Документ 488-IV, первая редакция — Принятие от 06.02.2003
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо функціонування органів
і установ виконання покарань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 15, ст.109 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05 ):
1) у частині п'ятій статті 155 слова "Положенням про
попереднє ув'язнення під варту" замінити словами "Законом України
"Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 );
2) у статті 162 слово "двох" замінити словом "чотирьох".
2. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360;
1999 р., N 4, ст. 35):
1) у частині першій статті 4 слова "і Служби безпеки України"
виключити;
2) у статті 8:
а) у частині другій:
в абзаці третьому слово "тяжкими" замінити словами "тяжкими
та особливо тяжкими";
в абзаці сьомому слово "тяжких" замінити словами "тяжких та
особливо тяжких";
в абзаці восьмому слова "особливо небезпечних злочинів проти
держави" замінити словами "злочинів проти основ національної
безпеки України";
абзац дев'ятий виключити;
в абзаці одинадцятому слова "в тому числі засуджених, яким за
судовим вироком визначено інший вид режиму виправно-трудової
колонії" виключити;
б) у частині п'ятій слова "Службою безпеки України"
виключити;
3) у статті 9:
а) в абзаці п'ятому частини першої слова "вагою до восьми
кілограмів" і "без обмежень" виключити;
б) у частині другій слово "двох" замінити словом "трьох";
в) у частині четвертій слова "за вироком, ухвалою або
постановою суду" замінити словами "Державним департаментом України
з питань виконання покарань";
г) у частині п'ятій слова "і Службою безпеки України"
виключити;
4) у частині п'ятій статті 11 слова "Службою безпеки України"
виключити;
5) у частині першій статті 12 слово "двох" замінити словом
"чотирьох";
6) у статті 13:
а) у частині першій слова "без обмежень" замінити словами
"відповідно до закону";
б) частину другу після слів "Скарги, заяви і листи,
адресовані" доповнити словами "Уповноваженому Верховної Ради
України з прав людини та";
7) частину п'яту статті 18 викласти у такій редакції:
"Дозвіл на проведення спеціальних операцій з використанням
світлозвукових пристроїв відволікаючої дії, водометів, бронемашин
та інших технічних засобів, застосування яких пов'язане з ризиком
заподіяння шкоди здоров'ю оточуючих, дають начальники управлінь
(відділів) Державного департаменту України з питань виконання
покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Київській області або особи, які їх замінюють, голова Державного
департаменту України з питань виконання покарань або його
заступник";
8) у частині першій статті 19:
слово "директора" замінити словом "голови";
слова "Голови Служби безпеки України" та "начальника
Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальника
управління Служби безпеки України в області, місті Києві та
Київській області, місті Севастополі" виключити;
після слів "в Автономній Республіці Крим, області" доповнити
словами "місті Києві та Київській області";
9) у статті 20:
третє речення абзацу четвертого частини першої виключити;
частину другу викласти у такій редакції:
"Звільнення осіб з-під варти провадить начальник місця
попереднього ув'язнення на підставі постанови особи, яка проводить
дізнання, слідчого, судді, прокурора, у провадженні яких перебуває
справа, судді або вироку чи ухвали суду. У випадку, передбаченому
абзацом четвертим частини першої цієї статті, особи, взяті під
варту, звільняються у перший день після закінчення цього строку.
При цьому начальник місця попереднього ув'язнення направляє
повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває справа,
та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за
розслідуванням";
10) у частині першій статті 21 слова "та військовослужбовці
служби безпеки" виключити.
3. Пункт 5 статті 25 Закону України "Про Службу безпеки
України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 17, ст. 117)
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 488-IVвверх