Документ 520-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 18.09.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.10.2008. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статей 46 та 50
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.19 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2005 р., N 21, ст. 303) такі зміни:
 
     1. У статті 46:
 
     1) пункти 1-3 частини шостої замінити пунктами 1 і 2 такого змісту:
 
     "1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені цим Законом;
 
     2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті";
 
     2) частину восьму після слів "у частині сьомій цієї статті" доповнити словами "або у разі якщо такі посади є вакантними";
 
     3) частину дев'яту після слів "сесії ради" доповнити словами "відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті";
 
     4) у частині п'ятнадцятій:
 
     після слів "рішення підписуються" доповнити словом "особисто";
 
     слово "дев'ятою" замінити словом "восьмою".
 
     2. Частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
 
     "1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:
 
     1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;
 
     2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;
 
     3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
 
     4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
 
     5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
 
     У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Сільським, селищним, міським, обласним, районним, районним у містах радам у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 520-VIвверх