Документ 507-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 13.06.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.06.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 червня 2018 р. № 507
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449 і від 20 грудня 2017 р. № 1069

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449 “Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1679) і від 20 грудня 2017 р. № 1069 “Про затвердження Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 163) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2018 р. № 507

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1679):

1) у пункті 2:

в абзаці третьому слова “конкурсна комісія, яка проводить конкурс на зайняття відповідної посади,” виключити;

абзац сьомий після слів “спеціалістів поліграфа” доповнити словами “, а у випадку, передбаченому цим Порядком, - має також допуск до державної таємниці”;

2) в абзаці другому пункту 3 слова “під час проведення співбесіди з нею лише як інформація ймовірного характеру, яка сприяє оцінюванню працівника” замінити словами “суб’єктом призначення на посаду під час проведення співбесіди з такою особою лише як інформація ймовірного характеру, яка сприяє її оцінюванню”;

3) пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

“До проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа щодо осіб, які мають допуск до державної таємниці, залучаються сторонні спеціалісти, які мають допуск до державної таємниці.

Для організації такого дослідження інформацію про наявність/відсутність у особи дійсного допуску до державної таємниці особа надає Бюро у повідомленні із зазначенням прізвища, імені, по батькові та підпису.”;

4) в абзаці четвертому пункту 7 слова “Якщо під час проходження особою, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, співбесіди перед вступом на службу до Бюро” замінити словами “Якщо перед призначенням особи на посаду в Бюро”;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Для проведення дослідження працівником структурного підрозділу внутрішнього контролю Бюро використовується поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016.

Використання працівником структурного підрозділу внутрішнього контролю Бюро поліграфа, який не відповідає зазначеним вимогам, забороняється.

Для проведення дослідження стороннім спеціалістом використовується поліграф, який відповідає вимогам щодо нешкідливості для життя і здоров’я людини.”;

6) абзац сьомий пункту 15 замінити трьома абзацами такого змісту:

“правдивість інформації, сумніви щодо якої виникли перед призначенням на посаду в Бюро;

зловживання алкоголем, наркотичними та (або) психотропними речовинами без призначення лікаря;

приховані мотиви вступу на службу в Бюро.”;

7) у пункті 17:

абзац другий викласти в такій редакції:

“відповідності поліграфа вимогам ДСТУ 8692:2016 - для досліджень, що проводяться працівником структурного підрозділу внутрішнього контролю Бюро;”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“відповідності поліграфа вимогам щодо нешкідливості для життя і здоров’я людини - для досліджень, що проводяться стороннім спеціалістом;”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

8) у пункті 18:

абзац сьомий виключити;

абзац восьмий після слова “доступом” доповнити словами “(у разі необхідності)”;

9) абзац дванадцятий пункту 19 виключити;

10) доповнити Порядок розділом такого змісту:

Особливості проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа під час початкового етапу формування Бюро

44. Під час початкового етапу формування Бюро психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводиться з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

45. У разі залучення стороннього спеціаліста завдання затверджується Директором Бюро.

Перелік запитань для проведення дослідження розробляється Бюро та надається сторонньому спеціалісту. Будь-які зміни у перелік запитань вносяться лише за погодженням Бюро.

Для взаємодії із стороннім спеціалістом Директором Бюро визначається відповідальна особа з числа працівників Бюро.

Складені сторонніми спеціалістами довідки реєструються в журналі обліку довідок про результати дослідження, що надається Бюро за актом приймання-передавання органу, підприємству, установі, організації, працівником якої є сторонній спеціаліст, та після завершення усіх запланованих досліджень за актом приймання-передавання передається на зберігання до Бюро.

Усі матеріали, отримані та зібрані під час психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа, передаються на зберігання до Бюро.

46. До сторонніх спеціалістів застосовуються вимоги всіх розділів цього Порядку, крім тих, що суперечать цьому розділу.”;

11) у додатку 2 до Порядку слова “за результатами співбесіди” замінити словами “перед призначенням на посаду”.

2. У Типовому порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 163):

1) абзац п’ятий пункту 11 виключити;

2) пункти 30-33 виключити.вверх