Документ 440_056, действует, текущая редакция — Подписание от 14.11.2006

               Угода 
про співробітництво у сферах розвитку державної
служби і адміністративної реформи між Головним
управлінням державної служби України та
Міністерством внутрішніх справ
Литовської Республіки

Дата підписання: 14.11.2006 Дата набуття чинності: 14.11.2006
Головне управління державної служби України та Міністерство
внутрішніх справ Литовської Республіки, далі - Сторони,
виходячи з прагнення розвивати співробітництво у сферах
державної служби і адміністративної реформи,
усвідомлюючи важливість успішних перетворень у сфері
державної служби у контексті її наближення до стандартів
Європейського Союзу,
будучи переконаними в необхідності сприяти зміцненню
двостороннього співробітництва, обміну досвідом з питань
реформування та модернізації державної служби з метою вирішення
поставлених перед обома державами завдань,
ДОМОВИЛИСЬ про нижчезазначене:
Стаття 1
Сторони здійснюватимуть і розвиватимуть співробітництво у
сферах державної служби і адміністративної реформи з метою
професіоналізації державної служби, підвищення ефективності та
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.
Стаття 2
Пріоритетними напрямами співробітництва Сторін є:
1. Розвиток законодавства, що регулює сферу державної служби.
2. Розвиток вищого корпусу державних службовців.
3. Проведення функціонального обстеження органів публічного
адміністрування та підвищення ефективності діяльності.
4. Інформаційне забезпечення та вивчення методики управління
державною службою.
5. Дослідження стратегії розвитку державної служби.
6. Планування та координація державної політики,
удосконалення системи прийняття рішень в державному управлінні.
7. Професійне навчання державних службовців.
8. Управління людськими ресурсами в системі державної служби.
Стаття 3
Співробітництво може здійснюватись у таких формах:
1. Здійснення спільних проектів і програм.
2. Організація та проведення навчань та стажувань державних
службовців.
3. Сприяння розширенню контактів між органами державної
влади, обміну відповідними спеціалістами, консультантами та
експертами.
4. Створення спільних робочих груп, що складатимуться з
представників органів державної влади, експертів, наукових
працівників, а також інших фахівців, для вирішення конкретних
питань державної служби та державного управління.
5. Організація та проведення конференцій, семінарів,
консультацій та нарад експертів.
6. Спільне проведення аналізу та досліджень з актуальних
проблем, що становлять взаємний інтерес.
7. Обмін досвідом, інформацією і документацією з питань
державної служби та державного управління, зокрема щодо
нормативно-правових основ здійснення адміністративної реформи.
8. За узгодженням Сторін в інших формах співробітництва.
Стаття 4
Пріоритетним інструментом співробітництва Сторони визнають
"твіннінг" ("споріднення" державних інституцій) і відзначають
необхідність розширення можливостей для його застосування.
Стаття 5
Співпраця Сторін здійснюватиметься на підставі цієї Угоди,
щорічно узгоджених робочих програм, в яких будуть конкретизовані
зміст, форма, обсяг співпраці та інші окремо заплановані заходи. У
межах своєї компетенції Сторони можуть встановлювати безпосередні
контакти і підписувати додаткові договірні документи про взаємодію
по окремих напрямках діяльності у сфері державної служби та
державного управління.
Стаття 6
З метою ефективного виконання положень цієї Угоди до
співпраці можуть залучатись представники органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, громадських організацій,
наукових установ, навчальних закладів, інших установ та
організацій шляхом їх запрошення на зустрічі, що проводитимуться
обома Сторонами.
Стаття 7
Представники Сторін у разі потреби будуть зустрічатись в
узгоджені ними терміни як в Україні, так і у Литві для підведення
підсумків співпраці в рамках цієї Угоди, а також для підготовки
рекомендацій і програм подальшого співробітництва.
Стаття 8
Сторони сприятимуть і розвиватимуть співробітництво на
підставі цієї Угоди на основі рівності і взаємовигоди. Кожна зі
Сторін покриває витрати на поїздки своїх представників. Витрати за
перебування покриває приймаюча Сторона в обсязі, домовленому між
Сторонами.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Кожна зі
Сторін може припинити дію Угоди, письмово поінформувавши про це
іншу Сторону. В такому випадку ця Угода припинить свою дію по
закінченні шести місяців з дня отримання такого повідомлення іншою
Стороною. За взаємною згодою Сторін Угоду може бути змінено чи
доповнено.
ВЧИНЕНО в м. Києві 14 листопада 2006 року в двох примірниках,
кожний українською, литовською та російською мовами, причому усі
тексти є автентичними.
За Головне управління За Міністерство
державної служби внутрішніх справ
України Литовської Республіки
(підпис) (підпис)вверх