Документ 440-2002-р, текущая редакция — Редакция от 21.01.2009, основание - 46-2009-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 9 серпня 2002 р. N 440-р
Київ

Про схвалення плану заходів щодо виконання
Програми розвитку інвестиційної діяльності
на 2002-2010 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 10-р ( 10-2005-р ) від 15.01.2005
N 119-р ( 119-2006-р ) від 01.03.2006
N 77-р ( 77-2007-р ) від 01.03.2007
Постановою КМ
N 738 ( 738-2007-п ) від 16.05.2007
Розпорядженнями КМ
N 1179-р ( 1179-2008-р ) від 10.09.2008
N 46-р ( 46-2009-р ) від 21.01.2009 }

1. Схвалити план заходів щодо виконання Програми розвитку
інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1801
( 1801-2001-п ) (далі - план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання
плану заходів та щороку до 15 січня і 15 липня подавати
Мінекономіки інформацію про хід його виконання, до 1 грудня -
пропозиції щодо коригування плану заходів на наступний рік.
3. Мінекономіки:
кожні півроку протягом місяця, що настає за звітним періодом,
інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання плану
заходів;
щороку до 20 грудня подавати у разі потреби на затвердження
Кабінетові Міністрів України скоригований план заходів на
наступний рік.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2002 р. N 440-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання Програми розвитку
інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Захід | Відповідальні | Термін | Очікуваний результат | виконавці | виконання | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дерегуляція підприємницької діяльності,
лібералізація ділової активності та створення
ефективного конкурентного середовища
1. Розширити участь в міжнародному Антимонопольний 2002-2010 запобігання обмеженню конкуренції співробітництві у сфері комітет роки внаслідок дій, вчинених за конкурентної політики Держкомпідприємництво територією держави Мінекономіки
інші центральні органи
виконавчої влади

2. Забезпечити укладення Держспоживстандарт -"- забезпечення рівних правових умов двосторонніх угод про взаємне Мінекономіки підприємницької діяльності визнання сертифікатів інші центральні органи відповідності виконавчої влади
3. Привести законодавство України в Держкомпідприємництво IV квартал удосконалення процедури частині ліцензування інші центральні органи 2004 р. ліцензування підприємницької господарської діяльності у виконавчої влади діяльності, сприяння розвиткові відповідність з нормами і приватного підприємництва стандартами ЄС
Створити автоматизовану систему реєстрації суб'єктів господарювання
4. Забезпечити ефективне Мінекономіки IV квартал створення для вітчизняних функціонування Національного Держстандарт 2002 р. суб'єктів господарської органу з акредитації шляхом діяльності рівних правових умов розмежування функцій із конкуренції на зовнішніх ринках сертифікації та акредитації
5. Підготувати пропозиції щодо Мінекономіки 2003-2005 створення правових умов для впорядкування регулювання Держкомпідприємництво роки провадження підприємницької підприємницької діяльності на інші центральні органи діяльності державному та регіональному рівні виконавчої влади
5-1. Удосконалити процедуру видачі Держкомпідприємництво 2008-2009 оптимізація процедури документів дозвільного центральні та місцеві роки видачі документів характеру органи виконавчої дозвільного характеру влади
5-2. Розробити і затвердити Порядок Мінприроди IV квартал упровадження прозорого механізму проведення аукціонів з продажу Держкомпідприємництво 2008 р. організації продажу спеціальних спеціальних дозволів на інші центральні органи дозволів користування надрами виконавчої влади
Формування нормативно-правової бази
6. Забезпечити супроводження у
Верховній Раді України проектів
законодавчих актів:

{ Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Розпорядження
КМ N 1179-р ( 1179-2008-р ) від 10.09.2008 }

Про похідні (деривативи) Державна комісія з відповідно до збільшення обсягу інвестицій в цінних паперів та планів розвиток економіки фондового ринку законотворчої Мінекономіки діяльності Мінфін Верховної Державна комісія з Ради України регулювання ринків
фінансових послуг
Мінагрополітики
Держінвестицій
Національний банк (за
згодою)
Мін'юст

{ Абзац четвертий пункту 6 виключено на підставі
Розпорядження КМ N 1179-р ( 1179-2008-р ) від 10.09.2008 }

{ Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Розпорядження
КМ N 1179-р ( 1179-2008-р ) від 10.09.2008 }

Цивільний кодекс України Мінекономіки -"- захист прав та інтересів Мін'юст інвесторів (власників)
Житловий кодекс України Мінжитлокомунгосп -"- розроблення механізму Мінрегіонбуд інвестування будівництва, Мінекономіки реконструкції та проведення Мінфін капітального ремонту житла Мінпраці
Мін'юст
Про комплексну реконструкцію Мінрегіонбуд IV квартал відновлення житлового фонду за кварталів (мікрорайонів) Мінекономіки 2006 р. рахунок залучення інвестицій, застарілого житлового фонду Мінфін поліпшення житлових умов Держкомзем населення Державна податкова
адміністрація
Мін'юст
Держінвестицій
Про внесення змін до Закону Державна податкова -"- приведення законодавства у України "Про державну адміністрація відповідність з положеннями податкову службу в Україні" та Мінфін Конституції України інших законів України Мінекономіки ( 254к/96-ВР ) Мін'юст
інші центральні
органи виконавчої
влади
Про внесення змін до Закону -"- -"- створення прозорих умов України "Про застосування провадження підприємницької реєстраторів розрахункових діяльності та проведення операцій у сфері торгівлі, контролю за розрахунковими громадського харчування та операціями послуг"
Про ринок земель Держкомзем згідно з створення прозорих умов для Мінекономіки планами функціонування ринку землі Мінфін законотворчої Мінрегіонбуд діяльності Мінприроди Верховної Ради України
Про державний земельний -"- згідно з захист прав власності на кадастр планами земельні ділянки, вирішення законотворчої питання раціонального діяльності використання та охорони земель Верховної Ради України
Про спеціальні (вільні) Мінекономіки відповідно до оптимізація умов провадження економічні зони Мінфін планів діяльності у спеціальних Державна податкова законотворчої (вільних) економічних зонах адміністрація діяльності та приведення їх у відповідність Держмитслужба Верховної з положеннями Міжнародної Мінпромполітики Ради України конвенції про спрощення і Мін'юст гармонізацію митних процедур Держінвестицій ( 995_643 ) (м. Кіото, 1973 р.)
Про запровадження накопичувальної Мінпраці -"- удосконалення пенсійної системи загальнообов'язкового Мінфін системи державного пенсійного Пенсійний фонд страхування Мінекономіки
Держфінпослуг
Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку
7. Розробити і подати Кабінетові
Міністрів України проекти
законодавчих актів:
Житловий кодекс України Державний комітет з IV квартал створення механізму інвестування (нова редакція) питань житлово- 2002 р. будівництва житла комунального
господарства
Мінекономіки
Мінпраці
Мін'юст
Про основні засади формування та Мінекономіки IV квартал урегулювання механізму створення регулювання ринку венчурного Держкомпідприємництво 2003 р. фондів ризикового (венчурного) капіталу МОН капіталу, зниження рівня ризику Мінфін для інвесторів Антимонопольний
комітет
Мін'юст
Про внесення змін до Закону Державна комісія з IV квартал приведення стандартів обліку та України "Про аудиторську цінних паперів та 2003 р. аудиту у відповідність з діяльність" фондового ринку основними положеннями Держкомпідприємництво законодавства ЄС Мінфін
Мін'юст
Федерація
професіональних
бухгалтерів і
аудиторів
(за згодою)
Ліга страхових
організацій
(за згодою)
Про особливості передачі в Мінрегіонбуд IV квартал створення сприятливих умов для управління, оренду, концесію Мінекономіки 2006 р. залучення інвестицій об'єктів з тепловодопостачання та Мінфін водовідведення, що перебувають у Мін'юст комунальній власності Антимонопольний
комітет
Держкомпідприємництво

{ Абзац шостий пункту 7 виключено на підставі Розпорядження
КМ N 1179-р ( 1179-2008-р ) від 10.09.2008 }

Про затвердження Держкомзем -"- раціональне використання та Загальнодержавної Мінекономіки охорона земельних ресурсів програми використання Мінфін
та охорони земель Мінприроди
Про державну Держкомзем 2008 рік установлення належності та інвентаризацію земель Мінприроди цільового призначення Мінекономіки земельних ділянок Мінфін
Мінагрополітики
Мінпромполітики
Держводгосп
Держкомлісгосп
Про управління землями -"- у тримісячний удосконалення системи державної власності термін після управління землями державної опублікування власності Закону України "Про внесення змін до Земе- льного кодексу України (щодо удосконалення управління землями дер- жавної влас- ності)
Про встановлення та зміну Держкомзем 2008 рік упорядкування меж населених меж адміністративно- Мінекономіки пунктів територіальних одиниць Мінфін
Мінприроди
Про внесення змін до -"- -"- врегулювання питання деяких законодавчих користування чужими земель актів (щодо речових ділянками прав на чужі земельні
ділянки)
Про внесення змін до -"- -"- раціональне використання та деяких законодавчих охорона земельних ресурсів актів (щодо посилення
відповідальності за
порушення вимог
земельного законодавства)
Про внесення змін до -"- -"- запровадження періодичної статті 18 Закону нормативної оцінки земель України "Про оцінку
земель"
Про внесення змін до -"- 2008 рік підвищення ефективності Закону України "Про використання земель розмежування земель
державної та комунальної
власності"
(щодо спрощеної процедури
розмежування земель)
Про внесення змін до Держкомзем 2008 рік визначення органу виконавчої Земельного кодексу Мінприроди влади, відповідального України (щодо Мінекономіки за управління землями державної удосконалення Мінфін власності, спрощення процедури управління землями Мінрегіонбуд надання земельних ділянок державної власності) Мінагрополітики у власність та користування МНС
Держводгосп
Держкомлісгосп
Державна податкова
адміністрація
Про внесення змін до Закону Мінприроди 2008 рік удосконалення механізму України "Про державну геологічну Держкомпідприємництво правового регулювання відносин службу України" ( 1216-14 ) у сфері надрокористування
Про венчурні фонди Державна комісія з 2009 рік визначення правових засад цінних паперів та діяльності венчурних фондового ринку інноваційних фондів та фондів Держінвестицій прямого інвестування Мінекономіки
Про інвестиційні компанії -"- -"- створення умов для активізації інвестиційної діяльності та концентрації біржової торгівлі згідно із стандартами Європейського Союзу
Про внесення змін до Закону Державна комісія з -"- підвищення ефективності України "Про інститути спільного цінних паперів та діяльності інститутів інвестування (пайові та фондового ринку спільного корпоративні інвестиційні фонди)" Мінекономіки інвестування ( 2299-14 )
8. Підготувати проект постанови Державний комітет з III квартал активізація інвестиційних Кабінету Міністрів України "Про будівництва та 2002 р. процесів, забезпечення забезпечення реалізації Закону архітектури ефективного використання України "Про Генеральну схему Мінекономіки інвестицій планування території України" Мінфін
Мінкультури
Мінекоресурсів
МНС
Мінтранс
МОЗ
Мінагрополітики
Держкомзем
Мін'юст
9. Привести нормативно-правові акти Мінтрансзв'язку 2002-2010 інтеграція до європейської у галузі транспорту у Мін'юст роки транспортної системи відповідність із законодавством ЄС
10. Провести моніторинг виконання Мін'юст 2002-2003 удосконалення діяльності судів та Закону України "Про судоустрій" Мінекономіки роки суддів, створення умов для Мінфін посилення захисту прав та свобод людини і громадянина
10-1. Забезпечити розроблення та Рада міністрів 2007-2010 раціональне використання затвердження регіональних Автономної Республіки роки земель, створення механізму програм передислокації Крим обласні, Київська інвестування забудови промислових підприємств за та Севастопольська промислової зони міст межі міст у разі потреби міські
держадміністрації
Мінрегіонбуд інші
центральні
органи виконавчої
влади
10-2. Підготувати проекти
нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України:
Про порядок ведення Державного Держкомзем 2007 рік скорочення строку виділення реєстру оцінювачів (щодо Мінекономіки земельних ділянок експертної грошової оцінки Мінфін земельних ділянок) Мінрегіонбуд
Мінприроди
Про затвердження Методики -"- -"- врегулювання процедури визначення розмірів шкоди, виділення земельних ділянок заподіяної земельним ресурсам від самовільного зайняття земельних ділянок, їх використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу
Про порядок економічного Держкомзем 2007 рік вирішення питання охорони стимулювання здійснення Мінекономіки земель та їх раціонального заходів щодо використання та Мінфін використання охорони земель Мінрегіонбуд
Мінприроди
Про затвердження нормативів у -"- -"- -"- галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів
Про затвердження Методики -"- 2008 рік -"- визначення розмірів збитків, завданих невиконанням робіт з рекультивації земель після завершення експлуатації родовищ корисних копалин
Про схвалення Концепції Держкомзем 2007 рік раціональне використання Державної програми розвитку Мінекономіки земельних ресурсів земельних відносин на Мінфін 2007-2015 роки Мінрегіонбуд
Мінприроди
Держінвестицій
Про затвердження Методики Мінприроди 2008 рік вирішення питань щодо охорони визначення розмірів Держкомзем надр та їх раціонального відшкодування збитків, завданих Мінекономіки використання, охорони природних державі внаслідок порушення Мінфін ресурсів та екологічної законодавства про надра Мінрегіонбуд безпеки
Реформування податкової системи
11. Забезпечити супроводження у Мінфін відповідно до створення сприятливих умов для Верховній Раді України проектів Державна податкова планів здійснення фінансово- законодавчих актів: адміністрація законотворчої господарських операцій, Мінекономіки діяльності спрощення системи оподаткування Податковий кодекс України Мін'юст Верховної інші центральні органи Ради України Про внесення змін до Закону виконавчої влади України "Про податок на додану вартість"
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Про внесення змін до деяких законів України про акцизний збір

{ Абзац шостий пункту 11 виключено на підставі Розпорядження
КМ N 1179-р ( 1179-2008-р ) від 10.09.2008 }

12. Провести податкові та митні Мінфін 2002-2010 збільшення обсягів залучення нормативно-правові акти у Мінекономіки роки іноземних інвестицій відповідність з угодами ГАТТ/СОТ, Державна податкова законодавством ЄС адміністрація
Мін'юст
13. Забезпечити підготовку матеріалів Мінфін -"- недопущення подвійного до укладення міжнародних угод про Державна податкова оподаткування, створення уникнення подвійного адміністрація сприятливого інвестиційного оподаткування Мінекономіки клімату Мін'юст
14. Переглянути систему Державна податкова 2002-2003 погашення простроченої адміністрування податку на додану адміністрація роки заборгованості з відшкодування вартість Державне казначейство податку та додану вартість, стимулювання експортної діяльності
15. Підготувати пропозиції щодо Мінекономіки перше оптимізація інвестиційних удосконалення стимулювання Мінфін півріччя стимулів інвестиційної діяльності Державна податкова 2003 р. адміністрація
Мін'юст
Сприяння активізації інвестиційної діяльності
та забезпечення прозорості процедури прийняття
рішень органами виконавчої влади
16. Забезпечити обов'язкове міністерства, 2007-2010 забезпечення прозорості процедури проведення міністерствами, інші центральні органи роки регулювання підприємницької іншими центральними органами виконавчої влади, діяльності виконавчої влади, Радою Рада міністрів міністрів Автономної Автономної Республіки Республіки Крим, обласними, Крим, обласні, Київська Київською та Севастопольською та Севастопольська міськими держадміністраціями міські консультацій з суб'єктами держадміністрації підприємницької діяльності, громадськими організаціями, науковцями та іншими фахівцями стосовно доцільності прийняття регулятивних актів, які істотно впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців
17. Запровадити із застосовуванням Мінекономіки 2008 рік розширення інформації про сучасних інформаційних та МЗС інвестиційні та інноваційні телекомунікаційних технологій інші центральні та проекти, виконання яких потребує висвітлення діяльності органів місцеві органи залучення іноземних і внутрішніх виконавчої влади щодо залучення виконавчої влади інвестицій коштів для інноваційного інвестування підприємств
18. Представляти через засоби масової -"- 2002-2010 підвищення рівня інформованості інформації зарубіжних країн, роки інвесторів Інтернет та на міжнародних заходах інвестиційні проекти державного та регіонального значення
19. Сприяти участі підприємств, Мінекономіки -"- створення умов для збільшення установ та організацій у МЗС обсягів експорту та залучення міжнародних виставках-ярмарках інвестицій в економіку
20. Організувати проведення семінарів Мінекономіки -"- активізація інвестиційної та "круглих столів" з питань Мінпраці діяльності залучення внутрішніх та інші центральні органи іноземних інвестицій виконавчої влади
Український союз
промисловців та
підприємців (за згодою)
Ліга страхових
організацій (за згодою)
Держінвестицій
20-1. Налагодити співпрацю з Мінекономіки 2008-2010 збільшення обсягу прямих торгово-економічними місіями МЗС роки іноземних інвестицій України в іноземних державах щодо популяризації інвестиційних проектів серед потенційних іноземних інвесторів
Розвиток корпоративного управління
21. Забезпечити супроводження у
Верховній Раді України проектів
Законів України:
Про корпоратизацію підприємств Мінекономіки відповідно удосконалення механізмів Фонд державного до планів корпоративного управління майна законотворчої Антимонопольний діяльності комітет Верховної Мінфін Ради України Державна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Про управління об'єктами права -"- -"- залучення недержавних інвестицій державної власності для інноваційного оновлення підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані
Про акціонерні товариства Державна комісія з -"- визначення повноважень органів цінних паперів та управління акціонерних товариств, фондового ринку підвищення рівня інвестиційної Мінекономіки привабливості підприємств Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг,
Держінвестицій,
Державна податкова
адміністрація
Мінфін
Фонд державного
майна
Антимонопольний
комітет
Мін'юст

{ Абзац п'ятий пункту 21 виключено на підставі Розпорядження
КМ N 1179-р ( 1179-2008-р ) від 10.09.2008 }

22. Забезпечити поширення світового Державна комісія з 2002-2004 гармонізація нормативно-правових досвіду корпоративного управління цінних паперів та роки актів з питань корпоративного під час розроблення нових і фондового ринку управління відповідно до внесення змін до інші центральні органи законодавства ЄС нормативно-правових актів з виконавчої влади питань корпоративного управління
23. Запровадити національні принципи -"- IV квартал створення оптимальної моделі (кодекс) корпоративного 2002 р. корпоративного управління управління в акціонерних відповідно до міжнародних товариствах стандартів
24. Розробити заходи, спрямовані на Фонд державного -"- стимулювання інвестиційної забезпечення реалізації основних майна діяльності підприємств положень Концепції Мінекономіки корпоративно-дивідендної політики Мінфін держави Мілпаливенерго
Мінпромполітики
Мінтрансзв'язку
25. Провести навчання з питань Державна комісія з 2002-2004 удосконаленням менеджменту та корпоративного управління цінних паперів та роки корпоративного управління фондового ринку
інші центральні органи
виконавчої влади
Поліпшення інвестиційного клімату
в процесі приватизації
26. Розробити і подати Фонд державного майна II квартал визначення функцій і Кабінетові Міністрів Мінекономіки 9005 р. повноважень Фонду України проект Закону Мінфін державного майна України "Про Фонд Мін'юст державного майна України
27. Визначити критерії та забезпечити Мінекономіки IV квартал оптимізація структури державної обгрунтування доцільності Мінфін 2002 р. власності, скорочення переліку виключення стратегічно важливих Фонд державного (з переглядом заборонених до для економіки та безпеки держави майна щороку) приватизації підприємств об'єктів і Антимонопольний підприємств-монополістів з комітет переліку підприємств, що не Мінпромполітики підлягають приватизації Мінпаливенерго
Мінтрансзв'язку
інші органи управління
об'єктами державної
власності
28. Забезпечити супроводження Фонд державного майна відповідно підвищення рівня інвестиційної у Верховній Раді України Мінекономіки до планів спрямованості приватизаційних проекту Закону України Мінфін законотворчої процесів "Про Державну програму Антимонопольний діяльності приватизації" комітет Верховної Мін'юст Ради України
29.
30. Запровадити в системі органів Мін'юст перше державна реєстрація прав на юстиції державну реєстрацію прав Мінфін півріччя нерухоме майно на нерухоме майно інші центральні органи 2003 р. виконавчої влади
Стимулювання довготермінового
банківського кредитування

{ Пункт 31 виключено на підставі Розпорядження КМ N 1179-р
( 1179-2008-р ) від 10.09.2008 }

32. Розробити проект Концепції Мінфін IV квартал запровадження механізму захисту іпотечного кредитування Мінекономіки 2002 р. прав кредиторів, визначення Мінпраці порядку реалізації майна, що Держкомзем перебуває у заставі Мінагрополітики
Фонд державного
майна
Антимонопольний
комітет
Мін'юст
33. Розробити і подати Кабінетові Мін'юст IV квартал розширення інвестиційних Міністрів України проект Закону Мінекономіки 2002 р. можливостей суб'єктів України "Про іпотеку" Фонд державного господарювання та населення майна
Державна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Мінагрополітики
Державна податкова
адміністрація
Антимонопольний
комітет
34. Підготувати проект постанови Мінекономіки -"- підвищення ефективності Кабінету Міністрів України "Про Мінфін використання бюджетних коштів, що створення Українського банку Фонд державного спрямовуються на інноваційне та реконструкції та розвитку" майна інвестиційне фінансування Держкомпідприємництво проектів Мін'юст
35. Розробити комплекс заходів щодо Мінекономіки 2005-2010 забезпечення страхування страхування інвестиційних ризиків Мінфін роки довгострокових інвестицій Мінпраці
Державна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
Антимонопольний
комітет
Національний банк
(за згодою)
Ліга страхових
організацій
(за згодою)
Державна комісія
з регулювання
ринків фінансових
послуг
Держінвестицій
Розвиток фондового ринку
36. Розробити і подати Кабінетові Державна комісія з IV квартал запобігання зловживанням під час Міністрів України проект Закону цінних паперів та 2002 р. реєстрації переходу прав України "Про внесення змін до фондового ринку власності на цінні папери та Закону України "Про національну Антимонопольний протизаконним маніпуляціям з депозитарну систему та комітет реєстрами власників іменних особливості електронного обігу Мін'юст цінних паперів цінних паперів в Україні"
37. Визначити порядок та обсяг Державна комісія з 2003-2005 забезпечення можливості для розкриття інформації емітентами цінних паперів та роки отримання інформації про цінних паперів, професійними фондового ринку фінансовий стан і результати учасниками фондового ринку, діяльності учасників фондового інститутами спільного ринку інвестування
38. Забезпечити постійне Державна комісія з 2002-2010 підвищення ефективності співробітництво з Організацією цінних паперів та роки регулювання ринку цінних паперів економічного співробітництва і фондового ринку розвитку та Міжнародною МЗС організацією комісій з цінних Мінекономіки паперів, іншими міжнародними організаціями
39. Налагодити співробітництво з Державна комісія з -"- запобігання правопорушенням і регулюючими органами ринку цінних паперів та підвищення рівня безпеки на капіталу інших країн фондового ринку фондових ринках МЗС
40. Проводити через засоби масової Державна комісія з 2002-2004 підвищення довіри до інститутів інформації роз'яснювальну роботу цінних паперів та роки спільного інвестування та щодо діяльності нових інститутів фондового ринку недержавних пенсійних фондів з спільного інвестування та Мінпраці боку інвесторів недержавних пенсійних фондів Мінфін
Мінекономіки
Держкомінформ
41. Створити єдину інформаційну Державна комісія з IV квартал стандартизація повідомлень і мережу та систему передачі даних цінних паперів та 2004 р. створення передумов для на організаційно оформлених фондового ринку формування єдиного організатора позабіржових ринках цінних Національний торгівлі цінними паперами паперів депозитарій
(за згодою)
Національний банк
(за згодою)
Антимонопольний
комітет
СБУ
Мінтрансзв'язку
42. Запровадити електронний Державна комісія з IV квартал прискорення процесу укладання та документообіг у процесі укладання цінних паперів та 2003 р. виконання угод з цінними паперами та виконання угод з цінними фондового ринку паперами, стандарти систем Антимонопольний електронного цифрового підпису і комітет шифрування даних Пенсійний фонд
Фонд державного
майна
Національний
депозитарій
(за згодою)
43. Визначити процедуру знерухомлення Державна комісія з IV квартал активізація депозитарної цінних паперів, випущених у цінних паперів та 2002 р. діяльності, забезпечення документарній формі фондового ринку прозорості та надійності процесу Фонд державного переходу прав власності на цінні майна папери Національний
депозитарій
(за згодою)
44. Провести семінари і навчання Державна комісія з 2008 рік підвищення ролі фондового ринку в керівників акціонерних товариств цінних паперів та залученні інвестицій та з питань розвитку фондового ринку фондового ринку перерозподілі капіталу Фонд державного
майна
Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
Створення системи інвестування пенсійних коштів
45. Удосконалити нормативно-правові Державна комісія з 2003-2010 налагодження контролю за акти про інвестиційну діяльність цінних паперів та роки інвестиційною діяльністю пенсійних фондів, захист прав їх фондового ринку пенсійних фондів, створення умов учасників Мінекономіки для її прозорості Мінпраці
Мінфін
Антимонопольний
комітет
Державна комісія з
регулювання ринків
фінансових послуг
46. Розробити порядки:
оцінки інвестиційного потенціалу Мінекономіки 2003-2005 створення системи оцінки пенсійних фондів Мінфін роки інвестиційного потенціалу Мінпраці пенсійних фондів Антимонопольний
комітет
Державна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку
взаємодії учасників пенсійних Державна комісія з протягом визначення напрямів інвестування фондів (застрахованих осіб), цінних паперів та року після пенсійних коштів банків, небанківських і державних фондового ринку прийняття установ в частині інвестування Мінфін Законів пенсійних коштів Мінекономіки України "Про Мінпраці загально- Антимонопольний обов'язкове комітет пенсійне Пенсійний фонд страхування" Національний банк та "Про (за згодою) недержавне Ліга страхових пенсійне організацій забезпечення" (за згодою)
участі пенсійних фондів в -"- -"- зниження ризиків втрати коштів управлінні діяльністю емітентів пенсійних фондів, спрямованих на цінних паперів, в які вкладено реалізацію інвестиційних проектів пенсійні активи
47. Розробити вимоги щодо діяльності Державна комісія з IV квартал забезпечення захисту прав та компаній з управління активами цінних паперів та 2003 р. інтересів учасників пенсійних пенсійних фондів, зберігачів і фондового ринку фондів реєстраторів цінних паперів Мінкеономіки фондового ринку Мінпраці
Мінфін
Антимонопольний
комітет
Розвиток спеціальних (вільних) економічних зон,
територій, де запроваджено спеціальний режим інвестиційної
діяльності, та депресивних територій
48.
48-1. Визначити території, Мінекономіки -"- започаткування мережі придатні для розміщення Мінфін індустріальних (промислових) індустріальних (промислових) Мінпромполітики парків для залучення парків, провести конкурсний Держінвестицій інвестицій в економічний відбір та започаткувати Рада міністрів розвиток регіонів реалізацію пілотних проектів Автономної Республіки створення таких парків Крим
Київська, Львівська,
Харківська, Одеська
облдержадміністрації
49. Сприяти залученню кредитів Держкоменергозбере- 2002-2010 зниження питомих витрат палива та міжнародних фінансових ження роки підвищення ефективності організацій для реалізації Мінпаливенерго використання паливно-енергетичних першочергових інвестиційних Мінекономіки ресурсів у галузях економіки проектів з енергозбереження МЗС
інші центральні органи
виконавчої влади
50.
51. Провести дослідження Мінекономіки 2002-2004 узагальнення досвіду функціонування спеціальних Мінфін роки функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і Державна податкова (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом адміністрація територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності Мін'юст інвестиційної діяльності, оцінка соціальних наслідків їх заснування
51-1. Провести аналіз результатів Мінекономіки 2007 рік визначення тенденцій розвитку функціонування спеціальних Мінфін спеціальних економічних зон і економічних зон і територій із Мінагрополітики територій із спеціальним спеціальним режимом Мінпромполітики режимом інвестиційної інвестиційної діяльності Мінтрансзв'язку діяльності та оцінка їх впливу Держмитслужба на соціально-економічний стан Державна податкова регіонів розташування адміністрація
Держінвестицій
Усунення структурних деформацій в економіці
52. Підготувати проект постанови Мінагрополітики IV квартал стимулювання інвестицій у Кабінету Міністрів України "Про Українська академія 2003 р. розвиток агропромислового Програму інвестиційної діяльності аграрних наук комплексу в агропромисловому комплексі (за згодою) України" Мінекономіки
53. Розробити і подати Кабінетові
Міністрів України проекти
Законів України:
Про амортизацію Мінекономіки у тримісячний запровадження механізму Мінфін термін після накопичення коштів для оновлення Мінрегіонбуд прийняття основних фондів Фонд державного Податкового майна кодексу Державна податкова України адміністрація
Мін'юст

{ Абзац третій пункту 53 виключено на підставі Розпорядження
КМ N 1179-р ( 1179-2008-р ) від 10.09.2008 }

54. Забезпечити збільшення інвестицій Мінекономіки 2002-2010 збільшення інвестицій в основний в основний капітал та ефективне інші центральні органи роки капітал у 2005 році до 16,3, їх використання виконавчої влади у 2010 році - до 18,8 відсотка Держінвестицій валового внутрішнього продукту
55. Підготувати пропозиції щодо Мінпромполітики IV квартал реалізація інвестиційних проектів стимулювання реконструкції та Мінекономіки 2003 р. з випуску конкурентоспроможної технічного переоснащення Мінфін продукції підприємств базових галузей промисловості
56. Внести Кабінету Міністрів України Мінрегіонбуд IV квартал стимулювання інвесторів та пропозиції щодо Мінфін 2006 р. залучення небюджетних коштів на нормативно-правового регулювання Мінекономіки реконструкцію житла питань фінансування реконструкції Мін'юст житлового фонду Держінвестицій
57. Підготувати пропозиції щодо Держкомзем 2002-2003 запровадження іпотеки земельних вдосконалення правової бази з Мінагрополітики роки ділянок регулювання земельних відносин Антимонопольний
комітет
Мін'юст
Мінекономіки
57-1. Розробити порядок проведення Держкомзем 2008 рік забезпечення рівних умов для продажу на конкурентних Мінекономіки учасників інвестиційної засадах (аукціон, конкурс) Мінфін діяльності при виділенні земельних ділянок для Держінвестицій земельних ділянок, збільшення реалізації інноваційно- Рада міністрів надходжень до бюджету інвестиційних проектів Автономної Республіки
Крим обласні, Київська
та Севастопольська
міські
держадміністрації
58. Забезпечити розвиток і Мінтрансзв'язку 2002-2010 задоволення потреби споживачів у модернізацію мережі зв'язку з Мінекономіки роки послугах зв'язку сучасного рівня використанням новітніх Мінфін технологій, у тому числі за Національна рахунок надання державної комісія з питань підтримки регулювання
зв'язку
58-1. Забезпечити користувачів Мінтрансзв'язку 2008-2009 надання послуг через безпроводовим доступом до роки телекомунікаційні мережі телекомунікаційних мереж
Розвиток інфраструктури внутрішнього ринку
59. Забезпечити супроводження у Мінтрансзв'язку IV квартал урегулювання взаємовідносин на Верховній Раді України проекту Мінекономіки 2003 р. ринку послуг телекомунікацій та Закону України "Про Мін'юст інвестиційного клімату для створення телекомунікації" сприятливого провадження підприємницької діяльності
60. Розробити і подати Кабінетові
Міністрів України проекти
законодавчих актів:
Про внесення змін до Закону Мінекономіки IV квартал збільшення інвестицій шляхом України "Про концесії" Мінфін 2002 р. розвитку концесійної діяльності Мінтрансзв'язку
інші центральні органи
виконавчої влади, що
здійснюють
повноваження з
управління державною
власністю
Мін'юст
61. Розробити порядок встановлення Національна комісія 2006-2007 забезпечення економічної тарифів на загальнодоступні з питань роки обґрунтованості встановлення та телекомунікаційні послуги, регулювання зв'язку застосування тарифів операторами універсальні послуги поштового Мінекономіки телекомунікацій та поштового зв'язку та послуги з надання в Антимонопольний зв'язку користування каналів комітет електрозв'язку операторів Мін'юст телекомунікацій, які займають монопольне становище на ринку послуг
62. Розробити та внести Кабінету Мінтрансзв'язку 2004-2008 створення умов для забезпечення Міністрів України технічний Мінекономіки роки виробництва і функціонування регламент з підтвердження обладнання зв'язку згідно з відповідності продукції зв'язку директивами ЄС
63. Сприяти залученню інвестицій Мінекономіки 2002-2010 активізація інвестиційної шляхом розвитку концесійної Мінфін роки діяльності на концесійних діяльності Фонд державного засадах майна
Держінвестицій
64. Створити умови для оновлення Мінтрансзв'язку -"- розвиток ринку транспортних рухомого складу та механізмів в послуг, впровадження лізингової транспортно-дорожньому комплексі схеми оновлення транспортних засобів
65. Стимулювати розвиток Мінтрансзв'язку 2002-2004 створення сприятливих умов для інвестиційного потенціалу Мінекономіки роки залучення інвестицій для транспортно-дорожнього комплексу реалізації проектів розвитку шляхом участі у міжнародних транспортної інфраструктури заходах
66. Провести модернізацію та -"- 2002-2010 збільшення обсягів інвестицій в оновлення інфраструктури в місцях роки розвиток транспортної системи проходження міжнародних транспортних коридорів
67. Запровадити систему подання Мінтрансзв'язку -"- підвищення якості послуг, технічної допомоги на що надаються перевізникам автомагістралях України (групи SOS)
68. Привести систему стандартизації Мінтрансзв'язку 2004-2008 спрощення процедури сертифікації та сертифікації в галузі зв'язку Мінекономіки роки обладання зв'язку у відповідність із законодавством
68-1. Підготувати пропозиції щодо Національна комісія з IV квартал забезпечення фінансування вдосконалення порядку питань регулюваня 2006 р. прискореного розвитку послуг фінансування універсальних зв'язку зв'язку послуг зв'язку Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова
адміністрація
Мін'юст
68-2. Розробити проект Державної Мінтрансзв'язку 2007-2008 реалізація прикладних програми "Електронна Україна" Мінекономіки роки проектів інформатизації Держінвестицій відповідно до стратегічних пріоритетів держави
68-3. Підготувати зміни до Плану Мінтрансзв'язку 2008 рік впровадження перспективних використання радіочастотного радіотехнологій ресурсу України,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2006 р. N 815
( 815-2006-п )
68-4. Розробити і подати Кабінетові Мінтрансзв'язку IV квартал створення сприятливих умов Міністрів України проект 2008 р. для впровадження сучасних Концепції ефективного телекомунікаційних використання радіочастотного та інформаційних технологій ресурсу із застосуванням
перспективних технологій
Залучення інвестицій у наукову, науково-технічну
та інноваційну діяльність
69. Забезпечити супроводження у МОН IV квартал стимулювання інноваційної Верховній Раді України проекту Мінекономіки 2002 р. діяльності Закону України "Про інноваційну Мінфін діяльність" Мін'юст
70. На виконання Закону України "Про МОН у забезпечення ефективного державне регулювання у сфері Мінекономіки шестимісячний використання трансферу технологій" розробити і Мінфін строк після науково-технологічного та подати Кабінетові Міністрів Держспоживстандарт набрання інтелектуального потенціалу України проекти Держінвестицій чинності нормативно-правових актів Фонд державного зазначеним майна Законом Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації,
Національна академія
наук
галузеві академії наук
Мін'юст
71. Розробити проект Концепції МОН друге створення умов для проведення формування комплексного прогнозу Мінекономіки півріччя єдиної науково-технічної політики науково-технологічного та Національна академія 2002 р. інноваційного розвитку України у наук період до 2020 року Мінпромполітики
72. Визначити на конкурсних засадах МОН -"- регулювання державної науково- проекти, які виконуватимуться в Національна академія технічної та інноваційної межах державних наукових і наук політики науково-технічних програм з Мінекономіки пріоритетних напрямів розвитку Мінфін науки наук і техніки на 2002-2006 роки
73. Розробити проект Програми Мінагрополітики 2002-2003 залучення інвестицій для розвитку інноваційної діяльності Українська академія роки реалізації інноваційних проектів в агропромисловому комплексі аграрних наук в агропромисловому комплексі Мінекономіки
МОН
Створення високопродуктивних робочих місць
74. Провести конкурсний відбір Мінекономіки 2002-2010 створення нових робочих місць, об'єктів, що фінансуються за інші центральні органи роки ефективне використання державних рахунок державних централізованих виконавчої влади інвестицій капітальних вкладень
75. Розробити і подати Кабінетові Мінекономіки IV квартал надання державної підтримки у Міністрів України проект Закону Мінфін 2002 р. реалізації інвестиційних проектів України "Про основні засади Мін'юст для сталого розвитку регіонів та надання субвенцій для реалізації депресивних територій інвестиційних проектів з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя з їх подальшим перерозподілом для бюджетів місцевого самоврядування"

{ Пункт 76 виключено на підставі Розпорядження КМ N 1179-р
( 1179-2008-р ) від 10.09.2008 }

77. Забезпечити проведення нарад з Мінекономіки 2003-2010 запровадження методів ефективного питань інвестицій інші центральні та роки корпоративного управління, місцеві органи залучення вітчизняних та виконавчої влади іноземних інвестицій для розвитку Держінвестицій регіонів
{ План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 10-р ( 10-2005-р ) від 15.01.2005, N 119-р ( 119-2006-р ) від
01.03.2006, N 77-р ( 77-2007-р ) від 01.03.2007, Постановою КМ
N 738 ( 738-2007-п ) від 16.05.2007, Розпорядженнями КМ N 1179-р
( 1179-2008-р ) від 10.09.2008, N 46-р ( 46-2009-р ) від
21.01.2009 }вверх