Документ 445/2002, текущая редакция — Принятие от 08.05.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зупинення дії Постанови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
від 21 листопада 2001 року N 2135-2/01

Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від
21 листопада 2001 року N 2135-2/01 ( rb2135002-01 ) "Про внесення
доповнень до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим
від 18 липня 2001 року N 1926-2/01 "Про майно Автономної
Республіки Крим, що не підлягає приватизації" уповноваженою особою
з управління пакетом акцій ВАТ "Кримхліб" у розмірі 51 відсотка
статутного фонду товариства призначено Міністерство
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим. Крім того,
рекомендовано зазначеному Міністерству, Фонду майна Автономної
Республіки Крим, акціонерам ВАТ "Кримхліб" вирішити питання про
наділення правління ВАТ "Кримхліб" функціями з управління на строк
до 15 червня 2006 року пакетом акцій ВАТ "Кримхліб" у розмірі
44,08 відсотка і внести зміни до статуту товариства щодо
делегування таких повноважень правлінню ВАТ "Кримхліб", після чого
функції з управління цим пакетом акцій передаються Фондом майна
Автономної Республіки Крим правлінню ВАТ "Кримхліб".
Зазначена Постанова не відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ), Конституції Автономної Республіки Крим
( rb239k002-98 ), затвердженої Законом України від 23 грудня
1998 року ( 350-14 ), та Закону України "Про Верховну Раду
Автономної Республіки Крим" ( 90/98-ВР ), за якими управління
майном, що належить Автономній Республіці Крим, має здійснюватись
відповідно до поділу повноважень між Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим
(пункт 3 частини першої статті 138 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частина четверта статті 1, стаття 26, частина
перша статті 35, частина друга статті 38 Конституції Автономної
Республіки Крим ( rb239k002-98 ).
Так, на Верховну Раду Автономної Республіки Крим згідно з
пунктами 4, 5 частини другої статті 26 Конституції Автономної
Республіки Крим ( rb239k002-98 ), пунктами 4, 5 частини другої
статті 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки
Крим" ( 90/98-ВР ) покладено лише функції з визначення порядку
управління майном, яке належить Автономній Республіці Крим, та
майном, яке знаходиться на балансі Верховної Ради Автономної
Республіки Крим.
Безпосереднє ж управління майном Автономної Республіки Крим у
порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
відповідно до частини другої статті 38 Конституції Автономної
Республіки Крим ( rb239k002-98 ) здійснює Рада міністрів
Автономної Республіки Крим.
Таким чином, зазначена Постанова Верховної Ради Автономної
Республіки Крим порушує й вимоги статей 135 та 136 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 1 Конституції
Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ) та статті 1 Закону
України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим"
( 90/98-ВР ), згідно з якими нормативно-правові акти Верховної
Ради Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і
законам України, приймаються відповідно до них та на їх виконання,
а Верховна Рада Автономної Республіки Крим має здійснювати свої
повноваження на підставі Конституції України і законів України,
Конституції Автономної Республіки Крим, приймати рішення і
постанови в межах своєї компетенції.
Ураховуючи викладене та відповідно до частини другої статті
137 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
Зупинити дію Постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим від 21 листопада 2001 року N 2135-2/01 ( rb2135002-01 ) "Про
внесення доповнень до Постанови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим від 18 липня 2001 року N 1926-2/01 "Про майно
Автономної Республіки Крим, що не підлягає приватизації" як такої,
що не відповідає Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 травня 2002 року
N 445/2002вверх