “Мінфіном”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 806 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3219; 2014 р., № 69, ст. 1926; 2015 р., № 88, ст. 2941):

1) у назві постанови слова “спирту етилового та” виключити;

2) у вступній частині слово і цифри “статті 230” замінити словом і цифрами “статей 229, 230”;

в абзаці другому пункту 1 та у пункті 2 слова “спирту етилового та” виключити;

3) у Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку та абзаці першому пункту 1 слова “спирту етилового та” виключити;

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

“товарно-транспортна накладна з реєстраційним номером, відмітка представника контролюючого органу на акцизному складі про відправлення з такого складу алкогольних напоїв, доставляння до нього спирту етилового та алкогольних напоїв;”;

у пункті 10 слова “спирту етилового та” виключити;

пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Після проведення перевірки інформації, внесеної до товарно-транспортної накладної, представник контролюючого органу на акцизному складі:

проставляє на примірниках товарно-транспортної накладної на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв у паперовій формі відмітку про погодження ввезення спирту етилового та алкогольних напоїв, вивезення алкогольних напоїв (штамп “В’їзд дозволено” (“Виїзд дозволено”) та особистий підпис;

вносить до Реєстру за допомогою програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру, відмітку про відправлення з акцизного складу алкогольних напоїв, доставлення до нього спирту етилового та алкогольних напоїв;

вносить запис до журналу реєстрації отримання спирту етилового та алкогольних напоїв, відвантаження алкогольних напоїв.”;

пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Представникам контролюючого органу на акцизному складі забороняється вносити зміни до товарно-транспортних накладних, крім проставлення відміток у Реєстрі про відправлення з акцизного складу алкогольних напоїв, доставлення до нього спирту етилового та алкогольних напоїв за товарно-транспортними накладними.”;

4) Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2013 р. № 806
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 545)

ПОРЯДОК
ведення Єдиного державногореєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового (далі - Реєстр).

Реєстром є електронна база даних, яка містить інформацію про наявність у суб’єктів господарювання витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового (далі - витратоміри спирту), витратомірів - лічильників обсягу виробленої продукції, визначеної у підпунктах “д”, “е”, “є”, “ж” підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України (далі - витратоміри продукції), їх серійні (ідентифікаційні) номери, про позитивний результат повірки або оцінку відповідності таких витратомірів, про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД у декалітрах 100-відсоткового спирту, про добові фактичні обсяги отриманого спирту етилового та обсягу продукції, виробленої з його використанням. Інформація, що міститься у Реєстрі, є конфіденційною і не може бути передана будь-якій іншій стороні, якщо інше не передбачено законом.

2. Адміністратором та держателем Реєстру є ДФС, яка:

здійснює заходи із створення Реєстру, програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру;

забезпечує ведення та функціонування Реєстру.

3. У цьому Порядку термін “програмний продукт, що забезпечує доступ до Реєстру” означає набір комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що дають змогу:

вносити до Реєстру електронними засобами зв’язку (телекомунікації) у формі електронних документів за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення інформацію про встановлені витратоміри спирту, їх показання на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового на акцизних складах, де виробляється спирт етиловий, та/або інформацію про встановлені витратоміри спирту, витратоміри продукції, їх показання на кожному місці отримання спирту етилового, відпуску продукції на території підприємств, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної у підпунктах “д”, “е”, “є”, “ж” підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України (далі - окремі види продукції);

формувати розпорядникам акцизних складів дані про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД у декалітрах 100-відсоткового спирту та обсяг вмісту денатуруючих добавок в спирті, про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукції, виробленої з його використанням підприємствами, які використовують спирт етиловий для виробництва окремих видів продукції;

переглядати внесену до Реєстру інформацію про витратоміри спирту, витратоміри продукції, обсяги отриманого, реалізованого спирту етилового, обсяг вироблених окремих видів продукції.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

4. До Реєстру вносяться:

податкова інформація про розпорядників акцизних складів, суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво окремих видів продукції, інформація про назву, модель, місце встановлення (розташування) витратомірів спирту, витратомірів продукції, їх серійні (ідентифікаційні) номери;

інформація про відповідність таких витратомірів вимогам законодавства, що встановлює вимоги до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, наявність позитивного результату повірки або оцінки відповідності, проведених відповідно до законодавства, про дату встановлення, заміни, технічного обслуговування, повірки витратомірів спирту, витратомірів продукції, відомості щодо організацій та осіб, які здійснювали такі операції (роботи);

дані про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого спирту етилового у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД у декалітрах 100-відсоткового спирту та обсяг вмісту денатуруючих добавок, про добові фактичні обсяги виробництва окремих видів продукції;

дані про обсяги залишків спирту етилового, що містяться на акцизному складі в тарі, упаковці, про добовий обсяг реалізованого спирту етилового в тарі, упаковці, а також інформація про дні, в які акцизний склад не працює;

інформація про скориговані покази фактичного обсягу відвантаженого спирту етилового та його залишків з урахуванням установлених норм природних втрат під час його зберігання та транспортування. Коригування такої інформації здійснюється суб’єктом господарювання у разі встановлення фактичних втрат спирту етилового під час зберігання, транспортування, але не пізніше 23 години 59 хвилин робочого дня, що настає за днем встановлення фактичних втрат спирту етилового;

інформація про осіб, які мають доступ до Реєстру.

5. До Реєстру вноситься інформація про витратоміри, які відповідають вимогам законодавства, що встановлює вимоги до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, та мають позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведених відповідно до законодавства.

6. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

7. Структура Реєстру затверджується Мінфіном.

Дані про обсяг обігу спирту етилового на акцизних складах, про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг окремих видів продукції, виробленої з його використанням, подаються електронними засобами зв’язку за формою електронних документів, яка затверджується Мінфіном.

8. Інформація, що міститься в Реєстрі, використовується посадовими особами ДФС під час здійснення контролю за виробництвом і обігом спирту етилового, за його цільовим використанням та зіставляються на відповідність показникам системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, а також представниками контролюючого органу на акцизному складі.

9. Відповідальними за достовірність інформації, що вноситься до Реєстру, відповідно до закону є особи, які подали таку інформацію.

10. Інформація до Реєстру формується та подається розпорядниками акцизних складів та суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво окремих видів продукції, за допомогою програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру, електронними документами, які заповнюються автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів спирту та витратомірів продукції.

11. Дані про обсяг обігу спирту етилового на акцизних складах, про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг окремих видів продукції, виробленої з його використанням, подаються до Реєстру щодня.

12. У разі встановлення, заміни, технічного обслуговування, повірки витратомірів інформація до Реєстру вноситься протягом 24 годин з моменту закінчення таких операцій (робіт).

Встановлення, заміна та технічне обслуговування витратомірів здійснюються у присутності посадової особи ДФС, яка проводить пломбування місць можливого доступу до спирту, спиртовмісних рідин на обладнанні, устаткуванні, спиртових комунікаціях та приладах його обліку на території акцизних складів, витратомірів спирту та витратомірів продукції у місцях отримання спирту та відпуску продукції на території суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво окремих видів продукції.

Порядок пломбування місць можливого доступу до спирту, спиртовмісних рідин на обладнанні, устаткуванні, спиртових комунікаціях та приладах його обліку на території акцизних складів, витратомірів спирту та витратомірів продукції у місцях отримання спирту та відпуску продукції на території суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво окремих видів продукції, затверджується Мінфіном.

13. Адміністраторові Реєстру забороняється видаляти інформацію з Реєстру або вносити до неї будь-які зміни.

14. Інформація про осіб, яким надавався доступ до Реєстру, зберігається у Реєстрі безстроково.

15. Адміністратор Реєстру забезпечує надання доступу до Реєстру представникам контролюючого органу на акцизному складі, правоохоронним органам відповідно до укладених договорів про інформаційне співробітництво.”.

4. Пункт 6 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232), викласти в такій редакції:

“Найменування органу ліцензування

Вид господарської діяльності

6. ДФС

виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального

оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями, тютюновими виробами і пальним

територіальні органи ДФС

роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним

зберігання пального”.

5. Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 114 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 731), викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 114
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 545)

ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру акцизних накладних

1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться в акцизних накладних та розрахунках коригування до акцизних накладних (далі - розрахунок коригування) за операціями з реалізації та ввезення на митну територію України пального або спирту етилового, до Єдиного реєстру акцизних накладних (далі - Реєстр), надання даних, які містяться в Реєстрі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (далі - Кодекс), Законах України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

3. Для реєстрації в Реєстрі акцизні накладні/розрахунки коригування надсилаються до ДФС в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо обміну електронними документами з контролюючими органами у порядку, визначеному законодавством.

Реєстр працює постійно (24 години щодня), крім часу, необхідного для технічного обслуговування.

Технічне обслуговування Реєстру проводиться у часові проміжки з незначною кількістю реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування.

Інформація про запланований час технічного обслуговування Реєстру розміщується на офіційному веб-сайті ДФС не пізніше ніж за 24 години до початку технічного обслуговування.

4. До Реєстру вносяться відомості щодо усіх акцизних накладних та розрахунків коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального або спирту етилового, та акцизних накладних/розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації пального або спирту етилового суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку.

5. Акцизна накладна складається в одному або двох примірниках.

Акцизна накладна складається в одному примірнику у разі:

реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу та/або з акцизного складу пересувного для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального чи спирту етилового або будь-яким іншим особам - неплатникам акцизного податку;

ввезення/вивезення пального або спирту етилового на митну територію України/за межі митної території України (на підставі даних відповідної митної декларації).

Акцизна накладна складається у двох примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового:

з акцизного складу до іншого акцизного складу, зокрема через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного у разі, коли до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;

з акцизного складу до акцизного складу пересувного;

з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;

з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

Суб’єкти господарювання, які станом на 1 липня 2019 р. зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального та у яких станом на 16 липня 2019 р. в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, складають до 20 липня 2019 р. (включно) акцизні накладні у двох примірниках для розподілу обсягу залишків пального між акцизними складами/акцизними складами пересувними, розпорядниками яких є платники акцизного податку, які з 1 липня 2019 р. підпадають під визначення платників акцизного податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу та зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

Перший примірник складеної акцизної накладної реєструється в Реєстрі, а другий примірник такої акцизної накладної в день її складення надсилається розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального або спирту етилового.

Розпорядник акцизного складу/розпорядник акцизного складу пересувного - отримувач пального або спирту етилового зобов’язаний зареєструвати другий примірник такої акцизної накладної в Реєстрі після реєстрації першого примірника такої акцизної накладної в Реєстрі та отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний.

6. Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, до акцизної накладної, що видана платнику акцизного податку - отримувачу пального або спирту етилового, для реєстрації в Реєстрі надсилається:

перший примірник - платником акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або спирту етилового або коригування показників у результаті не змінює обсягу реалізованого пального або спирту етилового;

другий примірник - особою - отримувачем пального (після отримання від платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, першого примірника розрахунку коригування, який зареєстрований в Реєстрі);

перший та другий примірники - платником акцизного податку - отримувачем пального або спирту етилового, якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального або спирту етилового.

Розрахунок коригування, складений платником акцизного податку до акцизної накладної за операціями з реалізації пального або спирту етилового неплатникам акцизного податку або складений за іншими операціями, ніж реалізація пального або спирту етилового, для реєстрації у Реєстрі надсилається зазначеним платником акцизного податку.

Кількість примірників розрахунку коригування повинна бути такою самою, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої він складений.

Граничні строки реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування встановлено Кодексом.

7. На складені акцизні накладні/розрахунки коригування накладаються спочатку кваліфікований електронний підпис посадової особи платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, яка відповідає за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, або керівника чи уповноваженої особи, а потім кваліфікована електронна печатка платника акцизного податку (за наявності).

Платник акцизного податку, що є фізичною особою - підприємцем, накладає спочатку кваліфікований електронний підпис фізичної особи - підприємця чи уповноваженої особи, а потім - кваліфіковану електронну печатку платника акцизного податку (за наявності).

У разі складення акцизної накладної у двох примірниках платник акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, накладає кваліфікований електронний підпис відповідно до абзаців першого та другого цього пункту на перший та другий примірники акцизної накладної. Перший примірник акцизної накладної надсилається для реєстрації до Реєстру, а другий примірник - платнику акцизного податку - отримувачу пального або спирту етилового, який накладає на нього власний кваліфікований електронний підпис у порядку, передбаченому для платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, та після отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний надсилає його для реєстрації до Реєстру.

Під час реєстрації розрахунку коригування платником акцизного податку - отримувачем пального або спирту етилового у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 6 цього Порядку, платник акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, накладає на складений у двох примірниках розрахунок коригування кваліфікований електронний підпис відповідно до абзаців першого та другого цього пункту та надсилає такий розрахунок коригування платнику акцизного податку - отримувачу пального або спирту етилового, який накладає на отримані примірники розрахунку коригування власний кваліфікований електронний підпис у порядку, передбаченому для платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, та надсилає його для реєстрації до Реєстру.

8. Для реєстрації в Реєстрі платник акцизного податку здійснює шифрування акцизних накладних/розрахунків коригування з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, на які накладено кваліфікований електронний підпис, та надсилає їх у затвердженому форматі (за стандартом) засобами телекомунікаційного зв’язку до ДФС з урахуванням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

9. З метою підтвердження прийняття для реєстрації в Реєстрі акцизної накладної/розрахунку коригування платнику акцизного податку, який здійснює реєстрацію, надсилається квитанція в електронному вигляді, в якій зазначаються реквізити такого документа, інформація про відповідність електронного документа затвердженому формату (стандарту), результати перевірки кваліфікованого електронного підпису, інформація про платника акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий, дата і час прийняття, реєстраційний номер.

Квитанція, на яку накладається кваліфікована електронна печатка ДФС, підлягає шифруванню та надсилається протягом операційного дня за допомогою засобів телекомунікаційних систем платнику акцизного податку, який здійснює реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування. Електронний примірник квитанції зберігається у ДФС.

10. Після надходження акцизної накладної/розрахунку коригування в автоматичному режимі здійснюється їх розшифрування та проводиться перевірка:

відповідності акцизної накладної/розрахунку коригування затвердженому формату (стандарту);

наявності у Реєстрі відомостей, що містяться в акцизній накладній, що коригується, та відповідної кількості примірників акцизної накладної, до якої складені розрахунки коригування;

факту реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування з такими самими реквізитами;

дотримання вимог щодо наявності обсягу пального або спирту етилового, обчисленого відповідно до пункту 232.3 статті 232 Кодексу;

дотримання вимог, установлених пунктом 231.1 статті 231 Кодексу;

чинності кваліфікованого електронного підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника акцизного податку таких акцизної накладної/розрахунку коригування;

факту реєстрації суб’єкта господарювання, що надіслав для реєстрації акцизну накладну/розрахунок коригування, платником акцизного податку на момент складення та реєстрації таких акцизної накладної/розрахунку коригування з урахуванням положень пункту 23 підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу;

дотримання вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг” та порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

У разі реєстрації отримувачем пального та/або спирту етилового другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування проводиться перевірка факту реєстрації в Реєстрі першого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування платником акцизного податку, що реалізує пальне та/або спирт етиловий.

11. Датою та часом надання акцизної накладної/розрахунку коригування до ДФС є дата та час, зазначені у квитанції про їх прийняття (підтвердження реєстрації) або неприйняття.

Якщо протягом операційного дня платнику акцизного податку не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття акцизної накладної/розрахунку коригування, вони вважаються зареєстрованими у Реєстрі.

12. Підтвердження надання другого примірника акцизної накладної отримувачу пального або спирту етилового, реєстрації в Реєстрі та отримання з Реєстру другого примірника акцизної накладної здійснюється у порядку, передбаченому для підтвердження надання, реєстрації та отримання з Реєстру розрахунків коригування, які реєструються отримувачем пального або спирту етилового.

Отримувач пального або спирту етилового має право звірити дані отриманої акцизної накладної на відповідність з даними Реєстру.

13. Якщо платник акцизного податку, який реалізує та/або отримує пальне або спирт етиловий, надіслав до ДФС кілька перших примірників або кілька других примірників однієї акцизної накладної/розрахунку коригування з однаковими обов’язковими реквізитами за тими ж кодами згідно з УКТЗЕД, зареєстрованим вважається документ, щодо якого внесено відомості до Реєстру та надійшла відповідна квитанція.

14. З метою отримання інформації, що міститься в Реєстрі, отримувач пального або спирту етилового та/або особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, складає запит в електронній формі у затвердженому форматі (стандарті).

15. Запит в електронній формі підлягає шифруванню та надсилається до ДФС за допомогою засобів телекомунікаційних систем з урахуванням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи та електронний документообіг”. Електронний примірник запиту зберігається в особи, яка його склала та надіслала.

16. Після надходження до ДФС запит розшифровується з перевіркою кваліфікованого електронного підпису, визначенням відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту).

У разі виявлення невідповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту) отримувачу пального або спирту етилового та/або особі, яка реалізує пальне або спирт етиловий, надсилається квитанція про неприйняття запиту із зазначенням причини.

17. На запит щодо надання інформації, яка міститься в Реєстрі, безоплатно надсилається в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису повідомлення про реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування та акцизна накладна/ розрахунок коригування в електронній формі.”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 891 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 95, ст. 2901):

1) назву постанови та пункти 1 і 2 після слів “електронними засобами зв’язку” доповнити словами “до контролюючих органів”;

2) у Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку доповнити словами “до контролюючих органів”;

пункт 1 після слів “електронними засобами зв’язку” доповнити словами “до контролюючих органів”;

підпункт 5 пункту 2 викласти в такій редакції:

“5) Реєстр - електронна база даних, яка містить податкову інформацію про розпорядників акцизних складів, наявні у них акцизні склади, розташовані на акцизних складах резервуари, витратоміри та рівнеміри, їх серійні (ідентифікаційні) номери, а також дані про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про фактичний обсяг обігу пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів;”;

у пункті 4:

в абзацах четвертому та шостому слова “резервуарів та” виключити;

в абзаці п’ятому слова “повинні бути встановлені (розташовані) витратоміри та рівнеміри” замінити словами “вони розташовані”;

у пункті 5:

абзац перший після слів “Реєстру за” доповнити словом “кожним”;

підпункт 2 після слів “(адреса, правовстановлюючі документи на споруди та приміщення акцизного складу)” доповнити словами “з уніфікованим номером кожного акцизного складу, який автоматично присвоєно в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового,”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) інформацію про акцизний склад з уніфікованим номером в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, розташовані на такому акцизному складі резервуари з уніфікованою нумерацією, про назви, моделі, серійні (ідентифікаційні) номери витратомірів, установлених у кожному місці відпуску пального шляхом наливу з акцизного складу, та назви, моделі, серійні (ідентифікаційні) номери рівнемірів, установлених на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на такому акцизному складі;”;

підпункт 4 після слова “повірки” доповнити словом “, калібрування”;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) зведені за добу підсумкові облікові дані щодо:

обсягів фактичних залишків пального на початок та кінець звітної доби та добового обсягу обігу пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД у літрах, приведених до температури 15 °С, у розрізі всіх наявних у розпорядника акцизного складу акцизних складів з уніфікованою нумерацією - для усіх розпорядників акцизних складів, крім зазначених в абзаці третьому цього підпункту;

добового фактичного обсягу реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД у літрах, приведених до температури 15 °С, - для розпорядників акцизних складів, на акцизних складах яких провадиться діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову підакцизну продукцію (пальне);”;

доповнити пункт підпунктами 8-10 такого змісту:

“8) інформацію про такі ознаки акцизного складу:

акцизний склад, на якому провадиться діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову підакцизну продукцію (пальне), обладнаний лише витратомірами в кожному місці відпуску готової підакцизної продукції (пального) шляхом наливу з такого акцизного складу;

акцизний склад, на якому здійснюється виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу, не обладнаний витратомірами та рівнемірами;

9) інформацію про обсяги залишків пального, що розташовані на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці, про добовий обсяг реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці;

10) інформацію про дні, в які акцизний склад не працює.”;

у пункті 6:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: “Інформація про витратоміри та рівнеміри вноситься до Реєстру після настання строків їх встановлення, визначених Податковим кодексом України.”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Електронні документи для наповнення Реєстру, що містять інформацію, зазначену в підпунктах 5 і 6 пункту 5 цього Порядку, формуються та надсилаються розпорядниками акцизних складів щодня (крім днів, у які акцизний склад не працює).”;

після абзацу другого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“Дані про фактичні залишки пального та про обсяг обігу (обсяг реалізованого та обсяг отриманого) пального, зазначені в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, формуються після проведення останньої операції з обігу пального за звітну добу, але не пізніше 23 години 59 хвилин такої доби, до початку проведення операцій з обігу пального за добу, що настає за звітною добою, та подаються до ДФС не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою.

На кожному акцизному складі за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД формуються показники про:

обсяги залишків пального на початок та кінець звітної доби, що визначаються шляхом підсумовування обсягів залишків пального в кожному резервуарі на підставі показань рівнемірів, установлених на таких резервуарах;

добовий обсяг реалізованого пального, що визначається шляхом підсумовування обсягів реалізованого за звітну добу пального через кожне місце відпуску пального шляхом наливу з акцизного складу на підставі показань витратомірів, установлених у кожному місці відпуску пального шляхом наливу з акцизного складу;

добовий обсяг отриманого пального, що визначається шляхом віднімання від обсягу залишків пального на кінець звітної доби обсягу залишків пального на початок звітної доби та додавання добового обсягу реалізованого пального з такого акцизного складу з додаванням обсягу втраченого пального, зазначеного в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та з відніманням додаткового обсягу пального, зазначеного в заявках на поповнення обсягу залишку пального, зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Фактичні показання витратомірів та рівнемірів щодо обсягів залишків пального та добового обсягу реалізованого пального перераховуються у літри, приведені до температури 15 °С, крім показань паливороздавальних та/або оливороздавальних колонок, які виконують функції витратомірів.

У разі виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра або витратоміра визначення даних про обсяги залишків пального та обсяги обігу пального здійснюється у мірах повної місткості, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не більше ніж 20 календарних днів підряд (для акцизних складів, що є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, - не більше ніж 15 календарних днів підряд) та не більше чотирьох разів протягом календарного року.

Розпорядники акцизних складів, на яких провадиться діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову підакцизну продукцію (пальне), не подають відомості про рівнеміри, обсяг залишку пального та обсяг отриманого пального.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим;

абзац одинадцятий виключити;

у пункті 7:

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1) інформація, зазначена в підпунктах 1-4, 6-10 пункту 5 цього Порядку, вноситься до електронних документів для наповнення Реєстру інформацією про відповідальних осіб розпорядників акцизних складів шляхом ручного вводу даних;

2) інформація, зазначена в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку, вноситься до електронних документів для наповнення Реєстру:

автоматично шляхом передачі до них даних з витратомірів та рівнемірів починаючи з граничних строків, зазначених у пунктах 12 і 27 підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу, для обов’язкового обладнання акцизних складів рівнемірами та витратомірами;вверх