Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2008 р. № 45
Київ

Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 74 від 11.02.2009
№ 1372 від 23.12.2009
№ 318 від 21.04.2010
№ 1109 від 20.10.2011
№ 1322 від 21.12.2011
№ 35 від 25.01.2012
№ 978 від 24.10.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 847 від 28.10.2015}

Відповідно до частини третьої статей 43 і 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 359) такі зміни:

1) у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Для осіб, які звільнені із служби в 2008 - 2009 роках (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748, від 3 вересня 2005 р. № 865, від 9 березня 2006 р. № 268 і від 15 листопада 2006 р. № 1588) або які померли (загинули) в зазначений період, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців. При цьому для осіб, звільнених у січні 2008 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці восьмому слова "абзаці п'ятому" замінити словами "абзаці шостому";

2) пункт 8 виключити.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2008 р. № 45

ПОРЯДОК
проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

1. Перерахунок раніше призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон) пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом (далі - особи), або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

2. На підставі зазначеного в пункті 1 цього Порядку рішення Кабінету Міністрів України Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Адміністрація Держспецзв'язку, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС (далі - державні органи) повідомляють у п'ятиденний строк Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій військовослужбовцям.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1109 від 20.10.2011, № 35 від 25.01.2012, № 380 від 29.05.2013}

Пенсійний фонд України повідомляє у п'ятиденний строк з моменту надходження інформації від державних органів своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (далі - списки).

Головні управління Пенсійного фонду України складають у десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації списки за формою згідно із додатком 1 та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 978 від 24.10.2012}

3. На підставі списків уповноважені органи готують для перерахунку пенсії довідки про розмір грошового забезпечення кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно із додатком 2 (далі - довідка) та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.

Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009}

Довідки видаються на осіб, які звільнені із служби:

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009}

у Національній гвардії України - державним органом, у якому вони перебували на пенсійному обліку до 1 січня 2007 року;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009}

у штабах і військах Цивільної оборони України, що ліквідовані, органах та підрозділах служби цивільного захисту та Держтехногенбезпеки - ДСНС;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009; в редакції Постанови КМ № 380 від 29.05.2013}

у розвідувальних підрозділах органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України, що ліквідовані, - Службою зовнішньої розвідки за відповідними посадами у такому державному органі на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1372 від 23.12.2009}

Особам, що відряджалися для виконання службових обов'язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони перебували, перерахунок пенсій провадиться на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, виданих зазначеними органами, установами, організаціями і підприємствами.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 11.02.2009}

У разі ліквідації таких органів, установ, організацій чи підприємств довідки видаються правонаступниками, а у разі їх відсутності або перейменування (відсутності) посад - у порядку, встановленому Мінсоцполітики.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 11.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

Зазначені довідки надсилаються до державних органів, у яких особи проходили службу до відрядження, а їх уповноважені органи подають довідки у п'ятиденний строк головним управлінням Пенсійного фонду України.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 11.02.2009}

4. Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частинами другою і третьою статті 51 Закону. Якщо внаслідок перерахунку розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 847 від 28.10.2015}

5. Для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з урахуванням таких його видів:

{Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу у межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та військовим (спеціальним) званням;

надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання "заслужений" чи "народний", службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук та вчене звання - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;

щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України - у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок;

інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищення та щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію;

щомісячні надбавки за особливі умови служби (крім надбавки за службу у віддаленій місцевості) особам, звільненим з військової служби, які проходили службу та обслуговували ядерну зброю на об'єктах "С", у складальних бригадах ремонтно-технічних баз, у складі екіпажів атомних підводних човнів, на території військових полігонів, де проводилися випробування ядерної зброї або навчання із застосуванням такої зброї, та у військових частинах, що обслуговували космодром "Байконур", якщо такі надбавки виплачувалися їм на день звільнення із служби у відсотках посадового окладу, що встановлювалися до 1 січня 2008 р. для обчислення розміру пенсії, але не більше розміру надбавок за особливі умови служби відповідно до законодавства.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 318 від 21.04.2010}

Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами), крім зазначених у абзаці шостому цього пункту, для перерахунку пенсії не враховуються.

{Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 318 від 21.04.2010}

6. Відповідною вважається посада, яка за класифікаційними характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу, функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі органу (організації, установи, військової частини тощо) прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.

7. Особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ, осіб рядового і начальницького складу державних органів колишнього Союзу РСР, громадянам інших держав із числа військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, осіб рядового і начальницького складу державних органів, утворених відповідно до законодавства таких держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та членам їх сімей довідки видаються державними органами за відповідними посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1372 від 23.12.2009}

9. Пенсійний фонд України та його головні управління мають право перевіряти правильність складення довідок.Додаток 1
до Порядку

СПИСОК
осіб, пенсії яких підлягають перерахунку

Порядковий номер 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Дата звільнення із служби (смерті) 

Військове (спеціальне) звання 

Посада на день звільнення із служби (смерті) із зазначенням назви підрозділу 

Розмір грошового забезпечення, з якого обчислена пенсія до перерахунку 

1. 

 

 

 

 

посадовий оклад                                                        _____
оклад за військовим (спеціальним) званням           _____
надбавка за вислугу років                                          _____
підвищення грошового забезпечення                       _____
надбавка за службу в умовах режимних обмежень _____
надбавка за особливі умови служби                         _____
надбавка за безперервну службу                               _____
інші додаткові види                                                     _____
премія                                                                           _____

____________
разом 

2. 

 

 

 

 

посадовий оклад                                                        _____
оклад за військовим (спеціальним) знанням           _____
надбавка за вислугу років                                          _____
усього середньомісячна сума додаткових видів       _____
у тому числі:
підвищення грошового забезпечення                       _____
надбавка за службу в умовах режимних обмежень _____
надбавка за особливі умови служби                         _____
надбавка за безперервну службу                               _____
інші додаткові види                                                     _____
премія                                                                           _____

_____________
разом 

 Начальник Головного управління
Пенсійного фонду України 

 

 

в ____________________________________ 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 


Додаток 2
до Порядку

ДОВІДКА
про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії

    


Документы и файлы

Сигнальный документ — f255963n66.doc

Публикации документа