Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування працівників митних органів
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Условия, Форма типового документа от 19.08.1992487
Документ 487-92-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.05.2004, основание - 678-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 1992 р. N 487
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 678 ( 678-2004-п ) від 26.05.2004 )
Про затвердження Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників митних органів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 417 ( 417-94-п ) від 15.06.94
N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )

Відповідно до статті 163 Митного кодексу України ( 1970-12 )
Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок та умови державного обов'язкового
особистого страхування працівників митних органів (додаються).

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України І. ЄМЕЦЬ
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 487
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
державного обов'язкового особистого страхування
працівників митних органів
1. Державне обов'язкове особисте страхування працівників
митних органів здійснюється за рахунок коштів, що виділяються з
державного бюджету на утримання митних органів.
2. Державному обов'язковому особистому страхуванню підлягають
працівники митних органів, які займають посади, що підлягають
атестації (надалі - застраховані).
3. Страхові платежі по державному обов'язковому особистому
страхуванню працівників митних органів, включаючи витрати
Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" на його
проведення в розмірі 6 процентів від загальної суми цих платежів,
перераховуються Державним митним комітетом (далі - страхувальник)
на спеціальний рахунок цієї компанії. ( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 417 ( 417-94-п ) від 15.06.94,
N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
4. Розміри страхових платежів установлюються щорічно
Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за
погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на
наступний рік. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 417 ( 417-94-п ) від 15.06.94; в редакції
Постанови КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
5. Страхові платежі сплачуються страхувальником щомісячно до
25 числа в розмірі 1/12 річної суми.
6. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, підлягають зарахуванню в рахунок чергових
платежів, а кошти, яких невистачає на виплату страхових сум,
доплачуються страхувальником.
7. Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"
виплачує страхові суми: ( Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
а) у разі загибелі або смерті застрахованого, що сталися при
виконанні або у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків,
його спадкоємцям у розмірі, визначеному шляхом ділення
десятирічного грошового утримання застрахованого за останньою
посадою на мінімальну заробітну плату на день страхової події і
множення одержаного результату на мінімальну заробітну плату на
день подачі заяви на виплату страхової суми;
б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті
поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, що
сталися при виконанні або у зв'язку з виконанням ним службових
обов'язків - в розмірі, що залежить від ступеня втрати
працездатності, при встановленні інвалідності I групи -
п'ятирічного, 2 групи - чотирирічного, 3 групи - трирічного
грошового утримання за останньою посадою.
Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б"
цього пункту, у зв'язку з настанням страхової події провадиться за
вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цю ж саму страхову
подію. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат
по інших видах страхування і виплат у порядку відшкодування шкоди.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 417
( 417-94-п ) від 15.06.94 )
8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутися до Національної акціонерної
страхової компанії "Оранта" протягом трьох років з дня настання
страхової події ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 417 ( 417-94-п ) від 15.06.94, N 206 ( 206-95-п )
від 22.03.95 )
9. Виплата страхових сум провадиться у семиденний строк з дня
одержання Національної акціонерної страхової компанії "Оранта"
всіх необхідних документів від застрахованого або його
спадкоємців. У разі відмови у виплаті страхової суми Національна
акціонерна страхова компанії "Оранта" у семиденний строк письмово
повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і відповідні
митні органи із зазначенням причин відмови. Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і Національною
акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" щодо виплати страхових
сум вирішуються в установленому законодавством порядку. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 417
( 417-94-п ) від 15.06.94, N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
10. При настанні страхових подій, передбачених у пункті 7
цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться
Національною акціонерною страховою компанією "Оранта" за місцем
постійного проживання застрахованого шляхом їх перерахування на
особовий рахунок одержувача в банку, видачі чека або поштового
переказу за рахунок страхувальника.
Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми
провадиться шляхом її перерахування на його особовий рахунок в
банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це
відповідного органу опіки і піклування. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 417
( 417-94-п ) від 15.06.94, N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
11. Страхові суми не виплачуються, якщо страхова подія:
а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних
ушкоджень.
12. У разі загибелі або смерті застрахованого для отримання
спадкоємцями свідоцтва про право на спадщину митний орган, де
працював застрахований, видає спадкоємцям довідку за встановленою
формою (додаток N 1) для подання нотаріальній конторі.
13. Для визначення права на виплату страхових сум у випадках,
передбачених пунктом 7 цього Порядку та умов, застрахований або
його спадкоємець оформляють у відповідному митному органі та
подають Національній акціонерній страховій компанії "Оранта" такі
документи:
а) у разі загибелі або смерті застрахованого - заяву за
встановленою формою з відміткою митного органу про місячне грошове
утримання за останньою посадою на день страхової події (додаток
N 2), копію свідоцтва про смерть застрахованого, сідоцтво про
право на спадщину, документ, що посвідчує особу спадкоємця;
б) у разі втрати застрахованим працездатності - заяву за
вказаною формою з віміткою митного органу про місячне грошове
утримання за останньою посадою на день страхової події, копію
довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення
інвалідності, засвідчену в нотаріальному порядку, документ, що
посвідчує особу застрахованого. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 417
( 417-94-п ) від 15.06.94, N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
14. Митні органи зобов'язані надавати за запитами
Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" документи про
обставини страхових подій, необхідні для вирішення питання про
виплату страхових сум. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 417 ( 417-94-п ) від 15.06.94, N 206 ( 206-95-п )
від 22.03.95 )
Штамп Додаток N 1 (митного органу) до Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників митних органів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 487
ДОВІДКА
Видана про те, що ___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) був застрахований за державним обов'язковим особистим страхуванням
працівників митних органів.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 7 Порядку та умов
державного обов'язкового особистого страхування працівників митних
органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1992 р. N 487.
Довідка видана для подання нотаріальній конторі.

М.П. (митного органу) Керівник митного органу ____________________
(підпис)

Штамп Додаток N 2 (митного органу) до Порядку та умов державного
обов'язкового особистого страхування
працівників митних органів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 1992 р. N 487
Начальнику відділення Національної
акціонерної страхової компанії "Оранта"
_______________________ (району, міста)
від __________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) ______________________________________
(місце проживання)
ЗАЯВА
на виплату страхової суми

Прошу Вас виплатити мені страхову суму у зв'язку з тим, що __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(вказується страхова подія)
Раніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________ --------------------------------------------- (розмір страхової (непотрібне закреслити) суми) у зв'язку з цією подією.
До заяви додаю такі документи:
1. 2. 3. 4.
"____" _____________ 19__ р. Підпис заявника _____________
__________________________________________________________________
Відмітка митного органу:
_____________________________ працював з "___" ________ 19__ р. по
(прізвище, ім'я, по батькові)
"___" _____________ 19__ р. у митному органі на посаді ___________
(вказується __________________________________________________________________
посада, займана на день страхової події)
Місячне грошове утримання застрахованого на день страхової
події становило ___________________ карбованців.
Страхова подія сталася при виконанні або у зв'язку з
виконанням службових обов'язків.

М.П. Керівник митного органу (митного органу) _______________________
(підпис)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 417
( 417-94-п ) від 15.06.94 )вверх