Документ 494/15-РГ, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 21.06.2018, основание - 379к/18-РГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 494

31 березня 2015 р.

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Голова ВР № 379-к від 21.06.2018}

Про внесення змін до деяких розпоряджень Голови Верховної Ради України щодо роботи позаштатних консультантів у органах Верховної Ради України та її Апараті

Внести зміни до таких розпоряджень Голови Верховної Ради України:

1. У розпорядженні Голови Верховної Ради України від 7 липня 2003 року № 701:

у пункті 1 слово «(групи)» замінити словами «(депутатської групи)»;

у пункті 2 слово «(груп)» замінити словами «(депутатських груп)»;

викласти назву Положення, затвердженого цим розпорядженням у такій редакції:

«Положення про позаштатного консультанта комітету Верховної Ради України, депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України та в Апараті Верховної Ради України»;

у абзаці першому Положення слова «у Верховній Раді України та її органах» виключити, а слова «державної влади» замінити словами «виконавчої влади»;

у пункті 7 Положення:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України (крім секретаріатів комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України - до 10»;

абзаци п'ятий і шостий виключити;

пункт 9 Положення викласти в такій редакції:

«9. Позаштатний консультант здійснює свої функції безоплатно (на громадських засадах) або на умовах строкового трудового договору.

Строкові трудові договори з позаштатними консультантами можуть укладатися за наявності економії коштів на оплату праці, передбачених кошторисом Верховної Ради України на відповідний бюджетний рік.

Умови та розмір оплати праці позаштатного консультанта, порядок здійснення ним функцій позаштатного консультанта, строк дії договору визначаються в трудовому договорі, що укладається з позаштатним консультантом.

На позаштатних консультантів, які працюють за строковим трудовим договором поширюються законодавство про працю, Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Апарату Верховної Ради України»;

у тексті Положення слово «(група)» у всіх відмінках і числах замінити словами «депутатська група)» у відповідному відмінку та числі.

2. Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 серпня 2011 року № 769 (із змінами, внесеними розпорядженням Голови Верховної Ради України від 20 листопада 2014 року № 734), доповнити пунктом 18 такого змісту:

«18. З метою ефективного виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням, для виконання роботи без зарахування до штату Апарату можуть залучатися науковці, спеціалісти галузей народного господарства та соціально-культурної сфери, фахівці міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Порядок та умови залучення і роботи в Апараті позаштатних консультантів визначаються положенням, затвердженим Головою Верховної Ради України».

3. Це розпорядження набирає чинності з 1 квітня 2015 року.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

вверх