Документ 490-IV, действует, текущая редакция — Вступление в силу от 01.03.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України стосовно відпусток
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 15, ст.110 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1. У Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 43-44, ст. 268):
1) доповнити статтею 78-1 такого змісту:
"Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при
визначенні тривалості щорічних відпусток
Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при
визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються";
2) у статті 79:
у частині п'ятій слова "який зобов'язаний повідомити"
замінити словами "який зобов'язаний письмово повідомити";
частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У разі
відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з
урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної
частини відпустки";
3) пункт 1 частини першої статті 80 після слова "терміну"
доповнити словом "письмового";
4) частину другу статті 81 після слів "повністю або частково
не використав щорічні основну та додаткові відпустки" доповнити
словами "і не одержав за них грошову компенсацію";
5) у частині першій статті 82:
у пункті 1 слова "неповного робочого дня" замінити словами
"неповного робочого часу";
у пункті 4 слова і цифри "статтею 25 і частиною другою статті
26" замінити словами і цифрами "статтями 25 і 26";
6) частину третю статті 84 виключити;
7) у статті 182-1:
частини першу і другу викласти у такій редакції:
"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до
15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, батьку,
який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка
взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів";
частину третю доповнити словами "а також понад щорічні
відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими
актами, і переноситься на інший період або продовжується у
порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу";
8) у пункті 3 частини першої статті 211 слова "без урахування
вихідних" виключити;
9) у статті 213 слова "протягом року" замінити словами
"протягом навчального року";
10) у статті 216:
у назві слова "у вищих закладах освіти та аспірантурі"
замінити словами "у вищих навчальних закладах, навчальних закладах
післядипломної освіти та аспірантурі";
в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1 та в
абзацах другому, третьому та четвертому пункту 2 частини першої
слово "щорічно" виключити;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які
здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою)
формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та
вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні
підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які
навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального
закладу відповідного рівня акредитації".
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати
відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;
доповнити частиною шостою такого змісту:
"Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та
частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального
року";
11) у тексті Кодексу слова "заклад освіти" в усіх відмінках і
числах замінити словами "навчальний заклад" у відповідному
відмінку і числі.
2. У Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51-52,
ст. 449):
1) друге речення частини першої статті 12 виключити;
2) текст статті 19 викласти у такій редакції:
"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до
15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, батьку,
який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка
взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 490-IVвверх