Про внесення змін до Порядку постачання електричної енергії споживачам
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 09.04.2002475
Документ 475-2002-п, текущая редакция — Принятие от 09.04.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 квітня 2002 р. N 475
Київ
Про внесення змін до Порядку постачання
електричної енергії споживачам

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Порядку постачання електричної енергії
споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 1999 р. N 441 ( 441-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 12, ст. 480, N 38, ст. 1910, N 48, ст. 2353),
виклавши його у новій редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2002 р. N 475
ПОРЯДОК
постачання електричної енергії споживачам

1. Згідно з цим Порядком проводиться регулювання постачання
електричної енергії шляхом встановлення граничних величин її
споживання.
Визначення граничних величин споживання електричної енергії та потужності для Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя
2. Щомісячні граничні величини споживання електричної енергії
для регіонів визначаються та затверджуються Мінпаливенерго з
урахуванням стану розрахунків енергопостачальних організацій за
електричну енергію, отриману на оптовому ринку електричної енергії
України.
Граничні величини споживання електричної енергії для кожного
регіону визначаються Мінпаливенерго за 30 діб до початку
розрахункового місяця за формулою:
W (n-3)+ W (n-4)+ W (n-5)
отв отв отв W = (------------------------------- + з.п 3
W (n-3)+ W (n-4)+ W (n-5)
опн опн опн
+ ------------------------------) x K + W + W , 3 сез в.в д.у
де W - завдання з граничного споживання електричної
з.n енергії на розрахунковий місяць;
n - індекс розрахункового місяця;
W (n-3)...(n-5) - обсяг сплаченої електричної енергії, отв отриманої з оптового ринку електроенергії України суб'єктами
підприємницької діяльності, які відповідно до ліцензій провадять
діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами і постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на закріпленій території (далі - місцеві енергопостачальні
організації) в межах товарного відпуску за три останніх звітних
місяці;
W (n-3)...(n-5) - обсяг поставок електричної енергії, опн закупленої на оптовому ринку електроенергії України
енергопостачальними організаціями, які здійснюють постачання
електричної енергії споживачам відповідно до умов та правил
провадження підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом (ліцензійних умов) за три
останніх звітних місяці;
W - обсяг електричної енергії, що виробляється в.в електростанціями або блок-станціями регіону, які не реалізують її
через оптовий ринок електроенергії України, згідно з інформацією,
поданою місцевою енергопостачальною організацією. У разі неподання
таких даних цей обсяг береться на рівні фактичного виробітку у
відповідному місяці минулого року. При відхиленні фактичної
величини виробітку проти передбаченої зазначений обсяг підлягає
коригуванню;
W - обсяг поставки електричної енергії, що здійснюється д.у на підставі двосторонніх угод, передбачених законодавством;
К - коефіцієнт сезонних змін споживання електричної сез енергії в регіоні, який визначається за формулою:
W
ф.п
K = ---------------------------------, сез [W (n-3) + W (n-4) + W (n-5)] : 3
ф ф ф
де W - сумарне фактичне електроспоживання у місяцях,
ф.п аналогічних розрахунковому за три останні роки;
W (n-3)... (n-5) - сумарне фактичне електроспоживання за три ф місяці, що передують розрахунковому місяцю, за три останніх роки.
3. Затверджені граничні величини споживання електричної
енергії доводяться до Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
(далі - місцеві органи виконавчої влади) і місцевих
енергопостачальних організацій для подальшого встановлення
граничних величин споживачам електричної енергії відповідно до
пунктів 6-11 цього Порядку.
4. Граничні величини споживання електричної потужності та
періоди її контролю для регіонів розраховуються і встановлюються
Мінпаливенерго на підставі затверджених граничних величин
споживання електричної енергії з урахуванням структури її
споживання.
Якщо на території регіону знаходиться кілька
енергопостачальних організацій, граничні величини споживання
електричної енергії та потужності встановлюються кожній з них
відповідною електроенергетичною системою НЕК "Укренерго" після
погодження з представництвом Держенергонагляду в межах величин,
установлених Мінпаливенерго для регіону.
5. Граничні величини споживання електричної енергії та
потужності доводяться Мінпаливенерго до місцевих органів
виконавчої влади та місцевих енергопостачальних організацій за
25 діб до початку місяця.
Граничні величини споживання електричної енергії та
потужності можуть коригуватися з урахуванням рівня розрахунків з
оптовим ринком електроенергії та за умови зміни виробітку
електричної енергії електростанціями та блок-станціями, які не
реалізують її через оптовий ринок електроенергії України.
Визначення граничних величин споживання
електричної енергії та потужності для споживачів
6. Місцеві енергопостачальні організації разом з місцевими
органами виконавчої влади складають в межах установлених граничних
величин споживання електричної енергії та потужності розрахункові
баланси споживання електричної енергії та окремо - споживання
електричної потужності для періодів ранкового і вечірнього
максимуму навантаження енергосистеми з визначенням обсягів
споживання основних груп споживачів та населення і погоджують їх з
відповідними представництвами Держенергонагляду.
7. Місцеві енергопостачальні організації визначають граничні
величини споживання електричної енергії для споживачів (крім
населення та військових частин Збройних Сил), які:
не мають заборгованості за використану електричну енергію та
здійснюють попередню оплату, - в обсязі, за яким здійснено
попередню оплату;
отримують електричну енергію від незалежних
енергопостачальних організацій, - в обсязі, обумовленому у
договорах між споживачами та незалежними енергопостачальними
організаціями (за відсутності заборгованості перед місцевою
енергопостачальною організацією);
отримують електричну енергію на підставі двосторонніх угод,
передбачених нормативними документами, - в обсязі, передбаченому
відповідними угодами;
фінансуються з державного та місцевих бюджетів, - у межах
коштів, передбачених затвердженими кошторисами доходів і видатків
відповідних бюджетних установ та організацій. Установам та
організаціям, що належать до сфери управління Держводгоспу,
граничні величини споживання електричної енергії встановлюються
Держводгоспом у межах коштів, передбачених у державному бюджеті
для централізованої оплати спожитої електричної енергії, і можуть
бути скориговані один раз на місяць не пізніше ніж 27 числа за
погодженням з Мінпаливенерго або з місцевими енергопостачальними
організаціями;
не мають заборгованості за використану електричну енергію, -
в обсязі, передбаченому договором між місцевою енергопостачальною
організацією та споживачем;
мають заборгованість за використану електричну енергію, але в
повному обсязі проводять поточні розрахунки та виконують боргові
зобов'язання у визначені терміни, - в обсязі, передбаченому
договором між місцевою енергопостачальною організацією та
споживачем.
Споживачам, які не здійснюють поточні платежі у терміни,
встановлені договором, або не дотримуються узгоджених графіків
погашення заборгованості, граничні величини споживання електричної
енергії не встановлюються, а споживачі підлягають відключенню від
електричних мереж.
8. Для регулювання споживання електричної потужності місцеві
енергопостачальні організації на підставі граничних величин
споживання електричної енергії визначають у межах величин,
зазначених у пункті 6 цього Порядку, граничні величини споживання
електричної потужності для всіх споживачів з приєднаною потужністю
150 кВА (кВт) і більше.
9. Гранична величина споживання електричної потужності
встановлюється споживачам на період контролю в години ранкового та
вечірнього максимуму навантаження енергосистеми відповідно до
Правил користування електроенергією.
10. Граничні величини споживання електричної потужності для
споживачів визначаються як частка від ділення величини
середньодобового споживання електричної енергії в робочий день на
24 і на відповідні коефіцієнти заповнення останнього добового
графіка навантаження у режимні дні замірів (у грудні - для
місяців I та IV кварталів, у червні - для місяців
II та III кварталів). Коефіцієнти заповнення для періодів
контролю визначаються як частка від ділення величини
середньодобового навантаження на величину максимального
навантаження в період контролю ранкового та вечірнього максимуму
навантаження енергосистеми. Величина середньодобового споживання
електричної енергії в робочий день визначається на основі
граничної величини її споживання, встановленої на місяць, та даних
про електроспоживання у неробочі, вихідні та святкові дні. При
розрахунках граничних величин споживання електричної потужності
підприємствам, які працюють неповний робочий тиждень, кількість
робочих днів визначається згідно з графіком роботи, наданим
підприємством на розрахунковий місяць. Для цих підприємств
гранична величина споживання електричної потужності розраховується
та встановлюється окремо на дні, коли підприємство працює, та на
дні, коли не працює.
Для підприємств, які розраховуються за спожиту електричну
енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у
повному обсязі, гранична величина споживання електричної
потужності встановлюється на рівні, заявленому споживачем на
розрахунковий період.
11. Граничні величини споживання електричної енергії та
потужності доводяться до споживачів як договірні величини у
терміни, обумовлені договором між місцевою енергопостачальною
організацією та споживачем. Повідомлення про ці величини є
невід'ємною частиною договору. Обов'язковому погодженню з
представництвом Держенергонагляду підлягають граничні величини
споживання електричної енергії та потужності, розраховані для
споживачів з максимальною дозволеною величиною споживання
електричної потужності 750 кВт і більше та вибірково для інших
споживачів, які впливають на режими електроспоживання у регіоні.
За підсумками місяця гранична величина споживання електричної
енергії для споживачів коригується до рівня фактично сплаченої за
цей місяць величини її споживання.
У разі коригування для споживачів граничної величини
споживання електричної енергії здійснюється відповідне коригування
граничної величини споживання електричної потужності. Скоригована
гранична величина споживання електричної потужності дійсна з дня
проведення коригування.
Відповідальність за порушення вимог щодо
дотримання граничних величин споживання
електричної енергії та потужності
12. Місцеві енергопостачальні організації разом з місцевими
органами виконавчої влади повинні вживати необхідних заходів для
безумовного дотримання встановлених граничних величин споживання
електричної енергії та потужності. При перевищенні споживачами
регіону встановлених граничних величин електроспоживання до них
застосовуються примусові обмеження споживання електричної енергії.
Відповідальність за своєчасність розрахунків за
електроенергію, дотримання регіонами встановлених граничних
величин споживання електричної енергії та потужності покладається
на керівників місцевих енергопостачальних організацій та місцевих
органів виконавчої влади.
13. Споживачі у разі перевищення встановлених як договірні
граничних величин споживання електричної енергії та потужності
несуть відповідальність згідно з частинами п'ятою і шостою
статті 26 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ).
14. Усі споживачі повинні дотримуватися встановлених
граничних величин споживання електричної енергії та потужності, а
також оперативно-диспетчерської дисципліни згідно з нормативними
документами, брати участь у протиаварійних заходах та виконувати
вимоги, передбачені Правилами користування електричною енергією.вверх