Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України
Распоряжение Главы Верховной Рады Украины; Положение от 31.05.2000459
Документ 459/00-РГ, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.08.2011, основание - 769/11-РГ

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
м. Київ N 459 31 травня 2000 р.

{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Голови Верховної Ради України
N 769 ( 769/11-РГ ) від 25.08.2011 }
Про затвердження Положення
про Апарат Верховної Ради України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР
N 217 ( 217/06-РГ ) від 14.03.2006 }
{ Додатково див. Розпорядження Голови ВР
N 796 ( 796/10-РГ ) від 24.09.2010
N 876 ( 876/10-РГ ) від 12.10.2010 }

1. Затвердити Положення про Апарат Верховної Ради України
(додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови
Верховної Ради України від 30 грудня 1997 року N 553.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Голови Верховної Ради України
від 31 травня 2000 року N 459
ПОЛОЖЕННЯ
про Апарат Верховної Ради України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Апарат Верховної Ради України (далі - Апарат) є органом,
який здійснює правове, наукове, організаційне, документальне,
інформаційне, кадрове, фінансово-господарське,
матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення
діяльності Верховної Ради України, народних депутатів України.
2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України,
( 254к/96-ВР ) законами України, постановами Верховної Ради
України, Регламентом Верховної Ради України
( 1861-17, 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ), розпорядженнями Голови
Верховної Ради та Керівника Апарату, а також цим Положенням.
3. До складу Апарату входять його структурні підрозділи:
головні управління, управління, відділи, секретаріати Голови
Верховної Ради України та його заступників, секретаріати комітетів
Верховної Ради України, спеціальної контрольної комісії Верховної
Ради України з питань приватизації, секретаріати зареєстрованих
депутатських фракцій і груп, інші структурні підрозділи.
4. Структура Апарату Верховної Ради України, його гранична
чисельність відповідно до пункту 35 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) затверджуються Верховною Радою України.
5. Штатний розпис Апарату та чисельність працівників
структурних підрозділів затверджує в установленому порядку Голова
Верховної Ради України.
6. Апарат є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
II. ПРАВОВЕ І НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
7. У сфері правового та наукового забезпечення на апарат
покладаються такі завдання:
підготовка матеріалів, пов'язаних з розробкою законопроектів
і законодавчих пропозицій;
розробка або участь в розробці, за дорученням керівництва
Верховної Ради України, проектів законодавчих актів, актів
комітетів і комісій Верховної Ради України;
експертиза законопроектів, що вносяться до Верховної Ради
України суб'єктами права законодавчої ініціативи, організація
наукової експертизи в наукових установах; експертиза актів
законодавства щодо їх відповідності Конституції ( 254к/96-ВР ) і
законам України;
участь у доопрацюванні проектів законодавчих актів після
першого, другого і наступних читань;
візування законопроектів, що подаються на розгляд Верховної
Ради України у другому та наступних читаннях;
здійснення контролю за підготовкою проектів законів та інших
актів Верховної Ради України щодо їх юридичного і редакційного
оформлення;
подання наукової та правової допомоги комітетам і комісіям
Верховної Ради України в підготовці законопроектів, консультування
народних депутатів України з цих питань; організація
систематизованого обліку законодавства;
підготовка відповідних довідкових та науково-аналітичних
матеріалів з питань, що розглядаються Верховною Радою України;
здійснення аналізу практики застосування чинного
законодавства з метою його вдосконалення та сприяння реалізації
функції парламентського контролю Верховною Радою України та її
органами;
оцінка макроекономічної політики та бюджету, податкового
законодавства, визначення наслідків внесення змін і доповнень до
чинного законодавства з цих питань;
розробка на основі аналізу практики застосування
законодавства України прогнозів розвитку його відповідних галузей;
здійснення взаємовідносин з органами правосуддя щодо
відповідності актів Верховної Ради України Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законам України;
забезпечення представництва Верховної Ради України в
Конституційному Суді України та інших судових органах при розгляді
справ;
підготовка наукових висновків з питань європейської
інтеграції та міжнародних відносин;
встановлення та розвиток зв'язків з відповідними службами
парламентів зарубіжних країн з питань парламентського права,
розвитку і вдосконалення законодавства, законопроектної роботи,
обміну досвідом; підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій
для Верховної Ради України;
здійснення експертизи пропозицій Президента України щодо
прийнятих Верховною Радою законів;
роз'яснення положень законодавства за зверненнями народних
депутатів України, органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування, окремих громадян;
підготовка за дорученням керівництва Верховної Ради України
висновків з окремих правових питань.
III. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
8. На апарат покладаються такі завдання в сфері
організаційного забезпечення:
організаційне забезпечення реалізації Верховною Радою України
своїх конституційних повноважень;
реєстрація законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради
України суб'єктами права законодавчої ініціативи, ведення бази
даних та контроль за їх проходженням у комітетах Верховної Ради
України і спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з
питань приватизації;
підготовка за пропозиціями суб'єктів права законодавчої
ініціативи та комітетів Верховної Ради України і спеціальної
контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації
проектів зведених перспективних і поточних планів законотворчої
роботи Верховної Ради України, проектів порядку денного сесії та
розкладів пленарних засідань Верховної Ради України, аналітичних
матеріалів про стан їх реалізації;
забезпечення діяльності комітетів Верховної Рада України і
спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань
приватизації та подання їм організаційно-інформаційної і
консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та
опрацювання внесених на розгляд законопроектів, оформленні
прийнятих законів, постанов, а також забезпечення взаємодії
комітетів Верховної Рада України в процесі законотворення;
організаційно-методичне забезпечення роботи зареєстрованих у
Верховній Раді України депутатських фракцій і груп;
сприяння налагодженню взаємодії з питань законотворчої роботи
комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп з
Секретаріатом Президента України, Кабінетом Міністрів України,
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
науковими і громадськими організаціями, органами місцевого
самоврядування;
подання консультативної та організаційної допомоги народним
депутатам України, комітетам Верховної Рада України і спеціальній
контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації у
виконанні планів законотворчої та контрольної роботи,
доопрацюванні законопроектів;
методичне і організаційне забезпечення підготовки та
проведення пленарних засідань Верховної Ради України, засідань
комітетів Верховної Ради України і спеціальної контрольної комісії
Верховної Ради України з питань приватизації;
забезпечення народних депутатів України законопроектами та
інформаційними матеріалами з питань, що вносяться на розгляд
Верховної Ради України;
облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при
обговоренні законопроектів та інших питань на сесіях Верховної
Ради України, а також пропозицій і зауважень, що надходять до
проектів актів, опублікованих для всенародного обговорення;
забезпечення разом з відповідними комітетами, депутатськими
фракціями і групами підготовки "Дня Уряду України" та
парламентських слухань у Верховній Раді України;
організація системи навчання і стажування народних депутатів
України, забезпечення взаємодії депутатських фракцій і груп з
комітетами у цих питаннях;
здійснення взаємодії з органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування у підготовці питань, що вносяться на
розгляд Верховної Ради України, її комітетів і спеціальної
контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації;
подання організаційно-методичної допомоги місцевим органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у здійсненні
заходів щодо підготовки та проведення виборів народних депутатів
України і виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів, референдумів; підготовка та узагальнення інформацій
про хід виборчих кампаній, підсумки виборів та місцевих
референдумів;
підготовка матеріалів, пов'язаних з вирішенням питань
адміністративно-територіального устрою України, ведення
автоматизованої системи "Адміністративно-територіальний устрій
України";
організація обліку даних про кількість і склад територіальних
громад та органів місцевого самоврядування, подання їм методичної
допомоги;
підготовка відповідних аналітичних матеріалів про стан
виконання доручень, що містяться в актах Верховної Ради України та
її органів;
організація контролю за додержанням термінів розгляду запитів
народних депутатів України та виконання доручень, що містяться в
актах Верховної Ради України, а також даних на її засіданнях
комітетам Верховної Ради України і спеціальній контрольній комісії
Верховної Ради України з питань приватизації, Кабінету Міністрів
України, міністерствам і відомствам України;
організаційне забезпечення проведення у Верховній Раді
України нарад, зустрічей та інших заходів;
організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і
скарг, що надходять до Верховної Ради України та її органів,
вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у
зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення;
організаційне забезпечення планування та проведення
мобілізаційної підготовки у Верховній Раді України на особливий
період та на випадок стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний
час.
IV. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
9. На апарат покладаються такі завдання в сфері
документального забезпечення:
документальне обслуговування Верховної Ради України, її
комітетів і комісій, депутатських фракцій і груп;
ведення протоколів і стенограм засідань Верховної Ради
України, нарад, прес-конференцій та інших заходів;
забезпечення правильності оформлення та своєчасності
проходження документів в апараті; приймання і експедиційна обробка
документів, аналіз, опрацювання та доставка службової
кореспонденції адресатам; впровадження наукової організації роботи
з документами в апараті Верховної Ради України;
опрацювання, друкування і тиражування матеріалів та
документів, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України;
оформлення і розсилка в установленому порядку актів Верховної
Ради України та її органів, забезпечення опублікування цих та
інших офіційних матеріалів, інформацій про діяльність Верховної
Ради України;
організація підготовки до видання документів Верховної Ради
України;
підготовка стенографічних матеріалів засідань Верховної Ради
України;
організація ведення діловодства в апараті, облік, зберігання
та забезпечення користування документами Верховної Ради України,
її органів; комплектування архіву, підготовка документів та
архівних справ для передачі їх в установленому порядку на постійне
зберігання.
V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
10. На апарат покладаються такі завдання в сфері
інформаційного та комп'ютерно-технологічного забезпечення:
забезпечення Верховної Ради України, її комітетів і
спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань
приватизації та народних депутатів України відповідною внутрішньою
і міжнародною інформацією з правових, політичних, економічних,
соціальних, інших проблем на основі сучасних методів і засобів
обробки даних комп'ютерних мереж і телекомунікацій;
формування та підтримання в належному стані інтегрованого
банку даних, що забезпечує законотворчу та правозастосовну
діяльність, розробку проектів рішень з проблемних питань,
пов'язаних із законодавчою діяльністю Верховної Ради України;
організація, створення і забезпечення функціонування
комп'ютеризованої інформаційної системи колективного користування,
що охоплює законотворчий процес;
інформаційно-технологічне забезпечення ведення пленарних
засідань Верховної Ради України;
методичне і технологічне супроводження комп'ютеризованої
обробки проектів законів на всіх стадіях їх проходження у
Верховній Раді України; ведення баз даних процесу законотворення;
формування баз даних законів та постанов Верховної Ради
України, забезпечення доступу до баз даних законодавчих актів
зарубіжних країн;
організація і проведення науково-дослідницьких та
конструкторських робіт по створенню проблемно-орієнтованих
комплексів і робочих місць у Верховній Раді України, удосконалення
системи правової інформації, участь в реалізації завдань правової
інформатизації України;
організація і здійснення інформаційно-бібліотечного
забезпечення діяльності Верховної Ради України.
VI. ФІНАНСОВЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
11. На апарат покладаються такі завдання в сфері фінансового,
господарського, матеріально-технічного та соціально-побутового
забезпечення:
здійснення фінансування діяльності Верховної Ради України та
структурних підрозділів її апарату відповідно до видатків,
передбачених кошторисом витрат на здійснення повноважень Верховної
Ради України;
здійснення в межах наявних коштів матеріально-технічного
забезпечення діяльності Верховної Ради України;
здійснення оперативного управління державним майном, що
забезпечує діяльність Верховної Ради України;
забезпечення в установленому порядку соціально-побутових та
житлових умов народних депутатів України, працівників апарату
Верховної Ради України;
забезпечення діяльності Верховної Ради України необхідними
засобами зв'язку та іншими засобами оргтехніки;
здійснення господарського обслуговування Верховної Ради
України.
Розв'язання цих та інших завдань здійснює Управління справами
Апарату.
VII. ІНШІ ФУНКЦІЇ АПАРАТУ
12. До інших функцій діяльності апарату належать:
встановлення зв'язків із засобами масової інформації,
організація висвітлення діяльності Верховної Ради України та її
органів;
підготовка і поширення матеріалів про діяльність Верховної
Ради України; акредитація кореспондентів українських і зарубіжних
засобів масової інформації, організація і проведення
прес-конференцій, зустрічей та інших заходів;
розробка пропозицій щодо розвитку зв'язків з парламентами
зарубіжних країн і міжпарламентськими організаціями;
розробка планів міжпарламентського обміну і проведення
організаційних заходів щодо їх реалізації, забезпечення членів
делегацій Верховної Ради України, груп народних депутатів України,
які виїжджають за кордон, відповідними матеріалами і документами;
забезпечення ділових зв'язків з дипломатичними місіями в
Україні та представництвами України за кордоном, організація
перекладу в ході зустрічей, переговорів з іноземними партнерами, а
також переклад документів, повідомлень і листів, що надходять до
Верховної Ради України іноземною мовою;
організація прийомів у Верховній Раді України парламентських
делегацій, політичних діячів та дипломатичних представників
іноземних держав, представників міжнародних організацій;
підготовка матеріалів і пропозицій з питань
зовнішньополітичної діяльності Верховної Ради України;
організація та здійснення роботи по кадровому обслуговуванню
народних депутатів України, їх помічників-консультантів,
працівників апарату, забезпечення виконання положень Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ); підготовка
інформаційно-аналітичних матеріалів з кадрових питань;
підготовка документів для нагородження відзнаками Верховної
Ради України, облік цих документів;
облік військовозобов'язаних і призовників, бронювання
військовозобов'язаних, виконання передбачених чинним
законодавством заходів з військово-мобілізаційної підготовки і
цивільної оборони;
організація роботи по охороні державної таємниці.
Апарат здійснює й інші функції, що покладаються на нього
Верховною Радою України.
VIII. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ АПАРАТУ
13. Керівник апарату Верховної Ради України призначається на
посаду і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням
Голови Верховної Ради України.
Керівник апарату має перших заступників та заступників, які
за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади
Головою Верховної Ради України.
Керівник апарату, його перші заступники та заступники
здійснюють керівництво дорученими ділянками роботи відповідно до
розподілу обов'язків, визначених Головою Верховної Ради України.
14. Керівники структурних підрозділів апарату, їх заступники,
інші працівники апарату призначаються на посаду і звільняються з
посади відповідно до Порядку добору, прийняття на роботу,
переведення на іншу посаду та звільнення з роботи працівників
апарату Верховної Ради України.
15. Керівник Апарату:
забезпечує роботу апарату по виконанню завдань, що належать
до сфери діяльності Верховної Ради України;
здійснює загальне керівництво і координацію роботи
структурних підрозділів апарату, відповідає за виконання
покладених на апарат завдань;
організує підготовку і проведення сесій Верховної Ради
України, нарад у Голови Верховної Ради України; забезпечує подання
на підпис Голові Верховної Ради України документів, прийнятих
Верховною Радою України;
забезпечує плановість і ефективність у роботі структурних
підрозділів апарату; затверджує плани роботи структурних
підрозділів апарату, звіти по їх виконанню та інші нормативні
документи, що регламентують діяльність апарату Верховної Ради
України, його працівників, відповідає за виконання покладених на
апарат завдань;
вносить на затвердження положення про апарат Верховної Ради
України та його структурні підрозділи, пропозиції щодо призначення
на посади їхніх керівників та заступників, вирішує у встановленому
порядку вжиття до них заходів заохочення та накладення стягнень;
вносить пропозиції щодо структури та граничної чисельності
апарату Верховної Ради України, штатного розпису і чисельного
складу підрозділів апарату;
здійснює загальну політику щодо добору і розстановки кадрів в
апараті, формування кадрового резерву, організації навчання та
підвищення кваліфікації працівників апарату;
організовує дотримання вимог охорони державної таємниці та
ведення мобілізаційної роботи в апараті Верховної Ради України;
видає розпорядження;
представляє апарат у відносинах з державними органами,
установами, організаціями, об'єднаннями громадян, зарубіжними
установами і організаціями.
16. Керівники структурних підрозділів апарату:
здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів і
несуть відповідальність за виконання завдань, покладених на
підрозділи; розподіляють обов'язки між працівниками, забезпечують
організованість у роботі і додержання трудової та виробничої
дисципліни; організують ведення діловодства;
забезпечують виконання доручень керівництва Верховної Ради
України та її апарату;
доповідають керівництву Верховної Ради України, Керівнику
апарату питання, підготовлені у відповідному підрозділі;
беруть участь у нарадах у Голови Верховної Ради України,
засіданнях комітетів і комісій Верховної Ради України;
відповідають за добір, розстановку, підвищення кваліфікації
та навчання працівників; забезпечують розробку
професійно-кваліфікаційних
характеристик та посадових інструкцій працівників, створення
кадрового резерву;
представляють відповідні підрозділи у Верховній Раді України,
органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
17. Інші працівники апарату:
забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно
до функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність у
порядку, передбаченому законом;
виконують окремі завдання і доручення керівництва Верховної
Ради України, апарату, структурного підрозділу, а також
безпосереднього керівника;
у разі необхідності можуть бути присутні на засіданнях
комітетів і комісій Верховної Ради України при розгляді питань, у
підготовці яких вони брали участь;
відповідно до законодавства України користуються правом
знайомитися з матеріалами в органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування, а також одержувати від цих органів
необхідні документи і матеріали для підготовки відповідних питань;
мають право вносити керівництву апарату, відповідного
підрозділу пропозиції з питань, що стосуються їх роботи.
18. На працівників апарату поширюється законодавство України
про працю та державну службу. Вони зобов'язані виконувати Правила
внутрішнього трудового розпорядку, інструкції по роботі з
документами, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію.
{ Положення в редакції Розпорядження Голови ВР N 217 ( 217/06-РГ )
від 14.03.2006; додатково див. Розпорядження Голови ВР N 796
( 796/10-РГ ) від 24.09.2010, N 876 ( 876/10-РГ ) від 12.10.2010 }вверх