Документ 535-V, первая редакция — Принятие от 22.12.2006
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо оподаткування виробів мистецтва, предметів
колекціонування або антикваріату
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.101 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156; з наступними змінами):
1) у статті 5:
пункт 5.1 доповнити підпунктом 5.1.24 такого змісту:
"5.1.24. операції з поставки неплатником податку на додану
вартість культурних цінностей, визначених такими у статті 8-2
цього Закону";
у пункті 5.5 слова і цифри "у підпункті 5.1.7" замінити
словами і цифрами "у підпунктах 5.1.7 і 5.1.24";
2) доповнити статтею 8-2 такого змісту:
"Стаття 8-2. Спеціальний режим оподаткування діяльності з
виробами мистецтва, предметів колекціонування
або антикваріату
8-2.1. У випадках, визначених цією статтею, операції з
поставки виробів мистецтва, предметів колекціонування або
антикваріату підлягають оподаткуванню згідно з нормами цієї статті
та не підлягають оподаткуванню у загальному порядку, встановленому
цим Законом.
8-2.2. Для цілей цієї статті терміни вживаються у такому
значенні:
а) вироби мистецтва, предмети колекціонування або
антикваріату - товари, включені до кодів 9701-9706 УКТ ЗЕД
( 2371г-14 );
б) дилер - платник податку, який придбаває (набуває за іншими
цивільно-правовими договорами), у тому числі шляхом імпорту,
вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріату
(далі - культурні цінності) з метою їх подальшого перепродажу,
незалежно від того, чи діє такий платник податку від свого імені
або від імені іншої особи за винагороду;
в) організатор продажу на публічних торгах (аукціонах) -
платник податку, який пропонує товари для аукціонного продажу з
метою їх поставки покупцю, що запропонував найвищу ціну при
однакових умовах платежу.
8-2.3. Базою оподаткування за ставкою 20 відсотків для
операцій з поставки дилером культурних цінностей є його маржа, що
дорівнює різниці між ціною продажу таких товарів та ціною їх
придбання (без урахування податку на додану вартість, нарахованого
на таку маржу), розрахованими за звичайними цінами.
При продажах культурних цінностей на публічних торгах
(аукціонах) базою оподаткування за ставкою 20 відсотків є різниця
між сумою, яка сплачується організатором продажу на публічних
торгах (аукціонах) на користь покупця таких культурних цінностей,
та сумою, яка виплачується (підлягає сплаті) особі, яка виставила
такий товар на аукціон (без урахування податку на додану
вартість).
При імпортуванні на митну територію України платником податку
культурних цінностей база оподаткування визначається відповідно до
норм пункту 4.3 статті 4 цього Закону.
8-2.4. Норми пункту 8-2.3 застосовуються лише у випадках,
якщо дилер придбаває культурні цінності у:
а) особи, не зареєстрованої платником цього податку;
б) платника податку, якщо операція з поставки ним таких
культурних цінностей звільняється від оподаткування або не
підлягає оподаткуванню згідно із статтями 3 або 5 цього Закону;
в) платника податку, якщо операція з поставки ним таких
культурних цінностей підпадає під оподаткування у порядку,
встановленому цією статтею;
г) митному режимі імпорту.
8-2.5. При експорті дилером культурних цінностей нульова
ставка податку не застосовується до суми податку, нарахованого на
маржу, визначену згідно зі статтею 8-2.3 цієї статті.
8-2.6. Платник податку, який придбаває у дилера культурні
цінності, не має права:
а) включати до складу податкового кредиту суму податку,
нарахованого таким дилером на його маржу;
б) включати до розрахунку бюджетного відшкодування суми
податку, нарахованого таким дилером на його маржу.
8-2.7. Дилер не має права включати до складу податкового
кредиту:
а) податок на додану вартість, сплачений (нарахований) при
імпорті культурних цінностей;
б) податок на додану вартість, сплачений (нарахований) таким
дилером на користь платника податку, який не є дилером у розумінні
підпункту "б" пункту 8-2.2 цієї статті, але поставляє такому
дилеру культурні цінності.
8-2.8. Якщо дилер є платником податку на загальних підставах,
то податковий облік його операцій з культурними цінностями, у тому
числі податковий облік податку на додану вартість, нарахованого на
маржу, ведеться окремо від загального податкового обліку
відповідно до правил, встановлених Міністерством фінансів України.
У такому ж порядку складається податкова звітність з цього
податку.
8-2.9. Дилер, який продає культурні цінності згідно з нормами
цієї статті, не має права зазначати у податкових накладних суму
сплаченого (нарахованого) ним податку на маржу, розраховану згідно
з пунктом 8-2.3 цієї статті.
8-2.10. При продажу культурних цінностей на публічних торгах
(аукціонах) його організатор прирівнюється з метою оподаткування
до дилера у розумінні підпункту "б" пункту 8-2.2 цієї статті.
Організатор зобов'язаний надати покупцю податкову накладну із
зазначенням ціни продажу товару на торгах, а також вартості
комісійних та інших платежів, пов'язаних з таким продажем.
Податкове зобов'язання організатора виникає в момент їх
продажу на публічних торгах (аукціонах), і операція з поставки
культурних цінностей вважається завершеною".
2. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
підприємницької діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299; з наступними змінами) доповнити
пунктом 77 такого змісту:
"77) діяльність з перепродажу предметів мистецтва,
колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів
(аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування та
антикваріату".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та
поширюється на правовідносини, що виникають у податковому періоді,
на який припадає набрання чинності цим Законом, крім зміни до
Закону України "Про ліцензування певних видів підприємницької
діяльності" ( 1775-14 ), яка набирає чинності з 1 липня 2007 року.
2. Положення нормативно-правових актів щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва
не поширюються на осіб, які здійснюють діяльність з перепродажу
предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з
організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами
колекціонування або антикваріату (тобто є дилерами у розумінні
підпункту "б" пункту 8-2.2 статті 8-2 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2006 року
N 535-Vвверх