Документ 536-2016-п, действует, текущая редакция — Редакция от 16.06.2017, основание - 423-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 536
Київ

Про затвердження Порядку організації і проведення тренінгів для державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 423 від 14.06.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок організації і проведення тренінгів для державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 536

ПОРЯДОК
організації і проведення тренінгів для державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А"

1. Цей Порядок визначає процедуру організації і проведення Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Центр) тренінгів для державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А” (далі - тренінги), відповідно до Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1701; 2016 р., № 7, ст. 347, № 79, ст. 2647).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 423 від 14.06.2017}

2. У цьому Порядку під терміном "тренінг" розуміється вид підвищення рівня кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", що проводиться з метою набуття та вдосконалення державними службовцями професійних компетентностей, необхідних для ефективного та на належному рівні виконання посадових обов’язків, управління людськими ресурсами на державній службі, адаптації кращого світового досвіду публічного управління та адміністрування, ознайомлення з новими актами законодавства, обміну професійним досвідом.

3. Організація і проведення тренінгів здійснюється відповідно до рівня професійної компетенції державних службовців з урахуванням потреб у підвищенні кваліфікації таких державних службовців і результатів оцінювання їх службової діяльності.

4. З метою забезпечення участі у тренінгах Центр щороку до 10 лютого розробляє тренінгові програми з питань:

формування необхідної професійної компетентності державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії "А";

розвитку професійних компетентностей державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", необхідних для ефективного та на належному рівні виконання своїх посадових обов’язків.

За дорученням Кабінету Міністрів України чи на замовлення органів виконавчої влади або інших державних органів Центр може організовувати і проводити тренінги з інших питань державного управління.

5. Тематика тренінгових програм визначається з урахуванням:

зобов’язань, взятих Україною відповідно до угод між Україною та Європейським Союзом;

документів, що визначають стратегічні завдання і пріоритети розвитку державного управління.

6. Центр щороку до 20 лютого доводить до відома міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також державних органів, штатними розписами яких передбачено посади державної служби категорії "А", тренінгові програми.

7. Зазначені державні органи подають щороку до 10 березня Центрові пропозиції щодо кандидатів на навчання з числа державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", за формою, визначеною Нацдержслужбою, з урахуванням того, що участь у тренінгах:

осіб, вперше призначених на посади державної служби категорії "А", протягом першого року їх роботи є обов’язковою;

осіб, які працюють на посадах державної служби категорії "А", повинна забезпечуватися з періодичністю, що визначена у Законі України "Про державну службу".

8. На підставі отриманих згідно з пунктом 7 цього Порядку пропозицій Центр щороку до 20 березня:

формує навчальні групи для проходження навчання за тренінговими програмами;

готує план-графік проведення тренінгів, що затверджується Головою Нацдержслужби з подальшим поданням Кабінетові Міністрів України для погодження.

9. Відповідно до погодженого плану-графіка проведення тренінгів Центр:

організовує і проводить тренінги в межах бюджетних призначень безпосередньо або на підставі укладених договорів відповідно до законодавства;

здійснює науково-методичні, психолого-педагогічні, консультаційні, інформаційно-аналітичні, організаційні та інші заходи;

залучає до організації і проведення тренінгів в установленому порядку консультантів, експертів, зокрема іноземних, представників навчальних закладів та наукових установ, міжнародних організацій в рамках міжнародної технічної допомоги.

10. Державні службовці, які займають посади державної служби категорії "А", що успішно пройшли навчання за тренінговими програмами, отримують сертифікат, який враховується під час оцінювання результатів їх службової діяльності.вверх